Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2007. – №581

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2272

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати закінчених науково-дослідних робіт співробітників, аспірантів, студентів Національного університету “Львівська політехніка” та науковців інших установ. Вісник адресований науковим співробітникам та інженерам, які працюють у галузях автоматизації технологічних процесів, теплоенергетики, водопостачання, водовідведення, гідравліки, теплогазопостачання та вентиляції, техногенно-екологічної безпеки виробничих процесів і технологій.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – № 581 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / відповідальний редактор Є. П. Пістун. – 188 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 15
 • Thumbnail Image
  Item
  Розрахунок і оптимізація конструкції мірних трубок плівкових витратомірів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Ділай, І. В.; Парнета, О. З.; Теплюх, З. М.
  Запропоновано методику розрахунку оптимальної за конструкцією мірної трубки плівкового витратоміра, яка забезпечує проектування витратоміра для заданих діапазонів витрат і точності вимірювання. In the article the calculation methods of optimal construction measuring tube of film flowmeters is offered. The methods will guarantee the flowmeter designing for desired range of flow rates and measurement precision.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз похибок витратомірів змінного перепаду тиску в умовах нестаціонарного потоку
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Матіко, Ф. Д.; Грень, Я. В.; Гутник, М. Б.
  Розглянуто похибки вимірювання витрати та кількості природного газу за допомогою витратомірів змінного перепаду тиску за нестаціонарного руху потоку. In this paper are described the errors of gas volume measurement at non stationary flow with using differential pressure meters.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розрахунок властивостей супутнього нафтового газу для задач його обліку
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Матіко, Ф. Д.; Масняк, О. Я.
  Викладено результати порівняльного аналізу методів розрахунку властивостей супутнього нафтового газу. Обґрунтовано область застосування окремих методів розрахунку. Results of comparative analysis of methods for humid oil gas properties calculation are given in the paper. The fields of application for some of the calculation methods are defined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Система вимірювання витрати та технологічного обліку швидкозмінних газових потоків
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Кріль, О. В.; Кріль, Б. А.
  Розглянуто результати розробки та впровадження системи вимірювання витрати швидкозмінних газових потоків, в якій окремі витратомірні пристрої виконані на базі методу змінного перепаду тиску зі швидкою обробкою алгоритму розрахунку витрати вільнопрограмованими контролерами, об’єднаними в мережу і інтегрованими в систему верхнього рівня керування виробництвом. Results of development and implementation of gas flow rate measurement system for rapidly varying flows are considered in this paper. The flow rate meters in this system are based on pressure differential devices with fast processing of flow rate calculation algorithm by PLCs united into a network and integrated in SCADA system.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості застосування реологічних моделей неньютонівських рідин
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Крих, Г. Б.
  Проаналізовано умови застосування реологічних моделей псевдопластичних і в’язкопластичних рідин та їх параметри, сформовано рекомендації для вибору реологічної моделі конкретної неньютонівської рідини. The conditions of application of rheological models of pseudoplastic and viscoplastic fluids and their parameters are analysed, recommendations in relation to the selection of model for a particular non-Newtonian fluid are formed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив первинних перетворювачів оптичного випромiнювання та їх характеристик на ефективність обробки зображень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Литвин, І. С.
  Наведено результати аналізу впливу первинних претворювачів та їх характеристик на ефективність попередньої обробки зображень, визначено принципи побудови оптоелектронних вимірювальних перетворювачів (ОЕВП), які уможливлюють здійснювати не лише перетворення оптичних сигналiв в електричнi, але i функції попередньої обробки iнформацiї, та проаналізовано основні особливості їх функціонування в складі первинного перетворювача. Analysis of primary sensor descriptions influencing on efficiency of the previous image processing are presented. Principles of optoelectronics informative sensors construction, which allow them make not only transformation of visual optical signals into electric but also functions of previous processing of information realize and the basic features of their functioning are determined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Крук, І. С.; Химко, О. М.
  Проаналізовано процес визначення компонентного складу природного газу та його питомої теплоти згоряння. Запропоновано методи врахування дійсної концентрації усіх компонентів природного газу під час визначення питомої теплоти згоряння. The process of defining natural gas composition and its specific heat of combustion is analyzed. Methods for taking into account the actual concentrations of all natural gas components during defining specific heat of combustion are proposed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вимірювання імпульсного переміщення поверхні торця стрижня Гопкінсона
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Сулим, Г. Т.; Сіверс, С. Р.; Байцар, Р. І.
  Методом одноразового поздовжнього удару кульки зі стрижнем Гопкінсона виміряно імпульсне переміщення поверхні торця стрижня. Подано результати обчислень та вимірювань параметрів ударного навантаження та характеристик імпульсу переміщення поверхні торця стрижня. The measuring impulse superficial butt displacement of the rod Hopkinson is made with method on-once longitudinal impact of ball and rod. The results of calculation and іnvestigation of the parameters impact loading and haracteristic of impulse superficial butt displacement are presented.
 • Thumbnail Image
  Item
  Алгоритмічний метод підвищення точності вимірювання теплопровідності матеріалів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Васильківський, І. С.; Юсик, Я. П.
  Запропоновано застосувати для розробленого приладу для вимірювання теплопровідності будівельних та теплоізоляційних матеріалів алгоритм обробки вимірювальної інформації методом вимірювальних матриць, а саме – проводити визначення теплового опору досліджуваного зразка за співвідношенням теплових потоків в різних гілках вимірювальної схеми. In given article it is offered to apply to the developed device for measurement of heat conductivity building and heat-insulated materials algorithm of processing of the information a method of measuring matrixes, namely to carry spend definition of thermal resistance of a researched sample on a ratio of thermal streams in different branches of the measuring circuit.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження метрологічних характеристик турбінного витратоміра автомобільного палива
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Демидова, Н. М.; Поджаренко, В. О.
  Запропоновано можливий варіант реалізації витратоміра автомобільного палива. Здійснено дослідження і розрахунок основних статичних метрологічних характеристик запропонованого приладу. The alternate solution of automobile fuel flowmeter designing was proposed. The main static metrological performance of proposed device were analyzed and evaluated.