Теорія і практика будівництва. – 2008. – №627

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних науковців.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – № 627 : Теорія і практика будівництва / відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – 232 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 50
 • Item
  Робота металевого стрижня відкритого профілю, напружуваного затяжкою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Більський, М. Р.; Котів, М. В.; Котів, Р. М.
  Наведено результати дослідження роботи регулюючих сталевих елементів посилення стиснених сталевих стрижнів при реконструкції металевих каркасів будівель та споруд. In this article resumed research results of work of regulative steel elements of strengthening of the compressed steel bars at the reconstruction of metallic frameworks of buildings.
 • Item
  Зміст до Вісника «Теорія і практика будівництва» № 627
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Теорія і практика будівництва» № 627
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Item
  Забезпечення мікроклімату в приміщеннях пташників
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Сподинюк, Н. А.; Желих, В. М.
  Наведено результати досліджень температури повітря у зоні перебування птиці за локального нагрівання і видалення шкідливостей з зони нагрівання. The results of air temperature investigation’s in the chicken placing zone of local heating and taking harmful air from the heating area.
 • Item
  Високофункціональні бетони на основі модифікаторів нової генерації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Саницький, М. А.; Позняк, О. Р.; Кіракевич, І. І.; Русин, Б. Г.
  Показано можливість отримання високофункціональних бетонів на основі бетонних сумішей з комплексними модифікаторами нової генерації, що в кінцевому підсумку забезпечить отримання високоміцних композитів з підвищеною довговічністю. Проаналізовано хімізм досліджуваних добавок нового покоління та їх вплив на властивості бетону. Possibility of getting of high performance concretes on the basis of concrete mixes with complex modifiers of new generation, which in final result provides to obtain high strength composites with higher durability was shown.Chemism of investigated admixtures of new generation and the irinfluence on properties of concrete have been analyzed.
 • Item
  Зсувостійкі клеєстрижневі анкери в з'єднаннях залізобетонних конструкцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Салійчук, Л. В.; Кваша, В. Г.
  Наведено конструктивні рішення зсувостійких клеєстрижневих анкерів для з’єднань залізобетонних елементів як під час нового будівництва, так і під час реконструкції і підсилення існуючих споруд. Наведено методику розрахунку довжини анкерування та результати експериментальних досліджень трубчастого анкера під час зсуву. The structural decisions of shear-resistance of glue-bar anchors are resulted for connections of reinforced-concrete elements both at new building and at a reconstruction and strengthening of existent buildings. The method of calculation of length of anchoring and results of experimental researches of tubular anchor is presented at a shear.
 • Item
  Експериментальні дослідження тришарових конструкцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Рутковська, І. З.; Рутковський, З. М.; Вознюк, Л. І.; Марущак, А.
  Подано методику дослідження тришарових залізобетонних балок, яких було виготовлено дві серії. У першій серії середній шар – із керамзитобетону, у другій – із пінобетону. При цьому випробовувалися контрольні куби та призми. Балки опирали на дві опори: рухому і нерухому. Завантаження балок відбувалося двома зосередженими силами, прикладеними по верхній грані у третинах прольоту. Навантаження прикла- дали ступенями. Для запобігання зминанню бетону у місцях прикладання зосередженого навантаження та дії опорних реакцій використовувались розподільні сталеві пластини, які вкладали на шар цементно-піщаного розчину. Під час експериментів здійснювався контроль за моментом тріщиноутворення і за розвитком тріщин. In the paper the procedure of investigation of triplex ferro-concrete beams of two serials is introduced. In the first serial the medial layer was made from the ceramsit concrete, in the second - from the foaming concrete. Thus the control cubes and prisms were tested. The beams rested on two seats: relative frame and fixed. Beams were loaded by two concentrated forces affixed on a least upper bound in thirds of width. Loading was changed with steps. Value of force was checked by a model dynamometer tarred together with a pump station and a thruster. Checking the moment of formation and development of cracks were executed during experiments.
 • Item
  Застосування мішалки з циліндричним ротором для приготування полімерних розчинів з метою використання під час гасіння пожеж
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Піцишин, Б. С.; Орел, В. І.
