Журналістські науки. – 2018. – №896

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані статті, які розкривають такі тематичні напрями: теорія, історія традиційних і новітніх ЗМІ, рекламна інформація в ЗМІ, інформаційні війни, термінологічна і жанрова парадигми в засобах масової комунікації. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Журналістські науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 896. – 168 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Журналістські науки

Зміст


1
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЖУРНАЛІСТИКИ
3
12
18
26
33
41
48
54
59
63
71
78
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКА
91
98
106
117
127
132
МОВА І ЗМІ
145
150
160
166

Content


1
TEORIIA I PRAKTYKA ZHURNALISTYKY
3
12
18
26
33
41
48
54
59
63
71
78
SOTSIALNI KOMUNIKATSII TA ZHURNALISTYKA
91
98
106
117
127
132
MOVA I ZMI
145
150
160
166

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Оновлені мас-медії в модерних соціумах: особливості політичної взаємозалежності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Зінчук, Віктор; Zinchuk, Viktor; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Закцентовано на особливостях існування новітніх мас-медій у модерних умовах розвитку суспільства. Суть та механізми взаємодії ЗМІ та соціуму розкриті крізь призму як об’єкт-суб’єктних, так й суб’єкт-суб’єктних відносин. Новітні медії не лише впливають на громадську думку, але й змушені орієнтуватися на запити, які спрямовані знизу – враховувати і підтримувати погляди та зацікавлення сучасної аудиторії. Їм все важче формувати політичні міфи, маніпулювати свідомістю громадян/виборців. Натомість, доводиться бути максимально оперативними: функція інформування тут виходить на передній план. Інтернет, онлайн-реальність – головна платформа для отримання інформації та самоствердження домінантної частини сучасного суспільства (від підлітків і до середнього покоління). Сьогодні саме у віртуальному світі формується нова особистість, зокрема політична. Бути представленим у цьому віртуальному світі – основне завдання будь-яких ЗМІ, які хочуть бути популярними, чи взагалі утриматись на плаву. Згаданий стан речей – взаємовплив медій та аудиторії – здавалося б, мав спонукати розвиток модерного соціуму у напрямі досягнення максимальної справедливості, дотримання соціальної рівності. Проте, як доводить практика, та констатують багато останніх наукових досліджень у гуманітарній сфері – у світі все більше соціальної нерівності, вона великою мірою проглядається й у суспільствах розвинутої демократії. Відтак можна спостерігати парадоксальну, на перший погляд, ситуацію: за легкого доступу до оперативної та максимально об’єктивної інформації у модерних соціумах формується здебільшого несвідоме населення, яке демонструє передовсім свої вузькі економічно-споживацькі інтереси.
 • Item
  Основні методи пропаганди в російському інтернет-змі pravda.ru
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Іваницька, Божена; Гусєва, Софія; Ivanitska, Bozhena; Guseva, Sofia; Національний університет «Львівська політехніка»
  Проаналізовано основні методи російської пропаганди в російському Інтернет-ЗМІ Рravda.ru, розкрито їхні завдання: маніпулювання громадською думкою, сприяння дестабілізації політики, економіки, культури, інших суспільних сфер в Україні, щоб підірвати довіру, дискредитувати все українське: владу, політику, економіку, культуру, інші суспільні сфери; виявлено характерні ознаки сучасної пропаганди як складової інформаційної війни Росії проти України: зумисне свідоме поширення фальшивої інформації зі шкідливими, нищівними намірами, спрямованими на дестабілізацію ситуації в Україні та дискредитацію її міжнародного авторитету
 • Item
  Компоненти іміджевої привабливості України в умовах ведення гібридної війни (за матеріалами загальнонаціонального телеканалу «1+1» та обласного телеканалу «запоріжжя»)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Дмитерко, Олена; Кузнецова, Олена; Dmyterko, Olena; Kuznetsova, Olena; Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглянуто структурні компоненти іміджевої привабливості України в умовах ведення гібридної війни за матеріалами телеканалів «1+1» та «Запоріжжя». Імідж держави розглянуто як актив, що забезпечує приплив інвестицій, розвиток економіки, культури. Надано рекомендації щодо формування позитивного іміджу держави.
 • Item
  Проблеми журналістської моралі щодо прав дитини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Дзьомба, Наталія; Dzomba, Nataliia; Національний університет «Львівська політехніка»
  Норми журналістської моралі щодо так званого дитячого питання розглянуто з ракурсу найскладніших ситуацій у журналістській практиці (право на поширення інформації про приватне життя, насильство над дітьми, зокрема сексуальне, хвороби і травмування тощо). Подано загальну оцінку національних документів з журналістської моралі та рекомендації щодо їх вдосконалення відповідно до потреб часу та світових стандартів.
