Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2017. – №874

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Статті, опубліковані у збірнику наукових праць серії «Радіоелектроніка та телекомунікації», індексуються у науково-метричній базі IndexCopernicus. Відображено результати досліджень з теорії та проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 874. – 127 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації

Зміст


1
3
10
17
25
31
39
47
57
61
73
81
87
95
103
110
122
126

Content


1
3
10
17
25
31
39
47
57
61
73
81
87
95
103
110
122
126

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Two-stage filtration algorithm with interframe non-causal processing for multichannel image with presence of uncorrelated noise
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ляшук, О. М.; Вишневий, С. В.; Жук, С. Я.; Liashuk, O.; Vyshnevyi, S.; Zhuk, S.; Національний технічний університет України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”; National technical university of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
  In many modern information and technical systems multichannel images have several applications. The multichannel image can be presented as a set of images of an object of a research which are received in various areas of a frequency range. Such images can be exposed to the distorting influence of the noise. One of the most widespread types of the noise is the additive uncorrelated noise. Optimal filtration algorithms are characterized by huge computing complexity that often limits their practical realization. Therefore development of algorithms of a filtration of multichannel images which provide the acceptable precision characteristics at moderate computing expenses is an important task. With use of property of conditional independence an expression for calculation of a posteriori density of probability of pixels of the multichannel image at a two-stage filtration with non causal frame and causal interframe processing in the presence of an additive uncorrelated noise is created. Expressions for the image pixel estimate calculation and dispersion of estimate error at a two-stage noncausal frame and causal interframe filtration for a Gaussian images filtration are created. Developed algorithm allows to lower a mean square deviation of estimate error more than twice in comparison with an algorithm of interframe averaging for a model example when processing the sequence of the Gaussian images distorted by additive white Gaussian noise. One-dimensional processing along each of coordinates is carried out at the first stage of an algorithm, and at the second stage union of the obtained data is made. The created algorithm is concretized for a case of processing of the Gaussian images distorted by additive white Gaussian noise. The two-stage approach implemented in the synthesized algorithm allows to reduce significantly computing complexity in comparison with an optimal algorithm, providing at the same time the acceptable precision characteristics and considering dimension of the multichannel image.
 • Item
  Метрологічні завдання аерофотозйомки за допомогою безпілотних літальних апаратів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Микийчук, М. М.; Марків, В. І.; Mykyichuk, M. M.; Markiv, V. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; кафедра метрології, стандартизації та сертифікації; Lviv Polytechnic National University; Metrology, standardization and sertification department
  Розглянуто використання безпілотних літальних апаратів для потреб аерофотозйомки місцевості. Встановлено, що використання пощирених навігаційних систем може спричиняти похибки в умовах з певними перешкодами, зокрема в містах з густою забудовою. Саме тому запропоновано визначати координати безпілотних літальних апаратів з урахуванням похибок системи глобального позиціонування. Позиціонування безпілотників розглянуто з урахуванням розташування наземних об’єктів та роз- робленої моделі навколишнього середовища. Розглянуто оцінку координат безпілотників з використанням додаткової інформа- ції з бортової системи нагляду. В цьому контексті важливою є автоматизована обробка аерофотознімків. Використано методику чотирипроцесорного векторного обчислення. Для обробки даних, що відповідають за позиціонування, використано коефіцієнт Калмана–Бьюсі.
 • Item
  Тестова надійнісна математична модель технічної відновлюваної системи та порівняння методів її розв’язування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Мандзій, Б. А.; Матвійчук, Я. М.; Mandziy, B.; Matviychuk, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; кафедра інформаційних систем і технологій; National University “Lviv Polytechnik”; Department of Information Systems and Technologies
  Розроблено математичну модель відновлюваної технічної системи, що може бути тестовою моделлю при відлагодженні програм автоматизованої побудови надійнісних моделей відповідних технічних систем. Здійснено порівняльне дослідження розв’язу- вання системи рівнянь типу Колмогорова–Чепмена методами числового інтегрування та з використанням аналітичного розв’язку, що показало відсутність переваг у точності та певні переваги у часі розв’язування за другим підходом.
