Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2018. – Vol. 1, No. 2

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46330

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Науковий журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування» є правонаступником журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування» . Журнал входить до переліку наукових фахових видань (хімічні і технічні науки), затвердженого МОН України. Виходить двічі на рік з 2018 року.

Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Volodymyr Skorokhoda. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 1, number 2. – 156 p. : il.

Зміст


1
10
15
21
27
32
39
46
52
57
63
69
74
80
88
98
105
111
119
124
132
136
142
149

Content (Vol. 1, No 2)


1
10
15
21
27
32
39
46
52
57
63
69
74
80
88
98
105
111
119
124
132
136
142
149

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 24
 • Thumbnail Image
  Item
  Емульсійна олігомеризація вуглеводнів фракції С9 у присутності гідроген пероксиду та стеаратів металів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Субтельний, Р. О.; Оробчук, О. М.; Мельник, С. Р.; Дзіняк, Б. О.; Subtelnyi, R. O.; Orobchuk, O. M.; Melnyk, S. R.; Dzinyak, B. O.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано одержання вуглеводневих смол низькотемпературною емульсійною олігомеризацією вуглеводневої фракції С9 рідких продуктів піролізу. Встановлено вплив якісного і кількісного складу окисно-відновної системи гідроген пероксид – стеарат металу змінної валентності на перебіг емульсійної олігомеризації. Досліджено вплив солей купруму, стануму, цинку та нікелю стеаринової кислоти. Обрано оптимальну окисно-відновну систему ініціювання, що забезпечує одержання олігомери із найвищим виходом. Визначено залежність виходу і характеристик олігомерів вмісту стеарату стануму у реакційній суміші.
 • Thumbnail Image
  Item
  Одержання карбоксилвмісних олігомерів на основі фракцій С5 рідких продуктів піролізу
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Кічура, Д. Б.; Дзіняк, Б. О.; Kichura, D. B.; Dzinyak, B. O.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано процес олігомеризації ненасичених вуглеводнів фракцій С5 рідких продуктів піролізу у присутності термічно стійкого пероксидного ініціатора. Фракція С5 містить цінні ненасичені сполуки, які мають високу реакційну здатність й легко піддаються олігомеризації. Встановлено залежність виходу та фізико-хімічних характеристик синтезованих на основі диалілфталату олігомерів від концентрації ініціатора, температури і тривалості процесу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження сировинної бази та технологічних параметрів виробництва пористих склокерамічних гранульованих матеріалів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Семеген, Р. І.; Кочубей, В. Л.; Підвисоцький, С. В.; Semegen, R. I.; Kochubei, V. V.; Pidvysotskyi, S. V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено можливість використання монтморилонітохлоритових карбонатновмісних глин Яворівського родовища в шихтових складах системи уламки скла–цеоліт– глина. Проведено термічні дослідження різних видів глин Яворівського родовища. Досліджено умови гранулювання маси.Здійснено випал зразків за швидкісними режимами. Одержано легкий пористий матеріал низькотемпературного спікання.
 • Thumbnail Image
  Item
  Investigation of cavitational expansion of sodium hypochlorite under isothermal conditions
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Знак, З. О.; Гнатишин, Н. М.; Зінь, О. І.; Оленич, Р. Р.; Znak, Z. O.; Hnatyshyn, N. M.; Zin, O. I.; Olenych, R. R.; Національний університет “Львівська політехніка”; ДВНЗ “Калуський політехнічний коледж”
  Досліджено кавітаційний розклад натрію гіпохлориту, що міститься у стічних водах цеху каустичної соди і хлору, за ізотермічних умов. Встановлено залежність тривалості та кінетичних параметрів процесу від температури та потужності УЗ-випромінювання. Встановлено, що ефективність розкладу натрію гіпохлориту за дії акустичних коливань УЗ-діапазону є істотно вищою, ніж під час його термічної каталітичної деструкції як промислового процесу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Classification of methods of gases purification from hydrogen sulfide
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Слюзар, А. В.; Калимон, Я. А.; Буклів, Р. Л.; Slyuzar, A.; Kalymon, Ya.; Bukliv, R.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано існуючі класифікації способів очищення газів від сірководню. Показано їх переваги та недоліки. Запропоновано класифікувати методи очищення газів за суттю фізико-хімічних взаємодій сірководню під час його уловлення – конверсійні і неконверсійні. У результаті неконверсійних процесів одержують концентрований сірководеньвмісний газ, який потребує подальшої переробки чи утилізації. Конверсійні методи дають змогу одержати сірку чи інші сульфуровмісні продукти під час окиснення чи розкладу сірководню.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження активування природного клиноптилоліту надвисокочастотними електромагнітними випромінюваннями
