Філософські науки. – 2013. – №750

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск Вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Філософські науки” видається з ініціативи кафедри філософії Львівської політехніки. У цьому випуску опубліковані статті, присвячені актуальним проблемам сучасної філософії, зокрема, проблемам онтології, гносеології, культурології, історії філософії, етичним та естетичним питанням, відображені події наукового життя. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 750 : Філософські науки / відповідальний редактор В. Л. Петрушенко . – 112 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Амбівалентний характер людського повсякдення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шадських, Юрій
 • Item
  Зміст до Вісника "Філософські науки" № 750
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Філософські науки" № 750
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Священне та естетичне: умови та форми узгодження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Петрушенко, Віктор
 • Item
  Обговорення завжди актуальних тем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Петрушенко, Віктор
 • Item
  Заробітчанство та проблема соціального сирітства в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Скалецький, Михайло; Оробчук, Оксана
  Розглядається проблема соціального сирітства, зумовленого виїздом працездатного населення України на заробітки за кордон, аналізується сутність та причини соціального сирітства, висвітлюються проблеми, з якими стикаються діти трудових мігрантів. In this article the author considers the problem of social orphanage caused by mass emigration of Ukrainian people abroad in order to earn some money. The author analyses the essence features of social orphanage, also considers the problems of work emigrants’ children.
 • Item
  Концепт сакрального у контексті філософсько-культурологічного дискурсу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Головей, Вікторія
  Висвітлено основні аспекти теоретичного аналізу категорії “сакральне”. Основну увагу приділено концепту сакрального у філософсько-культурологічному дискурсі і, зокрема, проблемі суперечливого статусу сакрального у сучасній секулярній культурі. Втрата потужності і конститутивної сили сакрального виміру трактується як прояв своєрідного “ослаблення буття”, деонтологізації культури, що супроводжується вивільненням симулятивних та деструктивних потенцій і призводить до зниження інтенсивності та якості культурного розвитку. The article is devoted to the main aspects of the theoretical analysis of the category “sacred”. Special attention is paid to the concept of the Sacred in philosophical discourse, the same, and in particular the issue of the controversial status of the sacred in modern secular culture. Loss of sacred power and constitutive force of the sacred dimension is interpreted as a manifestation of a kind of “weakening being”, the deontolohization of culture, that accompanied the release of simulative and destructive potential and leads to a decrease in the intensity and quality of cultural development.
 • Item
  Інтерпретація юснатуралістичних ідей у німецькій класичній філософії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Хвойницька, Христина
  Обґрунтовано важливе місце юснатуралістичних ідей у творчості представників німецької класичної філософії. Досліджена значна роль природного права у формуванні їх філософських доктрин. Проаналізовано природне право як сутнісна основа позитивного права. Розглянуто малодосліджені природно-правові ідеї професора права А. Фойербаха. In the article the important place of yusnaturalistic ideas in creation of representatives of german classical philosophy is grounded. The investigational considerable role of a natural law in forming of them philosophical doctrines is analyzed. A natural law is analyzed as essence basis of positive right. The scantily explored naturally-legal ideas of professor of right A. Feuerbach are considered.
 • Item
  Особливості ренесансного вчення про співвідношення релігії та моралі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Яремчук, Сергій
  Досліджено провідні філософські концепції взаємозв’язку моралі і релігії епохи Відродження та їх трансформацію. Розкрито значення релігії та моралі для духовного досвіду суспільства епохи Ренесансу. Акцентовано на гуманістичному аспекті різноманітних підходів до співвідношення моралі та релігії епохи Ренесансу. The article inquires into the leading philosophical concepts of morality and religion of the Renaissance and their transformation. The value of religion and morality for the spiritual experience of Renaissance society is revealed. The role of humanism in the light of which the formation of different approaches to morality and religion of the Renaissance was taking place is denoted.
