Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2018. – Vol. 1, No. 2

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Науковий журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування» є правонаступником журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування» . Журнал входить до переліку наукових фахових видань (хімічні і технічні науки), затвердженого МОН України. Виходить двічі на рік з 2018 року.

Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Volodymyr Skorokhoda. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 1, number 2. – 156 p. : il.

Зміст


1
10
15
21
27
32
39
46
52
57
63
69
74
80
88
98
105
111
119
124
132
136
142
149

Content (Vol. 1, No 2)


1
10
15
21
27
32
39
46
52
57
63
69
74
80
88
98
105
111
119
124
132
136
142
149

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Емульсійна олігомеризація вуглеводнів фракції С9 у присутності гідроген пероксиду та стеаратів металів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Субтельний, Р. О.; Оробчук, О. М.; Мельник, С. Р.; Дзіняк, Б. О.; Subtelnyi, R. O.; Orobchuk, O. M.; Melnyk, S. R.; Dzinyak, B. O.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано одержання вуглеводневих смол низькотемпературною емульсійною олігомеризацією вуглеводневої фракції С9 рідких продуктів піролізу. Встановлено вплив якісного і кількісного складу окисно-відновної системи гідроген пероксид – стеарат металу змінної валентності на перебіг емульсійної олігомеризації. Досліджено вплив солей купруму, стануму, цинку та нікелю стеаринової кислоти. Обрано оптимальну окисно-відновну систему ініціювання, що забезпечує одержання олігомери із найвищим виходом. Визначено залежність виходу і характеристик олігомерів вмісту стеарату стануму у реакційній суміші.
 • Item
  Одержання карбоксилвмісних олігомерів на основі фракцій С5 рідких продуктів піролізу
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Кічура, Д. Б.; Дзіняк, Б. О.; Kichura, D. B.; Dzinyak, B. O.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано процес олігомеризації ненасичених вуглеводнів фракцій С5 рідких продуктів піролізу у присутності термічно стійкого пероксидного ініціатора. Фракція С5 містить цінні ненасичені сполуки, які мають високу реакційну здатність й легко піддаються олігомеризації. Встановлено залежність виходу та фізико-хімічних характеристик синтезованих на основі диалілфталату олігомерів від концентрації ініціатора, температури і тривалості процесу.
 • Item
  Investigation of cavitational expansion of sodium hypochlorite under isothermal conditions
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Знак, З. О.; Гнатишин, Н. М.; Зінь, О. І.; Оленич, Р. Р.; Znak, Z. O.; Hnatyshyn, N. M.; Zin, O. I.; Olenych, R. R.; Національний університет “Львівська політехніка”; ДВНЗ “Калуський політехнічний коледж”
  Досліджено кавітаційний розклад натрію гіпохлориту, що міститься у стічних водах цеху каустичної соди і хлору, за ізотермічних умов. Встановлено залежність тривалості та кінетичних параметрів процесу від температури та потужності УЗ-випромінювання. Встановлено, що ефективність розкладу натрію гіпохлориту за дії акустичних коливань УЗ-діапазону є істотно вищою, ніж під час його термічної каталітичної деструкції як промислового процесу.
 • Item
  Дослідження сировинної бази та технологічних параметрів виробництва пористих склокерамічних гранульованих матеріалів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Семеген, Р. І.; Кочубей, В. Л.; Підвисоцький, С. В.; Semegen, R. I.; Kochubei, V. V.; Pidvysotskyi, S. V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено можливість використання монтморилонітохлоритових карбонатновмісних глин Яворівського родовища в шихтових складах системи уламки скла–цеоліт– глина. Проведено термічні дослідження різних видів глин Яворівського родовища. Досліджено умови гранулювання маси.Здійснено випал зразків за швидкісними режимами. Одержано легкий пористий матеріал низькотемпературного спікання.
 • Item
  Classification of methods of gases purification from hydrogen sulfide
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Слюзар, А. В.; Калимон, Я. А.; Буклів, Р. Л.; Slyuzar, A.; Kalymon, Ya.; Bukliv, R.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано існуючі класифікації способів очищення газів від сірководню. Показано їх переваги та недоліки. Запропоновано класифікувати методи очищення газів за суттю фізико-хімічних взаємодій сірководню під час його уловлення – конверсійні і неконверсійні. У результаті неконверсійних процесів одержують концентрований сірководеньвмісний газ, який потребує подальшої переробки чи утилізації. Конверсійні методи дають змогу одержати сірку чи інші сульфуровмісні продукти під час окиснення чи розкладу сірководню.
