Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2006. – №575

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

До дев’ятнадцятого випуску збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображаютьпроблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 160 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Зміст до Вісника "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку"
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006)
 • Item
  Логістичні системи вищого навчального закладу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Баб’як, М. М.; Одрехівський, М. В.
  Запропоновано модель логістичної системи вищого навчального закладу, структуру логістичної інформаційної системи та математичний апарат оцінки та прогнозування станів матеріальних потоків, прийняття управлінських рішень. The model of the academy logistic system, a structure of logistic information system and mathematical apparatus for estimation and forecast of material flows and making management decisions have been proposed in this essay.
 • Item
  Розширення меж моделювання економічного розвитку регіону
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Клімчук, Б. П.
  Висвітлено науково-методичні проблеми моделювання економічного розвитку регіонів, розглянуто питання стратегічного спрямування процесів перетворення, механізми змін, їх особливості, передумови запровадження. The scientifically-methodical problems of design of economic development of regions are reflected, considered the questions of strategic direction of processes of transformation, mechanisms of changes, their feature pre-condition of introduction.
 • Item
  Системи індикаторів оцінювання інвестиційної привабливості підприємств
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Мельник, О. Г.; Логвиненко, Ю. Л.
  Визначено сутність інвестиційної привабливості підприємств, розглянуто та охарактеризовано існуючі підходи щодо її оцінювання. Проаналізовано склад та структуру індикаторів, що використовуються за різними підходами для оцінювання інвестиційної привабливості підприємств. Запропоновано методичні рекомендації щодо формування комплексної багатовекторної системи індикаторів оцінювання інвестиційної привабливості підприємств. In this article the meaning of the enterprise investing affinity is determined and existed approaches to this investing affinity are characterized. The ingredients and structure of indicators, which are used for different approaches to valuing of the enterprise investing affinity, are analyzed. Methodical recommendations according the formation of the complex multivector system of companies investing affinity indicators are proposed.
 • Item
  Інформаційна безпека у системі фінансового забезпечення розвитку інноваційної діяльності підприємства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Князь, С. В.; Георгіаді, Н. Г.; Андріанов, Ю. О.
  Розглядаються сутність поняття “інформаційна безпека”, її види, функції і особливості формування у системі фінансового забезпечення розвитку інноваційної діяльності підприємства. Проведено уточнення, націлене на раціоналізацію управлінських дій, пов’язаних із розробкою і реалізацією механізмів захисту економічної інформації. Essence of the concept «informative safety», its prospects, functions and features of forming in the system of the financial providing of development of innovative activity of enterprise is examined in the article. The conducted clarifications are aimed on rationalization of the administrative actions related to development and realization of mechanisms of defense of economic information.
 • Item
  Удосконалення методів аналізу інвестиційних ризиків
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Вербицька, Г. Л.
  Обґрунтовано важливість оцінки інвестиційного ризику під час здійснення інвестиційної діяльності підприємств, проведено аналіз різних наукових підходів щодо оцінки інвестиційних ризиків та вперше запропоновано методику аналізу інвестиційних ризиків, яка ґрунтується на комплексному використанні кількісної та якісної оцінок, використання яких дасть змогу досягти найвищої точності під час оцінювання ступеня ризику та прийняття ефективного рішення про реалізацію або відмову від інвестиційного проекту. The article define important estimation of investment risk when realization investment activity undertakings; carry out analysis different science approaches on estimation investment risk and for the first time propose method analysis of investment risk, which foundation on complex use of quantity and quality estimation, make use of which help: reach large precision when evaluation stage of risk; passing of effective decision about realization or refusal of investment project; choice ways minimization of risk.
 • Item
  Управління витратами на підприємстві в умовах зростання конкуренції на товарному ринку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Фещур, Р. В.; Меренюк, Т. В.
  Визначено основні чинники, що впливають на величину витрат підприємств, проаналізовано структуру витрат на виробництво продукції в Україні та здійснено порівняння витрат на одиницю виробленої продукції в Україні та Великобританії. Уточнено сутність категорії „управління витратами” та досліджено ефективність використання бенчмаркінгу в процесі управління витратами. The main factors that influence the amount of enterprises’ costs are analyzed in the article. Also, production costs structure in Ukraine was considered and compared with the cost per unit of output in the United Kingdom. The essence of the category of “costs management” is specified and the efficiency of using benchmarking in costs management is researched.
 • Item
  Можливості застосування стратегічних карт під час запровадження тотальної системи якості на підприємстві
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Дорошевич, К. О.
