Проблеми економіки та управління. – 2008. – №628

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та працівників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, наукових співробітників установ НАН України, викладачів та наукових працівників провідних навчальних закладів Києва, Львова, Дніпропетровська, Донецька, Одеси, Харкова, а також працівників закладів освіти і науки інших міст нашої країни і зарубіжних авторів. Особливість цього вісника полягає в тому, що подані в ньому матеріали мають відповідне тематичне спрямування. Проблематика статей охоплює широке коло питань економіки та управління інноваційним розвитком національного господарства, окремих галузей та їхніх підприємств. В полі зору авторів досліджень, поряд з концептуальними положеннями цієї проблеми, чільне місце займають матеріали, що стосуються розробки організаційно-економічного механізму управління інноваціями як дієвого інструменту державної політики у цій сфері, а також економічному обґрунтуванню шляхів реалізації конкретних проектів, пов’язаних з інноваційним розвитком економіки України та підвищенням її конкурентоспроможності в умовах жорсткої міжнародної конкуренції. Усі подані матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 708 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 114
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 628
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 628
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008)
 • Item
  Оцінка ефективності інвестиційних проектів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мамотенко Д. Ю.
  Розглянуті та систематизовано традиційні показники оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Розроблені положення задач оцінювання ефективності інвестиційних проектів та запропоновані для них відповідні структури грошових потоків та ставки дисконтування, що приведе до підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства. Systematized traditional indexes of economic efficiency estimation of investment projects are considered in the article. Princsples of tasks of investment projects efficiency estimation and cash flow proper structures as well as their discounting rates are developed. It will result in efficiency increase of management investment activity of enterprise.
 • Item
  Проблеми співпраці між відділами маркетингу і фінансів на підприємстві: конфлікти цілей та негативні наслідки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мавріна, А. О.
  Розглянуто проблеми співпраці між функціональними підрозділами підприємства. Розкриваються причини виникнення конфліктів між відділами маркетингу та фінансів. Наведено приклади негативного впливу цих конфліктів на ефективність діяльності підприємства. The problems of collaboration between functional subsections of enterprise are exposed in the article. Reasons of origin of conflicts between the departments of marketing and finances are explained. The examples of negative influence of these conflicts on efficiency of activity of enterprise are resulted.
 • Item
  Аналіз інноваційної спрямованості підприємства залежно від структури капіталу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Латишева, І. Л.
  Доведено актуальність виявлення впливу складових структури капіталу на ефективність інноваційної спрямованості діяльності підприємств. Досліджувана вибірка підприємств машинобудівної галузі розбита на два класи за допомогою процедур кластерного аналізу. Для виділених однорідних масивів визначені основні фактори, що характеризують вплив структури капіталу на інноваційну спрямованість підприємств. При виділенні факторів були застосовані інструменти багатовимірного факторного аналізу. In article the urgency of revealing of influence compound of the capital structure on efficiency of an innovative orientation of activity of the enterprises is proved. Researched sample of the enterprises of machine-building branch is broken into two classes with the help of procedures the claster analysis. For the allocated homogeneous files the certain major factors which characterize influence of the capital structure on an innovative orientation of the enterprises. At allocation of factors tools of the multivariate factor analysis have been applied.
 • Item
  Проблеми дослідження підходів до трактування поняття “Інноваційний потенціал регіону”
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Куцай, Н. С.
  Обґрунтування і введення в науковий обіг удосконаленого розкриття поняття “інноваційний потенціал регіону” в сучасних умовах дасть змогу уточнити найдієвіші складові інноваційного потенціалу, які дадуть змогу з меншими витратами і у прийнятний термін досягти відчутних результатів на регіональному рівні. Substantion and introduction to the scientific appeal the improved revealing of the concept «innovative potential of region», in modern terms will give possibility to specify the basic and the most effective constituents of innovative potential, which will allow to attain perceptible results at a regional level with less charges and in an acceptable term.
 • Item
  Внутрішній економічний контроль реальних інвестицій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Куровська, О. А.
  Уточнено роль контролю реальних інвестицій у системі внутрішнього економічного контролю підприємства. Запропоновано підсистему контролю реальних інвестицій, в основу якої покладено процесний підхід, системний аналіз і впровадження системи якості в керування підприємством, і як результат – оптимізація витрат на проведення контролю за здійсненням інвестиційного проекту. The role of control of real investments in a system of internal economical control has been defined more precisely. The subsystem of control of real investments has been suggested. In its base is a procession approach, systematical analysis and inculcation the system of quality into enterprise’s management, and as a result is the optimization of expenditures on caring out the control.
 • Item
  Сутність та види інноваційної інфраструктури
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кузьмін, О. Є.; Шотік, Т. М.
