Humanitarian Vision. – 2017. – Vol. 3, No. 2

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2015 року.

Humanitarian Vision = Гуманітарні візіїї : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Yaryna Turchyn. – Lviv : Lviv Politechnic Publіshing House, 2017. – Volume 3, number 2. – 120 p.

Зміст (том 3, № 2)


1
7
13
19
25
31
37
45
51
57
63
71
75
81
85
95
99
105
111
117

Content (Vol. 3, No 2)


1
7
13
19
25
31
37
45
51
57
63
71
75
81
85
95
99
105
111
117

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Проблеми та виклики соціальній політиці Європейського Союзу у контексті міграційної кризи
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Івасечко, Ольга; Здоровега, Мар’яна; Ivasechko, Olga; Zdoroveha, Mariana; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено проблеми та виклики соціальної політики ЄС у контексті міграційної кризи. Акцентовано увагу на тому, що збереження динаміки напливу біженців та подальша ескалація міграційної кризи у найближчій перспективі може стати причиною ще більшого зростання економічних видатків через необхідність фінансування соціальної політики ЄС, яке проводиться з бюджетів країн-членів, як наслідок – тягар міграційної кризи лягає на громадян-платників податків, які проживають у межах Європейського Союзу.
 • Item
  Neutrality as a strategy of national security
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Цебенко, Олег; Шимчук, Олександр; Tsebenko, Oleh; Shymchuk, Oleksandr; Національний університет “Львівська політехніка”; Вільнюський університет
  Досліджено нейтралітет як один з основних державних стратегій. Проаналізовано основні теоретичні та методологічні підходи дослідження проблеми нейтралітету, вивчено різноманітні дефініції цього поняття та виявлено основні ознаки нейтралітету держави. Досліджено історичну еволюцію становлення стратегії нейтралітету у міжнародних відносинах. Виокремлено погляди зарубіжних та вітчизняних вчених на стратегію нейтралітету держави. Визначено основні держави, що дотримуються політики нейтралітету, а також Україна, яка колись дотримувалась цієї стратегії.
 • Item
  Modern approaches to solving migration problems: the architectural component of migrants’ socialization
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Турчин, Ярина; Турчин, Богдан; Turchyn, Yaryna; Turchyn, Bohdan; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано взаємозв’язок між архітектурним типом житла/розселення для мігрантів та інтеграцією такої категорії осіб у структуру корінного населення приймаючої держави. Основними завданнями пропонованої роботи є: розкрити зміст такого явища як міграція та пов’язаних з ним небезпек для розвитку людства і самих мігрантів; встановити взаємозв’язок між формами житла/розселення та процесом асиміляції мігрантів. Вироблено пропозиції щодо застосування архітектурних практик для соціалізації мігрантів.
 • Item
  Інституційна сутність держави у світовій політичній думці
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Демчишак, Руслан; Demchyshak, Ruslan; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено погляд на інституційну сутність держави в контексті діалектики її взаємовідносин із суспільством у основних ідейно-політичних напрямах світової політичної думки – лібералізмі, консерватизмі, націоналізмі, соціалізмі.
 • Item
  Becoming and development of ideas about the functioning of the checks and balances system
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Забавська, Христина; Zabavs’ka, Khrystyna; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто основні історичні етапи становлення поглядів на систему стримувань і противаг. Виокремлено основні характеристики кожного з історичних періодів дослідження зазначеної проблематики. Відстежено еволюцію основних ідей щодо поділу влади та показано зміст системи стримувань і противаг як основної запоруки демократичного функціонування влади за умов республіканської форми правління. Виокремлено характерні особливості системи стримувань і противаг на практиці сучасних демократій.
 • Item
  Порівняльна історична соціологія імперій Айзенштадта
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Кукарцев, Олег; Kukartsev, Oleh; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено внесок Айзенштадта у розвиток порівняльної історичної соціології імперій. У центрі уваги є праця ізраїльського вченого “Політичні системи імперій: піднесення та падіння історичних бюрократичних суспільств”. Розкрито особливості його типології політичних систем. Визначено вплив структурного функціоналізму на теорію та методологію дослідження імперій Айзенштадта.
 • Item
  Відомості про авторів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25)
 • Item
