Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2003. – № 480

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику публікуються статті за результатами завершених теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- й приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, котрі вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – № 480 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 156 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Сірі і білі спеціальні термітні чавуни
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Жигуц, Ю. Ю.
  Розглянуто проблеми, пов’язані із синтезом чавунів металотермією. На основі дослідної методики розраховується певний склад шихти термітних чавунів. Особливості металотермічного плавлення призводять до необхідності дослідження механічних властивостей і структур отриманих чавунів, досліджено також вплив легуючих домішок на термітний чавун. The given paper deals with the problems of the synthesis of cast iron by metallothermy synthesis. On the basis of investigated method of calculations structures of charges have been arranged and cast iron have been synthesized further. Peculiarities metallothermic smelting was found, mechanical properties and structure of received cast iron were investigated, and assimilation alloying elements for cast iron.
 • Item
  Фазовий склад лазерно-легованих силіцієм і карбоном поверхневих шарів сплаву Ti-6Al-4V
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Плешаков, Е. І.; Філіп, Р.; Онуферко, B. C.
  Поверхневі шари сплаву Ti-6Al-4V легували силіцієм і карбоном лазерним імпульсним опроміненням через покриття, до складу якого входили SiC і графіт. Ідентифікацію фаз у зоні легування виконували з використанням растрової електронної та оптичної мікроскопії, рентгеноструктурного фазового аналізу, мікрорентгеноспектрального аналізу. Установлено, що лазерно-легований поверхневий шар володіє металокерамічною композитною структурою: первинні карбіди, силіциди та карбосиліциди титану розміщені в мартенситній матриці. Surface layers on Ti-6Al-4V were alloyed with silicon and carbon through pulsed-laser treatment by using preplacement technique. SiC powder was pre-placed on the surface of alloy using aquadag as graphite-base binder. Investigations by optical and scanning electron microscopies, X-ray diffraction analysis, energy dispersive X-ray analysis revealed in the laser-alloyed layers metal matrix composite structure, which contained mainly dendritic titanium carbides, silicides in the martensitic matrix.
 • Item
  Поверхневі явища при формуванні градієнтних структур
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Дурягіна, З. А.; Лазько, Г. В.; Івашко, Т. Л.
  Проаналізовано особливості явищ, що виникають у поверхневих шарах конструкційних матеріалів під час формування градієнтних структур. Показано доцільність створення захисних шарів з особливою субмікроструктурою, фазовим і напруженим станом для цілеспрямованої зміни функціональних властивостей. The peculiariaties of mechanism surface appearances, which arise in surfaces layers of constructional materials work up. It has been also proved that it is necessary to create the protective layers with specific submicrostructure, phase and tensed condition to hamper the degradation of functional properties.
 • Item
  Визначення шорсткості обробленої поверхні при шліфуванні абразивними кругами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Шахбазов, Я. О.
  Розглянуто методику розрахунку шорсткості шліфованої поверхні з врахуванням технологічних параметрів правки шліфувального круга, шліфування, пружних та пластичних деформацій оброблюваного матеріалу. There is considered a strategy of calculation for polished surfaces’ roughness with provision of technological parameters of grinding wheel setting, so as process of polishing, springy and plastic deformings of the processing material.
 • Item
  Вплив вібраційно-відцентрової зміцнювальної обробки на зносотривкість сталі 40Х
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Кирилів, В. І.; Кирилів, Я. Б.
  Показано підвищення мікротвердості приповерхневих шарів сталі 40Х вібраційно-відцентровою зміцнювальною обробкою, внаслідок якої збільшується її зносотривкість в оливному середовищі, причому зносотривкість зростає зі збільшенням питомого навантаження. The increase of steel 40Х superficial layers microhardness by vibration-centrifugal strengthening processing as a result of which its wearing endurance is increased in oil environment, and it grows with increase of specific loading.
