Infocommunication Technologies and Electronic Engineering. – 2021. – Vol. 1, No. 2

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2021 року.

Infocommunication Technologies and Electronic Engineering = Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. – 2021. – Volume 1, number 2. – 144 p. : ill.

Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія

Зміст


1
11
19
32
45
54
62
71
81
94
114
123
131
141

Content (Vol. 1, No 2)


1
11
19
32
45
54
62
71
81
94
114
123
131
141

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Пристрої та моделі магнітного трекінгу для систем доповненої реальності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Голяка, Р.; Марусенкова, Т.; Хільчук, М.; Holyaka, R.; Marusenkova, T.; Khilchuk, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблематику побудови сигнальних перетворювачів магнітного трекінгу для систем доповненої реальності. Інформативні сигнали систем магнітного трекінгу описуються функціональними залежностями, основні аргументи яких – відстань між актюаторними та сенсорними котушками та кути їх взаємного нахилу. Для розрахунку просторового положення використовують математичні моделі, які описують розподіл сформованих актюаторними котушками магнітних полів та сигналів сенсорних котушок. Сигнальний перетворювач пристроїв магнітного трекінгу розроблено на основі програмованої системи на кристалі PSoC сім’ї 5LP Family Cypress Semiconductor. Наведено результати експериментальних досліджень сімей сигналів у разі зміни відстані між котушками та кутів їх взаємного положення.
 • Item
  Algorithm forming randomized system of iterative functions by based Cantor structure
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Юнак, О.; Шпур, О.; Стрихалюк, Б.; Климаш, М.; Yunak, O.; Shpur, O.; Strykhaliuk, B.; Klymash, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто результати розроблення алгоритму формування рандомізованої системи повторюваних функцій (RSIF) з наявного фрактального зображення типу “Фрактальний пил” (набір Кантора). Виведено математичні формули та схеми для розрахунку коефіцієнтів RSIF. Цей алгоритм полягає у знаходженні формул функцій відносно центра першої ітерації фрактальної структури. Це дає можливість визначити рандомізовану систему ітераційних функцій із наявного фрактального зображення. Алгоритм побудови не використовує рекурсивних функцій та входження циклу в цикл, що дає змогу не витрачати великих обчислювальних потужностей, і є доволі оптимізованим. Алгоритм дасть змогу виконувати прямі та зворотні перетворення без залучення додаткових програмно-апаратних ресурсів. Використання прямих і зворотних перетворень дасть змогу в майбутньому сформувати вихідний набір даних для нейронних мереж, що буде покладено в основу розпізнавання об’єктів.
 • Item
  Дослідження інтерференційних завад у каналах систем передавання за технологією VDSL2+
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Балашов, В.; Орєшков, В.; Стеля, Д.; Balashov, V.; Oreshkov, V.; Stelia, D.; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку; State University of Intelligent Technologies and Telecommunications
  Наведено результати дослідження інтерференційних завад у системах передавання (СП) за технологією VDSL2 у разі роботи по кабелях типу “вита пара”. Дослідження полягало у аналітичному моделюванні роботи VDSL2-систем із частотним планом B8-6 [998-M2x-B] через кабель UTP Cat.5e 4x0.5 із використанням традиційних ортогональних гармонійних сигналів (ОГС) й ортогональних гармонійних сигналів узагальненого класу (ОГС УК). Значення інтерференційних завад оцінювали у відносних величинах як процентне співвідношення ефективних значень “інтерференційна завада/сигнал”. У статті подано тривимірні графіки залежності розподілу по каналах значень інтерференційної завади у випадку зміни довжини лінії від 100 до 500 метрів. Розраховано оптимальні значення відліку початку інтегрування за критерієм мінімуму середньоарифметичного для всіх інформаційних каналів значення інтерференційної завади. Досліджено залежності розподілу інтерференційних завад по каналах СП VDSL2 із використанням традиційних ОГС та ОГС УК. Проаналізовано залежність інтерференційних завад у каналах СП VDSL2 від довжини лінії, типу ортогональних гармонійних сигналів і напряму передавання. Доведено ефективність застосування ортогональних гармонійних сигналів узагальненого класу порівняно із традиційними ОГС.
 • Item
  Система автентифікації на основі аналізу акустичних сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Отрох, С.; Андрійчук, О.; Гусейнов, Р.; Олєнєва, К.; Otrokh, S.; Andriichuk, O.; Huseinov, R.; Olienieva, K.; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Institute for Information Recording of National Academy of Sciences of Ukraine
