Вимірювальна техніка та метрологія. – 2001. – Випуск 58

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Державний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2001. – Випуск 58. – 164 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Визначення моменту навантаження асинхронного мотора з використанням штучної нейронної мережі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Чабан, В.; Твароґ, Б.; Чабан, А.
  Запропоновано метод визначення навантаження асинхронного мотора з використанням штучної нейронної мережі. Вхідною інформацією є струм фази статора й швидкість обертання ротора. Навчання мережі здійснюється на підставі математичної моделі насиченого асинхронного мотора у фізичних координатах кола статора. Наведено результати успішної симуляції. Предложен метод определения момента нагрузки асинхронного двигателя с использованием искусственной нейронной сети. Входной информацией являются ток фазы статора и скорость вращения ротора Обучение сети осуществляется на основании математической модели насыщенного асинхронного двигателя в физических координатах цепи статора Приведены результаты расчетов на ЭВМ. There is proposed the method of measuring of torque moment of induction motor by artificial neural network. The input information are the phase stator curent and velosity of rotor. The learning of network is carried out on base of mathematical model of satureted induction motor in phase coordinates of stator circuit. The rezalts of computer simulation are given.
 • Item
  Аналіз існуючих методів та засобів вимірювання витрат нафтопродуктів при їх транспортуванні магістральними трубопроводами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Буняк, Л.; Кузій, А.; Стадник, Б.; Семенистий, А.
  Розглядається можливість застосування методів та засобів вимірювання витрат нафти з метою підвищення точності оперативного та комерційного обліку при транспортуванні нафти магістральними трубопроводами. Рассматривается возможность применения существующих методов и приборов измерения расхода нефти с целью увеличения точности оперативного и коммерческого учета при транспортировании нефти по магистральным трубопроводам. The possibility of application of existing methods and instruments of flow measurement of naphtha with the purpose of increase of accuracy of the operating and commercial registration at transportation of naphtha on long distance pipe lines is considered.
 • Item
  Аналіз стану забруднення ріки на основі критерію вмісту кисню
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Кватер, Т.; Кендзьора, З.
  Запропоновано систему моніторингу стану забруднення ріки на основі аналізу критерій) вмісту кисню, яка може на основі тільки одного замірювання надати інформацію про рівень забруднення рікиз певним випередженням, що дас змогу ефективніше реагувати у разі виникнення екологічної небезпеки. Предложена система мониторинга состояния загрязнения реки на основании критерия содержания кислорода. Эта система, используя только данные единичных измерений, дает информацию о состоянии загрязнения реки с определенным упреждением, что позволяет еффективно реагировать в случае возникновения экологической катастрофы. The system of monitoring of pollution state of river based on the analysis of oxygen contents critérium is proposed in this paper. The proposed system of monitoring and control can supply information about level of river pollution on the basis of only one measurement and can supply information with some predictiveness which give opportunity for effective reaction in the case of ecological emergency.
 • Item
  Розширення діапазону вимірювання витрати за методом змінного перепаду тиску
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Пістун, Є.; Дубіль, Р.; Матіко, Ф.
  Розглянуто існуючі методи розширення діапазону вимірювання витрати за методом змінного перепаду тиску. Запропоновано нові підходи щодо розширення діапазону вимірювання у витратомірних системах та їх реалізації на базі мікропроцесорних обчислювачів. Рассмотрены существующие методы расширения диапазона измерения расхода методом переменного перепада давления. Предложены новые подходы к расширению диапазона измерения в асходоизмерительных системах и их реализации на базе микропроцессорных вычислителей. The article contains the analysis of existing methods of widening the range of the flow rate measurement using method of alternating pressure differential. The new method of widening the range of the flow rate measurement is proposed for flow-measuring microprocessor-based systems.
 • Item
  Метод визначення віддалі між вимірювальними перетворювачами для контролю процесу намагнічування водно-дисперсних систем переробної промисловості
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Буняк, О.; Коноваленко, І.