 • Item
  Поле антенної решітки ромбічних випромінювачів на основі щілинної лінії передавання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гоблик, В. В.; Павлиш, В. А.; Ліске, О. М.; Тепляков, І. Ю.; Hoblyk, V. V.; Pavlysh, V. A.; Liske, O. M.; Teplyakov, I. Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій; Lviv Polytechnic National University; Department of Electronics and Computer Technologies
  Розглянуто планарну антену у вигляді решітки ромбічнихщілинних випромінювачів, що живляться полем біжучих хвиль, створено її фізичну модель і експериментально досліджено електродинамічні характеристики. Експериментально досліджено коефіцієнт сповільнення і коефіцієнт загасання хвилі в щілинний лінії передачі. Проаналізовано результати експериментальних досліджень. Розроблено схему живлення антенної решітки, що забезпечує синфазність збудження щілинних ромбічних випромінювачів, завдяки чому отримана діаграма спрямованості має односпрямований характер.
 • Item
  Method ensuring electromagnetic compatibility with cognitive frequency resource allocation in a mobile communication system
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Поповский, В. В.; Коляденко, А. В.; Popovski, V. V.; Kolyadenko, A. V.; Харьковский национальный университет радиоэлектроники; кафедра инфокоммуникационной инженерии; Kharkov National University of Radio Electronics, (Ukraine),of info-communication engineering
  Запропоновано алгоритм розв’язання задачі оптимізації розподілу частотного ресурсу для мереж мобільного зв’язку. В основу алгоритму покладено метод локальної оптимізації – один з наближених методів дискретного програмування. В цьому випадку умовою локальної оптимальності є те, що робоча частота, яка присвоюється черговій абонентській станції повинна бути найближчою до присвоєної на попередньому кроці частоті, але при цьому повинні бути виконані вимоги електромагнітної сумісності.
 • Item
  Процедура оптимізації лінійних параметричних кіл у середовищі UDF MAOPCs
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шаповалов, Ю. І.; Мандзій, Б. А.; Бачик, Д. Р.; Shapovalov, Y. I.; Mandziy, B. A.; Bachyk, D. R.; Національний університет “Львівська політехніка”; кафедра радіоелектронних пристроїв та систем; кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань; Lviv Polytechnic National University; Department of Radioelectronic Devices and Systems; Department of Theoretical Radio Engineering and Radio Measurement
  Наведено процедуру оптимізації лінійних параметричних кіл, яка основана на частот- ному символьному методі та реалізована у середовищі системи UDF MAOPCs. Особливість оптимізації полягає у тому, що попередньо оцінюють стійкість досліджуваного лінійного параметричного кола в заданих межах зміни параметрів та визначають області допустимої їх зміни, у яких коло є стійким. Виключно у цих областях відбувається оптимізація.
 • Item
  Відновлення форми джерела розсіювання, поле якого спотворене шумом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Касперська, Л. В.; Русин, Б. П.; Kasperska, L.; Rusyn, B.; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України; Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine
  Розглянуто задачу відновлення форми джерела розсіювання в однорідному середовищі. Вхідними даними цієї задачі є інформація про набір приймачів і виміряне ними розсіяне поле, спотворене шумом. Показано, що для її розв’язання необхідно відновити функцію двох змінних за її радоновим образом. За формою джерела розсіювання в роботі запропоновано новий підхід, за яким немає необхідності знати інформацію про далеке поле, а також про координати та кут, під яким джерело сигналу знаходиться відносно системи приймачів. Для запропонованого методу встановлено залежність точності відтворення перешкоди від кута повороту системи приймачів.
 • Item
  Дослідження частотної характеристики програмно реалізованого пристрою ФАПЧ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Бондарєв, А. П.; Алтунін, С. І.; Bondariev, A. P.; Altunin, S. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; кафедра теоретичної радіотехніки і радіовимірювань; Lviv Polytechnic National University; Department of Theoretical Radio Engineering and Radio Measurement
  Метою цієї статті є опис експериментального вимірювання частотної характе- ристики (ЧХ) передавальної функції програмно реалізованого пристрою фазового автоматичного підстроювання частоти (ФАПЧ) за допомогою частотно-модульованих (ЧМ) сигналів. Наведено вираз для передавальної функції пристрою ФАПЧ. Пояснено метод вимірювання ЧХ передавальної функції. Побудовано графіки експериментально отриманих ЧХ для різних параметрів пристрою ФАПЧ. На основі порівняння теоре- тичних та експериментальних даних зроблено висновки про точність отриманих результатів та адекватність цієї методики вимірювання ЧХ.