 • Item
  Дослідження активування природного клиноптилоліту надвисокочастотними електромагнітними випромінюваннями
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Грабаровська, А. С.; Знак, З. О.; Оленич, Р. Р.; Hrabarovska, A. S.; Znak, Z. O.; Olenych, R. R.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив потужності надвисокочастотного електромагнітного випроміню- вання на ступінь дегідратації природного сорбенту – клиноптилоліту. Встановлено, що існує певне порогове значення потужності випромінювання, за якого відбувається дегідратація клиноптилоліту. Встановлено, що активований в електромагнітному полі клиноптилоліт володіє вищою, ніж неактивований, сорбційної здатністю щодо сполук різної природи, зокрема сульфуру(IV) оксиду та формальдегіду.
 • Item
  Закономірності відцентрового формування металонаповнених гідрогелевих плівок
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Гриценко, О. М.; Суберляк, О. В.; Похмурська, А. В.; Красінський, В. В.; Волошкевич, П. П.; Grytsenko, O. M.; Suberlyak, O. V.; Pohmurska, A. V.; Krasinskyi, V. V.; Voloshkevych, P. P.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Опрацьовано технологю відцентрового формування плівкових виробів на основі металонаповнених реакційноздатних полімер-мономерних композицій полівінілпіролі- дону з 2-гідроксіетилметакрилатом. Досліджено вплив складу вихідної композиції, вмісту металічного наповнювача та частоти обертів відцентрової форми на розподіл наповнювача за товщиною плівок, якість їх поверхонь та фізико-механічні властивості. Встановлено, що гідрогелеві плівки, одержані у відцентровій формі полімеризаційним наповненням порошками металів, характеризуються анізотропією чистоти поверхонь та фізико-механічних властивостей.
 • Item
  Синтез N-кумінпохідних імідів дикарбонових кислот С4
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Якимович, А. Б.; Долинська, Л. В.; Гевусь, О. І.; Yakymovych, A. B.; Dolynska, L. V.; Hevus, O. I.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Синтезовано похідні імідів малеїнової та бурштинової кислот – N-(4-ізопро- пілбензил)сукцинімід та N-(4-ізопропілбензил)малеімід. Сполуки отримано взаємодією вихідних імідівдикарбонових кислот та п-хлорметилкумену у середовищі диметилфор- маміду за участю карбонату калію. Досліджено реакційну здатність вихідних імідів з п- хлорметилкуменом. Отримані сполуки можуть бути використані як напівпродукти для синтезу передавачів ланцюга у реакціях радикальної полімеризації. Будову отриманих сполук підтверджено фізико-хімічними методами, елементним та функціональним аналізом.
 • Item
  Development of the obtaining method of montmorillonite-polyvinylpyrrolidone modifier for the thermoplastics
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Красінський, В. В.; Суберляк, О. В.; Хамула, Н. В.; Гриценко, Т. О.; Клим, Ю. В.; Krasinskyi, V. V.; Suberlyak, O. V.; Khamula, N. V.; Grytsenko, T. O.; Klym, Yu. V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано новий метод інтеркаляції монтморилоніту за допомогою полівініл- піролідону. Досліджено структуру і теплофізичні властивості розробленого наномоди- фікатора та визначено раціональне співвідношення компонентів. Встановлено вплив інтеркальованого монтморилоніту на фізико-механічні властивості суміші полікапро- аміду з поліпропіленом. Ці композити характеризуються значно більшими значеннями твердості та модуля пружності порівняно з первинним ПП.
 • Item
  Вивчення впливу електромагнітного випромінювання на приріст хлорофілсинтезуючих мікроводоростей
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Дячок, В. В.; Мандрик, С. Т.; Гуглич, С. І.; Dyachok, V. V.; Mandryk, S. T.; Huhlych, S. I.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив електромагнітного випромінювання на швидкість поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями. Отримано експеримен- тальні залежності поглинання СО2 мікроводоростями залежно від впливу опромінення мікрохвильового електромагнітного (МЕМ) поля. Побудовано математичну модель приросту популяції мікроводоростей типу Chlorella залежно від часу та енергії опромінення МЕМ-полем. На основі математичної моделі та отриманих експеримен- тальних результатів побудовано графік залежності поглинання СО2 мікроводоростями типу Chlorella за умови впливу МЕМ-опромінення. Встановлено оптимальне значення мікрохвильового електромагнітного випромінювання для проектування технологічних схем промислового очищення газових викидів від вуглекислого газу біологічним методом.