 • Item
  Місце Юстина філософа (мученика) у постановці та вирішенні проблеми співвідношення віри та розуму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Качмар, Святослав
  Розглядається бачення Юстином філософом проблеми співвідношення віри і розуму. Стверджується, що проблема співвідношення віри і розуму Юстином розв’язується на користь віри, проте з залученням понять та ідей грецької філософії. The article runs about the of the view of Justin Martyr on the relationship between reason and faith. The author confirms that in the works of investigated apologist the problem of relationship between faith and reason is resolved in favor of the first. Though Justin still uses terms and ideas of Greek philosophy but in another style of thinking.
 • Item
  Онтологія як дискурс в епоху Античності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Паньків, Олеся
  Розглядаються особливості формування онтологічної проблематики в епоху античності. З’ясовано, що співвідношення основних онтологічних понять “буття – небуття” стало ґрунтом для розгортання дискурсу в античній філософії. The peculiarities of formation the ontological problems in the period of antiquty, are observed in this article. It was found out, that the correlation of the main ontological concepts “being – non-being” became the substiarium for developing discourse in this period.
 • Item
  Еволюція уявлень про психофізичну проблему в аналітичній філософії свідомості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Синиця, Андрій
  Проаналізовано основні підходи у вивченні проблеми співвідношення ментального і фізичного, які запропоновані у сучасній аналітичній філософії свідомості, та констатовано незадовільність цих підходів у зв’язку із неможливістю проведення процедури верифікації, спираючись на досягнення експериментальної науки чи теорії штучного інтелекту. The basic approaches in the study of the correlation between mental and physical issues in contemporary analytic philosophy of mind are analyzed. These approaches are stated to be dissatisfactory because of impossibility of applying the verification procedures to them, leaning on the advances in experimental science or on the theory of artificial intelligence.
 • Item
  Класичні виміри ідеї трансцендентного
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Федорів, Любомир
  Досліджено проблему трансцендентного: вперше детально проаналізовані та чітко визначені особливості його класичного розуміння і виявлення. На основі проведеного аналізу робиться висновок про те, що у межах класичної європейської філософії сформувалися три основні моделі розуміння трансцендентного, які можна визначити як онтологічну, гносеологічну та онтогносеологічну. In this article the author examines the problem of the transcendent. The peculiarities of the classic interpretation of the transcendent and it’s explanation was analyzed. Deep analysis allowed the author to make conclusions that there are three approaches to the transcendent in the classic European philosophy. it would be ontological, gnosiological, and ontognosiological.
 • Item
  Смерть як відкриття нових горизонтів бачення для людини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мазурик, Марія
  Досліджується одна із вічних тем філософії, яка протягом століть залишається відкритою і саме цим притягує мислителів, змушуючи їх знову і знову шукати відповідь на питання: Чи є смерть метаемпіричною трагедією чи природною необхідністю? Спираючись на філософські пошуки відомого дослідника Ф. Ар’єса, демонструється взаємозв’язок людського ставлення до смерті з індивідуальним духовним становленням особистості та усього людства загалом. Аналізуються ключові відмінності у розумінні феномену смерті людиною західного та східного типу. The article is devoted to variety of undestanding of eternal`s philosophy question, i.e. the death. This eternal`s subject many centuries is opening and this attractions many philosophy`s. They try to find the answer of the question: death is a metaempirions tragedy or nature`s necessary? Appealed to the philosophy`s achievement of the well-known scientist Ariès concerning connection human`s treatment to death and individual spiritual grow and all mankind. The principal difference of the understanding of death in the west and east human has been analysed.
 • Item
  Контури феномена постлюдини в інформаційному суспільстві: особливості експлікації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Онищук, Оксана
  Окреслено особливості експлікації поняття “постлюдина”. Розкрито вплив провідних характеристик інформаційного суспільства на формування постлюдини. Стверджується, що контури постлюдини в інформаційному суспільстві можна окреслити у когнітивному, ціннісному, комунікативному та індивідуалізованому вимірах. Наголошено на тому, що перспективним є розгляд людини в усіх її буттєвих проявах, які включають емпіричні й трансцендентальні властивості. The features of the explication of “posthuman” are outlined. The influence of the leading characteristics of the information society on the posthuman formation are reveals. The contours of the posthuman in the information society can be described in cognitive, evaluative, communication and individualized dimensions are affirmed. It is noted that perspective is to consider the human in all its existential dimensions, which include empirical and transcendental qualities.