  Бонапартизм як тип політичного режиму у Франції (1799–1814/1815)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Осадчук, Ігор; Osadchuk, Ihor; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Проаналізовано основні підходи до визначення бонапартизму. З’ясовано особливості формування та функціонування політичного режиму у Франції у 1799–1814/1815 рр. Виокремлено два етапи функціонування бонапартизму: консульський (1799–1804) та імператорський (1804–1814/1815). Бонапартизм у Франції у 1802– 1814/1815 рр. визначено як історичний прототип авторитарного режиму.
 • Item
  Іспанія як постійний запрошений учасник “Великої двадцятки” (2009–2017 рр.)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Матлай, Любава; Matlay, Lyubava; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто прагнення Іспанії посилити свою роль у континентальних та світових інтеграційних процесах, а також в інститутах глобального управління. З’ясовано, що неформальний представницький саміт “Велика двадцятка” є основним елементом системи глобального управління економічними процесами. Головна мета цієї статті – оцінити участь Іспанії як постійного запрошеного на форумах “Великої двадцятки”.
 • Item
  Twardowski and Russell on non-existent entities, truth and prediction. A comparative study
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Стоенеску, Константін; Stoenescu, Constantin; Бухарестський університет
  Реконструйовано та порівняно погляди двох відомих філософів, які є засновниками аналітичної філософії, а саме: Казимира Твардовського та Бертрана Рассела. Порівняльний аналіз ґрунтується на їхніх поглядах на істину, передбачення і природу неіснуючих предметів. Автор стверджує, що Казимир Твардовський зосереджується на критиці кореспондентської теорії істини Бертрана Рассела та її реалізації в його книжці “Проблеми філософії”. Автор доходить висновку, що Казимиру Твардовському вдалося знайти серединний шлях між психологізмом і платонізмом у логіці та епістемології.
 • Item
  Вплив ідей Канта на формування природничо-наукової гіпотези простору
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Кадикало, Андрій; Kadykalo, Andrii; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто еволюцію та трансформацію уявлень про простір у філософії Канта. Пояснено причини відмови Канта від уявлень про абсолютний простір. За допомогою герменевтичного методу зроблено висновок, що внесок Канта сприяв розвитку наукових теорій про простір у природничих науках, зокрема мав вплив на концепції Гемгольца, Пуанкаре та інших.
 • Item
  Смерть чи переродження релігії. Відкриття нових горизонтів трактування тези Ніцше “Бог помер”
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Сінельнікова, Марія; Sinelnikova, Maria; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено ніцшеанську ідею “смерті Бога”, яку можна трактувати крізь призму філософської антропології, або як втрату сенсу, як прояв атеїзму, як іманентизм, як смерть теології чи, навіть, смерть людини, які докладно проаналізовано в статті. Наголошено, що “смерть Бога” необхідно розглядати передовсім як завершення метафізики крізь послідовне розгортання нігілізму та падіння самої людини, в її марних спробах досягти висоти Бога. Використано метод логічного та історичного, категоріального аналізу та компаративістики, аналогії та наукової об’єктивності.
 • Item
  Descartes’ and Pascal’s antropological alternative in the perspectives of post-humanity
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Петрушенко, Віктор; Петрушенко, Оксана; Petrushenko, Viktor; Petrushenko, Oksana; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський медичний інститут
  Проаналізовано філософсько-антропологічні позиції Декарта та Паскаля у контексті гострих проблем сучасної філософської антропології. Автори висловлюють переконання в тому, що їхні ідеї дають змогу краще зрозуміти сутність сучасної антропологічної кризи та осмислити можливі способи протистояння сучасним тенденціям перетворення людини на постлюдину. Використано методи компаративістики та історико-філософської аналітики. Перспективи подальшого дослідження теми пов’язані з поглибленим вивченням зав’язків людського організму з духовними явищами і процесами.
 • Item
  Action “Wisła” in the intergenerational communication
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Астрамович-Лейк, Тереза; Astramowich-Leyk, Teresa; Університет Вармінсько-Мазурський
  Досліджено драматичні події Акції Вісла, що тривала з 1947 р. по 1959 р. і стосувалася 140 тисяч осіб, в описах деяких родин, безпосередніх учасників переселення. Проаналізоано коментарі та інтерпретацію вищеназваної події членами кількох родин – потерпілих від акції.
 • Item
  Preferencje politzcyne wwyborach do Sejmu Wmałopolsce i na Podkarpaciu na tłe porównawczym