 • Item
  Нанокомпозитні гідрогелі, наповнені мінеральними наночастинками
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Шевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Чобіт, М. Р.; Надашкевич, З. Я.; Токарев, В. С.; Shevchuk, O. M.; Bukartyk, N. M.; Chobit, M. R.; Nadashkevych, Z. Ya.; Tokarev, V. S.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Методом полімеризаційного наповнення синтезовано структуровані нанокомпозитні гідрогелі на основі поліакриламіду та попередньо модифікованих реакційноздатними полімерами мінеральних наночастинок гідроксиапатиту, ZnO, ТіО2. Показано, що фізико- механічні характеристики отриманих нанокомпозитів значною мірою визначаються природою модифікатора мінеральних наночастинок. Досліджено вплив природи мінераль- ного наповнювача та реакційноздатного модифікатора поверхні наночастинок на колоїдно- хімічні та фізико-механічні властивості нанокомпозитних гідрогелів. Отримані гідрогелі характеризуються достатньо високими фізико-механічними властивостями.
 • Item
  Формування композиційних плівкових гідрогелевих мембран із поліамідним шаром
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Баран, Н. М.; Мельник, Ю. Я.; Суберляк, С. А.; Яцульчак, Г. В.; Земке, В. М.; Baran, N. M.; Melnyk, Y. Y.; Suberlyak, S. A.; Yatsulchak, G. V.; Zemke, V. M.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Синтезовано композиційні гідрогелеві мембрани на основі кополімерів 2-гідроксі- етилметакрилату (ГЕМА) із полівінілпіролідоном (ПВП), модифікованих тонким шаром сумішей поліаміду-6 (ПА-6) з ПВП методом дифузійного осадження з розчину. Визначено величину поверхневої адсорбції залежно від складу гідрогелю і модифікувальної полімерної суміші, а також часу витримки гідрогелевої плівки в модифікувальному розчині. Досліджено вплив величини поверхневої адсорбції суміші ПА-6/ПВП на фізико- механічні властивості синтезованих плівкових композиційних мембран.
 • Item
  Термічний аналіз карбон-, Силіцій-та Нітрогенвмісних органічних пероксидів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Дібрівний, В. М.; Мельник, Г. В.; Кочубей, В. В.; Шевченко, Д. С.; Dibrivnyi, V. M.; Melnyk, G. V.; Kochubei, V. V.; Shevchenko, D. S.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Методом диференційно-термічного та термогравіметричного аналізу за допомогою дериватографа “Derivatograph – 1500D” системи Paulik- Paulik-Erday досліджено термоліз одинадцяти Карбон-, Силіцій- та Нітрогенвмісних органічних пероксидів. Визначені температури початку розкладання пероксидів. Встановлено і математично описано залежність температури початку розкладання від відносного вмісту пероксидного кисню в Карбон-, Силіцій- та Нітрогенвмісних органічних пероксидах.
 • Item
  Очищення інфільтратів сміттєзвалища та вивчення педотрофних мікроорганізмів озер інфільтратів Львівського полігону твердих побутових відходів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Попович, О. Р.; Вронська, Н. Ю.; Гнатуш, С. О.; Масловська, О. Д.; Слюсар, В. Т.; Popovych, O. R.; Vronska, N. Yu.; Gnatush, S. O.; Maslovska, O. D.; Sliusar, V. T.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Проаналізовано технології очищення інфільтратів сміттєзвалища в аеробному середовищі. Досліджено стадії попереднього очищення інфільтратів у статичних і динамічних умовах. Педотрофні мікроорганізми – унікальна група організмів, які розщеплюють органічні речовини, зокрема токсичні, та є стійкими до впливу сполук важких металів та інших токсичних речовин. Внаслідок стійкості до іонів важких металів та здатності деградувати широкий спектр органічних речовин педотрофні мікроорганізми характеризуються значним біотехнологічним потенціалом.
 • Item
  Моделювання та оптимізація роботи ректифікаційної колони для отримання 97 % пропілену
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Гузьова, І. О.; Huzova, I. O.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто моделювання в універсальній моделювальній програмі ChemCad ректифікаційної установки для розділення бінарної суміші “пропілен – пропан”. Отримано в табличній та графічній формах характеристики потоків та технологічні параметри колони. Отримано конструктивні характеристики як колони загалом, так і її елементів. У грошовому еквіваленті розраховано ціну обладнання. Розв’язано задачу оптимізації максимізацією продуктивності колони за дистилятом. У результаті оптимізації вихід товарного пропілену збільшився на 138,78 кг/годину. Розрахований критерій оптимізації дорівнює 97 %. Отримано в табличній та графічній формі всі характеристики колони, яка працює в оптимальному режимі.