  Досліджено питання автентифікації та авторизації користувачів у системах, які працюють в мережі інтернет, розглянуто проблему надійності отримання доступу та варіанти покращення і підвищення рівня безпеки та збереження даних користувачів. В статті запропоновано вирішення проблеми підвищення надійності за рахунок розробленої системи автентифікації із використанням аналізу звукових сигналів. Доведено, що проблема захисту облікових засобів користувачів стає дедалі важливішою із поширенням інтернет-технологій у житті пересічних людей.
 • Item
  Автоматизація вибору оптимальних проєктних варіантів систем зв'язку на основі методів багатокритеріальної оптимізаціЇ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Чеботарьова, Д.; Безрук, В.; Chebotarova, D.; Bezruk, V.; Харківський національний університет радіоелектроніки; Kharkiv National University of Radio Electronics
  Розглянуто проблему вибору оптимального проєктного варіанта систем зв’язку з урахуванням на формалізованому рівні сукупності суперечливих вимог та сукупності показників якості. Запропоновано використовувати методи багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимальних варіантів систем зв’язку: метод дискретного вибору за безумовним критерієм переваги та метод, оснований на теорії корисності. Подано методику вибору оптимального варіанта, розглянуто приклад розв’язання задачі вибору оптимального варіанта системи мобільного зв’язку на номінальному етапі планування мережі. Для розв’язання задач вибору оптимальних проєктних варіантів методами багатокритеріальної оптимізації розроблено спеціальну програму, яка автоматизує процес розв’язання задачі вибору оптимальних рішень на основі використання методів багатокритеріальної оптимізації.
 • Item
  Розроблення системи аналізу сесій з пристроями ІОТ для боротьби із ботнетами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Тукало, С.; Шпур, О.; Костів, О.; Tukalo, S.; Shpur, O.; Kostiv, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено систему аналізу сесій із пристроями ІоТ для боротьби із ботнетами і, як наслідок, – захисту пристроїв мережі Інтернету речей від проникнення зловмисних мереж ботів. Для її реалізації запропоновано власний ботнет на основі протоколу SSH. Задля забезпечення високої надійності та децентралізованості ботнет здійснює керування через окремий сервер баз даних, в якому міститься інформація про стан ботів, а також загальна інформація про кожного з них. Запропонована система аналізу сесій реалізована за принципом Honeynet мереж, але по суті є гібридною, оскільки використовує модель автономних агентів, модель моніторингу мережі та модель виявлення вторгнень на основі поведінки. Командний сервер може викрадати файли із зараженого бота, виконувати будь-які операції від імені адміністратора, а також вражати розумні пристрої. Для дослідження використано смарт-годинник, який працює за допомогою Bluetooth LE. Як результат створено власну систему захисту від ботнетів, яка дає змогу аналізувати хост та виявляти основні ознаки наявності цього хоста в мережі ботів. Це дозволяє оперативно зреагувати та почати протидіяти такому зараженню. Система дає змогу отримати дані про встановлені активні з’єднання SSH, команди, які віддалено запускаються на цьому хості, а також автоматично заблокувати встановлені з’єднання та не допустити проникнення нових. У результаті тестування запропонованої системи здійснено атаку на пристрій ІоТ та заблоковано зловмисника, що підтверджує ефективність розробки.
 • Item
  Засоби виявлення кібернетичних атак на інформаційні системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Толюпа, С.; Лукова-Чуйко, Н.; Шестак, Я.; Tolyupa, S.; Lukova-Chuiko, N.; Shestak, J.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Taras Shevchenko National University of Kyiv
  Системи виявлення мережевих вторгнень і виявлення ознак кібератак на інформаційні системи вже давно застосовують як один із необхідних рубежів оборони інформаційних систем. Сьогодні системи виявлення вторгнень і атак – це зазвичай програмні або апаратно-програмні рішення, які автоматизують процес контролю подій, що відбуваються в інформаційній системі або мережі, а також самостійно аналізують ці події в пошуках ознак проблем безпеки. Оскільки кількість різних типів і способів організації несанкціонованих проникнень у чужі мережі за останні роки значно збільшилася, системи виявлення атак (СВА) стали необхідним компонентом інфраструктури безпеки більшості організацій. Незважаючи на існування численних методів виявлення аномалій, їхня слабка стійкість, відсутність верифікації, велика кількість хибних спрацьовувань, вузька спеціалізація та дослідницький характер не дають змоги широко їх використовувати. Одним із найпоширеніших типів атак є DDoS-атака – атака типу “відмова в обслуговуванні”, яка за допомогою переривання або призупинення обслуговування хостсервера робить онлайн-сервіс недоступним для користувачів. У статті запропоновано аналіз такої атаки, можливості її виявлення та реалізації.