 • Item
  Інтерпретація феномену творчості у постмодерному дискурсі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Саноцька, Наталя
  Вперше проведено порівняльний аналіз класичного та постмодерного тлумачення феномену творчості. Встановлено, що творчість у сучасній культурі втрачає свій початковий сенс, відмовляється від міметичних форм, заміняючи їх ігровими. Дискурс творчості стає багатошаровим, антисуб’єктивним комунікативним полем, що виникає на ґрунті креативних потоків, які йдуть від багатьох суб’єктів. The comparative analysis of classic and Postmodern interpretation of the phenomenon of creation is first conducted in the article. It has been determined that the creative thought in modern culture loses its initial meaning refuses from mimetic forms, replacing them with the game ones. The discourse of creative thought becomes multilayer, antisubjective communication field, resulting from creative flows of several subjects.
 • Item
  Концептуальне розуміння інформаційного суспільства на сучасному етапі його існування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Штанков, Микита
  Проаналізовані різновиди розумінь інформаційного суспільства залежно від тих сфер суспільного життя, де вони утворилися і функціонують. Виділено чотири основні сфери: “науково-дослідницька”, “суспільно-політична”, “масової свідомості” та “ЗМІ”. Доведено перехідний, тенденційний характер цього поняття. The article analyzed the types of understandings of Information Society depending on those areas of social life where they are formed and functioning. Four main areas were allocated: “Research”, “Socio-political,” “Mass consciousness” and “Media”. Was proved a transitional, tendentious character of this notion.
 • Item
  Проблема особистісної самоідентифікації у постмодерністському окресленні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мазур, Любов
  На основі аналізу постмодерністських концепцій показана ризоматична модель самоідентичності особистості, в основу якої покладений “складчастий” процес виробництва сенсів. Виявлено, що таке розуміння самоідентичності актуалізує роль іншого у цьому процесі та ставить проблему співвідношення індивідуального і особистісного, трансцендентного і персонального. In the article on the basis of the analysis of post-modern concepts presented rhizome model of the self-identity of the individual, which is based on the “rugose” the process of production of meanings. Found that such an understanding of self-identity actualizes the other’s role in this process and puts the problem of correlation between individual and personal, transcendent and personal.
 • Item
  Антропологічні та соціальні аспекти ситуації: Сартр, Ясперс, Рікер
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Карівець, Ігор
  Розглядається поняття ситуації як можливості переходу від Я до людини. Доведено, що Я і людина – це не одне і те саме. Обґрунтована важливість екзистенціально-феноменологічних досліджень ситуації Сартра, Ясперса та Рікера для формування соціальної комунікації на основі екзистенціальної відкритості людини до трансцендентного. In this article the notion of “situation” is considered as possibility of transition from Ego to human being. It is proved that Ego and human being is not the same. The importance of existential-phenomenological investigations of situation for formation of social communication on the basis of existential openness of human being toward the transcendent is grounded.
 • Item
  Поняття об’єктивності як орієнтира межевості сучасного природничо-наукового пізнання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Кадикало, Андрій
  Розглянуто та окреслено традиційний зміст наукових принципів у контексті їх взаємодії із предметом дослідження. Звернено увагу на трансформацію смислу традиційної об’єктивності та практичної об’єктивності у сфері сучасних фундаментальних дисциплін. Виявлено необхідність застосування нової інтерпретації поняття об’єктивності, яка вказує на зв’язок не з предметом дослідження, а із самим дослідником. In article has considered and defined traditional contents of scientific principles in conjunction with the subject of research. Traditional objectivity and practical objectivity in fundamental sciences transformed. This process was studied and the new interpretation proposed - objectivity as a criterion for the researcher, not the object itself.