 • Item
  Електроокиснення CH3OH на поверхні наноструктурованих Pd-Au/GC електродів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Добровецька, О. Я.; Стадник, Р. В.; Dobrovetska, O. Ya.; Stadnyk, R. V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Методом циклічної вольтамперометрії досліджено каталітичну активність нано- структурованих Pd-Au/GC електродів у реакціях електрохімічного окиснення СН3ОН у лужному середовищі. Встановлено, що під час електрохімічного окиснення метанолу на поверхні Pd-Au/GC проявляється послідовна каталітична дія компонентів Pd та Au. Збільшення вмісту паладію пришвидшує повне окиснення метанолу, сприяючи зменшенню вмісту проміжних сполук, що підтверджує високу ефективність наноструктурованих Pd-Au/GC електродів.
 • Item
  Дослідження реакційної здатності аміногрупи в 2-, 6- та 7- положеннях 1,4-нафтохінону
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Бучкевич, І. Р.; Хом`як, С. В.; Курка, М. С.; Федоришин, О. М.; Марінцова, Н. Г.; Buchkevych, I. R.; Khomyak, S. V.; Kurka, M. S.; Fedoryshyn, O. M.; Marintsova, N. G.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено нуклеофільність аміногрупи у 2-положенні 1,4-нафтохіноїдного фрагмен- ту порівняно з нуклеофільними властивостями аміногруп у 6- та 7- положенні в реакціях алкілювання, ацилювання, а також при взаємодії з сульфінілхлоридами та сульфоніл- хлоридами. Встановлено, що за наявності аміногрупи у молекулі заміщеного 1,4-нафто- хінону відбувається зсув електронної густини в сторону нафтохіноїдного циклу з відповід- ною зміною заряду на атомах вуглецю у певному положенні. Таким чином реакційна здатність аміногрупи в реакції алкілювання найвища у 7-му атомі вуглецю, дещо нижча активність аміногрупи у 6-му положені і найнижча у 2-положенні 1,4-нафтохінону.
 • Item
  Синтез тіосульфоестерів із сим-триазиновим фрагментом
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Василюк, С. В.; Шиян, Г. Б.; Монька, Н. Я.; Шиян, А. В.; Лубенець, В. І.; Vasylyuk, S. V.; Shiyan, G. B.; Monka, N. Ya.; Shiyan, A. V.; Lubenets, V. I.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено взаємодію 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазину з калієвими та натрієвими солями ароматичних тіосульфокислот за різних температурних умов. Показано, що у всіх досліджуваних випадках зазначена взаємодія відбувається з утворенням продуктів моно- та дизаміщення атомів хлору ціанурхлориду в різних співвідношеннях. Отримано ряд тіосульфоестерів з сим-триазиновим фрагментом. Будову та індивідуальність синтезованих під час досліджень сполук підтверджено даними ІЧ, 1Н ЯМР спектроско- пії, елементним аналізом та методом ТШХ.
 • Item
  Отримання та оптимізація умов культивування нагромаджувальних культур целюлолітичних мікроорганізмів для компостування
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Червецова, В. Г.; Заярнюк, Н. Л.; Швед, О. В.; Буцяк, В. І.; Новіков, В. П.; Chervetsova, V. H.; Zaiarniuk, N. L.; Shved, O. V.; Butsyak, V. I.; Novikov, V. P.; Львівский національний університет ветиринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького; Національний університет “Львівська політехніка”
  Опрацьовано способи виділення та умови культивування культур аеробних целю- лолітичних бактерій та грибів з високою целюлазною активністю з метою подальшого одержання ферментних препаратів на їх основі. Як джерело нагромаджувальних культур целюлолітичних мікроорганізмів використовували природні субстрати. Визна- чено морфологічні ознаки та фізіологічні особливості біомаси виділених мікроорганізмів для підсилення компостування твердих відходів та утилізації опалого листя.
 • Item
  Альтернативне використання субстратів опалого листя у вермикультивуванні
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Скіп, О. С.; Буцяк, А. А.; Гавриляк, В. В.; Швед, О. В.; Буцяк, В. І.; Skip, O. S.; Butsyak, A. A.; Havryliak, V. V.; Shved, O. V.; Butsyak, V. I.; Львівский національний університет ветиринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано можливості застосування вуглецевих субстратів опалого листя при вермикультивуваннні Eiseniafoetida для зрівноваження біологічного балансу грунтової екосистеми та створення біогумусу для підвищення врожайності ґрунту. Вивчено динаміку змін у біомасі олігохет за впливу мінерального фосфору, важких металів та цеолітового ентеросорбенту для підвищення рівня деградації та нейтралізації органічних субстанцій цих відходів, що може бути використано для безпечної утилізації та компостування опалого листя.