Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2012. – №738

Permanent URI for this collection

У віснику відображено результати досліджень з теорії та проектування радіо-електронних кіл і пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіо-електронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 738 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Б. А. Мандзій. – 276 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  Використання оптико-електронних систем при операціях на паренхіматозних органах в експерименті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сухін, І.; Фурманов, Ю.; Кожухар, О.; Качан, С.; Білиловець, О.
  Наведено результати експериментальних досліджень із розроблення та випробування методу зупинки кровотечі в хірургії з використанням спеціалізованих оптико-електронних систем на основі теплових оптичних некогерентних джерел випромінювання. Отримані експериментальні дані дали змогу створити та випробувати в експерименті на тваринах дослідний зразок апарата для оптичної коагуляції. The results of experimental studies of development and testing method of stopping bleeding in surgery using specialized optoelectronic systems based on thermal optical incoherent radiate sources. The experimental data allowed to create and test in animal experiments prototype system for optical coagulation.
 • Item
  Нові застосування некогерентних оптико-електронних систем з керованою динамікою випромінювання у сучасних фотомедичних технологіях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кожухар, О.; Івах, М.; Зазуляк, А.; Мельник, І.
  Розглянуто принципи застосування у різних галузях медицини спеціалізованих оптико-електронних систем із керованою динамікою некогерентного оптичного випромінювання. Principles of application in different industries of medicine of the specialized opticalelectronic systems with the guided dynamics of non-coherent optical radiation are in-process considered.
 • Item
  Особливості визначення прискорення руху різних динамічних мікрооб’єктів телевізійним сканувальним оптичним мікроскопом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Матієшин, Ю. М.; Баланюк, Ю. В.; Василюк, В. Я.
  Розглянуто питання використання телевізійного сканувального оптичного мікроскопа для визначення прискорення руху різних динамічних мікрооб’єктів із застосуванням режиму слідкування за мікрооб’єктом та забезпеченням утримання його зображення в полі зору мікроскопа протягом всього часу вимірювань. Побудовано блок-схему алгоритму роботи мікроскопа та його структурно-функціональні схеми, які забезпечують роботу мікроскопа при визначенні прискорення руху динамічних мікрооб’єктів. Questions of use of a television scanning optical microscope for definition of acceleration of movement of various dynamic microobjects with use of a mode of tracking microobject and maintenance of its image holding in sight a microscope during all time of measurements are considered. Block diagram of algorithm of a microscope work and its structurally functional circuits which ensure the functioning into a microscope at definition of acceleration of movement of dynamic microobjects are constructed.
 • Item
  Аспекти надійної роботи автоматичних систем з послідовно-паралельним з’єднанням резервуючих елементів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Казакова, Н. Ф.
  Зосереджено увагу на доказі окремих теорем, які можна використати для розгляду та аналізу деяких аспектів інтервального оцінювання робочих параметрів при випробуваннях надійності автоматичних систем однократного використання. Отримані результати дають змогу визначити робочі плани випробувань, передбачити необхідну кількість резервного обладнання, структуру системи та інші технічні та виробничі параметри. The article focuses on the demonstration of some theorems that can be used to review and analyze some aspects of interval estimation of operating parameters for reliability testing of automatic systems of single use. The obtained results allow to define work plans tests to predict the required number of backup equipment, structure, systems and other technical and industrial settings.
 • Item
  Дослідження впливу перевантаження мережі на живучість пірингової системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дещинський, П. Ю.; Стрихалюк, Б. М.; Кайдан, М. В.
  Представлено характеристики пірингових систем як складних мереж. Наведено основні характеристики складної мережі. Розглянуто вплив факторів завантаження на живучість складної мережі. Characteristics peering systems as complex networks was presented. The main characteristics of complex networks was given. The influence of factors loading on a complex network survivability.
 • Item
  Аналіз ефективності одно- та триланкових структур комутаційних полів цифрової системи комутацій EWSD V.15
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чабан, К. О.; Чернихівський, М. Є.; Яворський, М. В.
  Проаналізовано ефективність комутаційного поля цифрової системи комутації EWSD V.15. Побудовано структури одно- та триланкових комутаційних полів, в яких використано стандартні часові й просторові комутаційні модулі системи EWSD V.15. Для кожної структури комутаційного поля розраховано вартість одного цифрового каналу в еквівалентних точках комутації, яку вибрано як критерій ефективності поля. Analysis of the efficiency of switching field of digital switching system EWSD V.15 was made. Structures of one leading, three leading switching fields was built, in which standart time and space switching modules of EWSD V.15 system was used. For each structure of the switching field calculated cost of one digital channel at points equivalent to switching, which is chosen as a criterion of efficiency of switching field.
