Теорія і практика будівництва. – 2009. – №655

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних науковців.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – № 655 : Теорія і практика будівництва / відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – 331 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 59
 • Item
  Особливості адсорбції іонів важких металів із стічних вод природним клиноптилолітом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Рогов, В. М.; Регуш, А. Я.; Тихонова, І. А.
  Наведено результати експериментальних досліджень адсорбції іонів важких металів (ІВМ) за їх одночасної присутності в стічних водах на природному клиноптилоліті Сокирницького родовища. Проаналізовано особливості поглинання ІВМ з модельних розчинів, що містять їх суміші, за різних вихідних значень рН. Результати досліджень можуть бути використані під час проектування устаткування адсорбційних технологій очищення металовмісних промислових стічних вод. The results of the experimental researches of heavy metals’ ions adsorption on natural clinoptilolies are presented in this article. The model solutions with ions’ mixtures are investigated by means of treatment of natural clinoptilolies of the Sokyrnytsa deposit. The quantity appropriateness of adsorption process is ascertained.
 • Item
  Резерв несучої здатності перекриттів із круглопорожнистих плит для будівництва у сейсмічних районах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Шпак, М. М.; Стасюк, М. І.
  З метою відновлення перекриття, пошкодженого атмосферними впливами, проведено аналіз конструктивного вирішення будинку школи, спорудженої в сейсмічному районі, та розроблено рекомендації щодо мінімального підсилення, використовуючи резерв несучої здатності. Given are the results of inspection of hollow floor slabs damaged by frozen meteoric water, which leaked into unprotected cavities. By analyzing the design of school building, located in the seismic area, space work of slabs as a part of composite precast with cast-inplace boundaries out of antiseismic belts and cast-in-place frame inserts has been considered. The conclusion about load barring capacity and stiffness reserve has been drawn, which allowed to avoid substantial strengthening of damaged slabs and minimize expenses for floor reconditioning procedure.
 • Item
  Зміст до Вісника «Теорія і практика будівництва» № 655
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Теорія і практика будівництва» № 655
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009)
 • Item
  Дослідження гідрогеохімічних показників підземної гідросфери західних регіонів України на вміст мікроелементів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Рудько, Г. І.; Мацієвська, О. О.
  Представлено результати дослідження вмісту мікроелементів у підземних водах західних регіонів України на прикладі Львівської та Івано-Франківської областей. Показано вплив концентрації аніонів йоду та фтору в питній воді на стан здоров’я населення. In the article the presented results of research of content of microelements are in the underwater of western regions of Ukraine on the example of the Lviv and Ivano-Frankivsk areas. Influence of concentration of anions of iodine and fluorine is rotined in a drinking-water on a health population.
 • Item
  Термо-економічні показники геотермальної системи теплопостачання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Редько, А. О.; Бугай, В. С.
  Представлено результати дослідження термодинамічних та економічних показників геотермальної циркуляційної системи теплопостачання з метою прогнозування найоптимальнішої та найефективнішої її роботи. In this article results of research of thermodynamic and economic indicators of geothermal circulating system of a heat supply for the purpose of forecasting of the optimal and their effective work are presented.
 • Item
  Високофункціональні бетони з комплексними модифікаторами на основі полікарбоксилатів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Позняк, О. Р.
  Розглянуто проблеми одержання високофункціональних бетонів на основі модифікованих цементуючих систем з добавками полікарбоксилатів. Показано, що забезпе- чення високих експлуатаційних характеристик бетонів нового покоління можливе під час використання поліфракційного заповнювача, мікронаповнювача та комплексних хімічних модифікаторів. The paper is devoted to problem of obtaining high performance concretes and their exploitative properties investigation. It was shown, that improved characteristic of concretes are achieved by optimal granulometric composition of fine, coarse aggregates obtaining and modified cement systems with additives of polycarboxylates using.
 • Item
  Підвищення стійкості пін за допомогою натрійкарбоксиметилцеллюлози
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Піцишин, Б. С.; Орел, В. І.
  Для приготування розчинів карбоксиметилцеллюлози використовувалась установка з ексцентричними циліндрами, внутрішній з яких обертався. Одержано зменшення числа Рейнольдса за збільшення ексцентриситету за сталих значень коефіцієнта тертя та збільшення коефіцієнта тертя за збільшення концентрації карбоксиметилцеллюлози за однакових чисел Рейнольдса. For preparation of solutions of karboksymetylcellulose setting was utillized with eccentric cylinders the internal from which was revolved. Diminishing of Reynolds' number at the increase of excentricity at the permanent values of coefficient of friction and increase of coefficient of friction at the increase of concentration of karboksymetylcellulose at the identical Reynolds' numbers are got.
 • Item
  Model example of photovoltaic system application
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Kušnír, M.; Kapalo, P.
  Розглядається питання використання відновлювальних джерел енергії в період фінансової кризи. Наведено результати експериментальних досліджень сонячних панелей для сумісного виробництва теплової та електричної енергії. In the period of simultaneous energy and financial crises are increasingly coming to the forefront of renewables energy. One of the perspective energy production, is the production of electricity through photovoltaic cells. The article discussed a model example of the application of electricity generation by photovoltaic panels and its use in the administration building. In the contribution is remitted the effectiveness of the current conditions and is outlined anticipated development in the future.
 • Item
  Пропозиції по уточненню розрахунку стисло-зігнутих залізобетонних елементів при сприйнятті поперечної сили
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Панюков, С. Е.