 • Item
  Історичні символи радіотехнічного факультету Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Якубенко, В. М.
 • Item
  Алгоритм інтелектуального вертикального хендоверу в гетерогенній мобільній мережі на основі хмарних обчислень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Масюк, А. Р.; Стрихалюк, І. Б.; Брич, М. В.; Кагало, І. О.; Бешлей, Г. В.; Masiuk, A. R.; Strykhalyuk, I. B.; Brych, M. V.; Kahalo, I. O.; Beshley, H. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; кафедра телекомунікації; Lviv Polytechnic National University; Department of Telecommunications
  Розроблено інтелектуальний алгоритм вертикального хендовера в гетерогенних мобільних мережах з використанням нечіткої логіки для обробки параметрів і прийняття рішення про міжсистемне перемикання на основі хмарних обчислень. Такий алгоритм дасть змогу ефективно використовувати ресурси операторів і надавати послуги з кращою якістю (з більшою пропускною здатністю і покриттям мережі). Отримані в роботі теоретичні та прикладні результати можна використати для забезпе- чення глобального доступу та безшовної мобільності між гетерогенними мережами безпровідного доступу, а також дати користувачеві змогу використовувати один мобільний пристрій у різних типах мереж. Розроблено модель гетерогенної мережі для дослідження запропонованого алгоритму вертикального хендовера.
 • Item
  Алгоритм кластеризації, агрегації та класифікації M2M-пристроїв у гетерогенній мережі 4G/5G
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Бешлей, Г. В.; Селюченко, М. О.; Берневек, І. А.; Пущак, С. І.; Бешлей, М. І.; Beshley, H. V.; Seliuchenko, M. O.; Bernevek, I. A.; Pushchuk, S. I.; Beshley, M. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; кафедра телекомунікації; Lviv Polytechnic National University; Department of Telecommunications
  Запропоновано алгоритм кластеризації, агрегації та класифікації M2M-пристроїв у майбутніх мережах 4G/5G, що дасть змогу ефективніше використовувати радіоресурс мобільної мережі, зменшити сигнальне навантаження на базову станцію та знизити енергозатрати M2M-пристроїв. Новизна алгоритму полягає у виборі головного вузла M2M на основі діаграми Вороного та методів нечіткої логіки. Цей алгоритм реалізу- ється на нововведених шлюзах M2M, який виконуватиме функції вибору головного вузла, групування різноманітних даних на класи послуг та балансування навантаження між шлюзами з метою передавання даних на недовантажені базові станції 4G/5G.
 • Item
  Модель визначення метричного тензора телекомунікаційної мережі на основі криволінійної системи координат
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Климаш, Ю. В.; Кайдан, М. В.; Стрихалюк, Б. М.; Klymash, Yu. V.; Kaidan, M. V.; Strykhalyuk, B. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; кафедра телекомунікації; Lviv Polytechnic National University; Department of Telecommunications
  Визначено метричний тензор, символи Крістофеля, тензори Рімана, Річі, скаляр кривизни простору для різних просторів. Наведено приклад визначення метричного тензору на основі теореми косинусів. Вперше визначено компоненту метричного тензора векторів з використанням теореми косинусів для чотирикутника з врахуванням двосто- роннього зв’язку між кожною парою вузлів. Запропоновано збільшити кількість компо- нент метричного тензора, що дасть змогу представити метрику у симетричному тензор- ному полі для опису деформації ріманової метрики, яку застосовують у потоках Річчі.