  Запропоновано метод визначення віддалі між вимірювальними перетворювачами для системи контролю параметрів оброблених магнітним полем водно-дисперсних систем. Розрахунок проводився sa статистичними параметрами розподічу напруженості магнітного поля в середовищі. Наведено приклад використання методу при дослідженні седиментації цукрового виробництва. Предложен метод определения расстояния между измерительными преобразователями для системы контроля параметров обработанных магнитным полем водно-дисперсных систем. Расчет проводился по статистическим параметрам распределения напряженности магнитного поля в среде Приведен пример использования метода при исследовании процесса седиментации сахарного производства. The method of definition of distance between measuring transducers for the monitoring system of parameters to the water-dispersed systems, treated by a magnetic field is offered. The calculation was conducted on distribution statistical parameters of magnetic field intensity in environment. The example of usage of a method is adduced at research of process of sedimentation of sugar production.
 • Item
  Визначення вимог до точності вимірювань в системах технічної діагностики
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ціделко, В.; Яремчук, Н.; Дворжицька, М.
  Розглянуто особливості впровадження поняття невизначеності, що використовується при поданні результату вимірювання відповідно до документа I SO «Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement». Наведено форми подання результату вимірювання із застосуванням невизначеності Розглянуто особливості підсумовування складових категорії В. Рассмотрены особенности введения понятия неопределенности, которая используется при представлении результата измерения в соответствии с документом ISO «Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement». Приведены формы представления результата измерения с использованием неопределенности Рассмотрены особенности суммирования составляющих категории II. Specifics of uncertainty definition input have been considered. According to ISO «Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement», this uncertainty is being used for measurement result presentation. Attached are forms of measurement result presentation with use uncertainty. Specifics of summing up elements from category В have been considered.
 • Item
  Розрахунок температурного поля багатошарових структур з тепловими джерелами на поверхні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Винник, Т.; Засименко, В.; Федасюк, Д.
  Наведено обгрунтування, алгоритм і математичну модель розподілу температури на поверхні sa апріорно відомими залежностями випромінювальної здатності від температури. Приводятся обоснования, алгоритм и математическая модель распределения температуры на поверхности за априорно известными зависимостями излучателыюй способности от температуры. The grounding, algorithm and the mathematical model of the temperaturing area's distribution with aprior certain radiation emissivity are presented.
 • Item
  Державний метрологічний нагляд. Міжлабораторний експеримент - основа єдності вимірювань
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Друзюк, В.; Сидорко, І.
  Розглянуто методологію проведення міжлабораторного експерименту в вимірювальних лабораторіях при здійсненні державного метрологічного нагляду та контролю. Рассмотрена методология проведения межлабораторного жсперимента в измерительных лабораториях при осуществлении государственного метрологического надзора и контроля. Considered taking methodology interlaboratory to experiment in measuring laboratories attached to realizable state metrological supervision and control.
 • Item
  Використання невизначеності при поданні результату вимірювання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ціделко, В.; Яремчук, Н.; Дворжицька, М.
  Розглянуто особливості впровадження поняття невизначеності, що використовується при поданні результату вимірювання відповідно до документа I SO «Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement». Наведено форми подання результату вимірювання із застосуванням невизначеності. Розглянуто особливості підсумовування складових категорії В. Рассмотрены особенности введения понятия неопределенности, которая используется при представлении результата измерения в соответствии с документом ISO «Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement». Приведены формы представления результата измерения с использованием неопределенности Рассмотрены особенности суммирования составляющих категории II Specifics of uncertainty definition input have been considered. According to ISO «Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement», this uncertainty is being used for measurement result presentation. Attached are forms of measurement result presentation with use uncertainty. Specifics of summing up elements from category В have been considered.
 • Item
  Різницево-адаптивна багатоточкова система з асинхронно-циклічним обслуговуванням джерел
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Шигера, І.
  Описано різницево-адаптивну систему з асинхронно-циклічним обслуговуванням джерел Отримано вирази для оцінки необхідної швидкості передавання інформації. Описана разностно-адаптивная система с асинхронно-циклическим обслуживанием источников. Получены. The difference adaptive system with asynchron-cycle service springs is investigated in this paper. The data rate estimation expression for is found.
 • Item
  Похибки вимірювання довжини лінійних елементів зображень в оптико-цифровій системі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Муравський, Л.