  Описано дві новітні концепції управління підприємством: стратегічні карти та систему тотального контролю за якістю, виокремлено причини їх виникнення та основні принципи. Стратегічні карти розглянуто як метод стратегічного менеджменту та інструмент контролінгу, надано перевагу використанню стратегічних карт як методу менеджменту. Розглянуто спільні ознаки стратегічних карт та системи тотального контролю за якістю. Наведено переваги від застосування двох систем для підприємства, що полягають у можливості здійснення оперативного контролю за якістю. Two to the management by an enterprise are described: Balanced Scorecard and Total Quality Management. The reasons of origin basic principles of two conceptions are selected. Balanced Scorecard is considered as a method of strategic management system and instrument of controlling, advantage to the use of Balanced Scorecard as a method of management are given. The similar lines of Balanced Scorecard and Total Quality Management are considered. Advantages from application for an enterprise of two systems that consist in possibility of realization of operative control after quality are resulted.
 • Item
  Венчурна організація як відкрита система та об’єкт управління
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Литвин, І. В.
  Подано історичний огляд розвитку концепцій системного підходу у менеджменті, розкрито особливості його застосування у процесі управління венчурною організацією, розглянуто венчурну організацію як відкриту систему, виділено її елементи та взаємозв’язки між ними. Врахувавши чинники внутрішнього і зовнішнього середовищ, побудовано динамічну системну модель впливу цих чинників на венчурну організацію. The historical survey of the management systems approach conception is offered; the peculiarities of the systems approach to the venture organization management application is considered; venture organization as disclosed system, its components and their interrelations are considered in the article. Taking into consideration the internal and external factors of the venture organization surroundings the dynamic system model of their influence on the venture organization is built in the article.
 • Item
  Прийняття управлінських рішень у корпораціях
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Мукан, О. В.
  Визначено суб’єкти прийняття управлінських рішень у корпорації: Правління, Спостережна рада, Загальні збори акціонерів, Ревізійна комісія, інші менеджери різних рівнів управління. Встановлено та охарактеризовано сфери повноважень щодо прийняття управлінських рішень відповідними суб’єктами. Проаналізовано недоліки у розподілі повноважень щодо прийняття управлінських рішень між суб’єктами згідно із чинним законодавством. In the article the subjects of the passing of the management decigions are defined: the Board, Observation Council, General Meeteng, Audit Comission, and another manager’s different level of management. The spheres of the powers of the passing of the management decigions are putting and characterized. The defects of the of the powers distribution of the passing of the management decigions between subjects by the national legislation are analysed.
 • Item
  Принципи відбору груп впливу для прийняття стратегічних управлінських рішень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Олексів, І. Б.; Жовтанецька, О. О.
  Пропонуються підходи щодо прийняття стратегічних управлінських рішень на підприємстві з урахуванням інтересів різних груп впливу. Принципи відбору груп впливу, інтереси яких доцільно враховувати, є основними науковими результатами цієї роботи. In the article the approaches to making strategic managerial decisions considering the interests of different stakeholders are proposed. The principles of stakeholder selection for the decision making process are the main scientific results of the article.
 • Item
  Організаційні аспекти формування системи оцінювання ефективності менеджменту підприємств
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Подольчак, Н. Ю.
  Проаналізовано причини оцінювання ефективності системи менеджменту підприємств, виділено основні функції, які виконує підрозділ, заангажований у процес оцінювання ефективності системи менеджменту. Шляхом проведення аналізування теоретичних доробок вітчизняних та зарубіжних науковців та практичної діяльності вітчизняних підприємств наведено переваги внутрішнього та зовнішнього способів організування оцінювання системи менеджменту підприємств. In this article it was analyzed the reasons of evaluation of corporate management efficiency, elucidated main function of department that fulfill the evaluation of efficiency. Basing on analysis of theoretical results national and foreign researchers and practical activities national enterprises it was showed advantages inner and outer approaches of evaluation of corporate management efficiency.
 • Item
  Підходи та методи оптимізації управлінських рішень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Шпак, Н. О.; Ульянова, А. М.
  Розглянуто підходи та методи оптимізації управлінських рішень, здійснено уточнення їх змісту. Наведено суперечні моменти виокремлення їх в підходи та методи. Розроблено схему взаємозв’язку підходів та методів під час прийняття та оптимізації управлінських рішень. Approaches and methods of optimization of administrative decisions are explored in the article. The contradictory moments of classifying them in separate approaches and methods are represented. Schematically is shown the place of their use in the process of acceptance and optimization of administrative decisions.