  Проблема активізації інноваційної діяльності у межах вітчизняної економіки набуває важливого значення в контексті реалізації ринкових реформ в Україні та підвищення загальної ефективності господарювання. Центральне місце у вивченні цієї проблематики займає питання розвитку інноваційної інфраструктури. Саме розвинена інноваційна інфраструктура є середовищем, яке дає змогу у максимально стислі терміни системно шукати та розробляти інноваційні технології. The activization problem of innovation activity in home economy has an important value in realization of market reforms and increasing of total efficiency of industry. The central position in the studies of given problem belongs to the question of innovation infrastructure development. Only the developed innovative infrastructure is an environment which allows in the shortest term perform the system search and development of innovation technologies.
 • Item
  Класифікація видів ризиків лізингової діяльності машинобудівних підприємств та розроблення заходів щодо зниження їхнього рівня
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кулиняк, І. Я.
  Запропоновано класифікувати ризики лізингової діяльності машинобудівних підприємств на види: фінансові, комерційні, управлінські та ризики, пов’язані з предметом лізингу контрагента. На основі запропонованої класифікації відповідно до кожного виду ризику наведено заходи щодо зниження рівня ризиків лізингової діяльності машинобудівних підприємств. In the article it is suggested to classify the risks of leasing activity of machine-building enterprises on kinds: financial, commercial, administrative and the risks related to the contractor’s leasing thing. It is given measures on decrease of level of risks of leasing activity of machine-building enterprises.
 • Item
  Організаційно-правове забезпечення фінансування інноваційного розвитку економіки України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Крупка, М. І.; Ільїна, К. О.
  Розглянуто основні джерела фінансування інноваційного розвитку економіки України та можливості підприємств застосовувати їх у своїй діяльності, показано роль держави в організації фінансування інноваційного розвитку за допомогою формування нормативної бази та безпосереднього фінансування інноваційних проектів, висвітлено проблеми, що стримують цей розвиток та подано рекомендації щодо удосконалення державної політики у напрямі активізації інвестиційно-інноваційних процесів в Україні. The basic sources of financing of innovative development of economy in the Ukraine and opportunity of the enterprises are considered which apply to them during this activity. The role of the state in the organization of financing of innovative development is demonstrated by the formation of a normative base and direct financing of the innovative projects. The specified problems, which constrain this development, and are submitted for recommendation, concern the improvement of state policy in the direction of activization of investmentinnovative processes in the Ukraine.
 • Item
  Концентрація капіталу суб’єктів внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції як фактор розвитку інноваційних процесів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Красноруцький, О. О.
  Розглядаються питання впливу концентрації капіталу у межах відокремлених груп суб’єктів внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції на формування та функціонування маркетингової інфраструктури та розвиток інноваційних процесів в діяльності суб’єктів сфери виробництва. Обґрунтовано механізм впливу концентрації капіталу на конкурентну ситуацію та використання систем розподілу продукції. The main aspects of capital concentration in the separate level of market infrastructure on agricultural products market influence on market situation and development of innovation processes are considered in the article. The mechanism of capital concentration on competitive situation on the market and usage of distribution systems is characterized.
 • Item
  Напрями формування конкурентоспроможності регіональної економіки на основі інноваційної моделі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Крайник, О. П.
  Розглядається вплив окремих факторів на конкурентоспроможність економіки регіону на основі інноваційної моделі. Показаний вплив інноваційних процесів на забезпечення конкурентоспроможності підприємств як основної ланки економічного процесу на регіональному рівні. Сформовані найважливіші напрямки державної регіональної політики у сфері формування територіальних інноваційних кластерів. Зроблені висновки про необхідність змін у підходах до забезпечення високого рівня освіти населення як важливого фактора інноваційності моделі розвитку економіки регіону. Influence of separate factors on the competitiveness of economy of region on the basis of innovative model is examined. Influence of innovative processes on providing of competitiveness of enterprises as a basic link of economic process at regional level is shown. Major directions of public regional policy in the sphere of forming of territorial innovative clusters are formed. Conclusions about the necessity of changes for going near providing of high level of formation of population as important factor of innovation model of development of economy of region are done.
 • Item
  Сучасні проблеми забезпечення енергоефективності у муніципальному секторі міст України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Копець, Г. Р.
  Розглянуто перспективи вирішення проблем енергоефективності у муніципаль- ному секторі міст України, окремі напрямки інноваційних процесів у сфері енерго- ефективності, зокрема розроблення та удосконалення програмного забезпечення здійснення процесів енергоефективності у муніципальному менеджменті. Розглянуто етапи ефективного енергоменеджменту на муніципальному рівні на прикладі західного регіону України та перешкоди для здійснення цих процесів.
 • Item
  Оцінка техногенних збитків та аналіз підходів до їхнього розрахунку у глобальному та регіональному аспектах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Комарницький, І. М.; Бублик, М. І.