 • Item
  Оцінка низькотемпературних параметрів обмінної взаємодії полікристалічних шарів у КНІ-структурах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Дружинін, А.; Когут, І.; Островський, І.; Ховерко, Ю.; Мороз, А.; Druzhinin, A.; Kohut, I.; Ostrovskii, I.; Khoverko, Yu.; Moroz, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника; Lviv Polytechnik National University
  Вивчено особливості перенесення носіїв заряду в полікристалічних плівках у КНІструктурах, легованих бором до концентрацій, які відповідають переходу метал – діелектрик. Досліджено магнетоопір полікремнію у КНІ-структурах під дією магнітних полів до 14 Тл за температур 4,2 К. Детально проаналізовано результати досліджень магнітотранспортних властивостей полі-Si. Встановлено, що за низькотемпературного перенесення носіїв заряду в полікристалічних плівках наявна стрибкова провідність, параметри якої можна оцінити за сильної спін-орбітальної взаємодії у межах теорії слабкої локалізації.
 • Item
  Модель інтелектуального аналізу даних в IIoT
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Климаш, М.; Гордійчук-Бублівська, О.; Коваль, Б.; Klymash, M.; Hordiichuk-Bublivska, O.; Koval, B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  В роботі подано огляд методів інтелектуальної обробки даних у системах промислового Інтернету речей. Наведено порівняння методів аналізу великих даних у промислових системах зі значним навантаженням. Запропоновано використовувати для опрацювання даних методи розподіленого машинного навчання. Розроблено програмну модель для аналізу даних різних обсягів. Проаналізовано основні підходи до організації машинного навчання: федеративне і нерозподілене навчання. Експериментально доведено ефективність використання федеративного машинного навчання, оскільки воно забезпечує вищу точність оброблення даних, навіть у разі збільшення їх обсягів. Визначено, що нерозподілене машинне навчання працює швидше, отже, може використовуватися в системах, пріоритетом для яких є менший час обробки даних. Такий підхід відкриває можливості створення адаптивної моделі системи промислового Інтернету речей, що здатна самонавчатися та коригувати власну інфраструктуру залежно від зміни параметрів.
 • Item
  Author index
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31)
 • Item
  The development of non-doped OLED based on donor-acceptor tetrachloropyridine-carbazole material with the emission in “deep-blue” region
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Куцій, С.; Данилів, Я.; Данилів, І.; Гладун, М.; Барило, Н.; Стахіра, П.; Фечан, А.; Горбулик, В.; Kutsiy, S.; Danyliv, Y.; Danyliv, I.; Hladun, M.; Barylo, N.; Stakhira, P.; Fechan, A.; Gorbulik, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівська філія ПВНЗ “Європейський університет”; Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича; Lviv Polytechnic National University; European University; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
  Розроблення ефективних органічних світловипромінювальних діодів (OLED) на основі явища внутрішньомолекулярної термічно активованої уповільненої флуоресценції (TADF), у конструкції яких відсутні сині фосфоресцентні емітери на основі рідкоземельних металів, все ще залишається складним завданням галузі розроблення новітніх систем освітлення та OLED дисплеїв. У статті запропоновано технологічний підхід до формування такого типу OLED, емітером у якому є органічний донорноакцепторний молекулярний матеріал 9-(2,3,5,6-тетрахлоропіридин-4-іл)-9Н-карбазол (4-CzPyCl4), у якому електронна взаємодія між донорним і акцепторним фрагментами відіграє ключову роль у механізмі уповільненої флуоресценції. У конструкції розробленої світловипромінювальної гетероструктури використано пошарове формування функціональних нанорозмірних органічних плівок, на відміну від традиційних конструкцій OLED темно-синього кольору випромінювання, в яких застосовується система гість – господар. Зовнішня квантова ефективність розробленого OLED становить 2,8 %. Максимальна яскравість 3 000 кд/м2 досягається за напруги 15 В. Координати колірності CIE(x, y) 1931 становлять (0,15; 0,13), що відповідає зоні темно-синього кольору.
 • Item