  Досліджена можливість застосування мішалки з гладким циліндричним ротором під час приготування полімерних розчинів. Показано, що ексцентричне розташування ротора сприяє інтенсивнішому перемішуванню розчинів ПАА та КМЦ з водою та вимагає меншої кількості затраченої електроенергії, ніж його концентричне розташування. Investigational possibility of application of mixer is with a smooth cylinder rotor at preparation of polymeric solutions. Тhe eхcentric location of rotor is assists in more intensive interfusion of solutions of PAA and KMC with water and requires less of outlaying electric power, than its concentric location is shown.
 • Item
  Дослідження впливу сил бокового тертя на несучу здатність буровставних і буродобивних паль
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ониськів, Б. М.; Сорока, Я. В.; Канюк, В. М.; Холод, П. Ф.
  Описано методику експериментального дослідження величин і характеру розподілу тертя по боковій поверхні паль та наведено результати їх випробувань в натурі. Described, method of experimental research of sizes and character of division of friction on the lateral surface of piles and the results of their tests are resulted in nature.
 • Item
  Міцність нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мурин, А. Я.
  Подано результати теоретично-експериментальних досліджень залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою. Наведено методику розрахунку нормальних перерізів за показниками міцності. The results of in theory-experimental investigations of reinforced-concrete beams, strengthened an external composite reinforcement are given in this article. The method of calculation of normal cuts is resulted on the parameters of durability.
 • Item
  Деформації бетону, просоченого розплавом сірки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мовчан, М. І.
  Наведено результати досліджень власних деформацій бетону, просоченого розплавом сірки. Наведені дані дають змогу прогнозувати деформації виробів та конструкцій з бетоносіркополімерів на стадії їх виготовлення, а також під час роботи в умовах змінної вологості. The article presents the test results of the saturation of concrete with liquid sulphur after a preliminary vacuuming of samples. The results indicated the influence of preliminary vacuuming and duration of the saturation on the strength of the concrete of different compositions.
 • Item
  Економія енергоресурсів в системах вентилації та кондиціонування повітря
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Макаревич, Т. Т.; Гавриляк, А. С.; Петрушка, Т. О.
  Обґрунтовано комплексні заходи з розроблення та формування теоретичних основ проектування, спорудження та експлуатації інноваційних СВ і СКП з неметалевими, пластинчастими теплообмінниками, що здатні значно інтенсифікувати процес тепло-масообміну між взаємодіючими середовищами. Розроблено модельні рішення теплообмінників НВО з одно- та багатоступеневою схемою оброблення припливного повітря СВ і СКП, а також процесів утилізації скидного тепла відпрацьованого (витяжного) повітря, які дають змогу значно економити енергоресурси під час експлуатації таких систем в будівлях різного призначення. Complex measures are grounded on development and forming of theoretical bases of planning, building and exploitation of innovative SV and SKP, with non-metal, plastinchastimi teploobminnikami which are able considerably to intensify the process of thermal mass-transfer between interactive environments. The model decisions of teploobminnikiv of NVO are developed from one - and by the bagatostupenevoy chart of treatment of reveal air of SV and SKP, and also processes utilizations of upcast heat of exhaust (drawing) air, which allow considerably to save energoresursi during exploitation of such systems in buildings of the different setting.
 • Item
  Міцність та деформативність сталебетонних балок, армованих арматурою класу А-400, Ат-800, в поєднанні зі стрічковою, що працює без зчепленя з бетоном
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Клименко, Ф. Є.; Ільницький, Б. М.; Бобало, Т. В.
  Обґрунтовано особливості роботи та характер руйнування сталебетонних балок із зовнішнім гладким стрічковим армуванням без зчеплення з бетоном у поєднанні з арматурою класу A-400 та Ат-800. Поєднання конструктивного рішення сталебетонних балок, в якому передбачається здешевлення їх виготовлення, є актуальним з погляду доцільності дослідження міцності, деформативності та практичного застосування у будівництві. The purpose of work are studying features of work and character of destruction of beams of steel concretes with external smooth band re-enforcement, without tripping with a concrete, in combination with the armature of class of A-400 and Ат-800. Combination of structural decision of beams of steel concretes, in which diminishing of prices of their making is actual from point of expedience of research of durability and practical application in building.