  Проаналізовано методи економічної оцінки збитків від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, що застосовуються у світі й Україні. Досліджено теоретичні засади оцінки збитків, завданих техногенними катастрофами. Запропоновано концептуальний підхід до вибору ефективного методу оцінки техногенних збитків. The methods of economic evaluation of losses are in-process analysed from the extraordinary situations of technogenic character, which are used in the world and Ukraine. Investigational existent theoretical principles of estimation of losses, inflicted technogenic catastrophes. The conceptual going is offered near the choice of effective method of estimation of technogenic losses.
 • Item
  Реінжиніринг системи продажу страхових продуктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Карлова Н. О.
  Розглянуто реінжиніринг бізнес-процесу продажу страхових продуктів через перетворення організаційної структури страхової компанії та її інформаційного компонента. Обґрунтовано методологічні аспекти практичного здійснення реінжинірингу через комплексність, диверсифікацію та спеціалізацію продажу. Підтверджено його актуальність, кардинальність та адекватність змінам зовнішнього середовища, що приводить до збільшення обсягів надходжень страхових платежів та прибутку страхової компанії. The article considers reengineering of insurance products sale business process through changing of the insurance company administrative structure and its informational component. Methodological aspects of practical reengineering through complexity, diversification and sale specialization are proved. Its urgency, cardinality and conformity with environmental changes causing increase of insurance payments return volume and insurance company income, are confirmed.
 • Item
  Реінвестування як механізм фінансового забезпечення розвитку промислового виробництва
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Іщук, С. О.
  Розроблена прогнозна економіко-математична модель, яка відображає замкнутий цикл розширеного відтворення виробничого потенціалу з урахуванням дії реінвестиційного механізму. За результатами виконаних розрахунків встановлено функціональні залежності між індексами зростання доданої вартості та основних виробничих фондів промислових підприємств. A prognostic economic-mathematical model reflecting the closed cycle of production potential’s extended reproduction, which takes into account the reinvestment mechanism, is developed. Based on the conducted calculations, the functional dependencies between the indices of added value and fixed capital of industrial enterprises have been established.
 • Item
  Умови і проблеми інноваційного розвитку вітчизняних підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Захарчин, Г. М.
  Розглянуто основні умови інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, проаналізовано проблеми, які гальмують інноваційну активність; виділено особливу роль інноваційної культури як внутрішнього каталізатора інноваційного поступу; обґрунтована необхідність зміни технології управління інноваційним розвитком. The basic terms of innovative development of domestic enterprises are considered, problems which brake innovative activity are analysed; the special role of innovative culture is selected as an internal catalyst of innovative advancement; the necessity of change of technology of management innovative development is grounded.
 • Item
  Основні напрями реформування амортизаційної політики в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Загорська, Т. В.
  Обґрунтовано основні напрями реформування амортизаційної політики в Україні за допомогою розроблення системи константних показників, впровадження методик еквівалентних форм розрахунку амортизаційних відрахувань і зміни методів розрахунку податку на прибуток. Basic directions of reformation of depreciation policy are grounded in Ukraine, by development of the system of constant indexes, introduction of methods of equivalent forms of computation of depreciation deductions and change of methods of computation of income-tax.
 • Item
  Інтегральний показник оцінювання фінансово- економічного стану лізингоотримувачів (на прикладі машинобудівних підприємств)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Загородній, А. Г.; Подольчак, Н. І.
  Науково обґрунтовано методику обчислення інтегрального показника оцінювання фінансово-економічного стану лізингоотримувачів – машинобудівних підприємств із використанням методів багатовимірного аналізу – факторного та дискримінантного. За допомогою факторного аналізу вихідну сукупність підприємств поділено на певну кількість класів за показниками фінансово-економічного стану, а дискримінантний аналіз дав змогу обґрунтувати інтегральний показник оцінювання фінансово- економічного стану лізингоотримувачів. It was proposed of elaboration the integral indicator of financial-economic of leasinggetting of machinebuilding enterprises basing on methods of multivariate analysis: discriminant and factor. Using factor analysis the entry data was divided on classes by the financial-economic indicators. In the way of using discrimіnant analysis it was formed integral indicator and disrimіnant functions. It helps to simplified for leasinggiving the procedure of evaluation of financial-economic base of leasinggeting and process of leasing providing.
 • Item
  Сутність та класифікація ризиків при транспортному обслуговуванні на залізничному транспорті
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Журавель, К. В.
  Узагальнено поняття “ризик”. Запропоновано класифікацію ризиків при транспортному обслуговуванні клієнтів залізничного транспорту. Розроблена класифікація дасть змогу систематизувати ризики, які виникають при транспортному обслуговуванні на залізничному транспорті відповідно до певних цілей. Комплексний розгляд і докладна класифікація видів ризиків допоможе в побудові оптимальної системи управління ризиками на залізничному транспорті. The notion of risk is generalized. The classification of risks while serving rail customers is offered. The developed classification will allow to systematize the risks which arise at transport service on a railway transport in accordance with appointed purpose. Complex consideration and detailed classification of types of transport service risks allow to build the optimum system of risk management on railway transport.