Архітектура. – 2013. – №757

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, а також архітектурних шкіл інших вищих навчальних закладів . У публікаціях розглянено актуальні проблеми теорії та практики у галузі архітектури, містобудування і дизайну. Для наукових працівників та спеціалістів, які працюють у галузі архітектури.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 757 : Архітектура / відповідальний редактор Б. С. Черкес. – 447 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 66
 • Item
  Мультикультурна складова формування архітектури театрально-видовищних будівель та споруд Закарпаття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Хір, А. М.; Гой, Б. В.
  Висвітлено мультикультурний вплив на формування театрально-видовищних будівель та споруд Закарпаття. The article highlights the multicultural influence on the theatrical and entertainment buildings of Transcarpathia.
 • Item
  Концептуальні моделі міста Седріка Прайса
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Воронич, Є. А.
  Розглянено теоретичні моделі доіндустріального, індустріального та постіндустріального етапів розвитку міста. Концепція має практичне застосування у теорії та історії містобудування, оскільки допомагає спостерігати інваріантні зміни у просторовій структурі міста впродовж останнього тисячоліття, а також дає змогу прогнозувати розвиток міста. The articl e presents an application of the simplified conceptual city models according to preindustrial, industrial and postindustrial periods of urban development. The concept allows investigating how did city indicators vary during the last millennia.
 • Item
  Містобудівний розвиток малих міст у приміські зоні Львова (на прикладі м. Пустомит)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Русанова, І. В.; Ідак, Ю. В.
  Визначено фактори та особливості розвитку малих міст у приміській зоні Львова. На прикладі м. Пустомит обґрунтовано основні напрями його містобудівного розвитку. In this article identified the factors and feat ures of the development of small towns in the Suburban area of Lviv. On the example of Pustomyty substantiated the major directions of its urban development.
 • Item
  Про роль дошкільного виховання ( останній прилюдний виступ проф., д-ра арх. А.М. Рудницького)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дида, І. А.; Петришин, Г. П.
  Освіта починається на найнижчих щаблях – у дитячому садку. Відповідно до мети суспільства форми такого виховання можуть бути різними. Спогади професора доктора архітектури А.М. Рудницького демонструють ефективність системи раннього дошкільного виховання. Good education begins at the lowest levels – in kindergarten.Such forms of training can vary according to the purpose of the society. Memories prof. Dr. Arch. A. Rudnitskyy demonstrate the effectiveness of early preschool education.
 • Item
  Життєвий і творчий шлях Івана Олександровича Багенського
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Черкес, Б. С.; Клименюк, Т. М.
  Досліджується значення особистості Івана Олександровича Багенського як лідера Львівської архітектурної школи, завдяки якому була збережена класична традиція архітектурної освіти в регіоні. The importance of the personality of Ivan Bahenskyi as a leader of the Lviv architectural school, through which the classical tradition of architectural education in the region has been preserved is vestigated in the article.
 • Item
  Особливості зведення монолітних залізобетонних конструкцій у зимовий період
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Петренко, Ю. В.
  Проведено аналіз способів бетонування монолітних залізо бетонних конструкцій у зимовий період. ЦІ приклади порушення основних правил проведення таких робіт та розглянуті способи щодо усунення наслідків цих порушень. The analysis of ways of concreting of monolithic iron Beth organizational structures in the winter period. These examples of violations of the basic rules of carrying out of such works and the methods for the elimination of the consequences of the violations.
 • Item
  Деякі проблеми оцінки унікальних пам’яток архітектури на підставі методу “відстані до ідеалу”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Габрель, М. М.; Моркляник, О. І.
  Запропоновано метод “відстані до ідеалу” для оцінки пам’яток архітектури та містобудування національного значення. Сутність методу полягає у порівнянні об’єкта оцінки з ідеальним варіантом (еталоном) за множиною показників. Вартість вітчизняного еталона слід визначати у співвідношенні зі світовими аналогами. In the article the method of “distance is offered to th e ideal” for the estimation of monuments of architecture and town-planning of national value. Essence of method consists of comparing of object of estimation to the ideal variant (by a standard) on the great number of indexes. The value of domestic standard must be determined in correlation to the world analogues.
 • Item
  Морфологічна роль інсоляції в архітектурі містобудівельного середовища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Казаков, Г. В.
  Розглянуто влив прямого сонячного світла як чинника тривалості інсоляції житла, на форму будинків і споруд, що їх проектують та будуються у теперішньому містобудівельному середовищі. Considered impact of direct sunlight as a factor in the duration of insolation housing, the shape of houses and buildings being designed and built in an existing urban planning environment.
 • Item
  Методологічні основи дослідження міської ідентичності та її об’єктів-символів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Черкес, Б. С.; Юрик, Я. М.
  Досліджено проблему збереження міської ідентичності та значення об’єктів-символів ідентичності для з’ясування їх місця в пам ’яткоохоронній роботі. Researched in the article the problem of maintaining local identity and meaning of objects and symbols of identity to determine their place in the monuments conservation work.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Архітектура» № 757
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Конструктивне вирішення просторової купольної конструкції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гладишев, Д. Г.; Гладишев, Г. М.; Бутринський, І. З.
  Наведено приклад конструктивного вирішення ребристо-кільцевої купольної споруди, призначеної для складування вугілля на цементному заводі. The example of constructive decisions of rib-ring structures, intended for the storage of coal at the cement plant.
 • Item
  Святий Онуфрій в українському мистецтві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Чень, Л. Я.; Федоришин, А. Г.