 • Item
  Дослідження функціональної залежності питомої сили різання від факторів зубофрезерування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Грицай, І. Є.; Махоркін, Є. М.
  Наведено результати експериментального дослідження питомої сили різання зубофрезерування. Отримано функцію питомої сили зубофрезерування від умов обробки, яка забезпечує вищу точність силових розрахунків цього процесу та можливість моделювання просторової функції сили різання на координатах активного простору черв’ячної фрези. The outcomes of an experimental research of specific force of cutting of cylindrical cog-wheels by screw type are rotined. The functional connection of specific force of milling is obtained depending on conditions of cutting. This dependence allows more precisely to count power loading and introduce loading by the way force fields.
 • Item
  Силове навантаження в умовах нестаціонарного процесу різання черв’ячною фрезою
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Грицай, І. Є.
  Наведено результати моделювання силового навантаження зубця черв’ячної фрези, на якому виникає найбільша сила різання під час нарізання циліндричних зубчастих коліс та досліджено закономірності зміни параметрів зрізів й силового навантаження в межах активного простору зубця. Outcomes of mathematical simulation of force cutting of cylindrical cogwheels by a screw type hobs; the results of the modelling of the parameters of the cutting and count power loading by the way force fields of the most loaded teeth of a milling cutter.
 • Item
  Підвищення надійності кільцевих з’єднань обсадних труб
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Палаш, Р. В.
  Запропоновано рекомендації до технології зварювання обсадних труб із високоміцної легованої сталі 14ХГ2САФД над гирлом свердловини, які за рахунок зниження залишкових напружень у зварному з’єднанні дають змогу суттєво підвищити їх працездатність. Are offered recommendations to the welding technology of casing pipes from high-strength alloyed steel 14HG2SAFD above a chink mouth, which due to the reduction of residual voltage in welding connection can enable essentially the lowering of the cold cracks occurrence risk.
 • Item
  Синтез розточувальних головок для розточування кільцевих канавок в отворах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Матвійчук, А. В.; Гевко, І. Б.
  Наведено синтез конструктивних параметрів головок для розточування кільцевих канавок в отворах корпусних деталей. Виведені аналітичні залежності для визначення величини радіального зміщення різців від величини осьового переміщення. Дані практичні рекомендації щодо проектування розточувальних оправок. The synthesis of constructive parameters of heads to bore out the ring grooves in conic details holes are presented. The analytical dependences to determine the value of radial replacements of cutters on the value of axial replacement are developed. The practical recommendations on designing the boring bars are give as well.
 • Item
  Динаміка тримасової вібраційної площадки з електромагнітним приводом для ущільнення бетону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Ланець, О. С.
  Складено математичну модель та наведені амплітудно-частотні характеристики тримасової вібраційної площадки з електромагнітним приводом для ущільнення бетону. In the article the mathematical model and peak-frequency descriptions of three-mass vibration ground with the electromagnetic cause for the compression of concrete are pointed.
 • Item
  Дослідження технологічних параметрів вібраційно-відцентрового зміцнення довговимірних циліндричних деталей з легованих сталей
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Кусий, Я. М.
  Досліджено вплив технологічних параметрів методу вібраційно-відцентрового зміцнення (ВВЗ) на фізико-механічні параметри якості поверхневих шарів довговимірних циліндричних деталей із легованих сталей. Описано методику досліджень, наведено принципові схеми зміцнювального інструмента з електромагнітним приводом та обладнання для реалізації методу ВВЗ. Проаналізовано емпіричні та графічні залежності впливу технологічних параметрів методу ВВЗО стосовно фізико-механічних параметрів якості поверхні довговимірних циліндричних деталей із легованих матеріалів. In this article the influence of technological parameters of a vibrational-centrifugal hardening's (VCH) method of long-sized cylindrical details on physics-mechanical parameters of doped steels surface's quality is explored. The procedure of researches is described. The principle diagrams of the hardening instrument with an electromagnetic drive and mechanisms for embodying a vibratory-centrifugal strengthening treatment is suggested. The mathematical equations and pictorial diagrams of technological parameter's influence of a method VCH for physics-mechanical properties quality of long-sized cylindrical details, which are manufactured of doped steels, are analysed.
