Проблеми економіки та управління. – 2010. – №668

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка", а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Польщі. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів в різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. Серед проблем управління автори у своїх публікаціях значну увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Всі подані матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 476 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
11
17
24
34
41
47
57
68
75
81
88
93
100
105
110
118
123
130
135
142
150
155
160
165
170
177
183
191
198
205
211
218
224
229
235
245
253
258
263
267
272
281
286
293
298
304
311
317
322
328
334
339
347
352
358
364
371
376
382
389
394
403
408
413
420
427
435
445
452
462
469
473

Content


1
3
11
17
24
34
41
47
57
68
75
81
88
93
100
105
110
118
123
130
135
142
150
155
160
165
170
177
183
191
198
205
211
218
224
229
235
245
253
258
263
267
272
281
286
293
298
304
311
317
322
328
334
339
347
352
358
364
371
376
382
389
394
403
408
413
420
427
435
445
452
462
469
473

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 74
 • Item
  Оцінювання стану високотехнологічного сектору та його розвитку в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Демків, Я. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано стан та основні перешкоди розвитку вітчизняного високотехнологічного сектору. Виділено основні групи чинників, що ускладнюють реалізацію вітчизняного науково-технічного потенціалу. Проаналізовано основні показники інноваційної та винахідницької активності у вітчизняній промисловості як підґрунтя розвитку високотехнологічного виробництва. Виділено галузі вітчизняної промисловості, що зберегли порівняно високий науково-технічний та інноваційний потенціал, а також основних вітчизняних виробників високотехнологічної продукції.
 • Item
  Аналіз стану інтеграційних процесів України: перспективи і подолання недоліків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Грибик, І. І.; Вільгуцька, Р. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто стан інтеграційних процесів України. Проаналізовано динаміку і структуру основних елементів зовнішньоекономічної діяльності України, товарну та географічну збалансованість експортно-імпортних операцій за товарною групою, також детально розглянуто розвиток економічних відносин України з країнами Азії.
 • Item
  Зміст до Вісника “Проблеми економіки та управління”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23)
 • Item
  Оцінка організаційного потенціалу підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Куліков, П. М.; Харківський національний економічний університет
  Проаналізовано особливості здійснення оцінки організаційного потенціалу підприємства. Запропоновано методику оцінки готовності машинобудівних підприємств до реалізації змін.
 • Item
  Особливості та етапи стратегічного управління машинобудівним підприємством з використанням слабких сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Цмоць, О. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Здійснено класифікацію стратегічної інформації та слабких сигналів, проаналізовано послідовність дій під час стратегічного управління за слабкими сигналами та визначено особливості такого управління.
 • Item
  Структурно-функціональний аналіз процесу забезпечення економічної безпеки на машинобудівному підприємстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Хома, І. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено структурно-функціональний аналіз запропонованого восьмиетапного процесу забезпечення економічної безпеки на прикладі машинобудівного підприємства з використанням властивості трансверсальності до його завершального етапу – діагностики рівня економічної безпеки за шкалою бальної оцінки при заданій інтегрованій структурі критеріїв прийняття оптимальних економічних рішень у розрізі основних видів діяльності виробничо-господарської структури.
 • Item
  Управлінські рішення у сучасному стратегічному плануванні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Тригоб’юк, С. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено суть поняття стратегічне управлінське рішення, наведено особливості й ознаки стратегічних управлінських рішень, показано місце і значення підсистеми прийняття стратегічних управлінських рішень у системі стратегічного планування підприємств. Наведено основні рівні невизначеності середовища, що має вагомий вплив на формування і прийняття адекватних стратегічних управлінських рішень, а також запропоновано способи вирішення стратегічних проблем.
 • Item
  Просторовий підхід в управлінні розвитком підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Гребешкова, О. М.; “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”
  Запропоновано та обґрунтовано доцільність розроблення просторового підходу до управління розвитком підприємства як складної, відкритої, поліфункціональної системи. Задля розкриття сутності просторового підходу автором статті виділено чотири типи простору розвитку підприємства (інформаційний, конкурентний, реляційний, стратегічний), розкрито сутність, запропоновано визначення та наведено їхню порівняльну характеристику.
 • Item
  Розвиток методів використання дискримінантних моделей оцінки ймовірності банкрутства на машинобудівних підприємствах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Товажнянський, В. Л.; Перерва, П. Г.; Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
  Широке використання в практиці антикризового менеджменту дискримінантних функцій не завжди може надати об’єктивний результат. У них не знаходять відтворення такі важливі показники роботи підприємства, як обсяг виробництва продукції, дебіторська та кредиторська заборгованість. Ці недоліки усунені в розробленій авторами моделі оцінювання кризових явищ з використанням тригонометричних функцій.
 • Item
  Огляд підходів до оцінювання фінансового стану суб’єктів господарювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Теребух, А. А.; Діброва, Н. О.; Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола