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Грабаровська, А. С.; Знак, З. О.; Оленич, Р. Р.; Hrabarovska, A. S.; Znak, Z. O.; Olenych, R. R.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив потужності надвисокочастотного електромагнітного випроміню- вання на ступінь дегідратації природного сорбенту – клиноптилоліту. Встановлено, що існує певне порогове значення потужності випромінювання, за якого відбувається дегідратація клиноптилоліту. Встановлено, що активований в електромагнітному полі клиноптилоліт володіє вищою, ніж неактивований, сорбційної здатністю щодо сполук різної природи, зокрема сульфуру(IV) оксиду та формальдегіду.
 • Thumbnail Image
  Item
  Синтез N-кумінпохідних імідів дикарбонових кислот С4
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Якимович, А. Б.; Долинська, Л. В.; Гевусь, О. І.; Yakymovych, A. B.; Dolynska, L. V.; Hevus, O. I.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Синтезовано похідні імідів малеїнової та бурштинової кислот – N-(4-ізопро- пілбензил)сукцинімід та N-(4-ізопропілбензил)малеімід. Сполуки отримано взаємодією вихідних імідівдикарбонових кислот та п-хлорметилкумену у середовищі диметилфор- маміду за участю карбонату калію. Досліджено реакційну здатність вихідних імідів з п- хлорметилкуменом. Отримані сполуки можуть бути використані як напівпродукти для синтезу передавачів ланцюга у реакціях радикальної полімеризації. Будову отриманих сполук підтверджено фізико-хімічними методами, елементним та функціональним аналізом.
 • Thumbnail Image
  Item
  Закономірності відцентрового формування металонаповнених гідрогелевих плівок
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Гриценко, О. М.; Суберляк, О. В.; Похмурська, А. В.; Красінський, В. В.; Волошкевич, П. П.; Grytsenko, O. M.; Suberlyak, O. V.; Pohmurska, A. V.; Krasinskyi, V. V.; Voloshkevych, P. P.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Опрацьовано технологю відцентрового формування плівкових виробів на основі металонаповнених реакційноздатних полімер-мономерних композицій полівінілпіролі- дону з 2-гідроксіетилметакрилатом. Досліджено вплив складу вихідної композиції, вмісту металічного наповнювача та частоти обертів відцентрової форми на розподіл наповнювача за товщиною плівок, якість їх поверхонь та фізико-механічні властивості. Встановлено, що гідрогелеві плівки, одержані у відцентровій формі полімеризаційним наповненням порошками металів, характеризуються анізотропією чистоти поверхонь та фізико-механічних властивостей.
 • Thumbnail Image
  Item
  Development of the obtaining method of montmorillonite-polyvinylpyrrolidone modifier for the thermoplastics
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Красінський, В. В.; Суберляк, О. В.; Хамула, Н. В.; Гриценко, Т. О.; Клим, Ю. В.; Krasinskyi, V. V.; Suberlyak, O. V.; Khamula, N. V.; Grytsenko, T. O.; Klym, Yu. V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано новий метод інтеркаляції монтморилоніту за допомогою полівініл- піролідону. Досліджено структуру і теплофізичні властивості розробленого наномоди- фікатора та визначено раціональне співвідношення компонентів. Встановлено вплив інтеркальованого монтморилоніту на фізико-механічні властивості суміші полікапро- аміду з поліпропіленом. Ці композити характеризуються значно більшими значеннями твердості та модуля пружності порівняно з первинним ПП.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вивчення впливу електромагнітного випромінювання на приріст хлорофілсинтезуючих мікроводоростей
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Дячок, В. В.; Мандрик, С. Т.; Гуглич, С. І.; Dyachok, V. V.; Mandryk, S. T.; Huhlych, S. I.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив електромагнітного випромінювання на швидкість поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями. Отримано експеримен- тальні залежності поглинання СО2 мікроводоростями залежно від впливу опромінення мікрохвильового електромагнітного (МЕМ) поля. Побудовано математичну модель приросту популяції мікроводоростей типу Chlorella залежно від часу та енергії опромінення МЕМ-полем. На основі математичної моделі та отриманих експеримен- тальних результатів побудовано графік залежності поглинання СО2 мікроводоростями типу Chlorella за умови впливу МЕМ-опромінення. Встановлено оптимальне значення мікрохвильового електромагнітного випромінювання для проектування технологічних схем промислового очищення газових викидів від вуглекислого газу біологічним методом.