 • Item
  Міцність стрижнів в умовах кручення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Кукляк, М. Л.; Гаврилов, Г. В.; Ступницький, В. В.; Щадило, Я. С.
  Для подальшого підвищення міцності та збільшення терміну служби торсійних валів крім комплексного зміцнення, вдаються до застосування так званих «природно завитих” валів. Розрахунки тримкої здатності таких конструктивних елементів вимагають інформації про жорсткість і напруження, які виникають у них під час роботи. Показано, що міцність суттєво залежить від нахилу ребер, чи взагалі волокон, закручених некруглих профілів, від геометричної форми поперечного перерізу стрижня. For the further increase of bearing{*carrying*} ability and the increases of service life torsion of shaft, except for complex hardening, are done{*made*} attempts of application, so-called «naturally twirled» (open-ended structure) shaft, which under the form remind spiral drills. The accounts of bearing{*carrying*} ability of such constructive elements require {*demand*} the information on rigidity and pressure{*voltage*}, which arise in them in an operating time. Is shown, that durability essentially depend on an inclination of edges, or in general of fibres twirled not round structures, from the geometrical form of cross section of a core.
 • Item
  Залежність коефіцієнта тертя між зубцями коліс передачі від ударних навантажень при перехідних процесах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Кузьо, І. В.; Васильєва, О. Е.
  Розглянуто питання впливу зовнішніх динамічних навантажень на коефіцієнт тертя між зубцями коліс передачі при перехідних процесах. Отримані залежності дають можливість визначати значення коефіцієнта тертя при ударних навантаженнях та враховувати його при визначенні довговічності зубчастих передач. In a paper the problem of influencing of exterior dynamic loads on a friction coefficient between gears of sprockets of transmission is reviewed at transient phenomenon. The obtained dependences enable to institute values of a friction coefficient at impulsive loads and to allow for it at installation of longevity of gear drives.
 • Item
  Силова взаємодія між елементами кулькових муфт вільного ходу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Кравець, І. Є.; Малащенко, В. В.; Сороківський, 0. І.
  Обґрунтувано силову взаємодію між кулькою та поверхнями пазів півмуфт. Установлено закономірність зміни питомого тиску в робочій зоні доторкання цих елементів. Запропоновано аналітичні залежності для визначення максимальних і проміжних значень питомого тиску для двох крайніх випадків, що обмежуються можливими кутами нахилу пазів півмуфт до осі обертання муфти. In a paper the power interplay between a bead and surfaces of a slot is reviewed. Regularities of variation of specific pressure in a working area of contact of these members are defined. The analysis of maximum ratings of specific pressure is held for two particular cases of contact of working members. Analytical dependences for definition of maximum and minimum values of specific pressure it is offered.
 • Item
  Дослідження перехідних та усталених режимів роботи привідних систем з пружними муфтами квазінульової жорсткості
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Колесник, К. К.
  Здійснений порівняльний аналіз усталених режимів роботи привідних систем з пружною муфтою сталої жорсткості та з пружною муфтою квазінульової жорсткості. Досліджена ефективність роботи керованих пружних муфт квазінульової жорсткості на усталених та перехідних режимах роботи привідних систем. Розрахунок динамічних процесів виконується з урахуванням електромагнітних явищ в асинхронному двигуні. The comparative analysis of stationary regimes of works of systems with an elastic clutch and with quasielastic clutch is conducted. The effective work of regulated quasielastic clutches on stationary and transient regimes of work of drive system is researched. Calculation of dynamic processes is executed with account of electromagnetic phenomena in induction motor.
 • Item
  Оптимізація конструктивних параметрів вібраційно-відцентрового зміцнювана зубчастих коліс
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Клименко, О. Д.