 • Item
  Журналістика на межі: особливості телевізійних новин на території донецької та луганської областей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Дворянин, Парасковія; Dvorianyn, Paraskovia; Національний університет «Львівська політехніка»
  Викладено результати наукового дослідження щодо особливостей регіональних новин Луганщини та Донеччини, емпіричного аналізу можливостей телевізійних каналів згаданих регіонів та моніторинг очікувань реципієнтів, які живуть на межі окупованих Росією та підконтрольних Україні територій. Запропоновано інструменти та моделі виробництва якісного контенту для регіональних телевізійних новин в умовах війни заради національно-громадянської гідності та української ідентичності.
 • Item
  Журнал «пізнайко»: становлення видання та жанрова палітра матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Галаджун, Зоряна; Юзефович, Дарина; Haladzhun, Zoriana; Національний університет «Львівська політехніка»
  Простежено історію зародження та розвитку журналу для дітей «Пізнайко», виокремлено основні етапи його становлення. Крім того, на текстах видання проаналізовано та виокремлено жанри, що використовують автори журналу для доступного та відповідного до віку представлення матеріалу дитячій аудиторії.
 • Item
  Тема культури в українських змі: основні тенденції подання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Гарматій, Ольга; Кісіль, Соломія; Harmatiy, O.; Kisil, S.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Висвітлено тему культури в сучасних українських медіа. Культурологічна тематика трактується як важливий елемент медіапростору. Розглянуто основні тенденції, аспекти і проблеми подання інформації про культуру в ЗМІ. Cхарактеризовано особливості представлення питань культури у різних ЗМІ. Визначено способи підвищення якості та ефективності медіатекстів на зазначену тему
 • Item
  Москвофільство галичини: до історії проблеми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Фаріон, Ірина; Farion, Irina; Національний університет «Львівська політехніка»
  Досліджено ментально-політичну проблему москвофільства в Галичині в історичній ретроспективі: від кінця ХVI до початку ХХ століття. Проаналізовано зародження та еволюцію ренегатських ідей москвофільства від обґрунтування українсько-московської релігійно-етнічної єдності у посольстві львівських братчиків 1592 року до абсолютної підтримки Росії під час її окупації Галичини в 1914 році.
 • Item
  The dichotomy of the‘ manipulative versus countermanipulative impact’: does it exist in the englishwritten mass media texts on climate change?
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Дунаєвська, Юліана; Сушко, Сергій; Dunayevska, Yuliana; Sushko, Serhii; MA, Philology; Kramatorsk Institute
  Розглянуто складну проблему медіалінгвістики, яку утворює завдання виокремлення засобів і ознак маніпулятивності у медіатексті. Якщо певний текст вважається маніпулятивним, тоді має існувати протилежний йому текст, у загальному сенсі, який не є маніпулятивним і який головно спрямований на викриття маніпулятивних прийомів тексту, якому інкримінують навмисно викривлене подання інформації. Англійськомовний дискурс з тематики зміни клімату демонструє значний обсяг текстів, які позиціонують себе до одного чи іншого типу, або їх зараховують опоненти до певного типу. Як актуальну дослідницьку проблему розглядаємо засоби маніпулятивного впливу у текстах, створених тими, хто заперечує зміну клімату, а також виокремлення цих засобів у текстах їхніх опонентів, прибічників наукової концепції зміни клімату, які утворюють переважну наукову спільноту. Встановлено, що неозорий корпус текстів, що висвітлюють зміну клімату, розподіляється переважно на дві протилежні множини. Лінія розподілу між ними проходить у площині наявності чи відсутності маніпулятивних засобів і ознак у тексті. Тому є підстави вважати наявною дихотомію маніпулятивного і контрманіпулятивного впливу в англійськомовних текстах зазначеної тематики. У зв’язку з гостротою проблеми протистояння у сфері бачення проблеми зміни клімату та способів її висвітлення у ЗМІ актуальною є проблема подальшої розробки процедур і алгоритму виокремлення засобів маніпулятивності у медіатексті
 • Item
  Можливості прямої мови у відтворенні усного мовлення в друкованому медіатексті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Дацишин, Христина; Datsyshyn, Khrystyna; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Досліджено можливості прямої мови у відтворенні усного мовлення в друкованому медіатексті. Пряма мова і слова автора, які її супроводжують, сприяють наближенню реципієнта тексту до безпосередньої ситуації усної комунікації. Пряма мова передає зміст повідомлення; відтворює характер та емоційний стан мовця; лексичні та синтаксичні особливості його мовлення. Слова автора можуть констатувати сам факт мовлення; маркувати репліку як питання чи відповідь, початок, продовження чи доповнення розмови; називати ширшу комунікативну мету мовлення; вказувати на характер уведення репліки в діалог; називати емоцію; описувати міміку чи жестикуляцію мовця; зазначати спосіб мовлення, тон і гучність голосу; описувати дії мовця; подавати оцінку змісту мовлення. Пряма мова робить друкований медіатекст живим, динамічним, поліфонічним.