  Розглянуто оптико-цифрову систему (ОЦС) структурометричного аналізу космоаерозображень. Оцінено систематичну і випадкову похибку вимірювання сумарної довжини лінійних елементів дешифрованих зображень (лінеаментів) за допомогою ОЦС. Вивчено залежність систематичної похибки від кількості лінеаментів у зображенні. Досліджено вплив орієнтаціїлінеамента на випадкову похибку вимірювання його довжини в ОЦС. Рассмотрена оптико-цифровая система (ОЦС) структурометрического анализа космоюроизображений Проведена оценка систематической и случайной погрешностей измерения суммарной длины линейных хчементов дешифрованных изображений (линеаментов) при помощи ОЦС. Изучена зависимость систематической погрешности от количества линеаментов в изображении Исследовано влияние ориентации линеамента на случайную погрешность измерения его длины в ОЦС.The optical-digital system (ODS) for structurometric analysis of aerospace images is considered. The evaluation of the systematic and random error of measurement of the decrypted images linear elements (lineaments) summarized lengths in the ODS is carried out. The dependency of the systematic error as a function of lineaments quantity in an image is studied. The influence of the lineament orientation on its length measurement random error is investigated.
 • Item
  Активний імітатор зразкового опору з часо-імпульсним перетворенням в гібридно - плівковому виконанні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Бойко, О.; Готра, О.; Каліта, В.
  Описана структурна схема активного імітатора зразкового опору, принципові схеми аналогової частини. Розглянуті технологічні питання виготовлення аналогової частини в гібридно-плівковому виконанні і стабшізацїі параметрів плівкових резисторів. Показані шляхи підвищення точності Імітації зразкового опору. Описаны структурная схема активного имитатора образцового сопротивления, принципиальные схемы аналоговой части. Рассмотрены технологические вопросы изготовления аналоговой части в гибридноплёночном исполнении и стабилизации параметров плёночных резисторов. Показаны пути повышения точности имитации образцового сопротивления The structure of active imitator of reference resistance, the schemes of analogue part are described. The technology of making of analog part in hybrid-film form and stabilization of film resistor parameters is considered. The ways of increase of accuracy of reference resistance imitation are shown.
 • Item
  Дослідження магнітних частотних перетворювачів з магніточутливим елементом на основі біполярних транзисторів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Осадчук, В.; Осадчук, О.
  Розглянуто вплив магнітного поля на розподіл інжектованих носіїв заряду у базі біполярного транзистора, який с магніточутливим елементом частотного магнітного перетворювача На основі системи рівнянь, що описує нелінійну еквівалентну схему пристрою, отримана функція перетворення і рівняння чутливості. Рассмотрено влияние магнитного поля на распределение инжектированных носителей заряда в базе биполярного транзистора, который является магниточувствительным элементом частотного магнитного преобразователя. На основе системы уравнений, которые описывают нелинейную жвивалентную схему устройства, получена функция преобразования и уравнение чувствительности. In paper the influence of a magnetic field to allocation of injected carriers of a charge in basis of the bipolar transistor is considered which is magnetic by a sensing device of the frequency magnetic converter. On the basis of combined equations, which feature a nonlinear equivalent circuit of the device, the function of convertation and equation of sensitivity is obtained.
 • Item
  Різницеві методи і структури аналого-цифрового перетворення для систем автоматичного керування реального часу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Стрепко, І.; Тимченко, О.
  Розглядаються методи і реалізація аналого-цифрового різницевого перетворення для реалізації швидкодіючих і точних систем автоматичного керування реального часу. Рассмотрены методы и реализация аналого-цифрового разностного превращения для реализации быстродействующих и точных систем автоматического управления реального времени. The methods and realization of analog-digital difference transformation for realization of high-speed and point systems of automatic control of real time is considered.
 • Item
  Зменшення похибок ємнісних вимірювальних перетворювачів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Походило, Є.
  Розглянуто спосіб вимірювання інформативного параметра ємнісних сенсорів, що забезпечує інваріантність результату до ємності з’єднувального кабелю. Рассматривается способ измерения информативного параметра емкостных сенсоров, который обеспечивает инвариантность результата к емкости соединительного кабеля. Independent to the wares capacitance capacitor sensor informative parameter measurement is described in this paper.
 • Item
  Іонометрія: сучасний стан та перспективи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Поліщук, Є.; Сушко, Р.; Резнік, В.
  Розглянуто сучасний стан іонометрії, подано класифікацію іоноселективних електродів, наведені залежності потенціал-концентрація для іоноселективних вимірювальних кіл. Рассмотрено современное состояние ионометрии, представлено классификацию ионоселективных хчектродов, приведены зависимости потенциал-концентрация для ионоселективных измерительных цепей Present-day state of ion measurement is examined, classification of ion selective electrode is represented, functional dependence of potential-concentration for selective of ion measuring circuit is listed.
