Проблеми економіки та управління. – 2009. – №640

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету „Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Польщі. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів в різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. Серед проблем управління вагомими є публікації, в яких висвітлюються проблеми удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Всі подані матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 456 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 67
 • Item
  Деякі аспекти прийняття управлінських рішень щодо доцільності використання аутсорсингу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Матвій, І. Є.
  Розглянуто аспекти прийняття управлінських рішень щодо доцільності передачі логістичних бізнес-функцій підприємств на контрактний аутсорсинг. Запропонована кількісна оцінка стратегічної податливості виокремлення логістичних бізнес-функцій машинобудівних підприємств на основі розрахунку сумарних оцінок зовнішніх і внутрішніх чинників виокремлення. Досліджено податливість на виокремлення транспортування та ремонтного обслуговування для ВАТ ″Дрогобицький долотний завод″ та ВАТ ″Дрогобицький завод автомобільних кранів″. Aspects of the administrative decisions acceptance as to expedience of logistic business functions transmission of enterprises into the contract outsourcing are examined in the article. The quantitative estimation of strategic pliability of logistic business functions selection of machine-building enterprises is offered on the basis of total estimations calculation of both external and internal factors of selection. The pliability on the selection of transporting and repair service for VAT ″Drohobych drill bit plant″ and VAT ″Drohobych truck crane plant″ has been investigated.
 • Item
  Оцінювання рівня розвитку системи стратегічного менеджменту організації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Кіндрацька, Г. І.; Білик, М. С.
  Розглянуто основні проблеми оцінювання системи стратегічного менеджменту організації. Запропоновано методичі підходи до оцінювання стратегічного рівня розвитку організації: елементний і процесний, які характеризуються впорядкованим відбором чинників за елементами та стадіями процесу стратегічного управління. Сформовано основні напрями використання результатів оцінювання стратегічного рівня розвитку організації. The basic problems of estimation of the system of strategic management of organization are examined in the article. The method of estimation of strategic level of development of organization, which is based on the well-organized selection of factors in the cut of elements and stages of process of strategic management, is offered.
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 640
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 640
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009)
 • Item
  Мотивування персоналу як складова систем управління якістю машинобудівних підприємств
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Шуляр, Н. В.
  Розглянуто сучасні підходи до мотивування персоналу у системах забезпечення якості на підприємствах. На основі схеми причинно-наслідкових зв’язків розроблено комплексний підхід до мотивування персоналу з використанням моделі мотивування через потреби. Запропоновано використовувати розроблену схему для формування системи мотивування персоналу у системах забезпечення якості та для пошуку можливостей підвищення рівня мотивування при функціонуванні цих систем. In this article is conducted the overview of modern approaches to staff motivation in the quality assurance systems on the enterprises. On the basis of cause-effect relations is designed the team approach to staff motivation with usage of the motivation model through needs. It is offered to exploit the developed scheme for the staff motivation system formation in the quality assurance systems and to search opportunities to improve motivation by the functioning of these systems.
 • Item
  Моделювання оцінки та прогнозування фінансової стійкості підприємства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Тищенко, О. М.; Норік, Л. О.
  Обґрунтовано значущість категорії «стійкість» в аналізі фінансового стану підприємства як у короткостроковому, так і в довгостроковому періоді. На підставі побудови узагальнюючого показника і періодичних функцій розвинуто методичний підхід до оцінки та прогнозування фінансової стійкості підприємства, який дає змогу здійснити якісний аналіз і моніторинг економічних тенденцій функціонування та розвитку підприємства. The value of the category “stability” in the analysis of firm financial state in short-term and long-term period is justified. The technique of an estimation and prediction of financial stability of firm on a ground of construction of generalizing index and periodic functions construction is developed that realize the analysis and monitoring of the economic tendencies of firm development allows.
 • Item
  Особливості асортиментної політики автомобілебудівного підприємства в умовах кризи
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Стернюк, О. Б.
  Проаналізовано тенденції розвитку вітчизняного автомобілебудування в «докризовий період». Визначені орієнтовні напрями формування асортиментної політики автомобілебудівного підприємства в період фінансово-економічної кризи.Tendencies of development of domestic motor industry in “pre-crisis the period” are analysed. Reference directions of forming аssortment policy of the automakers in financial and economic crisis period are defined. Keywords: assortment policy, assortment structure, carmaker, a cars model class.
 • Item
  Логістична складова конкурентоспроможності промислового підприємства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Солодка, О. В.