  Багатопараметрична модель пристрою стеження за частотою та інтерфейс програми для її аналізу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Бондарєв, А.; Бударецький, Ю.; Олійник, М.; Bondariev, A.; Budaretskyi, Y.; Oliinyk, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного; Lviv Polytechnic National University; Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy
  Розглянуто проблему проєктування пристроїв стеження за частотою у складній сигнальній та завадовій обстановці. У статті наведено математичну модель пристрою, яка враховує можливі структурні та параметричні зміни пристрою, зміну частоти вхідного сигналу, його кутову модуляцію та змінний у часі рівень шуму у вхідній суміші. Розроблена та описана програмна оболонка для аналізу цієї моделі дає можливість оперативно змінювати значення параметрів та спостерігати реакції пристрою на зміну вхідного сигналу. Розроблена модель та програмна оболонка застосовані для аналізу приймача радіонавігаційного GPS сигналу та радіолокаційного відбиття від великого реактивного літака і відбиття від артилерійського снаряда.
 • Item
  Метод ініціації хендоверу в програмно-конфігурованій безпровідній мережі на основі показника якості сприйняття послуг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Медвецький, М.; Бешлей, М.; Прислупський, А.; Бешлей, Г.; Medvetskyi, M.; Beshley, M.; Pryslupskyi, A.; Beshley, H.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnik National University
  Зважаючи на значне збільшення кількості інтелектуальних пристроїв із модулями Wi-Fі, а також прогноз зростання споживання даних на наступні роки, необхідно розробити нові методи побудови безпровідних Wi-Fі мереж з метою поліпшення якості сприйняття послуг з боку кінцевих користувачів. В роботі удосконалено концептуальну модель побудови програмноконфігурованої Wi-Fі мережі, яка, на відміну від відомих, основана на централізованому управлінні процесом вибору точки доступу обслуговування із використанням SDN контролера, за допомогою якого, здійснюючи моніторинг стану мережі в режимі реального часу, програмно реалізують власні рішення щодо ініціації хендоверу. Розвинено метод ініціації хендоверу в програмно-конфігурованій безпровідній Wi-Fі мережі, який, на відміну від відомих, під час прийняття керуючого рішення щодо вибору точки доступу обслуговування орієнтується на інтегральний критерій QoE, сформований на основі вимірювання у режимі реального часу параметрів, рівня сигналу, пропускної здатності, втрати даних та затримок у мережі Wi-Fi, що дало змогу поліпшити якість сприйняття послуг з боку кінцевих користувачів. Розроблені науково-прикладні рішення щодо процедури хендоверу на основі QoE критерію зможуть на практиці застосовувати науководослідні організації, компанії, оператори мобільного зв’язку для покращення якості сприйняття послуг з боку користувачів у мережах із централізованим управлінням.
 • Item
  Програмна стохастична модель експлуатаційної поведінки відмовостійких систем мажоритарного типу з правилом голосування {3 із 5}
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-01-31) Волочій, Б.; Якубенко, В.; Сальник, Ю.; Чернишук, П.; Volochiy, B.; Yakubenko, V.; Salnyk, Y.; Chernyshuk, P.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного; Lviv Polytechnic National University; Hetman Petro Sagaidachny National Academy of Land Forces
  Програмна стохастична модель експлуатаційної поведінки відмовостійких систем мажоритарного типу призначена для інформаційної технології проєктування комунікаційних або технологічних систем об’єктів критичної інфраструктури. В запропонованій програмній стохастичній моделі відмовостійкої системи мажоритарного типу крім показників надійності модулів ядра та мажоритарного елемента (інтенсивності відмов), показників функціональності засобу контролю і комутаційного пристрою, обмеження на кількість резервних модулів, враховано ефект старіння (вичерпання експлуатаційного ресурсу) модулів ядра. Оскільки старіння модулів відповідає зростанню інтенсивності відмов після певної тривалості їх експлуатації, використано метод урахування цього зростання в стохастичній моделі. Метод ґрунтується на гіпотезі про те, що перша відмова будь-якого модуля в ядрі мажоритарної структури “сигналізує” про близькість вичерпання експлуатаційного ресурсу й інших модулів ядра. Тому не можна вважати, що після заміни несправного модуля резервним модулі, що залишилися у ядрі, мають початковий ресурс працездатності. Розроблено структурноавтоматну модель експлуатаційної поведінки відмовостійких систем мажоритарного типу із правилом голосування {3 із 5}, яка є складовою програмної стохастичної моделі. Здійснено валідаційні дослідження програмної стохастичної моделі.