 • Item
  Україна cоntra росія: інформаційна війна за крим
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Василик, Любов; Полянська, Анастасія; Vasyluk, L.; Polianska, A.; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
  Від 2014 року окупований Крим зазнав змін як у політично-правовій, так і в інформаційній сфері. Чи не найбільше утисків з боку нової влади зазнало ЗМІ. Медіа змушені були терміново змінити реєстрацію та почати діяти в інтересах Кремля. У разі відмови видання, радіостанції та телеканали закривалися, зазнавали обшуків та вилучення напрацьованих матеріалів. Журналістам погрожують та постійно їх переслідують. Влада РФ намагається «зачистити» український інформаційний простір на півострові. Закривши українські канали, заблокувавши кримські сайти РФ запускає власні ЗМІ. Однак спроби Кремля тільки посилюють ефект інформаційного «вакууму» на півострові.
 • Item
  Соціально-комунікаційні технології паблік рилейшнз як «пропоновані обставини»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Холод, Олександр; Kholod, Oleksandr; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  Спираючись на порівняльний аналіз положень концепції «пропоновані обставини» К. С. Станіславського і теорії паблік рилейшнз, автор доводить їхню спільність. Метою нашого дослідження було визначення ступеня збігу складових концепції, «пропонованих обставин» К. Станіславського і теорії паблік рилейшнз. Методами дослідження стали такі загальнонаукові методи: метод аналізу й синтезу, абстрагування й узагальнення; метод теоретичного пізнання: методом сходження від абстрактності до конкретного; методи емпіричного пізнання: спостереження й опис. Методика дослідження полягала у виконанні таких процедур: виклад завдяки аналізу й синтезу проблеми відсутності знань у фахівців налагодження зв’язків із громадськістю щодо концептуальної орієнтації на положення «пропонованих обставин», уведених у науковий обіг К. Станіславським. Завдяки методу абстрагування виокремлення в наявній проблемі аналогій між працею актора (описаною К. Станіславським) над собою під час підготовки до вистави і здійсненням фахівцями паблік рилейшнз дій-комплексів (технологій), що дають змогу ефективно налагоджувати зв’язки з громадськістю. За допомогою методів спостереження й опису ілюстрування теоретичних аналітико-синтезованих положень. У висновках автор констатує, що мету дослідження було повністю досягнуто. Справді, ступінь збігу складових концепції і теорії, зазначених у п. 1, виявилася високою (90,9 %). Високий ступінь згаданого збігу уможливлює ефективне використання положень концепції «пропонованих обставин» К. Станіславського в методології паблік рилейшнз.
 • Item
  Естетика слова і зображення у соціальних ток-шоу: український досвід
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Пуцята, Ірина; Putsiata, Iryna; Національний університет «Львівська політехніка»
  Проаналізовано ток-шоу як жанр масової культури. Розглянуто шоу як багатогранний засіб заповнення телевізійного ефіру, багатофункціональний аспект масової і міжособистісної комунікації. Саме композиційні особливості виділяють ток-шоу серед інших видів дискурсу і визначають його вплив на формування світогляду. Ефективність досягається за допомогою роботи по певних схемах, що і показано в цій роботі.
 • Item
  Веб-аналітика як важлива складова успішного функціонування змі в інтернеті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Мудра, Ірина; Mudra, Iryna; Національний університет «Львівська політехніка»
  Для того, аби підвищити ефективність сайту ЗМІ, не достатньо зробити оригінальний дизайн і якісний контент. Необхідно постійно проводити аналіз і дослідження його роботи. У цьому допоможе веб-аналітика, основне завдання якої – отримати дані, які можуть покращити функціонування інтернет-ЗМІ. У цьому дослідженні наводимо інструменти, які допоможуть редакціям інтернет-ЗМІ отримати дані для аналізу і моніторингу дій читачів. Тоді редакція мас-медіа буде впевнена, що вона не лише продукує контент, але і його зміст доходить до читачів. Висвітлено також результати дослідження щодо використання веб-аналітики редакціями інтернет-ЗМІ.