  Розкрито теоретичний зміст та значення логістики на промисловому підприємстві, розуміння сутності конкурентоспроможності, виявлено основні задачі, які вирішує логістика для забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто фактори та складові конкурентоспроможності. Запропоновано виділити логістику як окрему складову конкурентоспроможності та визначено внесок логістики у конкурентоспроможність промислового підприємства.In this article are exposed the theoretical meaning and significance of logistics at the industrial enterprise and the understanding of the competitiveness essence, are disclosed the main tasks which can be solved by logistics for the enterprise competitiveness providing.The factors and components of the competitiveness are considered. Also was suggested to distinguish logistics as a separate branch of competitiveness and was determined the logistics contribution into the industrial enterprise competitiveness.
 • Item
  Стилі керівництва: сутність та характерні риси
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Саврук, О. Ю.
  Сучасний стан економіки України характеризується пошуком на підприємствах ефективних важелів та інструментів здійснення виробничо-господарської діяльності. Посилення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності вимагають удосконалення механізму управління організаціями, пошуку ефективних стилів керівництва як найважливішого чинника впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей. The current state of economy of Ukraine is characterised by trying to establish effective levers and instruments of production and economic activity. The strengthening of the role of private property, the development of the stock market., the activation of foreign economic activity require the improvement of the organizations management mechanism , the establishment of effective management styles as the most important factor of the influence on employees in order to achieve their goals.
 • Item
  Оцінювання ефективності маркетингових заходів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Мавріна, А. О.
  Ідентифіковано сутність маркетингових витрат та підходи до оцінювання їх ефективності. Розглянуто маркетингові витрати з позиції маркетингових інвестицій. Структуризовано існуючі показники оцінювання ефективності маркетингових заходів, виявлено їхні переваги та недоліки.The essence of marketing expenses and approaches to estimation of their efficiency is identified. Marketing expenses from a position of marketing investments are considered. It is defined existing indicators of marketing actions efficiency estimation, their advantages and lacks are found out.
 • Item
  Роль організаційної культури в забезпеченні ефективної трудової адаптації персоналу підприємства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Любомудрова, Н. П.; Смолінська, Н. В.; Грибик, І. І.
  Розглянуто типологію організаційних культур, види трудової адаптації персоналу і чинники, що на неї впливають. Досліджено роль організаційної культури на кожному етапі адаптації працівників підприємства, визначено чинники трудової адаптації та ціннісні орієнтації працівників, що формуються завдяки концепції організаційної культури.Typologies of organizational cultures, types of labour adaptation of employees and factors that influence the adaptation are covered. The role of organizational culture on each stage of employees adaptation is analyzed, determined are the factors of labour adaptation and value orientations of employees that are formed due to the conceptions of organizational culture.
 • Item
  Регулювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств шляхом формування обмежень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Подольчак, Н. Ю.
  Сучасний стан економіки України характеризується пошуком на підприємствах ефективних важелів та інструментів здійснення виробничо-господарської діяльності. Посилення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності вимагають удосконалення механізму управління організаціями, пошуку ефективних стилів керівництва як найважливішого чинника впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей. The current state of economy of Ukraine is characterised by trying to establish effective levers and instruments of production and economic activity. The strengthening of the role of private property, the development of the stock market., the activation of foreign economic activity require the improvement of the organizations management mechanism , the establishment of effective management styles as the most important factor of the influence on employees in order to achieve their goals.
 • Item
  Логістична підтримка розробки продуктових інновацій та виведення їх на ринок
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Чухрай, Н. І.
  Розглянуто напрями логістичної підтримки розроблення та виведення нового товару на ринок. Викладено сутність концепції DFL – «логістичного впливу на проектування нового товару». Доведено необхідність та розглянуто можливі форми співпраці з постачальниками під час розроблення нового товару. Обґрунтовано способи оптимізації внутрішньовиробничих та дистрибуційних логістичних витрат. In the article directions of logistic support of development and deducing a new commodity to the market are considered. The essence of the concept of DFL – “logistic influence on planning of new commodity» is expounded. A necessity is proved and the possible forms of collaboration with suppliers at development of new commodity are considered. The methods of production and distribution optimization logistic charges are proved.
 • Item
  Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Чубка, О. М.; Рудницька, О. М.