 • Item
  Оцінювання ефективності індикативного управління будівельною організацією
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Фещур, Р. В.; Колодій, Ю. С.
  Описано методи оцінювання ефективності індикативного управління будівельною організацією. Викладено характеристику економічної та соціальної ефективності. Показники економічної ефективності згруповано за певними характеристиками. Показано основні напрямки розвитку будівництва. Зазначено чинники зростання ефективності будівництва. Важливу роль приділено соціальному ефекту в економіці будівництва. The article deals with methods of assessing efficiency of indicative management of construction organization. Economic and social efficiency are characterized. Indices of economic efficiency are grouped according to their features. Were shown main ways of development. Were stated causes of rising of building effectiveness. Significant role was indicated for economic of construction.
 • Item
  Роль туристичної галузі як пріоритетного напрямку розвитку економіки України
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Барвінська, Є. С.; Біль, М. М.
  Удосконалено поняття банкрутства підприємства на підставі зазначення, що кредитор не завжди отримує повне відшкодування боргів у результаті застосування процедури банкрутства. На основі аналізу існуючих підходів до виділення причин банкрутства підприємств дістала подальший розвиток класифікація причин банкрутства підприємства, що дасть можливість адекватніше обирати методи попередження банкрутства. In the research the author improved the meaning of enterprises bankruptcy through underlined that creditor not always got the full benefits of debts be the process of bankruptcy procedure. By the analysis of approaches of elucidation of bankruptcy reasons thaws elaborated better classification of bankruptcy reasons that allow more adequate to chose of methods to avoid of corporate bankruptcy.
 • Item
  Сутність та причини банкрутств підприємств
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Гук, О. В.
  Удосконалено поняття банкрутства підприємства на підставі зазначення, що кредитор не завжди отримує повне відшкодування боргів у результаті застосування процедури банкрутства. На основі аналізу існуючих підходів до виділення причин банкрутства підприємств дістала подальший розвиток класифікація причин банкрутства підприємства, що дасть можливість адекватніше обирати методи попередження банкрутства. In the research the author improved the meaning of enterprises bankruptcy through underlined that creditor not always got the full benefits of debts be the process of bankruptcy procedure. By the analysis of approaches of elucidation of bankruptcy reasons thaws elaborated better classification of bankruptcy reasons that allow more adequate to chose of methods to avoid of corporate bankruptcy.
 • Item
  Форми фінансування витрат корпорації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Дідик, А. М.
  Охарактеризовано існуючі форми фінансування витрат, проаналізовано погляди багатьох авторів на цю проблему. Розкрито сутність різноманітних форм фінансування поточних та капітальних витрат корпорації. Запропоновано методичні положення щодо залучення фінансових ресурсів для фінансування поточних витрат підприємства на засадах взаємної співпраці працівників корпорації, власників та банківської структури. There are in the article existing forms of the expenses financing are characterized, the views of different authors of this problem are analyzed. The essence of the different forms of the current and capital expenses financing are exposed. Methodical development for enlisting by the financing resources for the current expenses financing basis of the reciprocal cooperation between personnel, owners and banks it is offered.
 • Item
  Сутність та різновиди зворотних опціонів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Іващук, Н. Л.
  Розглянуто сутність зворотних опціонів та їх відмінності від стандартних опціонів. Описано функцію виплати за зворотним опціоном та способи тестування ціни базового активу у такому опціоні, а саме: неперервний спосіб та дискретний. Охарактеризовано деякі різновиди зворотних опціонів, зокрема часткові зворотні опціони, зворотні опціони із запізненим стартом, зворотні опціони з фіксованою та плаваючою ціною виконання. Також розглянуто чинники, які можуть мати вплив на ціни зворотних опціонів. In article the essence of the lookback options and their differences from standard options is considered. Function of payment on the lookback options and ways of testing of the price of a base active in such option, namely, a continuous way and discrete is described. Some versions of the lookback options, including fractional/partial lookback options, forward-start options, fixed strike lookback options, floating strike lookback options are characterized. Also factors which can have influence on the prices of the lookback options are considered.
 • Item
  Причини становлення та зростання тінізації економіки в Україні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Кіржецький, Ю. І.
  Аналізуються та систематизуються соціально-економічні та суспільно-політичні причини виникнення та зростання тіньової економіки, досліджуються основні чинники, які впливають на рівень тінізації економіки загалом в світі та в Україні зокрема. This article analyses and systemizes socio-economic and political drivers for emerging and growth of shadow economy. It studies key factors that influence the level of shadow economy and whole and in Ukraine in particular.