Інформаційні системи та мережі. – 2011. – №715

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, комп’ютерної і математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 715 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 375 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Інформаційні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Зміст до Вісника "Інформаціні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Методи використання розширених можливостей глобальних пошукових систем в задачі пошуку споживацького досвіду в онлайн середовищах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Тимовчак-Максимець, О. Ю.
  Розглянути методи використання розширених можливостей глобальних пошукових систем, таких як Google, в задачі пошуку споживацького досвіду в комунікативних онлайн середовищах, таких як веб-форуми. This paper deals with methods of employing advanced search options of global search engines such as Google in the task of consumer experience mining in communicative online environments such as Web forums.
 • Item
  Утворення українських дієприкметників за допомогою породжувальних граматик
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Щербина, Ю. М.; Нікольський, Ю. В.; Висоцька, В. А.; Шестакевич, Т. В.
  Подано застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні. Опис словозміни дієприкметників застосовують для моделювання процесів синтезу на морфемному рівні мови. This paper presents the generative grammar application in linguistic modeling. Description of participles word shaping is applied to simulate the synthesis at the morphemic level of language.
 • Item
  Аналітичний огляд методів та засобів опрацювання текстової інформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Нога, Р.; Шаховська, Н. Б.
  Проаналізовано проблеми опрацювання розрізнених текстових даних. Виділено задачі опрацювання текстових даних. Показано, що наявне математичне та програмне забезпечення недостатнє для одночасного розв’язання задач опрацювання множинних текстових ресурсів. There are analyzed the problems of disparate text data processing. The problems of text data processing are highlighted. It is shown that the existing mathematical software and insufficient for the simultaneous solution of problems handling multiple text resources.
 • Item
  Система збирання, розміщення та аналізу даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шендрик, В. В.; Ващенко, С. М.
  Розглянуті особливості структури Web-сторінок, запропановано метод структурування та розміщення в базу даних неструктурованої інформації з Інтернету для виконання подальшого аналізу. This paper is deals with peculiarities of the structure of Web-pages, proposes a method of structuring and placement in the database of unstructured information from the Internet to perform the analysis.
 • Item
  Консолідований інформаційний ресурс економічних показників регіону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Марковець, О. В.; Макосій, О. О.
  Зібрано та проаналізовано інформацію від об’єктів господарювання стосовно процесів консолідації даних, отриманих як із внутрішніх, так і з зовнішніх джерел. Побудовано на її основі сховища даних, розроблено засоби інтеграції та аналізу розрізненої вхідної інформації економічної сфери регіону. In this article information from the management objects regarding the data consolidation processes obtained from both internal and external sources is collected and analyzed. On this basis data warehouse is built. Integration and analysis means of diverse input data of the region economic sphere are developed.
 • Item
  Консолідація інформації у спортивній галузі: стан та перспективи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кунанець, Н. Е.; Дума, А. І.
  Для успішного розвитку економіки, науки і культури необхідне застосування інформаційних технологій у різних галузях соціальної практики для перетворення інформаційних потоків на інформаційні продукти нового покоління не тільки для вдосконалення, а й для формування нових моделей діяльності, які відрізняються вищим рівнем вироблення й реалізації управлінських рішень. Розглянуто особливості застосування технології консолідованої інформації у спортивній галузі.
 • Item
  Концептуальна модель бази даних збірки М. Номиса "Українські приказки, прислів’я і таке інше"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кульчицький, І. М.; Осідач, Н. Б.
  В Україні одним із завдань збереження культурної спадщини є переведення в електронну форму, одна з яких – лексикографічна база даних, національних надбань у галузі культури та мистецтва, серед яких чимало лексикографічних праць. До таких надбань належить збірка М.Т. Номиса «Українські приказки, прислів’я і таке інше». Стаття присвячена побудові концептуальної моделі бази даних для цієї збірки. One of the tasks of preserving the cultural heritage in Ukraine is the digitalization of the national achievements in the sphere of culture and art which include many lexicographic works. One of their electronic forms is a lexicographic database. The collection “Ukrainian adages, proverbs and the like” by M. Nomys belongs to such national achievements. The article is dedicated to the construction of a conceptual model of the database for this collection.
 • Item
  Управління за аналогіями документообігом віртуального підприємства на базі класифікації станів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Костюк, О. О.
  Розглянуто підхід до побудови системи управління електронним документообігом віртуального підприємства, що дозволяє автоматизувати процес керування потоками документів. Основою побудови пропонується використовувати апробований апарат, що добре зарекомендував себе, CBR-метод. Концептуальні положення цієї статті можуть бути використані для вирішення теоретичних проблем електронного документообігу й створення на їхній основі відповідного прикладного програмного забезпечення. The paper considers the approach to construction management of virtual enterprise electronic document management to automate the process flow control documents. As the foundation of building is proposed to use the unit tested, well proven, CBR-method. Conceptual provisions of this article can be used to solve theoretical problems of electronic document and create on their basis of relevant application software.
 • Item
  Інтелектуальна система аналізу результатів пошуку та просування сайтів у пошукових системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кісь, Я. П.; Кушнірчук, І. Б.
  Запропоновані методи та механізм функціонування інтелектуальної системи аналізу результатів пошуку та просування сайтів у пошукових системах. In the article propose method and mechanism of functioning the intellectual analysis of search results and website promotion in search engines.
