Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2019. – Випуск 4

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Виходить двічі на рік з 2019 року. Входить до переліку наукових фахових видань з економічних наук, затвердженого МОН України. Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка».

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Випуск 4. – 146 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління

Зміст


1
8
17
24
34
45
55
68
75
81
89
96
104
112
121
129
135

Content


1
8
17
24
34
45
55
68
75
81
89
96
104
112
121
129
135

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Іноземний інноваційний капітал як фактор розвитку економіки України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Яковлєва-Мельник, Н. Г.; Yakovleva-Melnik, N.; Національна металургійна академія України; National Metallurgical Academy of Ukraine (NMetAU)
  Розкрито результати дослідження проблем, пов’язаних зі становленням інноваційно-інвестиційної моделі розвитку країни в умовах інтеграції та глобалізації економічних відносин. Подано пропозиції та рекомендації щодо активізації залучення й утримання іноземного інноваційного капіталу на різних етапах його функціонування.
 • Item
  Фактори розвитку регіональної економіки в контексті системної парадигми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Мікловда, В. П.; Латинін, К. І.; Фіалковський, А. Р.; Miklovda, V.; Latynin, K.; Fialkovskyi, A.; ДВНЗ “Ужгородський національний університет”; Uzhgorod National University
  Подано класифікацію факторів із позиції системної парадигми, що дало змогу виокремити кібернетичні та синергетичні чинники та їхню взаємодію в процесі ухвалення управлінського рішення. За ознакою розташування рушійної сили в процесі розвитку як набуття економічною системою нових якостей чинники поділено на форвардні, поточні, анцедентні. Виявлено роль атрактора, точки біфуркації та флук- туації як факторів розвитку регіональної економічної системи. Показано функціональне навантаження кожної групи факторів.
 • Item
  Дослідження потенціалу річкового транспорту України на засадах концепції сталого розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Крикавський, Є. В.; Шандрівська, О. Є.; Шинкаренко, Н. В.; Krykavskyy, Y.; Shandrivska, O.; Shynkarenko, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”; ¹Lviv Polytechnic National University; National Technical University “Dnipro politechnik”
  Виконано порівняльний аналіз потенціалу річкового транспорту України в режимі бенчмаркінгу. Оцінено перспективи формування попиту на послуги річкового транспорту в Україні з боку внутрішнього та міжнародного бізнесу. Обґрунтовано інфраструктурну та інституційну підтримку конкурентоспроможності річкового транспорту. Оцінено умови та перспективи зростання попиту на комбінований транспорт із залученням річкового транспорту з боку бізнесу в контексті пріоритезації цілей сталого розвитку. Здійснено модельну перевірку привабливості цілей сталого розвитку бізнесу прилеглих територій (на прикладі р. Дніпро).
 • Item
  Стратегічні можливості розвитку студентських громадських організацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Кулініч, Т. В.; Сороката, А. В.; Kulinich, T.; Sorokata, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Показано результати дослідження стратегічних можливостей і варіантів формування дієвих стратегічних ходів у розвитку молодіжних громадських організацій (МГО), зокрема студентських (СГО). Реальні стратегічні альтернативи відображено на прикладі декількох СГО, що конкурують у Західному регіоні України: “BEST Lviv”, “AISEC”, “AEGEE” та “ФРІ”. Проведена за рядом методів стратегічна діагностика дала змогу розробити рекомендації з підвищення конкурентоспроможності “BEST Lviv”. Результати дослідження також допомогли запропоновувати альтернативні стратегічні заходи для розвитку названої СГО, які ґрунтуються на варіантах саморозвитку студентів (її активних і пасивних учасників) і водночас створюють основу для підвищення ефективності діяльності зазначеної організації.
 • Item
  Обґрунтування маркетингової політики інтернет-комунікацій виробників кухонних меблів в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Косар, Н. С.; Чипак, А. А.; Кузьо, Н. Є.; Kosar, N.; Chypak, A.; Kuzo, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Одним із способів досягнення конкурентних переваг виробниками кухонних меблів на ринку України є активізація ними маркетингових комунікацій з використанням Інтернету. Виконане дослідження дало змогу встановити, що з цією метою їм доцільно використовувати SMS- та Viber-розсилку, розробити заходи щодо оптимізації веб-сайту. На підставі зібраної та проаналізованої первинної маркетингової інформації подано основні мотиви, на яких доцільно зосередити свою увагу вітчизняним виробникам кухонних меблів на прикладі ТОВ “ДІОЛІНІ”.
 • Item