 • Item
  Адаптивне управління радіоресурсом у складних завадостійких умовах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Толюпа, С. В.; Самохвалов, Ю. Я.; Труш, О. В.; Tolyupa, S.; Samokhvalov, Y.; Trush, A.; Київський національний університет імені ТарасаШевченка; Taras Shevchenko National University of Kyiv
  Системи радіозв’язку спеціального призначення (СРЗ СП) функціонують на практиці в умовах випадкового впливу різних факторів, частина з яких систематизована в стандартах, а частина – заздалегідь невідома. Специфіка сучасних СРЗ СП визначає необхідність управління їх функціонуванням в умовах параметричної невизначеності, – як об’єкта управління, так і сигнальної невизначеності зовнішніх впливів. Тому виникає задача аналізу і врахування невизначеності під час функціонування такої складної ієрархічної системи, як СРЗ СП. Сутність методу полягає в адаптивній зміні режимів і параметрів СРЗ СП залежно від зміни завадової обстановки в каналі зв’язку з метою одержання максимального значення енергетичної ефективності. За запропонованим методом, на відміну від розроблених раніше, адаптація до стану сигнальної та завадової обстановки здійснюється на основі комплексного координування частотних, енергетичних, часових і інформаційних ресурсів радіоканалів з характеристиками комплексу зовнішніх умов їх реалізації зміною режимів роботи і параметрів сигналів СРЗ СП, що дає змогу підвищити ефективність функціонування військової системи радіозв’язку в умовах складної радіоелектронної обстановки.
 • Item
  Оцінка ефективності алгоритмів перемикання радіочастотних каналів для вибору спектра у когнітивних радіомережах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Климаш, М. М.; Кирик, М. І.; Янишин, В. Б.; Klymash, M.; Kyryk, M.; Yanyshyn, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; кафедра телекомунікації; National University “Lviv Polytechnic”; Department of Telecommunications
  Розглянуто методи вибору спектра для когнітивного радіо, що дають змогу вторинним користувачам обирати кращі доступні частотні канали і перемикатися на них. Проведено аналіз і класифікацію цих методів. Запропоновано аналітичну модель системи когнітивного радіо для порівняння алгоритмів перемикання каналів за критерієм мінімізації загального часу роботи системи. Розглянуті алгоритми на основі балансування навантаження можуть розподіляти навантаження від вторинних користувачів декількома каналами, на відміну від алгоритму без балансування навантаження, за яким для передавання вибирається перший канал з найменшою ймовірністю зайнятості.
 • Item
  Суміщення зображень, сформованих сенсорами різної фізичної природи в процесі комплексування сигналів у мультиспектральних системах моніторингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гривачевський, А. П.; Фабіровський, С. Є.; Hryvachevskyi, A. P.; Fabirovskyy, S. E.; Національний університет “Львівська політехніка”; кафедра радіоелектронних пристроїв та систем; Lviv Polytechnic National University; Department of Radioelectronic Devices and Systems
  Розроблено метод, який, на відміну від класичних, дає змогу суміщення зображень, сформованих сенсорами різної фізичної природи в контексті їх комплексування в мультиспектральних системах моніторингу. Підтверджено експериментально, що для суміщення різноспектральних зображень доцільно використовувати критерій, який ґрунтується на максимумі функції взаємної інформації між зображеннями, оскільки він інваріантний до перетворення яскравості між ними.
 • Item
  Оцінка узагальненого контрасту монохромних зображень без використання посилань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Грановська, О. С.; Романишин, Ю. М.; Hranovska, O. S.; Romanyshyn, Y. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій; Варміньсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща; Lviv Polytechnic National University; Department of Electronics and Computer Technologies; University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
  Розглянуто проблему вимірювання без посилань узагальненого (повного інтег- рального) контрасту складних (багатоелементних) монохромних зображень для об’єктивного оцінювання їх якості. Розглянуто різні підходи до кількісного оцінювання узагальненого контрасту складного монохромного зображення на основі аналізу значень контрасту елементів зображення відносно заданого рівня адаптації. Вирішується завдання вимірювання контрасту двох елементів зображення (об’єктів та фону) при заданому значенні рівня адаптації. Запропоновано новий метод вимірювання контрасту двох елементів зображення відносно заданого рівня адаптації з використанням різних визначень ядра контрасту. Запропоновано нові визначення зваженого та абсолютного контрасту двох елементів зображення відносно заданого рівня адаптації. Запропоновано нові визначення узагальненого та неповного інтегрального контрасту монохромного зображення для зваженого та абсолютного ядер контрасту. Досліджено відомі та запропоновані визначення для узагальненого та неповного інтегрального контрасту монохромного зображення з використанням зваженого та абсолютного ядер контрасту.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: радіоелектроніка та телекомунікації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28)
  Відображено результати досліджень з теорії та проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.