 • Item
  Підвищення завадостійкості радіолокаційних систем у разі застосування узагальнених кодів Френка з різними рівнями квантування фази
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Янкевич, Р. В.
  Змодельовано складні сигнали на базі узагальнених кодів Френка з різними рівнями квантування фази. Наведено характеристики таких сигналів за дії на них адитивних завад. Показано, що використання складних багатофазних сигналів підвищує завадостійкість радіолокаційних систем. Signals based on the Generalized Frank Code with different phase levels are modeled. Characteristics of signals with the influence of additive noises are shown. It is proved that using complex multiphase signals will increase radar systems noise imunity.
 • Item
  Використання симетричних алгоритмів шифрування при передаванні мультимедійних даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бурачок, Р. А.; Гуськов, П. О.; Бак, Р. І.
  Проаналізовано можливості передавання мультимедійних даних, представлених у різних форматах, через мережу зв’язку з використанням деяких видів симетричних алгоритмів шифрування. The analysis of the multimedia capabilities of data presented in various formats via the network communication when using some types of symmetric encryption algorithms.
 • Item
  Извлечение информации из СШП импульсного сигнала с использованием преобразования Карунена-Лоэва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Грейтанс, М.; Аристов, В.
  В статье на примере модельного импульсного СШП сигнала показана возможность при определённых ограничениях использовать преобразование Карунена–Лоэва для извлечения информации о фазовых и амплитудных изменениях отражённого сигнала. In the article the results of the Karhunen-Loeve transform in the processing model of UWB pulse signals to retrieval information about the amplitude and phase changes.
 • Item
  Моделювання механічного імпедансу ділянки артерії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сторчун, Є.; Климух, А.
  Подано результати моделювання пружних властивостей ділянки артерії людини. In this work results of artery’s part mechanical impedance simulation are presented.
 • Item
  Цільове діагностування в станції цифрового радіорелейного зв’язку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Рудаков, В. І.; Бугера, М. Г.; Бичков, А. М.
  Проведено оцінку цільового діагностування радіорелейної станції цифрового зв’язку, розроблено методику контролю покращення сигналу й інформаційної надійності радіорелейних станцій. The paper evaluated the target diagnosis microwave station digital communication developed technique of improved signal reliability and information radio relay stations.
 • Item
  Оценка межканальных помех при влиянии эффекта Допплера
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сундучков, А. К.; Поляков, М. В.; Сундучков, К. С.
  Приведена математическая модель для расчета степени влияния эффекта Допплера, при скорости движения мобильного терминала со скоростью 40–3000 км/ч, на межканальные помехи, обусловленные отличием частоты сигнала информационного канала, принятого приемником мобильного терминала, от частоты информационного сигнала, излученного передатчиком. Вычислены отношения уровня мощности сигнала информационного канала к уровню мощности шумов, обусловленных влиянием сигналов в соседних каналах. The article contains a mathematical model of calculation the degree of Doppler effect influence with the mobile terminal velocity at a rate of 40–3000 km/h on the interchannel interference and interference caused by frequency difference of signal information channel, that was received received by the mobile terminal and frequency of information signal that was emitted by the transmitter. In the article was calculated the level of signal strength of the information channel to the level of the noise power due to the influence of signals in adjacent channels.
 • Item
  Формування псевдовипадкових М-послідовностей та їх графічне представлення із застосуванням методу 2D-3D-2D
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Пелішок, О. В.; Пелішок, М. В.
  У сучасних системах безпровідного зв’язку часто використовуються широко-смугові модуляції, що формуються із застосуванням псевдовипадкових послідовностей. Базовими при цьому є m-послідовності. Складніші послідовності, наприклад Голда, також формуються на базі m-послідовностей. Оскільки процес формування m-послідовностей досить трудомісткий, розглядається застосування програмних засобів, зокрема системи MATLAB. Також розглянуто графічне представлення масиву m-послідовностей. In modern wireless communication systems are often used broadband modulation generated using pseudorandom sequences. The base here is m-sequence. More complex sequences such as Gold, also formed on the basis of m-sequences. Given that the formation of m-sequences is quite time consuming, so considered the application software, including system MATLAB. Also considered a graphical representation of the array m-sequences.
 • Item
  Метод визначення інформаційної надлишковості радіоканалу зв'язку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Рудаков, В. І.; Козлов, В. Г.; Войтенко, С. Д.
  Запропоновано використовувати числові методи мінімакс для формалізації алгоритму стратегії мінімакс для розрахунку інформаційної надлишковості радіо-каналів. Енергетичні характеристики радіоканалів визначаються за допомогою апріорних операторів прогнозу оцінкових функцій потужності на виході передавача радіоканалу, відношення сигнал/шум на вході приймача радіоканалу. The paper conceptually proposed to use numerical methods to formalize the minimax strategy minimax algorithm for calculation information redundancy radio channels. Power characteristics of radio channels are defined using a priori operators forecast evaluation functions output power radio transmitter, signal / noise ratio at the receiver input channel.