  Теоретичні засади та інституційне середовище розвитку медичного туризму в системі чинників попередження втрат людського капіталу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Гальків, Л. І.; Галаз, Л. В.; Денбіцка, Й.; Halkiv, L.; Halaz, L.; Dębicka, J.; Національний університет “Львівська політехніка”; Економічний університет у Вроцлаві; Lviv Polytechnic National University; Wroclaw University of Economics
  Обґрунтовано посилення соціально-економічного значення інституційного середовища продуцентів медичних послуг в умовах зростання цінності якісних параметрів людського потенціалу. Описано передумови, які полегшили розв’язання на міжнародному рівні проблем із доступністю лікування. Вивчення підходів до сутності медичного туризму у вітчизняній та зарубіжній літературі дало змогу авторам розкрити власне трактування її змісту, показати видову структуру, визначити типологію потоків споживачів. Охарактеризовано інституційне середовище розвитку медичного туризму в Україні. Описано позитивні зрушення і проблеми становлення вітчизняної індустрії медичного туризму.
 • Item
  Параметри інноваційної техніки та їх вплив на оновлення основних засобів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Войцеховська, Ю. В.; Voytsekhovska, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено кількісний вплив низки факторів на процес оновлення основних фондів за допомогою використання запропонованого рівняння економічної динаміки. Як первинну інформацію щодо основних засобів залучено параметри діючої та нової техніки, зокрема вартості та продуктивності одиниць техніки. Результатами оновлення є показники темпів зростання продукції, основних засобів, інвестиційних ресурсів. Дослідження здійснено в два етапи. Спочатку розглянуто оновлення, яке забезпечує постійний рівень виробництва продукції. Потім проаналізовано оновлення, за якого задано певні темпи зростання випуску продукції. З цією метою введено коефіцієнт ресурсної ефективності, який визначається за показниками фондовіддачі, розрахованими для одиниць діючої та нової техніки.
 • Item
  Механізми формування пропозиції та попиту на послуги з енергоефективності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Люльчак, З. С.; Lyulchak, Z.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Актуалізовано концепцію енергоефективності у забезпеченні досягнення цілей сталого розвитку. Ідентифіковано макрочинники та бар’єри впровадження заходів із енергоефективності. Обґрунтовано засади та тренди формування бізнес-сегменту на ринку енергії – ринку послуг з енергоефективності. Здійснено позиціонування послуги з енергоефективності за трьома вимірами: матеріальний / нематеріальний компоненти, індивідуальність / стандартність послуги та безпосередність / опосередкованість контакту з клієнтами. Виокремлено суб’єктів ринку постачальників послуг із енергоефективності (ППЕ), щодо яких здійснено оцінювання конкурентного середовища.
 • Item
  Вплив цифрової економіки на зменшення негативних наслідків соціального ризику
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Білик, О. І.; Bilyk, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено основні тенденції розвитку цифровізації економіки. Підкреслено зменшення впливу цифровізації економіки на соціальні ризики, зокрема охарактеризовано види структурних змін на ринку праці. Визначено дивергентні позиції працівників та роботодавців та виокремлено місце вмотивованості й гнучкості працівників і роботодавців в умовах цифровізації економіки.
 • Item
  Peculiarities of the corporate culture development and its influence on the labour activity motivation of personnel
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Фаринович, І. В.; Данилків, Х. П.; Гавран, В. Я.; Farynovych, I.; Danylkiv, Kh.; Havran, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Узагальнено теоретичні уявлення науковців про сутність корпоративної культури. Визначено основні етапи її формування на підприємстві. Обґрунтовано значимість корпоративної культури в управлінській діяльності підприємств. Розглянуто вплив корпоративної культури на мотивацію трудової діяльності персоналу підприємств. Для сучасного суспільства, що розвивається в мінливих умовах, актуальним є пошук дієвих методів управлінського впливу на персонал. Одним із важливих інструментів такого впливу є формування та розвиток корпоративної культури, про що свідчать успіхи компаній різних країн світу, які декларують основні норми, засади та правила корпоративної культури, визнаючи її провідним чинником розвитку та конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. Роль чинника корпоративної культури в соціальній системі стає визначальною, коли виникає необхідність формування нової стратегії й моделі бізнесу та побудови на їх основі нової системи цінностей. Незважаючи на досить значну кількість зарубіжних і вітчизняних публікацій, можемо стверджувати, що єдиного погляду на поняття, термінологію й методологію цієї тематики ще не