 • Item
  Математична модель перетворювача частоти "мостовий випрямляч - мостовий паралельний тиристорний інвертор"
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Самотий, В.; Гаранюк, П.; Мінкіна, В.
  Розроблено математичну модель прискореного пошуку усталених режимів перетворювача частоти і явною ланкою постійного струму. Для уникнення виродження матриці монодрами при комутаціях вентилів запропоновано змінювати її розмірність, коли всі діоди випрямляча с закритими. Разработано математическую модель ускоренного поиска установившихся режимов реобразователя частоты с явным звеном постоянного тока С целью избежания вырождения матрицы монодромии при коммутациях вентилей предложено изменять ее размерность, когда все диоды выпрямителя заперты. The mathematical model of the short steady-state calculation of the frequency shifter with the explicit branch of died current is developed. The dimension variation of the monodromy matrix while all the rectifier’s diodes are in off condition is proposed for the avoidance of the singular matrix cases.
 • Item
  Розробка алгоритмів корекції частотних похибок операційних схем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Гаврилюк, М.; Хома, В.
  На прикладі операційної схеми “адмітанс-напруга ” показано методику синтезу алгоритмів цифрової корекції похибок, використання яких дає змогу істотно підвищити точність і розширити частотний діапазон вимірювань. На примере операционной схемы “адмитанс-напряжение” показано методику синтеза алгоритмов цифровой коррекции погрешностей, использование которых позволяет существенно повысить точность и расширить частотный диапазон измерений. The synthesis method of digital correction errors algorythms is illustrated on the base of “admitance-voltage” operational scheme. These algorythms allow to accentially raise the accuracy and to extend the frequency measurement range.
 • Item
  Шляхи підвищення точності рухомих контактних термоперетворювачів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Ванкевич, П.; Бурнаєв, О.
  Розглянуто шляхи підвищення точності вимірювання температури рухомих об’єктів термоперетворювачами, які переміщаються під час вимірювань. Подано рекомендації щодо оптимізації геометричних, кінематичних і динамічних характеристик рухомих контактних термоперетворювачів. Рассматриваются пути повышения точности измерения температуры движущихся объектов термопреобразователями, которые в процессе измерения движутся. Дано рекомендации по оптимизации геометрических, кинематических и динамических характеристик движущихся контактних преобразователей. The ways for temperature of movable surfaces measurement precision increasing by correction for sluggishness of device are concidered. The recomendations for optimizing of similar devices design are proposed.
 • Item
  Дослідження характеристик резистивних термоперетворювачів методом їх внутрішнього збудження
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Войтурський, Я.; Ковальчик, А.
  Наведено основні методи визначення динамічних характеристик резистивних перетворювачів температури Зроблено огляд найпоширеніших тестів PRBS, MBS, LCSR, а також SH, що використовуються при ідентифікації динамічних властивостей перетворювачів Проаналізовано можливість застосування нагрівання електричним струмом (внутрішнього збудження) для діагностування статичної характеристики перетворювача і його калібрування в умовах експлуатації без демонтажу його з об’єкта. Сформульовані основні задачі та проблеми досліджень статичних характеристикрезистивних термоперетворювачів методом їх внутрішнього збурення. Приведены основные методы определения динамических характеристик резистивних преобразователей температуры. Сделан обзор наиболее распространенных тестов PRBS, MBS, LCSR, а также SH, которые используются при идентификации динамических свойств преобразователей Обсуждена возможность использования нагревания електрическим током (внутреннего возбуждения) для диагностики статической характеристики преобразователя и его калибровки в условиях эксплуатации без его демонтажа с объекта Сформулированы основные задачи и проблемы исследований статических характеристик резистивных термопреобразователей методом их внутреннего возбуждения. In this article the basic methods of the determination of dynamic characteristic of resistance temperature detectors were presented. The revue of the basis heating tests PRBS, MBS, LCSR and SH, that are used for dynamic sensor identification, is prepared. The possibility of the using of the resistive sensor heating by electrical current for diagnostic and control of its static characteristic and also its in-situ calibration, without disassembling is discussed. The main tasks and problems of the resistive sensor static characteristic investigation by g by electrical current heating are formulated.