 • Item
  Інтелектуально-інформаційна система розроблення навчального плану у ВНЗ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кісь, Я. П.; Коваленко, М.; Яртим, І.
  Описано методику збору, аналізу і опрацювання інформації на прикладі предметної області ВНЗ. Розроблено схеми функціонування алгоритму та методи опрацювання даних у заданій предметній області. In the article the method of collection, analysis and working of information is described on the example of the high school. The charts of functioning of algorithm and methods of working of information are developed in the set subject domain.
 • Item
  Розв’язання задач оптимального розміщення об’єктів методом імітаційного моделювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Катренко, А. В.; Антоняк, Т. І.
  Розглянуто питання побудови математичної та імітаційної моделей оптимального розміщення об’єктів, формалізації задач розміщення і побудови алгоритму розв’язання задач оптимального розміщення об’єктів методом імітаційного моделювання. This paper deals with questions of construction of mathematical and simulation models of optimal placement of objects, formalization of tasks and building placement algorithm solving problems of optimum allocation of objects by simulation.
 • Item
  Дослідження симетричної моделі діагностування на системному рівні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Крамаренко, М. Б.
  Систематизовано результати досліджень паралельного, послідовного та локального t-діагностування однієї моделі діагностування на системному рівні, що завжди генерує симетричний синдром. Запропоновано діагностичні структури для паралельного, послідовного та локального t-діагностування. Запропоновано алгоритми дешифрації синдрому мінімальної складності. Parallel, sequential, and local t-diagnosis for a certain system-level diagnosis model which always generates symmetrical syndrome has been researched. Previous researches results were systemized. Minimal complexity algorithms and related diagnosis structures have been suggested.
 • Item
  Інформаційна інтелектуальна система діяльності кінопрокату
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Верес, О. М.; Евоян, Е. А.
  Досліджено та проаналізовано проблеми, пов’язані з кіновиробництвом та кінопрокатом в Україні. Розглянуто основні принципи побудови інформаційної інтелектуальної системи діяльності кінопрокату. Запропоновано модель подання знань інтелектуальної складової інтелектуальної інформаційної системи та її практичну реалізацію у вигляді експертної системи надання консультації клієнту з вибору кінофільму. In the article researched and analyzed the problems associated with the filmmaking and film distribution in Ukraine. Considered the basic principles of information intelligent system of the film distribution activity. Proposed the model of knowledge of the intellectual component of intellectual information system and its practical implementation in the form of expert system to provide advice to the client on a movie.
 • Item
  Інтеграція інформаційної системи бібліотеки у інформаційне середовище ВНЗ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Андрухів, А. І.; Тарасов, Д. О.
  Розглянуто завдання, технології, алгоритми та засоби інтеграції автоматизованих бібліотечних інформаційних систем з інформаційними системами університету. Досліджено технологічні особливості розроблення та використання програмного модуля для автоматизованого аналізу комплектування та забезпеченості навчального процесу університету потрібною літературою. The authors reviewed the task, technology, and algorithms for integration of library information systems with information systems of the university. The paper describes technological issues of the development and implementation of web-module for automated analysis of books availability for the university educational process.
 • Item
  Особливості проектування гібридних сховищ даних з врахуванням джерел даних
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2011) Томашевський, В. М.; Яцишин, А. Ю.
  Описано проектування гібридних сховищ даних з врахуванням джерел даних. Наведена архітектура розширеного гібридного сховища даних. This paper descrbes building of hybrid data warehouses considering data sources. Extended hybrid data warehouse architecture is presented in this article.
 • Item
  Інтелектуальна система кваліфікації правопорушень у галузі комп’ютингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шаховська, Н. Б.; Осідач, А. О.
  Побудовано модель інтелектуальної системи кваліфікації правопорушень у галузі комп’ютингу. In the article a model of intelligent system of offences qualification in the computing is built.
 • Item
  Аналіз методів та підходів до побудови систем розпізнавання та ідентифікації користувачів комп’ютера на основі інформаційних моделей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Заяць, M. М.; Заяць, А. В.
  Виконано порівняльний аналіз методів та алгоритмів побудови систем розпізнавання користувачів комп’ютера за допомогою інформаційних моделей клавіатурного почерку. Визначено особливості кожного із розглянутих підходів, їх переваги, недоліки та напрями подальшого використання. In this paper we present the comparative methods and algorithms analysis of computer users recognition systems construction with the help of informative keyboard handwriting models. Such analysis allows defining features of each considered approach its advantages and disadvantages as well as the directions of the expedient use.
 • Item
  Концептуальні засади формування дистанційного навчально-консультаційного центру для осіб з особливими потребами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кут, В.
  Розглянуто питання специфіки навчання слухачів з особливими потребами. В цьому випадку традиційні навчальні технології замінюються на дистанційні, що зумовлює використання сучасних інтерактивних інформаційних технологій навчання. Вибір оптимального навчального маршруту для слухачів з особливими потребами залежить від їхніх індивідуальних особливостей й вимагає для кожного конкретного випадку розроблення своїх програмних інструментів. Questions about the specific of studies of listeners with the special necessities are examined in the article. In this case traditional educational technologies are substituted by distance. It predetermines the use of modern interactive information technologies of studies. The choice of optimal educational route for listeners with the special necessities depends on their individual features. He requires development of the programmatic instruments for every concrete case.