  Розглянено прийоми трактування постаті св. Онуфрія в українському мистецтві. Проаналізовано пластичне вирішення Онуфрія різними скульпторами протягом століть. Considered tricks interpretation figures of St. Onuphrius in Ukrainian art. Analyzed Onuphrius's plastic solution by different sculptors for centuries.
 • Item
  Мозаїчні декори Львова. Історичний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Радомська, В. Р.; Піддубна, Н. Г.
  На основі власних емпіричних досліджень та фотофіксації збережених у Львові зразків мозаїчного мистецтва проаналізовано історіографічний аспект формування та застосування мозаїчного декору в системі композиційного вирішення архітектурних споруд. Фіксація стану збереженості, ознайомлення з техніко-технологічними особливостями та спілкування із сучасними майстрами-мозаїстами сприяє пам"яткоохоронній діяльності в сфері збереження архітектурних пам’яток та їх стилістичних декорів і відкриває їм нові шляхи трансформування у архітектурно-дизайнерську практику XXI ст. Historiographical aspect of mosaic decor development and its application in the arrangement of architectural structures has been analysed on the basis of empirical research and photographic images of mosaic art samples preserved in Lviv. Fixation of preservation conditions, review of technical and technological features and communication with modern masters of mosaic art contributes to the conservation activities in the field of architectural preservation of monuments and their stylistic decor and opens new possibilities to transform architectural and design practice of the 21 st century.
 • Item
  Віконна столярка львівських будівель
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Присяжний, К. В.; Казанцева, Т. Є.; Заречнюк, О. Г.
  На основі натурних досліджень та огляду літератури проведено стилістичний, композиційний та конструктивний аналіз збереженої віконної столярки львівських будівель. The stylistic, compositional and constructive features of preserved historic windows in Lviv have been analysed on the basis of visual investigations and analysis of literature.
 • Item
  Концепція архітектурно-планувальної організації ландшафтно-історичного комплексу на Святоюрській горі у Львові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Криворучко, Ю. І.; Петришин, Г. П.; Тупісь, С. П.; Максим’юк, Т. М.; Дідик, В. В.; Соснова, Н. С.
  Розглянено обставини формування барокових садів ландшафтно-історичного комплексу (ЛІК) на Святоюрській горі, особливості їх ландшафтно-функціонального зонування, структуру об’єктів та концепцію реставрації барокових митрополичих садів з архітектурно-планувальною організацією прилеглих територій. Considered the circumstances forming baroque gardens LIC on St. Georges Hill, features of their landscape and functional zoning, the structure of objects and the concept of restoration baroque metropolitan gardens wi th architectural and planning organization surrounding areas.
 • Item
  Проблеми містобудівного розвитку центральної частини Хуста
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Петришин, Г. П.; Посацький, Б. С.; Криворучко, Ю. І.; Тупісь, С. П.
  Окреслено актуальні проблеми планування і забудови малого міста Хуста відповідно до потреб його містобудівного розвитку. The article discusses problems of the urban development territory in small town Hust in Transcarpatian Region.
 • Item
  Попередній аналіз дослідження тенденцій розвитку архітектури будівель із змінною геометрією
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Стоцько, Р. З.
  Проаналізовано світовий досвід проектування та спорудження будівель зі змінною геометрією, виокремлено основні типи таких будівель, визначено основні фактори, які впливають на формування нових типів, окреслено базові засади розвитку архітектури зі змінною геометрією. The article analyzes the international experience of design and construction of buildings with variable geometry, determines the major types of such buildings, the main factors that influence the formation of new types, outlines the basic pr inciples of architecture with variable geometry.
 • Item
  Пам’ятник як домінанта центральної площі (на прикладі пам`ятника Адаму Міцкевичу у Львові)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ковальчук, Х. І.
  Розглянуто основні засади формування та розвитку площі А. Міцкевича (площа Фердинанда, площа Маріацька) у Львові, проаналізовано споруди, з яких вона сформована, та ансамбль площі Міцкевича, який створювався у 1800–1920 рр. і є важливою пам’яткою містобудування і архітектури Львова. Пам ’ятник авторства А. Попеля, виконаний у притаманній львівській архітектурній школі класичній манері, був його дом і нантою приблизно до кінця ХХ ст. Сучасна площа об’єднує різностильові споруди, від неокласицизму до сучасних будівель. The basic principles of the formation and development of A. Mickiewicz square (Ferdinand square, Mariatsky square) in Lviv are reviewed, the analysis of its forming structures was made. The ensemble of Mickiewicz square, which was created during the 1800–1920 and remains an important monument of the city planning a nd architecture nowadays, was analyzed. The monument by A. Popel, created in characteristic for Lviv classical architectural school, was the dominant of the square till the end of the twentieth century. Modern different in styles from the Neoclassical till the beginning of the XX c. buildings of the square were characterized.
 • Item
  Архітектурно-функціональна реабілітація історичної індустріальної архітектури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Іванов-Костецький, С. О.
  Досліджено процес формоутворення будівель універсального функціонального застосування на базі історичних промислових об’єктів у сучасних українських містах, шляхом архітектурно-функціональної реабілітації. It is investigated a process of forming universal functional application buildings on a base of historical industrial objects in modern Ukrainian cities, with the help of architectural functional rehabilitation.
 • Item
  Тенденції розвитку сучасного садибного житла в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Якубовський, В. Б.; Павлівський, Я. А.
  Розглянуто основні напрями розвитку проектування та будівництва садибного житла, проаналізовано досвід використання сучасних технологій енергозбереження та застосування альтернативних джерел енергії для будівництва садибного житла. Basic directions development of planning and building of farmstead accommodation are considered, experience of the use modern technologies energy-savings and application alternative energy sources is analyzed at building of farmstead accommodation.