Держава та армія. – 2009. – №652

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Виходить у сімнадцятий раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавницво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – № 652 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 184 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Зміст до Вісника "Держава та армія" № 652
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 652
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Державотворча діяльність Центральної Ради зі встановлення цивільного і військового апарату після повалення самодержавства (березень–грудень 1917 р.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Шаповалов, С. Ю.
  Досліджено державотворчу діяльність Центральної Ради зі встановлення цивільного і військового апарату після повалення самодержавства. In the present diploma paper the reasons for the creation of the Ukrainska Centralna Rada (Ukrainian Central Council) were considered. There were analyzed achievements and failures of the Ukrainska Centralna Rada during the struggle fight for the independence of Ukrainian nation.
 • Item
  Історичний аналіз допомоги Конгресу США країнам-претендентам до вступу у НАТО в період 1994–2007 рр
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Левик, Б. С.
  Проналізовано роль законодавства США про розширення НАТО і надання всебічної допомоги країнам – претендентам на шляху приєднання до Північноатлантичного договору. The article deals with the role that legistation of the USA plays in NATO enlargement process and providing all-round assistance to the aspiring prospective member-countries on the road to full membership in the North-Atlantic Treaty.
 • Item
  Досвід бойового застосування підрозділів ССО сухопутних військ Великобританії в зоні Перської затоки (1990–2007 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Фуртес, О. О.; Ткачук, Д. А.
  З огляду на формування в Збройних силах України нового роду військ – Сил спеціальних операцій, розглянуто сили спеціальних операцій Великобританії та досвід їх бойового застосування. Taking into account forming in Military Powers of Ukraine of new sort of troops – forces of the special operations in the article forces of the special operations of Great Britain and experience are considered them battle application.
 • Item
  Російська суспільно-політична думка 1990-х рр. про участь України в інтеграційних процесах СНД
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Банах, В. М.
  Проаналізовано російсько-українські взаємин у рамках Співдружності незалежних держав протягом 1990-х років. У дослідженні відображено коментарі російської громадсько-політичної думки з приводу участі України в інтеграційних процесах СНД під егідою Росії. The article analyzed the Russian-Ukrainian relationship in the framework of the Commonwealth of the independent states during 1990th years. The research showed different points of view of Russian public-political elite about the participation of Ukraine in an integral process of the Commonwealth of the independent states under the aegis of Russia.
 • Item
  Карпато-українcьке питання в радянсько-чехословацьких відносинах періоду Другої світової війни (1939–1945 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Барановська, Н. М.; Макарчук, О. Г.
  Входженню Закарпатської України до складу УРСР (29.06.1945 р.) передували тривалі переговори Кремля з емігрантським урядом ЧСР. Розглянуто таємні зусилля сталінської дипломатії. Висвітлено намагання україномовного населення Пряшівщини возз’єднатися з Українською РСР. Protracted negotiations of Kremlin with the emigrant government of CHSR preceded to including of Zakarpatian Ukraine to the Ukrainian SSR. Secret efforts of Stalin diplomacy are сonsidered. Lighted up attempts of Ukrainian-speaking population of Pryashivschina to reunite with Ukrainian SSR.
 • Item
  Діяльність Українського Центрального Комітету у Генеральній губернії під час Другої світової війни (1941–1944 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Гурська, О. А.
  Проаналізовано діяльність Українського Центрального Комітету, її вплив на організацію у жорстких умовах німецької окупації українського національного життя в роки Другої світової війни. Дискусії з концептуальних проблем Другої світової війни продовжуються, і це ще раз засвідчує актуальність дослідження окремих її аспектів, зокрема й функціонування культурного життя, діяльності людей інтелектуальної праці в умовах війни. The article is devoted the analysis of activity of Ukrainian Central Committee. To its influence on organization drastic of German occupation Ukrainian national life in the years of Second world war. Proceeds a discussion from the conceptual problems of Second world war, and it certifies actuality of research of its separate aspects once again, fatigue number and functioning of cultural life, activity of people of intellectual labour in the conditions of war.
 • Item
  Повітряно-десантні операції у період радянсько-німецької війни
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Сташко, А. І.
  Висвітлено використання ПДВ у роки радянсько-німецької війни, розвиток воєнного мистецтва під час Вяземської і Дніпровської повітряно-десантних операцій, участь ПДВ у Корсунь-Шевченківській операції. The use of the airborne troops in the years of Soviet – Germane war, an art of war development during Vyazemska and Dniprovska airborne operations and participation of airborne troops in Korsun-Shevchenkivska operation are described.
 • Item
  Мілітаризація і централізація як провідні тенденції розвитку авіаційної промисловості України у 30-х рр. ХХ ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Харук, А. І.
  Досліджено основні тенденції розвитку авіаційної промисловості України в 30-х рр. ХХ ст. Проаналізовано еволюцію виробничих програм провідних підприємств галузі, насамперед Харківського авіабудівного заводу. The main trends of development Ukrainian aircraft industry in 30 years of XX century are investigated. The evolution of productions programs of the main plants this branch is analyzed, especially Kharkiv aircraft plant.
 • Item
  Сарненський укріпрайон у системі прикордонних фортифікацій Польської держави (1926–1939 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Юрчук, Л. В.; Матійченко, В. І.
