Infocommunication Technologies and Electronic Engineering. – 2021. – Vol. 1, No. 2

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2021 року.

Infocommunication Technologies and Electronic Engineering = Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. – 2021. – Volume 1, number 2. – 144 p. : ill.

Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія

Зміст


1
11
19
32
45
54
62
71
81
94
114
123
131
141

Content (Vol. 1, No 2)


1
11
19
32
45
54
62
71
81
94
114
123
131
141

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Пристрої та моделі магнітного трекінгу для систем доповненої реальності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Голяка, Р.; Марусенкова, Т.; Хільчук, М.; Holyaka, R.; Marusenkova, T.; Khilchuk, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблематику побудови сигнальних перетворювачів магнітного трекінгу для систем доповненої реальності. Інформативні сигнали систем магнітного трекінгу описуються функціональними залежностями, основні аргументи яких – відстань між актюаторними та сенсорними котушками та кути їх взаємного нахилу. Для розрахунку просторового положення використовують математичні моделі, які описують розподіл сформованих актюаторними котушками магнітних полів та сигналів сенсорних котушок. Сигнальний перетворювач пристроїв магнітного трекінгу розроблено на основі програмованої системи на кристалі PSoC сім’ї 5LP Family Cypress Semiconductor. Наведено результати експериментальних досліджень сімей сигналів у разі зміни відстані між котушками та кутів їх взаємного положення.
 • Item
  Algorithm forming randomized system of iterative functions by based Cantor structure
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Юнак, О.; Шпур, О.; Стрихалюк, Б.; Климаш, М.; Yunak, O.; Shpur, O.; Strykhaliuk, B.; Klymash, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто результати розроблення алгоритму формування рандомізованої системи повторюваних функцій (RSIF) з наявного фрактального зображення типу “Фрактальний пил” (набір Кантора). Виведено математичні формули та схеми для розрахунку коефіцієнтів RSIF. Цей алгоритм полягає у знаходженні формул функцій відносно центра першої ітерації фрактальної структури. Це дає можливість визначити рандомізовану систему ітераційних функцій із наявного фрактального зображення. Алгоритм побудови не використовує рекурсивних функцій та входження циклу в цикл, що дає змогу не витрачати великих обчислювальних потужностей, і є доволі оптимізованим. Алгоритм дасть змогу виконувати прямі та зворотні перетворення без залучення додаткових програмно-апаратних ресурсів. Використання прямих і зворотних перетворень дасть змогу в майбутньому сформувати вихідний набір даних для нейронних мереж, що буде покладено в основу розпізнавання об’єктів.
 • Item
  Дослідження інтерференційних завад у каналах систем передавання за технологією VDSL2+
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Балашов, В.; Орєшков, В.; Стеля, Д.; Balashov, V.; Oreshkov, V.; Stelia, D.; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку; State University of Intelligent Technologies and Telecommunications
  Наведено результати дослідження інтерференційних завад у системах передавання (СП) за технологією VDSL2 у разі роботи по кабелях типу “вита пара”. Дослідження полягало у аналітичному моделюванні роботи VDSL2-систем із частотним планом B8-6 [998-M2x-B] через кабель UTP Cat.5e 4x0.5 із використанням традиційних ортогональних гармонійних сигналів (ОГС) й ортогональних гармонійних сигналів узагальненого класу (ОГС УК). Значення інтерференційних завад оцінювали у відносних величинах як процентне співвідношення ефективних значень “інтерференційна завада/сигнал”. У статті подано тривимірні графіки залежності розподілу по каналах значень інтерференційної завади у випадку зміни довжини лінії від 100 до 500 метрів. Розраховано оптимальні значення відліку початку інтегрування за критерієм мінімуму середньоарифметичного для всіх інформаційних каналів значення інтерференційної завади. Досліджено залежності розподілу інтерференційних завад по каналах СП VDSL2 із використанням традиційних ОГС та ОГС УК. Проаналізовано залежність інтерференційних завад у каналах СП VDSL2 від довжини лінії, типу ортогональних гармонійних сигналів і напряму передавання. Доведено ефективність застосування ортогональних гармонійних сигналів узагальненого класу порівняно із традиційними ОГС.
 • Item
  Автоматизація вибору оптимальних проєктних варіантів систем зв'язку на основі методів багатокритеріальної оптимізаціЇ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Чеботарьова, Д.; Безрук, В.; Chebotarova, D.; Bezruk, V.; Харківський національний університет радіоелектроніки; Kharkiv National University of Radio Electronics
  Розглянуто проблему вибору оптимального проєктного варіанта систем зв’язку з урахуванням на формалізованому рівні сукупності суперечливих вимог та сукупності показників якості. Запропоновано використовувати методи багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимальних варіантів систем зв’язку: метод дискретного вибору за безумовним критерієм переваги та метод, оснований на теорії корисності. Подано методику вибору оптимального варіанта, розглянуто приклад розв’язання задачі вибору оптимального варіанта системи мобільного зв’язку на номінальному етапі планування мережі. Для розв’язання задач вибору оптимальних проєктних варіантів методами багатокритеріальної оптимізації розроблено спеціальну програму, яка автоматизує процес розв’язання задачі вибору оптимальних рішень на основі використання методів багатокритеріальної оптимізації.
 • Item
  Система автентифікації на основі аналізу акустичних сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Отрох, С.; Андрійчук, О.; Гусейнов, Р.; Олєнєва, К.; Otrokh, S.; Andriichuk, O.; Huseinov, R.; Olienieva, K.; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Institute for Information Recording of National Academy of Sciences of Ukraine
  Досліджено питання автентифікації та авторизації користувачів у системах, які працюють в мережі інтернет, розглянуто проблему надійності отримання доступу та варіанти покращення і підвищення рівня безпеки та збереження даних користувачів. В статті запропоновано вирішення проблеми підвищення надійності за рахунок розробленої системи автентифікації із використанням аналізу звукових сигналів. Доведено, що проблема захисту облікових засобів користувачів стає дедалі важливішою із поширенням інтернет-технологій у житті пересічних людей.