Проблеми економіки та управління. – 2009. – №640

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2368

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету „Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Польщі. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів в різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. Серед проблем управління вагомими є публікації, в яких висвітлюються проблеми удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Всі подані матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 456 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 67
 • Thumbnail Image
  Item
  Деякі аспекти прийняття управлінських рішень щодо доцільності використання аутсорсингу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Матвій, І. Є.
  Розглянуто аспекти прийняття управлінських рішень щодо доцільності передачі логістичних бізнес-функцій підприємств на контрактний аутсорсинг. Запропонована кількісна оцінка стратегічної податливості виокремлення логістичних бізнес-функцій машинобудівних підприємств на основі розрахунку сумарних оцінок зовнішніх і внутрішніх чинників виокремлення. Досліджено податливість на виокремлення транспортування та ремонтного обслуговування для ВАТ ″Дрогобицький долотний завод″ та ВАТ ″Дрогобицький завод автомобільних кранів″. Aspects of the administrative decisions acceptance as to expedience of logistic business functions transmission of enterprises into the contract outsourcing are examined in the article. The quantitative estimation of strategic pliability of logistic business functions selection of machine-building enterprises is offered on the basis of total estimations calculation of both external and internal factors of selection. The pliability on the selection of transporting and repair service for VAT ″Drohobych drill bit plant″ and VAT ″Drohobych truck crane plant″ has been investigated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінювання рівня розвитку системи стратегічного менеджменту організації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Кіндрацька, Г. І.; Білик, М. С.
  Розглянуто основні проблеми оцінювання системи стратегічного менеджменту організації. Запропоновано методичі підходи до оцінювання стратегічного рівня розвитку організації: елементний і процесний, які характеризуються впорядкованим відбором чинників за елементами та стадіями процесу стратегічного управління. Сформовано основні напрями використання результатів оцінювання стратегічного рівня розвитку організації. The basic problems of estimation of the system of strategic management of organization are examined in the article. The method of estimation of strategic level of development of organization, which is based on the well-organized selection of factors in the cut of elements and stages of process of strategic management, is offered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 640
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009)
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 640
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009)
 • Thumbnail Image
  Item
  Мотивування персоналу як складова систем управління якістю машинобудівних підприємств
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Шуляр, Н. В.
  Розглянуто сучасні підходи до мотивування персоналу у системах забезпечення якості на підприємствах. На основі схеми причинно-наслідкових зв’язків розроблено комплексний підхід до мотивування персоналу з використанням моделі мотивування через потреби. Запропоновано використовувати розроблену схему для формування системи мотивування персоналу у системах забезпечення якості та для пошуку можливостей підвищення рівня мотивування при функціонуванні цих систем. In this article is conducted the overview of modern approaches to staff motivation in the quality assurance systems on the enterprises. On the basis of cause-effect relations is designed the team approach to staff motivation with usage of the motivation model through needs. It is offered to exploit the developed scheme for the staff motivation system formation in the quality assurance systems and to search opportunities to improve motivation by the functioning of these systems.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання оцінки та прогнозування фінансової стійкості підприємства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Тищенко, О. М.; Норік, Л. О.
  Обґрунтовано значущість категорії «стійкість» в аналізі фінансового стану підприємства як у короткостроковому, так і в довгостроковому періоді. На підставі побудови узагальнюючого показника і періодичних функцій розвинуто методичний підхід до оцінки та прогнозування фінансової стійкості підприємства, який дає змогу здійснити якісний аналіз і моніторинг економічних тенденцій функціонування та розвитку підприємства. The value of the category “stability” in the analysis of firm financial state in short-term and long-term period is justified. The technique of an estimation and prediction of financial stability of firm on a ground of construction of generalizing index and periodic functions construction is developed that realize the analysis and monitoring of the economic tendencies of firm development allows.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості асортиментної політики автомобілебудівного підприємства в умовах кризи
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Стернюк, О. Б.
  Проаналізовано тенденції розвитку вітчизняного автомобілебудування в «докризовий період». Визначені орієнтовні напрями формування асортиментної політики автомобілебудівного підприємства в період фінансово-економічної кризи.Tendencies of development of domestic motor industry in “pre-crisis the period” are analysed. Reference directions of forming аssortment policy of the automakers in financial and economic crisis period are defined. Keywords: assortment policy, assortment structure, carmaker, a cars model class.
 • Thumbnail Image
  Item
  Логістична складова конкурентоспроможності промислового підприємства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Солодка, О. В.
  Розкрито теоретичний зміст та значення логістики на промисловому підприємстві, розуміння сутності конкурентоспроможності, виявлено основні задачі, які вирішує логістика для забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто фактори та складові конкурентоспроможності. Запропоновано виділити логістику як окрему складову конкурентоспроможності та визначено внесок логістики у конкурентоспроможність промислового підприємства.In this article are exposed the theoretical meaning and significance of logistics at the industrial enterprise and the understanding of the competitiveness essence, are disclosed the main tasks which can be solved by logistics for the enterprise competitiveness providing.The factors and components of the competitiveness are considered. Also was suggested to distinguish logistics as a separate branch of competitiveness and was determined the logistics contribution into the industrial enterprise competitiveness.
 • Thumbnail Image
  Item
  Стилі керівництва: сутність та характерні риси
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Саврук, О. Ю.
  Сучасний стан економіки України характеризується пошуком на підприємствах ефективних важелів та інструментів здійснення виробничо-господарської діяльності. Посилення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності вимагають удосконалення механізму управління організаціями, пошуку ефективних стилів керівництва як найважливішого чинника впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей. The current state of economy of Ukraine is characterised by trying to establish effective levers and instruments of production and economic activity. The strengthening of the role of private property, the development of the stock market., the activation of foreign economic activity require the improvement of the organizations management mechanism , the establishment of effective management styles as the most important factor of the influence on employees in order to achieve their goals.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінювання ефективності маркетингових заходів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Мавріна, А. О.
  Ідентифіковано сутність маркетингових витрат та підходи до оцінювання їх ефективності. Розглянуто маркетингові витрати з позиції маркетингових інвестицій. Структуризовано існуючі показники оцінювання ефективності маркетингових заходів, виявлено їхні переваги та недоліки.The essence of marketing expenses and approaches to estimation of their efficiency is identified. Marketing expenses from a position of marketing investments are considered. It is defined existing indicators of marketing actions efficiency estimation, their advantages and lacks are found out.