Архітектура. – 2001. – №429

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Національного університету «Львівська політехніка», а також інших вищих закладів освіти. Для наукових працівників та інженерів, які працюють у галузі архітектури. Actual problems on the theory of architecture and city planning, research and investigations on the history of architecture and urban processes in Ukraine and the latest development in the field of preservation and conservation are considered in this bulletin. Questions concerning the design of sacral structure, design of dwelling and public buildings, rehabilitation and modernization of architectural objects as well as education of the students of architecture are presented in this collection papers.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – № 429 : Архітектура : до 270 річчя архітектурної освіти у Львові / відповідальний редактор Б. С. Черкес. – 224 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Зміст до Вісника "Архітектура" № 429
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001)
 • Item
  Резерви енергозаощадження в будівництві і архітектурі України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Бродський, М. О.; Печеник, О. М.
  Описані методи, що запобігають збільшенню енерговтрат у сучасному будівництві в Україні. Methods of the decreasing of the energy losses in the modern building in Ukraine are described in this paper.
 • Item
  Енергозаощадження в житлово-громадському будівництві - загальнонаціональна технічна політика в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Печеник, О. М.; Бродський, М. О.
  Описано причини надмірного споживання енергії в Україні та шляхи подолання існуючої ситуації. Автори розглядають методи технічного, архітектурного і конструктивного характеру, які сприяють зменшенню енерговтрат. Актуальність статті підтверджується державним законом “Про збереження енергії” . Causes of excessive energy consumption in Ukraine & ways of overcoming of existing situation described. Authors consider the improvement of technical, architectural characteristics & constructing methods to be of vital importance in the comlex of measures, aimed at decreasing of energu losses, especially taking into account the state law “About saving of energy”.
 • Item
  Кафедра архітектурних конструкцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Печеник, О. М.
  Показано основні напрямки освітньо-педагогічної та наукової діяльності кафедри. Відображено індивідуальний внесок працівників кафедри в навчальний процес. Велику увагу приділено новому напрямку дослідження - визначення енерговтрат у будівництві і розвитку нових технологій енергозбереження у архітектурно-будівельній практиці. Main directions of faculty’s educational & pedagogic activities, stientific interests are described chaiz. Autor reflected individual contribution of every chaizs member into the scientific studies development. Main attention is paid to the new trend of research - deteminatiob of heat losses in buildings & new energy-seving technologies devolopment in building & architecture.
 • Item
  Архітектурні дослідження монастиря бенедиктинок у Львові
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Мартинюк, А. М.
  Наведено результати дослідження будівель колишнього монастиря Бенедиктинок у Львові, яке проведене протягом 1998-2000 рр. викладачами А. Мартинюк, К. Присяжним, М. Долинською, В. Думальським та групою студентів кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів. The article tells about the results of historical-archieval, kartographicaU and visual-architectural analyses investigations of buildings of Benediktsn’s monastery in Lviv. Visual-architectural analyses was held during 1998-2000.
 • Item
  Аналіз практики реконструкції вуличного благоустрою для створення безбар’єрного простору для інвалідів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Думальський, В. О.
  Наведено результати аналізу практики вуличного благоустрою з врахуванням потреб інвалідів та людей похилого віку в містах Італії, Швейцарії, Німеччини, Польщі, котрі можуть бути використані в створенні безбар’єрного простору в історичних містах України та зокрема у місті Львові. The results of analysis of practice of reconstruction of street good arrangement according to the needs of invalids and aged people in towns and cities of Italy, Switzerland, Germany, Poland and Ukraine (namely city Lviv) are indicated in this article.
 • Item
  Музейно-меморіальний комплекс патріарха Йосифа Сліпого в с.Заздрість
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Дубик, Ю. Я.
  Розглянуто історію створення, проектування та будівництва музейно-меморіального комплексу патріарха Йосифа Сліпого в с.Заздрість. This article is dedicate the history of designing and building of memorial complex of Iosif Slipy, which is situated in village Zazdrist.
 • Item
  Архітектура забудови ринкових площ міст та містечок Галичини кінця XVIII-початку ХХ ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Рибчинський, О. В.
  Досліджено забудову ринкових площ міст та містечок Галичини і встановлено, що у кін. XVIII на поч. XX ст. спорудження і об’ємно-просторове розширення забудови створили якісно новий образ ринкових площ. Buidings of market squares in towns and cities of Halychyna have been explored. It has been revealed that the buildingas and their enlargement have created qualitatively new image of market squares at the end of XVIII & ndash; beginning of XX century.
 • Item
  «Вступ до соціотопографії» як узагальнений метод історико-архітектурних попередніх досліджень в реставрації архітектурних об’єктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Долинська, М. Л.
  Соціотопографія - це кореляція громадської морфології міста та змін просторової структури, що розглядається в історичному розвитку. Для відтворення топографічних схем міста на послідовний ряд часових зрізів необхідно систематизовано використати низку спеціальних дисциплін, джерел та методик (які одночасно виступають спеціальними реставраційними дисциплінами), що в підсумку дозволяє об’єднати такі студії у “Вступ до соціотопографії”. The correlation of the social town’s morphology and the changes of it’s spase structure is named the socialtopografy. The reconstruction of the historical topography of the town forsome historicol periods is possible in the case of employment of the special methods, science branches and sources. The results of such testimonial are generalizing as the Introduction to Social and Topographical Analysis.
 • Item
  Кримські впливи в архітектурі ротондових храмів м. Галича Х11-Х111 ст. (про походження архітектурної композиції «Полігону»)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Диба, Ю. Р.