  Застосовуючи електротензометрію та контрольно-вимірну апаратуру для зняття і опрацювання віброграм, досліджено характер змін сили деформування при вібраційно-відцентровому зміцненні зубчастих коліс силових передач. Експериментально встановлено, що сила деформування пропорційна масі та ексцентриситету обкатника зміцнювача та частоті його обкочувального руху і зростає при збільшенні цих конструктивних параметрів. Дані дослідження є підставою для вибору оптимальних, з погляду надійності в експлуатації, конструктивних параметрів вібраційно-відцентрових зміцнювачів зубчастих коліс. Character of change of force of deformation is investigated at vibratory-centrifugal hardening. Thus it was used electric strain measurement and checking-measuring equipment the instrumentation for vibrograms removing and processing. It is experimentally established, that force of deformation is proportional to weight and eccentricity of an element of strengthening machine and its reeling movements frequency. Deformation force grows at increase of the specified construction data. Researches are the basis for a choice optimum, from the point of view of operational reliability, construction data of vibrating centrifugal strengthening machines for cogwheels.
 • Item
  Вплив точності виготовлення елементів зубчастої передачі на ступінь точності зубчастого колеса
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Гуліда, Е. М.; Жаровський, A. M.
  Розглянуто вплив похибок, що виникають при виготовленні деталей зубчастої передачі на 'її кінцеву точність і на ступінь точності виготовлення зубчастих коліс. Результати теоретичних досліджень показали, що для забезпечення заданого ступеня точності зубчастої передачі необхідно зубчасті колеса виготовлювати точніше на один ступінь і відповідно підвищувати на один квалітет точності точність всіх інших складових елементів передачі. Considered fault influence arising attached to making of details of gear on her final exactness and on making exactness degree of gear. The Results of theoretical researches showed that for guaranteeing of thrashed exactness degree of transmission necessary gears produce more exact on one degree and accordingly to raise on one qualitet exactness of all of other composing transmission elements.
 • Item
  Аналіз похибки форми та частоти при формуванні синусоїдального сигналу за допомогою ШІМ для системи керування вібротранспортером
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Гаврильченко, О. В.; Таянов, С. А.; Чубик, Р. В.
  Проаналізовано зміни похибок форми, частоти та коефіцієнта нелінійних спотворень (гармонік) синусоїдального сигналу різної частоти, отриманого за допомогою розрідження еталонного масиву тривалостей імпульсів ШІМ. In this article the analysis of change of form errors, frequency and the nonlinear distortions coefficient for different frequency sinus signal, that was obtained with the help of rarefaction of duration array of latitudinal-impulsive modulation impulses.
 • Item
  Розрахунок на міцність комбінованої вертикальної пружної системи резонансної вібраційної притиральної машини з кутовими коливаннями притирального диска
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Гаврильченко, О. В.; Ланець, О. С.; Шпак, Я. В.
  Наведений розрахунок на міцність комбінованої вертикальної пружної системи у вигляді гратчастого та циліндричного торсіонів. Така пружна система використовується у вібраційній притиральній машині з кутовими коливаннями. In article the calculation of strenght of complex vertical elastic systems as latticed and cylinder torsions are given. This elastic system is used in vibration lapping machine with angular oscillations.
 • Item
  Дослідження та аналіз роботи роторної дробарки з пружним кріпленням бил
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Боровець, В. М.; Коруняк, П. С.
  На підставі розробленої математичної моделі методом числового експерименту досліджено роботу роторної дробарки з пружним кріпленням бил. За результатами проведених досліджень встановлені залежності та зроблені висновки щодо використання пружного кріплення бил у роторних дробарках. On a foundation of a designed mathematical model the method of numerical experiment investigates operation of a rotary crusher with a flexible mounting flapped. By results of the held studies established dependences and made deductions concerning usage of a flexible mounting flapped in rotary crushers.