  Проаналізовано теоретико-методологічні аспекти діагностики та передбачення фінансового стану суб’єктів господарювання. На основі опрацьованих публікацій зарубіжних та вітчизняних науковців, досліджено основні методичні підходи до оцінювання ймовірності банкрутства підприємств. Проаналізовано застосування сучасних економетричних інструментів, а саме: дискримінантного аналізу, як одного із найважливіших для попередження неплатоспроможності суб’єктів господарської діяльності.
 • Item
  Чинники розміщення інноваційного бізнесу: теоретико-методологічні засади
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Стадницький, Ю. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Під час наукового дослідження існуючого чи обґрунтування (прогнозування) майбутнього розміщення об'єктів і явищ інноваційного бізнесу незаперечною є доцільність виявлення чинників розміщення, тобто причин, які необхідно враховувати, обґрунтовуючи (прогнозуючи) майбутнє розміщення (відповідаючи на запитання “де?”) чи пояснюючи колишнє або існуюче розміщення (відповідаючи на запитання “чому тут?”) об'єктів і явищ інноваційного бізнесу. Властивості сторони “інноваційний бізнес” є внутрішніми, а властивості сторони “місце” – зовнішніми чинниками розміщення.
 • Item
  Дослідження впливу зовнішнього середовища під час прийняття управлінських рішень щодо асортиментної політики підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Стернюк, О. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто значення дослідження зовнішнього середовища під час формування асортиментної політики підприємства. Проаналізовано комплекс факторів, що визначають особливості конкурентної боротьби в галузі та здійснюють вплив на якісну і кількісну структуру асортименту підприємства. Запропоновано показники для оцінювання впливу розглянутих факторів, використання яких сприятиме підвищенню ефективності управлінських рішень щодо формування асортиментної політики підприємства.
 • Item
  Сучасні підходи до оцінювання ефективності технологічного процесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Сорочак, О. З.; Рачинська, Г. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Виокремлено сукупність технічних і економічних показників ефективності технологічних процесів (ТП) машинобудівного виробництва. Запропоновано модель оцінювання технологічної системи на основі базової моделі DEA послідовним оцінюванням альтернативних технологічних процесів за наборами вагових коефіцієнтів входів і виходів і розрахунку комплексного показника ефективності ТП.
 • Item
  Особливості формування стратегії корпоративної безпеки підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Скорук, О. В.; Волинський національний університет
  Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності поняття “стратегія” та формування стратегії підприємства. Висвітлено особливості формування стратегії корпоративної безпеки підприємства в сучасних умовах господарювання та визначено її місце у системі стратегічного управління підприємством.
 • Item
  Планування ціни продукції з врахуванням дії внутрішніх і зовнішніх чинників
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Скворцов, І. Б.; Балик, У. О.; Загорецька, О. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Здійснено виділення внутрішніх і зовнішніх чинників, які впливають на ціноутворення. Для основних кількісних чинників, за які відповідає маркетолог, наведено методику розрахунку їхнього впливу на показники діяльності підприємства. Запропоновано новий кількісний підхід до встановлення і застосування значення показника “еластичність цінова” попиту.
 • Item
  Оптимізація термінів впровадження інноваційних проектів на підприємстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Савенко, К. С.; Харківський національний економічний університет
  Обґрунтовано і визначено оптимальний термін інноваційної діяльності. Критерієм оптимальності є дисконтований ефект (величина прибутку).Використання запропонованого критерію в практичній роботі дасть змогу ефективніше визначати оптимальні терміни впровадження інноваційних проектів.
 • Item
  Вибір показників для оцінювання ефективності систем менеджменту машинобудівного підприємства на засадах факторного аналізу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Подольчак, Н. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено метод вибору показників для оцінювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту машинобудівного підприємства, застосовуючи факторний аналіз. Цей метод дає змогу відібрати домінуючі індикатори для оцінювання рівня ефективності систем менеджменту. Визначено причинно-наслідкові зв’язки між окремими індикаторами рівня ефективності систем менеджменту та встановлено рівень кореляції між досліджуваними індикаторами. Наведено рекомендації щодо збалансування системи показників для оцінювання ефективності менеджменту підприємства.
 • Item
  Характеристики й змістовно-контекстуальне поле моделі розвитку підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Погорєлов, Ю. С.; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  Наведено характеристики моделі розвитку підприємства, розроблено змістовноконтекстуальне поле моделі. Надано принципи розроблення моделі розвитку підприємства, дотримання яких забезпечить легітимність моделі.
 • Item
  Проектний підхід до управління інноваційною діяльністю підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Петрович, Й. М.; Дзюбіна, А. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто актуальні проблеми організування інноваційної діяльності підприємств на основі проектного підходу, проаналізовано погляди сучасних дослідників щодо застосування методології проектного менеджменту в управлінні інноваційною діяльністю, узагальнено переваги проектного підходу в її організуванні, а також розглянуто оптимальні організаційні структури для здійснення проектної інноваційної діяльності. Висвітлено особливості співвідношення життєвих циклів інноваційного продукту та інноваційного проекту.
 • Item
  Кастомізація пропозиції цінності у товарних інноваціях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010-02-23) Гліненко, Л. К.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто закономірності розвитку способів кастомізації пропозиції цінності та організаційно-управлінські інновації, необхідні для впровадження кастомізаційних стратегій. Запропоновано еволюційні моделі кастомізації у вигляді ліній розвитку, придатні для оцінки ефективності інновацій у межах таких стратегій.