сформовано. Найбільшу складність зумовлює створення практичного інструментарію формування та розвитку корпоративної культури. Визначаючи характер людських взаємодій, корпоративна культура стає необхідною передумовою формування ефективного управління персоналом суб’єкта господарювання. Корпоративна культура як важіль впливу на мотиваційну діяльність працівників заслуговує особливої уваги. Однак її реалізація залежить від усіх суб’єктів корпоративної культури, а саме керівників компанії, HR-менеджера, а також працівників. Основні напрями впливу корпоративної культури на мотивацію трудової діяльності працівників: доброзичлива атмосфера в колективі, підтримка розвитку персоналу (підвищення кваліфікації, стажування, участь у грантах та ін.), відповідальність адміністративного персоналу та працівників за основні цілі розвитку компанії, заохочення працівників через матеріальні та нематеріальні стимули, ініціативність, креативність та новаторство. Підвищення мотивації працівників впливає на зростання продуктивності праці, що своєю чергою підвищує рівень результативності діяльності компанії.
 • Item
  Напрями удосконалення інформаційного забезпечення проектних офісів в умовах поширення адаптаційних методологій проектного менеджменту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Новаківський, І. І.; Демків, Я. В.; Novakivskyi, I.; Demkiv, Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання ефективного управління проектним середовищем в умовах глобалізації та конвергенції інформаційних технологій. На предметному рівні розкрито сутність адаптації та необхідність застосування цього принципу в сучасних умовах. Розкрито сутність вузького та широкого розуміння адаптації управління проектами. Обґрунтовано доцільність удосконалення інструментарію проектного офісу, що формуватиме ефективне проектне середовище. Показано, що сфера прикладних проблем згодом лише ускладнюється. Визначено перспективи застосування економіко-математичних методів для аналізу слабкоструктурованих та неформалізованих завдань управління проектами. Проаналізовано тенденції розвитку інформаційного забезпечення проектних офісів, визначено основні чинники його розвитку. Розроблено модель оцінювання інформаційного забезпечення проектного офісу з урахуванням об’єктивних і суб’єктивних чинників.
 • Item
  Управління системою охорони здоров’я України на сучасному етапі її реформування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Мамчин, М. М.; Колядич, М. М.; Фуртак, І. І.; Mamchyn, M.; Koliadych, M.; Furtak, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Lviv Polytechnic National University; Danylo Halytsky Lviv National Medical University
  Проведено аналіз експерименту зі створення моделі управління інтегрованим медичним комплексом адміністративної території. Висвітлено основні принципи, закладені в розвиток моделі керованої медико-соціальної допомоги на засадах сімейної медицини з оплатою за обсягом роботи. Досліджено механізм перерозподілу функцій між амбулаторіями сімейної медицини (АСМ), медико-соціальними закладами, госпітальною і спеціалізованою амбулаторною допомогою. Показано, що для успішного, гнучкого управління обсягами медичної та соціальної допомоги та їх фінансового забезпечення необхідно створити довідники госпітальних, діагностичних і амбулаторних медичних й соціальних послуг. Встановлено важливість формування потужної інформаційної системи, яка на основі медичної бази даних АСМ і центральної бази даних соціальних служб й центральних районних лікарень сформує корпоративну медичну мережу і, так, внесе до бази даних все населення. На основі виконаних досліджень виявлено, що використання сучасних управ- лінських і комп’ютерних технологій дає змогу істотно покращити діяльність щодо ресурсного забезпечення і кожного лікувально-профілактичного закладу, і систем охорони здоров’я загалом. Особливої уваги заслуговує логістичний підхід в організації і управлінні системою охорони здоров’я, за яким можна оптимізувати графік ресурсного забезпечення різних структурних підрозділів медичного закладу, знизити рівень запасів виробів медичного призначення з обмеженим терміном зберігання, прискорити оборотність вкладеного капіталу. А, отже, знизити собівартість медичних послуг і покращити задоволення потреб пацієнтів у медичному і соціальному обслуговуванні. Водночас така система потребує відповідної організації автоматизованої системи моніторингу медичних виробів, яка сприятиме реалізації принципу стандартизації у процесі ресурсозбереження. Це підвищить медичну й економічну ефективність усієї системи охорони здоров’я.
 • Item
  Управління кадровими змінами в системі організаційного розвитку підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Миколайчук, І. П.; Кандагура, К. С.; Mykolaichuk, I.; Kandahura, K.; Київський національний торговельно-економічний університет; Kyiv National University of Trade and Economics