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Лопата, Мар’ян; Lopata, Maryan; Lopata, Maryan; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто політичні симпатії у історично сформованому регіоні Західної Галичини – у Малопольському і Підкарпатському воєводствах. Поділено польські політичні партії на осі праві-центр-ліві. Доведено, що в обох регіонах історично сформованого регіону Західної Галичини, особливо в Малопольському і Підкарпатському воєводствах, виграють парламентські вибори праві або правоцентристські політичні партії. З 2005 року консервативний ПіС постійно в цих регіонах вигравав вибори до Сейму. Розраховано Ідеологічне позиціонування електорату на Малопольського та Підкарпатського воєводств на всіх виборах до Сейму. Опрацьовано у межах персонального гранту “Електоральні преференції населення Західної та Східної Галичини на території Україні та Польщі та у 1991–2016 роках: спільне та відмінне” від Фонду К. Скубішевського.
 • Item
  Reinforcing the Eastern partnership influence on the transformation of Ukraine
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Рослонь, Домініка; Зазуляк, Зоряна; Roslon, Dominika; Zazuliak, Zoriana; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано Україну як одного з ключових членів Східного партнерства. Зазначено, що Україні необхідно модернізувати економіку та зміцнити свої позиції як на ринку Східної Європи, так і в Європейському Союзі. Наголошено, що Україна повинна здійснити інституційні реформи та раціонально керувати коштами, що надані Європейським Союзом. Також наголошується, що Україні слід створити сприятливі умови для іноземних інвесторів, полегшити умови ведення бізнесу, сприяти захисту інтелектуальної власності. Для того, щоб успішно розвиватися, українська держава потребує послідовного вирішення багатьох внутрішніх проблем та може використовувати досвід інших Центральноєвропейських держав (зокрема, Польщі).
 • Item
  Situation in Ukraine andways to solve it according to poles
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Мацієвська-Мєшковська, Катерина; Maciejewska-Mieshkowska, Katarzyna; Університет Вармінсько-Мазурський
  Досліджено формування громадської думки у Польщі на тему ситуації в Україні від 2014 року. Зокрема, проаналізовано медійну інформацію як головний чинник впливу на громадську думку. Показано ступінь відповідності поглядів поляків образу ситуації в Україні, витвореному польською пресою.
 • Item
  Політико-правовий статус і повноваження парламентської опозиції в країнах Вишеградської групи
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Кольцов, Віталій; Koltsov, Vitaliy; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
  Проаналізовано і систематизовано політико-правовий статус та повноваження парламентської опозиції в країнах Вишеградської групи. Аргументовано, що для країн регіону, які є консолідованими і напівконсолідованими демократіями, властивий феномен конструктивної парламентської опозиції, роль і функції якої однак не тільки законодавчо не захищені, але й здебільшого не передбачені. Виявлено, що парламентська опозиція у країнах регіону зазвичай регулюється на підставі ідей і принципів політичної культури, демократичної толерантності і поваги до легітимних політичних і соціально-економічних розбіжностей.
 • Item
  Порівняльний аналіз Європейської стратегії безпеки (2003) та Глобальної стретегії Європейського Союзу (2016)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Горбач, Олександр; Сиґідус, Каміл; Horbach, Olexander; Sygidus, Kamil; Національний університет “Львівська політехніка”; Університет Вармінсько-Мазурський в Ольштині
  Порівняно Європейську стратегію безпеки 2003 року і Глобальну стратегію Європейського Союзу 2016 року з метою простежити еволюцію сприйняття загроз і викликів міжнародній системі. Це порівняння дає відповіді на низку наукових запитань. Зокрема, чи залишаються актуальними ризики безпеки в Європі, опубліковані 2003 року; чи зазнали змін методи і засоби боротьби з труднощами впродовж 13 років; які методи були вирішальними; чи стратегія безпеки ЄС, незважаючи на окремі косметичні зміни, залишається актуальною?
 • Item
  India’s position on the key legal documents relating to the Non-Proliferation of nuclear weapons as a challenge to the international nuclear security
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-10-25) Дорош, Леся; Безнісько, Анна; Dorosh, Lesia; Beznisko, Anna; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено позицію Індії щодо основних міжнародних договорів та ініціатив у сфері нерозповсюдження ядерної зброї, а також вплив політики країни у ядерній сфері на функціонування режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Проаналізовано причини, чому країна воліє утриматися від підписання основних документів у сфері нерозповсюдження ядерної зброї. Стверджено, що неприєднання Індії до вказаних ініціатив є дестабілізуючим фактором, який підриває систему режиму нерозповсюдження ядерної зброї в світі.