  Розглянуто суть та можливості застосування основних методів управління оборотним капіталом (методу коефіцієнтів, нормування, методу АВС, оптимізації) на промислових підприємствах в сучасних умовах господарювання. Проналізовано ефективність використання оборотного капіталу промислових підприємств за 2003-2008 рр. Considered the essence and possibilities of application of basic methods of floating capital management (the coefficients method, setting of norms, ABC- method, optimization) on industrial enterprises in the modern business environment. Realized the analysis of efficiency of usage of floating capital of industrial enterprises for 2003-2008 years.
 • Item
  Суб’єкти туроператорської та турагентської діяльності: сутність і класифікація
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Чернобай, Л. І.; Кулиняк, І. Я.
  Охарактеризовано суб’єкти ринку туристичних послуг – туристичних операторів та туристичних агентів, проаналізовано їх відмінні риси. Удосконалено існуючу класифікацію суб’єктів туристичної діяльності та запропоновано нові класифікаційні ознаки. In this article the subjects of tourist services market are described – tourist operators and tourist agents, also their distinguishing features are analyzed. The existent classification of tourist activity subjects is improved. The new signs of classifications are offered.
 • Item
  Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Пащенко, І. Н.; Чернобай, Л. І.
  На засадах системно підходу узагальнено теоретичні розробки і практичний досвід формування шляхів координації співпраці людей у соціально-економічних системах мікрорівня; досліджено концепцію управління як невід`ємну складову системи; обґрунтовано системне мислення щодо упорядкування структур реальних суб`єктів господарювання та сформульовано рекомендації для керівників в умовах кризових явищ. On the basis of a systematic approach are generalized theoretical elaborations and practical experience of the ways formation of people cooperation coordination in socioeconomic microlevel systems ,is conducted the research of management conception as an system integral part ; is sounded the systemic thinking in regard to the regulation of the real subject structures in economy and also are formed the recommendations for the administrators under crisis conditions.
 • Item
  Сутність рейтингування підприємств та його значення в ринкових умовах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Логвиненко, Ю. Л.
  Розглянуто типологію організаційних культур, види трудової адаптації персоналу і чинники, що на неї впливають. Досліджено роль організаційної культури на кожному етапі адаптації працівників підприємства, визначено чинники трудової адаптації та ціннісні орієнтації працівників, що формуються завдяки концепції організаційної культури. Typologies of organizational cultures, types of labour adaptation of employees and factors that influence the adaptation are covered. The role of organizational culture on each stage of employees adaptation is analyzed, determined are the factors of labour adaptation and value orientations of employees that are formed due to the conceptions of organizational culture.
 • Item
  Удосконалення інформаційної системи організування податкової діяльності на підприємстві
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Паранчук, С. В.; Червінська, О. С.
  Розглянуто основні завдання інформаційної системи, взаємодію між її елементами та необхідність проведення робіт щодо удосконалення чинної інформаційної системи податкової діяльності на підприємстві.The main tasks of the information system, interaction between its elements and necessity of works, considering improvement of the operating information systems of tax activity at the enterprise is considered.
 • Item
  Планування та організування науково-технічної підготовки виробництва на машинобудівному підприємстві
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Кузьмін, О. Є.; Алєксєєва, С. І.
  Досліджено функції планування та організування науково-технічної підготовки виробництва на машинобудівних підприємствах. Визначено основні критерії впливу на виконання робіт з науково-технічної підготовки виробництва. Проведено диференціацію схем виконання робіт з НТПВ відповідно до типів виробництва та визначено головні завдання для органів планування та організування з проведення цих робіт. Functions of planning and organization scientific and technical preparation of production are explored on the machine-building enterprises. Basic criteria of influence are definite on implementation of works from the scientific and technical preparation of production. Differentiation of charts of implementation of works is conducted with STPP according to the production types and definite the main tasks for organs of planning and organization from conducting this works.
 • Item
  Варіанти розвитку вітчизняних організацій в умовах кризи: стратегічний підхід
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Кулініч, Т. В.
  Розглядається актуальна проблема забезпечення ефективного функціонування вітчизняних організацій при застосуванні стратегічного підходу до вибору і обґрунтування альтернативних варіантів їх розвитку в кризових умовах. Уточнено практичні особливості реалізації вибору стратегії розвитку. Показано роль і значимість інвестиційної стратегії при фінансуванні вибраного варіанта розвитку. In the article there is examined the actual problem of providing of the domestic organizations’ effective functioning at conditions of application of the strategic approaches to the choice and to the ground of alternative variants of their development in crisis terms. The practical features of realization of development strategy choice are specified. A role of investment strategy is rotined at financing of the chosen variant of development.