 • Item
  Аналіз розподілу тимчасового навантаження між балками прольотноїбудови за результатами натуральних випробувань
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кваша, В.Г.; Рачкевич, В.С.
  Наведено порівняння коефіцієнтів поперечного розподілу (КПР) тимчасових навантажень між балками залізобетонної прольотної будови, визначених і розрахованих за виміряними під час випробувань прогинами. Уточнено методику визначення КПР за результатами натурних випробувань прольотної будови
 • Item
  Натурні випробування конструкції дерев"яної рами на вогнестійкість в умовах реальної пожежі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Пелех, А. Б.; Демчина, Б. Г.; Шналь, Т. М.; Була, С. С.; Крочак, О. В.
  Наведено результати дослідження роботи конструкції дерев’яної рами з дощатоклеєних елементів у межах проведення натурних випробувань в умовах реальної пожежі. Відображено основні етапи випробувань та результати досліджень горіння і руйнування дерев’яної конструкції, а також ефективність її вогнезахисту. This article presents the results of researching the wood frame, made with plankglue elements, in real fire exposition. The basic steps of the test are reflected and researching results about burning, crushing and effectiveness of fire resistance are given.
 • Item
  Отримання пінобетонів з пониженим водопоглинанням та підвищеною водостійкістю
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ілів, В. В.; Котів, М. В
  Наведено результати розроблення та дослідження властивостей пінобетонів з додатками кремнійорганічних матеріалів вітчизняного виробництва, які традиційно застосовуються для підвищення довговічності будівельних матеріалів та конструкцій. Exploit and investigation results of foam concrete properties with additions of silicon materials of native production are bringing. These materials are traditional used for long exploitation rise of building materials and construction.
 • Item
  Теоретичні дослідження напружено-деформованого стану комбінованих статично невизначених металевих конструкцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Іваник, І.Г.; Віхоть, С.І.; Вибранець, Ю.Ю.
  Проведено теоретичні дослідження статично невизначених комбінованих конструкцій. Отримані в ході математичних розрахунків на стадії проектування результати теоретичних досліджень металевої комбінованої статично невизначеної конструкції дають можливість використовувати конструкції такого типу як несучі елементи легких сталезалізобетонних перекриттів.
 • Item
  Heating for intelligent building - case study
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Vranay, F.; Vranayova, Z.
  It is argued that heat pumps as one of renewable energy source are very energy efficient, and therefore environmentally-friendly. With good conditions the energy from low-potential heat, in other way unusable, is used as a source of energy for heat pump performance. The applicability of this system supports utilization of electric energy at low tariff rate, which is also valid for operation of other electrical appliances. This article determines operative production costs for heating and operation of other electrical appliances and indicates new ways in using it in combination with low-temperatures heating systems. Доведено, що теплові помпи як джерело відновлювальної енергії є дуже ефективні та безпечні для довкілля. За достатніх умов енергія від низькопотенціального тепла, що переважно не придатне, використовується як джерело енергії для теплових помп. Застосування цих систем супроводжується використанням електроенергії за низького тарифу, що підходить для роботи інших електроприладів. У цій роботі встановлено величину затрат на обігрівання та функціонування електроприладів будівель і показано нові шляхи використання комбінованої системи з низькотемпературними обігріваль- ними системами.
 • Item
  Шляхи використання безавтоклавного пінобетону у дорожнтому будівництві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Каганов, В. О.; Горніковська, І. Б.
  Розглянуто новітні підходи у використанні неавтоклавного пінобетону та шляхи реалізації сучасних конструктивних рішень у дорожньому будівництві. In present article it was observed the modern approaches in usage of no autoclave aerated concrete and the ways of implementation for new constructive solutions in road building.
 • Item
  Energy efficiency buildigs energy for hot water
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Kapalo, P.
  At the actual increase price energy is cut-down energy for preparation and distribution of hot water. In paper are presented any ways and means energy reduction near preparation and distribution of hot water for flat-building. За теперішнього росту цін на енергію її кількість для приготування і розподілення гарячої води є обмежена. У роботі представлено деякі шляхи і засоби зниження енергозатрат для приготування і розподілення гарячої води для плоских будівель.