  Проаналізовано архітектурну композицію храму середини - другої половини ХІІ ст., відомого у літературі як „Полігон” (м. Галич). Пропонується новий варіант графічного відтворення цієї пам'ятки, обґрунтовується можливість вважати її аналогом кримський баптистерій при „Уварівській” базиліці. The article introduces the material of the researches of rotunda church middle or the second part of the 12th century - „Polihon”. The author found the main regularities of building the planning and space structure of the researched rotunda church and did her planning and volumetric-spacing reconstructions.
 • Item
  Проблеми регенерації заповідних територій історичних міст
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Бевз, М. В.
  Розглядається питання про охорону історичних міст та, зокрема, завдання збереження складених архітектурно-планувальних систем та їх регенерацію. На вибраних прикладах подано оцінку збереженості історичних міст та забезпечення їх охорони і розвитку за допомогою памяткоохоронної документації. Показано необхідність вдосконалення методики регенерації заповідних територій міст. The question of protection of historical towns of the West Ukraine and the tasks of preservation and regeneration of assembled architektural-planning systems are considering in this article. The appraise of kind of preserving of historical towns and providing their development of the needing documentation of heritage preservation are presented on the examples of the selected towns: Peczenizsyn and Zsovkva. It demonstrates the necessity to perfect the methods of regeneration preserving sites of towns.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Архітектура" № 429
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001)
 • Item
  Світлова архітектура в ідеологічному контексті суспільного розвитку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Казаков, Г. В.
  Методом порівняльного аналізу досліджено взаємозв’язки між контрастністю світлової архітектури та ідеологією суспільного розвитку. The connection between the contrast of the light architecture and the ideology of the social development is investigated thanks the methods of the comparative analyze.
 • Item
  Структура світлового середовища церкви
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Яців, М. Б.
  Сформульовано сутність, будову та основні риси структури світлового середовища християнського храму східного обряду. Визначені богословські прообрази і поняття, богослужбові вимоги організації світло-образної моделі церкви. The essence, the structure and main features of the light surrounding of Christian temples are formed in this article.
 • Item
  Сучасні тенденції використання комп’ютерних технологій в містобудувані
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Павлів, А. П.; Мазур, Т. М.; Скопюк, А. Ю.; Турчин, В. І.
  Розглянуто передумови і сучасні проблеми впровадження комп’ютерних технологій в містобудуванні. Зокрема йдеться про сучасні геоінформаційні системи (ГІС), що є новим типом інтегрованих інформаційних систем; головні сфери впливу містобудування ГІС; розвиток методів цифрового картогар- фування; напрямки розвитку містобудівельних ГІС. The proconditions and modern problems of introduction of computer technologies in town planning are considered in this article. In particular modern geoingormation systems, which are a new type of the integrated information systems; the main spheres of infiuense of town planning geoinformation systems; development of digital cartography methods; directions of development of town planning geoinformation systems are discussed.
 • Item
  Мале історичне місто – передумови і проблеми розвитку (на прикладі Яворова Львівської області)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Посацький, Б. С.; Король, Є. І.; Соснова, Н. С.
  Розглянуто містобудівні передумови і сучасні проблеми збереження і розвитку традиційної просторової структури малого історичного міста в умовах суспільно-економічної трансформації. Показано пріоритетність збереження традиційного архітектурного образу міста, наголошено на ролі історико-архітектурної спадщини у перспективному розвитку міста. The town planning preconditions and mdern problems of preserving and development of traditional spatial structure of small historical town in the conditions of social and economical formation are considered in the article. The priority of preserving of traditional architectural image of the city is showed. The attention is paid to the role of historical and architectural heritage in the future development of the town.
 • Item
  Архітектура виднокраю у становленні професії містобудування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Максимюк, Т. М.; Дідик, В.; Тупісь, C.; Файдула, І.; Сабан, Ю.
  Стаття присвячена історії та розвитку львівської школи ландшафтної архітектури. The article is devoted to the historuy and devolopment of Lviv school of landscapeart.
 • Item
  Концептуальні основи територіального планування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Русанова, І. В.; Шульга, Г. М.; Габрель, М. М.; Головач, Й. Й.; Шилич, М. Б.
  Проаналізовано тематику науково-практичної діяльності кафедри та концептуальні основи планування розвитку і формування територіальних об’єктів від макро- до мікрорівнів. На базі цільової моделі-прогнозу формування планувальної структури Львівської агломерації визначається категорія “приміська зона” і “передмістя”, розробляється програма напряму та змісту територіально- просторового розвитку міста-центру і передмість. The themes of scientific and practical activity of the chair, the planning development conceptual principles and organization of territorial objects from macro to micro levels are analyzed in the article. On the basis of the model of Lviv agglomeration planning structure development the categoro of suburban area is defined. The program of the direction and contest of territorial and spatial development of the city center and suburbia is worked out.
 • Item
  Кафедра містобудування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Криворучко, Ю. І.
  Розглянуто історію кафедри містобудування, стратегію та форму навчальної і наукової роботи кафедри. Подається характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів, за якими здійснюється навчання та випуск архітекторів на кафедрі. Розглядається діяльність Міжнародної школи церковної архітектури, участь викладачів кафедри у наукових конференціях, представлення робіт кафедри на виставках. The article is devoted to the historu of the chair of “Town planning”, the strategy and forms of educational and scientific work of faculty are showed. The characteristicof qualification levels is given, by which the training and graduation of the architects on the chair is corried out. The activity of the International School of Church architecture, participation of the teaching stuff of the chair in the scientific conferences, representation of works of the chair at the exhibitions is examined.
 • Item
  Споруди і конструкції для мандрівних українських театральних видовищ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Кубай, Р. М.
  Розглянуто і досліджено споруди та конструкції українських мандрівних видовищ, виявлено незмінність і традиційність архітектурно-будівельних матеріалів і конструктивних рішень. This article is dedicated the problem of buildings and constructions of Ukrainian travelling theatres.