 • Item
  Дослідження методів оцінювання якості стрийняття послуги для різних типів трафіку мультисервісних мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Климаш, М. М.; Романчук, В. І.; Янишин, В. Б.
  Проаналізовано суб’єктивні й об’єктивні методи та алгоритми оцінювання якості сприйняття послуг (QoE), визначено основні параметри та критерії, що повинні забезпечувати кінцевому користувачу якісну послугу. Наведено методи PESQ, PEAQ, PEVQ, G.1030 і G.1040 як альтернативу оцінюванню стандартним методом MOS. Запропоновано імітаційну модель глобальної мережі на основі клієнт-серверної архітектури для передавання різнотипних потоків даних. Здійснено експериментальне визначення параметра QoE для трьох різнотипних видів трафіку: HTTP-трафік, потокове аудіо та відео в режимі реального часу, що проходив через імітовану модель WAN-з’єднання зі зміною ймовірності втрати пакета, пропускної здатності та типу розподілу затримки пакета. Subjective and objective methods and algorithms for evaluating the quality perception of services have been analyzed, the basic parameters and quality must be ensured to fully satisfy end-user quality of service provided. PESQ, PEAQ, PEVQ, G.1030 and G.1040 as an alternative to the standard method of assessment methods such as MOS have been proposed. A simulation model of the global network that based on client-server architecture for different types of data transmission have been proposed. An experimental determination of the parameter QoE for three diverse types of traffic (HTTP-traffic, real time streaming audio and video) carried out that passed through the simulated model WAN-connection with the change of probability of packet loss, bandwidth and type of distribution of packet delay.
 • Item
  A wireless sensor network with a random control
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Rajba, S.
  Наведено метод випадкового керування передаванням у безпровідній сенсорній мережі. Інноваційність роботи полягає в концепції безпровідної сенсорної мережі (БСМ) з випадковою в часі односторонньою передачею, використовуючи одну радіочастоту. Застосовуючи середнє значення за час спостереження надходження пуассонівського потоку PASTA (Poisson Arrival See Time Averages) для моделювання БСМ, проаналізовано виникнення колізії під час передавання для керування нею. This work presents a method for random control transmission in Wireless Sensor 0Network (WSN) Innovativeness of this work lies in the concept of WSN with random times of one-way transmission using one single radio frequency. Using Poisson Arrivals See Time Averages (PASTA) for modeling WSN, the probability of transmission collision occurrence has been analyzed for transmitting control.
 • Item
  Дослідження методів побудови та доступу до спільного транспортного середовища у мережах нового покоління (NGN)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Климаш, М. М.; Бугиль, Б. А.; Селюченко, M. О.; Голейчук, Л. В.
  Запропоновано шляхи об’єднання мереж доступу та підходи щодо будівництва спільної транспортної мережі нового покоління на основі платформи IP. This paper has proposed the ways of merging the access networks and approaches for building a common new generation transport network basing on the IP platform.
 • Item
  Особливості функціонування систем радіобачення з багатопозиційною локацією об'єктів моніторингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Толюпа, С. В.; Дружинін, В. А.; Сайко, В. Г.
  Розглянуті особливості функціонування, переваги та недоліки застосування систем радіобачення з багатопозиційною локацією об'єктів моніторингу. In this work the peculiarities of operation, advantages and disadvantages of the use of systems with multi-location radiobachennya facilities monitoring.
 • Item
  Інтегральна оцінка ефективності вибору маршрутів передання потоків даних для різних конфігурацій мережевих топологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Климаш, М. М.; Бугиль, Б. А.; Лаврів, О. А.; Корецький, Т. В
  Проаналізовано конфігурації топологій за критеріями пропускної здатності та затримки. За цими критеріями формується інтегральна оцінка та здійснюється порівняння топологій з шістьма вузлами. The article analyzed the topologies configuration using the bandwidth and delay criteria. Based on these criteria formed an integral evaluation and the comparison between topologies with six nodes.
 • Item
  Малогабаритні індукційні давачі для діагностики середовищ і об'єктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Нічога, В.; Проненко, В.
  Наведено результати досліджень малогабаритних індукційних сенсорів для вивчення магнітних полів в космічному просторі і магнітних полів дефектів залізничних рейок. В обох випадках необхідно досягти максимальної чутливості за мінімальних розмірів, габаритів і маси. Some results of researches of small size induction sensors intended for investigating magnetic fields in the outer space or caused by the rail defects are presented in the article. The task of achievement of the maximal sensitivity at minimal dimensions and weight is formulated in both cases.