  На основі архівних матеріалів, наукових праць польських істориків, мемуарів, польської преси, спогадів сучасників подій зроблено спробу дослідити значення Сарненського укріпрайону в оборонній стратегії Речі Посполитої. On the basis of the archival materials, scientific researches of polish historians, also recollections of the contemporaries as well as the polish press the authors make an attempt to investigate the importance of the Sarnenskiy fortified area in the defensive strategy of Poland.
 • Item
  Документи про Українську Військову Організацію в Державному архіві Львівської області
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Штокало, В. О.
  Дослідження продовжує аналіз збережених джерел про Українську Військову Організацію (УВО) як суб’єкта Національно-визвольного руху ХХ ст. Зокрема, розглядаються та зводяться в єдине ціле документи (зшиті в архівні справи), що були заведені на Українських землях (Львівське воєводство) окупаційним режимом (Друга Речпосполита Польська). This research continues the analysis of the preserved sources about Ukrainian Military Organization (UVO) as a subject of the National liberation motion in XX century. In particular, in the article the documents (sewn together in the archived folders), which were led on the Ukrainian lands (Lviv province) by occupation regime The Second Rechpospolita Polish are examined and settled in the entity. At the same time the discovered units, which was contained in the soviet “special departments”, are entered to the scientific circulation.
 • Item
  Формування системи закладів у справах військовополонених червоноармійців у Польщі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Матвєєва, В. С.
  На основі аналізу української та зарубіжної історіографії, архівних документів досліджено передумови створення закладів для полонених та біженців. Розкрито етапи їх організаційного становлення. Проаналізовано форми і методи роботи у цих закладах. Особливу увагу приділено висвітленню міжнародного впливу на польську владу. The article focuses on the pre-conditions of the creations of establishments for captives and refugees on the basis of analysis of the Ukrainian and foreign historiography, archive documents. The stages of their organizational becoming are exposed. Forms and methods of work in these establishments are analyzed. The special attention is paid to the international influence of the Polish power.
 • Item
  До питання становлення Українського таємного університету у Львові
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Виздрик, В. С.
  Досліджено роль студентського руху в боротьбі за український університет як складову частину національно-визвольних змагань українського народу у міжвоєнний період на західноукраїнських землях. The article is dedicated to the student’s organizations that had taken part after Ukrainian university that has been played of national revival Ukrainian people’s of Western Ukraine’s lands.
 • Item
  Особливості антиукраїнської політики польської влади в Галичині у 1920-х рр
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Нагірняк, А. Я.
  Досліджено особливості антиукраїнської політики польської влади в Галичині у 1920-х роках. На основі історіографічного та джерельного матеріалу проаналізовано основні закони польської адміністрації, що стосувались українського населення. The peculiarities of anti-Ukrainian policy of polish government in Galicia in 1920 have been researched and investigated. On the basis of historiographical and source materials the main laws of polish government concerning Ukrainian population have been analyzed.
 • Item
  Бронепоїзди в Армії УНР (листопад 1918 – листопад 1920 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Моргун, М. В.
  Досліджено організацію та озброєння бронепоїздів Армії УНР у 1918–1920 рр. Вивчено бойове застосування бронепоїздів у протигетьманському повстанні, обороні проти більшовицької агресії та в інших воєнних конфліктах 1919–1920 рр. The organization and armaments of armored trains in army of UNR in 1918–1920 is described. It is investigational experience of fighting using of armored trains in anti-Hetman rebellion, the defense against Bolshevik aggression and other military conflicts in 1919–1920.
 • Item
  Бій під Крутами на тлі українсько-більшовицького протистояння в грудні 1917 – березні 1918 рр.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Хома, І. Я.
  Бій під Крутами розглядається крізь призму процесів, які передували цій події та розвивались після неї. При цьому акцент уваги зосереджений на участі молоді і в інших боях Першої українсько-більшовицької війни та питанні піднесення загиблих під Крутами до рівня героїв. The battle under Cruty describes in the First Ukrainian-bolshevist war. Together at the same time analilysis participation of peoples in the other battles of the First Ukrainian-bolshevist war and question elated theirs to the stage of the heroes.
 • Item
  Передумови і наслідки укладення Брестського мирного договору між УНР та державами Четвірного союзу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Ратушна, О. М.; Стасюк, І. М.
  Проаналізовано передумови та наслідки укладення Брестського мирного договору між Українською Народною Республікою і Австро-Угорщиною, Болгарією, Німеччиною, Туреччиною. Preconditions and consequences signing of Brest Peace Treaty between Ukrainian People Republic and Austria-Hungary, Bulgaria, Germany, Turkey are analysed.
 • Item
  Особливості взаємини між Східною Галичиною та Наддніпрянщиною (березень 1917 – жовтень 1918 рр.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Скорич, Л. В.
  Розглядаються факти, які визначали громадсько-політичні взаємини між українцями Східної Галичини та Наддніпрянщини. При цьому акцентується увага на тому, наскільки ці взаємини сприяли політичному та національно-територіальному об’єднанню усіх українських історичних земель. In the article describes basic facts which determined public-political mutual relation between ukrainians people of East Galichina and Dnipro region. Together at the same time attention accept on the how it’s relations assistance political and nation union of all Ukrainian.
 • Item
  Формування українських військових шкіл в період національної революції в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Шашкевич, Л. Є.
  Розглянуто процес українізації існуючої системи навчальних закладів імперської Росії в період Української національної революції. It is observed the process of ukrainization of existing system of educational of institutions of imperialistic Russia in period of Ukrainian national revolution.