  Обґрунтовано актуальність та значення кадрових змін на підприємстві. Розкрито місце кадрової політики в системі організаційного розвитку підприємства. Сформульовано сутність кадрових змін як наукової категорії. Розкрито головні чинники їх виникнення у практиці вітчизняних підприємств. Сформовано складові кадрових змін в організації, обґрунтовано їх взаємозв’язок із організаційним розвитком. Запропоновано поетапність процесу управління кадровими змінами на підприємстві. Сформовано індикатори та показники оцінки ефективності управління кадровими змінами на підприємстві.
 • Item
  Особливості оцінювання корпоративно-соціальної відповідальності на підприємстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Лема, Г. В.; Олексів, І. Б.; Лісович, Т. Ю.; Lema, H.; Oleksiv, I.; Lisovych, T.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто особливості оцінювання корпоративно-соціальної відповідальності на підприємстві, в основу якої покладено ефективність формування корпоративно-соціального звіту. Постійна взаємодія підприємства із суспільством передбачає пошук нових методів їх взаємозв’язку. Одним із таких методів є формування корпоративно-соціального звіту підприємства. Найпоширенішими прикладами формування корпоративно-соціальних звітів є стандарти GRI (Sustainability Reporting Guidelines), ISO 26000 (AA1000 stakeholder engagement Standard) та Form-10-k тощо. В їх основу покладено оцінювання економічних, соціальних та екологічних результатів роботи підприємства. Оцінювання зазначених аспектів і формуватиме ефективність взаємодії підприємства із суспільством.
 • Item
  Інструменти державної політики розвитку сектора високотехнологічного підприємництва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Лихолат, С. М.; Васильців, Т. Г.; Зайченко, В. В.; Lyholat, S.; Vasyltsiv, T.; Zaychenko, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Держ. ун-ту “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; Центральноукраїнський національний технічний університет; Lviv Polytechnic National University; State Institution “Institute of Regional Studies by M. Dolishny NAS of Ukraine”; Central Ukrainian National Technical University
  Узагальнено наявні теоретико-методичні положення та сформовано комплекс концептуальних засад становлення державної політики забезпечення розвитку сектора високотехнологічного підприємництва країни. Обґрунтовано актуальність формування та реалізації державної політики забезпечення розвитку високотехнологічного підприємництва в умовах глобалізації та посилення міжнародної конкуренції. Запропоновано низку класичних та сучасних інструментів державної політики забезпечення розвитку високотехнологічного підприємництва. Вказано їх переваги та недоліки. Розроблено матрицю формування та вибору інструментів державної політики забезпечення розвитку високотехнологічного підприємництва. Впровадження розробленого у дослідженні підходу до ідентифікації інструментів державного регулювання дає змогу обирати найбільш оптимальні та ефективні інструменти державної політики, впровадження яких орієнтоване на системне зміцнення технологічної конкурентоспроможності підприємницького сектора економіки.
 • Item
  Управління соціально-економічним розвитком об’єднаних територіальних громад
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Корчинська, О. О.; Korchynska, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено реформи децентралізації в Україні, розглянуто питання, які стосуються управління соціально-економічного розвитку територій об’єднаних громад. Розкрито питання соціально-економічного розвитку, теоретичні основи об’єднаних територіальних громад та принципи їх створення, а також проаналізовано відповідну законодавчо-нормативну базу України. На основі проведеного дослідження визначено напрями підвищення соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади з врахуванням особливостей функціонування: ресурсного потенціалу та людського капіталу.
 • Item
  Основні передумови організування процесів модернізації промислових підприємств на інноваційних засадах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Петрович, Й. М.; Petrovych, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  В умовах глобальних викликів, які перманентно виникають, а іноді й достатньо рельєфно відстежуються в результаті посилення конкуренції на зовнішніх ринках, з’являється необхідність у якісно новому прискоренні розвитку української економіки та подвоєному зростанні внутрішнього валового продукту за допомогою використання сучасних досягнень науково-технічного прогресу як важливої передумови її модернізації на інноваційних засадах. У цьому контексті особливе значення потрібно надати українській промисловості та її первинним ланкам-підприємствам. У зв’язку з цим виникає необхідність у розробленні методологічних передумов і конкретних методичних рекомендацій організування процесів модернізації та їх реалізації в реальних проектах.