 • Item
  Роль соціальних мереж у сучасній журналістиці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Кіца, Мар’яна; Kitsa, Mariana; Національний університету «Львівська політехніка»
  Соціальні мережі – явище доволі нове в українському медіа просторі. Спочатку їх використовували здебільшого для пошуку та спілкування з друзями, обміну фотографіями та розважальним контентом. Нині соціальні мережі стали не лише майданчиком для спілкування з друзями і знайомими, але й потужним і невичерпним джерелом інформації. Тому кожен пост у новинній стрічці часто слугує добрим інформприводом, який переростає у важливу суспільно-політичну або ж просто побутову тему. Як свідчать результати нашого дослідження, сучасні українські журналісти широко використовують соціальні мережі для комунікації як з посадовими особами, так і з реципієнтами, проте на платформах популярних соціальних медій існують і такі можливості, які залишились поза увагою журналістів.
 • Item
  Суспільно-культурні концепти громадянськопрофесійних нових медій Польщі та України (на прикладі електронного зразка польського часопису «нова Польща» та веб-проекту газети «день» – «Україна incognita»)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Лавриш, Юліана; Lavrysh, Yuliana; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Кожен із нас, хто користується будь-яким із типів ґаджетів, носить у своїй кишені інформаційну матрицю, долучитись до якої може через дотик до дисплея. Мережа спонукає нас до можливості тримати весь світ на кінчиках власних пальців. Водночас присутність ґаджета у кишені дозволяє нам фіксувати ті події, які видаються важливими, а потім розміщувати на відповідних веб-ресурсах. Тобто, окрім можливості володіти інформацією, мережа дає нам змогу бути новітніми творцями контенту. Зважаючи на зміни, які відбуваються у сучасній світовій медіа-системі, у журналістській лексиці з’являється ще одне цікаве словосполучення – громадянська журналістика. Явище – абсолютно нове і доволі не вивчене, перебуває у стані постійного розвитку, як, зрештою, вся інформаційна матриця. Проте громадянська журналістика або журналістика громадян є часто майданчиком для творення веб-ресурсів, вона є суголосною із ритмом суспільних подій у певних країнах. Важливо, що сьогодні професійні веб-ресурси часто долучають платформи для творчої реалізації громадян, зокрема висловлення їхньої суспільно-політичної позиції. У фокусі нашого дослідження – електронна версія видання «Нова Польща» та веб-проекту «Україна Incognita» газети «День»
 • Item
  Структура українських студентських інтернет-змі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Білограць, Христина; Bilograts, Christina; Національний університет «Львівська політехніка»
  Проаналізовано особливості, структуру українських студентських інтернет-ЗМІ, описано, що впливає на їх функціонування. Преса в інтернеті продовжує стрімко розвиватися, що, звичайно, впливає і на процеси у розвитку студентської періодики. Чимало видань створено останніми роками, проте варто наголосити, що у них не використовують усі можливості, які надає мережа. Також багато з них функціонують не довго, можливо це пов’язане з незацікавленням у ній студентів через невдалий контент. Студентська інтернет-періодика розвиватиметься інтенсивніше, коли її видавці правильно і своєчасно публікуватимуть матеріали. У студентських інтернет-виданнях використовують таку саму структуру, як і на інформаційних сайтах. Якщо авторами сайту є самі студенти, то структура не завжди зручна для користувачів: на сторінці може бути забагато матеріалів, або ж навпаки – рубрики з публікаціями сховані. Серед недоліків деяких сайтів – низька мультимедійність та інтерактивність. Хоча такі видання допомагають студентам у навчанні та надають більше можливостей, ніж друковані.
 • Item
  Провокативний контент про анексію криму на російському веб-медіа «правда.ру»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Семен, Наталія; Semen, Natalia; Національний університет «Львівська політехніка»
  Проаналізовано контент про події в Криму на російському пропагандистському веб-медіа «Правда.Ру». На основі аналізу матеріалів про події в Криму, виокремлено основні «меседжі» пропаганди, які навіювали читачам автори цих матеріалів.
 • Item
  Базові елементи й особливості підготовки журналіста-оператора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02 26) Максимович, Мирослав; Maksymovich, Myroslav; Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглянуто базові елементи й особливості підготовки журналіста-оператора, які ґрунтуються на комплексному підході до викладу фахових дисциплін і засвоєнні студентами міждисциплінарних знань. Професійні навички журналіста-оператора мають містити не лише технічні аспекти (роботу з камерою, якість зображення, композицію, кут зйомки, освітлення), але й розуміння вимог сучасної журналістики та володіння усіма її жанрами, знання основ психології, ознайомлення зі специфікою кіновиробництва.