  На основі механіки руйнування бетону запропоновано уточнений метод розрахунку несучої здатності кінцевих ділянок стиснуто-зігнутих залізобетонних елементів під час сприйняття поперечної сили залежно від рівня осьового зусилля і рівня згинального моменту. On the base of concrete fracture mechanics more precise method of analysis is described. This is the method of calculating load carrying capacity of end parts of compressed – bent reinforced concrete elements under the condition of perceiving lateral force depending on the value of axial thrust and value of bending moment.
 • Item
  Впровадження енергозберігаючих заходів під час реконструкції житлових будинків
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Ярослав, В. Ю.; Четербок, А. О.
  Дано кількісну оцінку споживання теплової енергії в існуючій житловій забудові. Визначено ефективність заходів з термомодернізації, які розглядаються під час проведення енергоаудиту. In this article the quantitative estimation of heat consumption for civil buildings is presented. Ways of thermorenewal process needed for consideration at energy audit carrying out are proposed.
 • Item
  Теплоізоляційні матеріали на основі техногенних відходів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Новосад, П. В.; Челядин, Л. І.; Челядин, В. Л.
  Наведено аналіз наявності відходів І–ІІІ класу небезпеки та золошламів по областях зокрема та в Україні загалом. Розраховано та встановлено їх негативний вплив на екологічну безпеку об’єкта та регіону. Для розробки енергоощадних технологій утилізації техногенної сировини запропроновано класифікувати відходи за вмістом вологи на три типи. Встановлено, що для розроблення енергоощадних технологій утилізації золи ТЕС і скопу у пористий теплоізоляційний матеріал, необхідно враховувати співвідношення компонентів і вміст вологи. The analysis of І-ІІІ danger class wastes and ash slury in particular on regions and in the whole Ukraine was done. Their negative influence on ecological safety of object and region was set and calculated. For development of energy-saving technologies of technogenic raw material utilization was suggested to classify wastes according to moisture content on three types. It was etablished that for development of energy-saving technologies of fly ash and paper pulp wastes utilization in porous heat-insulation material it is necessary to take into account components correlation and moisture content.
 • Item
  Деформативність нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Мурин, А. Я.; Сорохтей, В. М.
  Подано результати експериментальних випробувань залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою. Наведено графіки деформацій по висоті нормальних перерізів. The results of in experimental tests of reinforced-concrete beams, strengthened an external composite reinforcement are given in this paper. Graphics of strains of normal cuts are resulted.
 • Item
  Прогнозування процесу просочення бетонних виробів розплавом сірки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Мовчан, М. І.
  Наведено рівняння та номограма для визначення тривалості просочення бетонів розплавом сірки. Рівняння та номограму можна використовувати для проектування бетонних сумішей, управління технологічними режимами просочення виробів та якістю просочення. The article presents an equation and a chart to determinate the duration of the concrete saturation with liquid sulphur. The equation and the chart can be used for an application of the concrete compositions, for the saturation process control, and for the saturation quality control.
 • Item
  Натурні випробування конструкції стіни з блоків з газобетону, на вогнестійкість в умовах реальної пожежі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Шналь, Т. М.; Коваль, М. С.; Демчина, Б. Г.; Ясінський, Д. A.
  Наведено результати натурних випробувань конструкції стіни з газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі. Визначено показники вогнестійкості конструкції стіни за цілісністю та ізолювальною здатністю, а також характер деструкції матеріалу стіни в умовах пожежі. In this article results of natural test of a design of a wall from cellular concrete on fire resistance in the conditions of a real fire are presented. Indicators of fire resistance of a design of a wall for integrity and insulating ability and also character degradation a material of a wall in the conditions of a fire are defined.
 • Item
  Конструювання плоских монолітних залізобетонних перекриттів з використанням ефективних вставок різних форм
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Мельник, І. В.; Сорохтей, В. М.
  Подано конструктивні рішення монолітних плоских залізобетонних перекриттів з ефективними вставками та досвід використання на практиці. The of principles structural decisions of the monolithic flat RC ceilings of the complicated configuration in a plan with effective insertions.
 • Item
  Експериментальні дослідження міцності ефективних фундаментних бетонних блоків при різних схемах завантаження
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Мельник, І. В.
  Описано конструкцію, методику і результати випробувань на міцність ефективних блоків стін підвалів в умовах, максимально наближених до реальних. Показано особливості їх роботи і можливість використання у практиці будівництва. A construction, method and results of tests, is described on durability of effective blocks of sthenes of basements in the conditions of maximally close to the real. The features of their work and possibility of the use are rotined in practice of building.
 • Item
  Вплив техногенних речовин дорожніх покриттів на забруднення довкілля
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Шевчук, Г.; Балаян, Н.; Проців, І.
  Досліджено вплив дорожнього пилу та хімічних речовин, які містяться у дорожньому покритті на забруднення довкілля. Research influence highway dust and chemical substances that mount with highway coverings on pollute neighbouring environment.
 • Item
  Ефективність системи теплопостачання на основі сонячного колектора при зміні кута надходження теплового потоку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Шаповал, С. П.; Возняк, О. Т.; Дацько, О. С.
  Описано результати досліджень надходження радіаціїї на сонячний колектор. Встановлено залежності ефективності сонячного колектора від кута падіння теплового потоку. Подано результати досліджень за різних кутів падіння теплового потоку. This article coves the results of investigation of radiation incoming on the solar collector. Dependence between orientations of the solar collector and efficiency of work of its system has been established. The results of the experimental researches of variable orientations of the collector on the heat rays are given.
 • Item
  Оцінка технічного стану та номенклатура типових дефектів струнобетонних прольотних будов
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Цепков, С. В.; Кваша, В. Г.
  Описано технічний стан струнобетонних прольотних будов та проаналізовано типові експлуатаційні дефекти. Technical state string reinforcement concrete span structures and analysis of typical exploitations defects are described.