Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2020. – Volume 2, number 2

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Науковий журнал “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” є правонаступником Вісника Національного університету “Львівська політехніка” Серії “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. Виходить двічі на рік з 2019 року.

Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development = Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : науковий журнал. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. – Volume 2, number 2. – 238 p.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : науковий жрнал

Зміст (том 2, № 2)


1
9
19
25
35
43
53
63
70
79
92
109
119
127
133
145
154
169
181
189
204
212
221
235

Content (Vol. 2, No 2)


1
9
19
25
35
43
53
63
70
79
92
109
119
127
133
145
154
169
181
189
204
212
221
235

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Теоретико-методичні засади управління ризиками страхових компаній
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Подра, О. П.; Петришин, Н. Я.; Podra, O. P.; Petryshyn, N. Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено основні теоретичні та методичні засади управління ризиками страхових компаній в Україні. Досліджено динаміку та особливості розвитку страхового ринку, визначені основні тенденції. Проаналізовано етапи формування комплексних страхових систем управління ризиками, встановлено, що система управління ризиками страхових організацій передбачає ідентифікацію і специфікацію ризиків, визначення цілей і методів управління ризиками, формування і розвиток операційної системи управління ризиками. Здійснено аналіз інноваційних методів управління ризиками, заснованих на використанні EVA та RAROC показників, а також проведено порівняльний аналіз та визначено переваги та недоліки деяких методів аналізу ризиків страхових компаній.
 • Item
  Роль емоційного інтелекту в системі основних компетенцій менеджера
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Передало, Х. С.; Peredalo, Kh. S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто сутність емоційного інтелекту, зокрема трактування цієї категорії основними її дослідниками, модель емоційного інтелекту, що відображає його складові, сфери застосування та сфери впливу (“я”, “ти” та “ми”). Вказано на відмінність між поняттями “компетенція” та “компетентність”, а також на місце емоційного інтелекту чи компетентності у системі інших ключових компетенцій сучасного менеджера. Відображено взаємозв’язок між емоційним інтелектом та іншими навичками управлінця. Наведено поради щодо розвитку емоційного інтелекту менеджера, базуючись на його класифікації, що одночасно відображає рівень його зростання.
 • Item
  Дослідження конкурентоспроможності закладів вищої освіти: сутність та диференційований підхід до визначення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Косар, Н. С.; Кузьо, Н. Є.; Сулим, Т. А.; Kosar, N. S.; Kuzo, N. Ye.; Sulym, T. A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На підставі проведеного аналізу визначено сутність терміну “конкурентоспроможність закладу вищої освіти” на ринку та його головні ознаки. З використанням результатів опитування споживачів, аналізу нормативних документів, що регулюють освітню діяльність та іншої вторинної маркетингової інформації подано основні показники оцінки конкурентоспроможності закладу вищої освіти для споживачів освітніх послуг, системи вищої освіти та суспільства.
 • Item
  Концептуальні засади здійснення медіації при реалізації зовнішньоекономічних контрактів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Бортнікова, М. Г.; Петришин, Н. Я.; Чиркова, Ю. Л.; Чушак-Голобородько, А. М.; Bortnikova, M.; Petryshyn, N.; Chyrkova, Yu.; Chushak-Holoborodko, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розкрито особливості здійснення медіації в Україні. Висвітлено підходи до визначення сутності поняття “медіація”. Виокремлено та систематизовано основні принципи здійснення медіації при реалізації зовнішньоекономічних контрактів. Сформовано комплексну типологію видів медіації за сукупністю характерних ознак. Побудовано технологію здійснення медіації при реалізації зовнішньоекономічних контрактів. Охарактеризовано основні функції медіації. Наведено переваги та можливості для України від впровадження інституту медіації в практику вирішення суперечок в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
 • Item
  Оцінювання ефективності стратегій підприємства методами сценарного аналізу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Коваль, З. О.; Koval, Z. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено механізм оцінювання ефективності стратегії, що на відміну від існуючих дасть змогу врахувати множинний характер їх формування. Запропоновано до застосування матрицю вибору стратегії за допомогою застосування методик сценарного аналізу, що передбачає багатоваріантний та моноваріантний підходи до формування стратегій, а також методику, що дає змогу отримати об’єктивну оцінку ефективності стратегії врахуванням сценаріїв розвитку підприємства.
 • Item
  Формування засад менеджменту освітньої еміграції в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Другов, О. О.; Другова, В. Т.; Druhov, O.; Druhova, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання освітньої еміграції українців – виїзду на навчання за кордон для навчання у ЗВО. Досліджено позитивні та негативні аспекти цього явища. Окремо приділено увагу наслідкам для економіки та системи вищої освіти України. Досліджено статистичні дані виїзду українців за кордон на навчання, визначено фактори, що на це впливають. Оцінено явище української освітньої еміграції на тлі освітньої еміграції у світі. Запропоновано розроблення засад менеджменту освітньої еміграції, задля мінімізації негативних її наслідків.
 • Item
  Проблеми та перспективи застосування корпоративних технологій управління підприємств в умовах євроінтегрування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Завербний, А. С.; Zaverbnyj, A. S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Охарактеризовано особливості і перспективи застосування корпоративних технологій управління підприємств в умовах євроінтегрування. В статті систематизовано етапи становлення та розвитку автоматизованих інформаційних систем управління підприємств. Наведена характеристика та способи застосування автоматизованих інформаційних систем управління операційною діяльністю підприємств за рівнями управління. Систематизовано особливості запровадження корпоративних інформаційних систем українськими підприємствами за умов євроінтегруванн
 • Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25)
 • Item
  Засади економічного оцінювання бізнес-проектів у цифровому бізнесі в умовах євроінтеграції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Будинський, Р. З.; Прокопенко, І. В.; Поріцька, А. І.; Budynskyi, R.; Prokopenko, I.; Poritska, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто визначальні засади економічного оцінювання бізнес-проектів підприємств у цифровому бізнесі в умовах євроінтеграції. Встановлено, що для такого економічного оцінювання можна застосовувати перш за все т. зв. “традиційні” підходи, які описані у літературі з проектного менеджменту, інвестування, управління інноваційними процесами тощо. Розглянуто й інші практичні підходи у цьому контексті, зокрема, Rapid Economic Justification, Total Economic Impact, Total Value of Opportunities, Applied Information Economics, Cost/Schedule Control Systems Criteria, Activity Based Costing, IT Scorecard, Total Cost of Ownership тощо.
 • Item
  Проблеми працевлаштування у кризових умовах та шляхи їх вирішення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Стеців, І. С.; Стеців, І. І.; Козик, В. В.; Бідюк, Л.; Stetsiv, I. S.; Stetsiv, I. I.; Kozyk, V. V.; Bidyuk, L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Lviv Polytechnic National University; Lviv State University of Life Safety
  Доведено важливість оптимізації процесу працевлаштування у кризових умовах. Проведено аналіз ринку праці та стану безробіття в Україні протягом останніх років. Виявлено різке зростання безробіття. Здійснено сегментацію ринку праці за динамікою затребуваності окремих професій. Розроблено атрибутивну модель вибору професій для оптимізації процесу працевлаштування Система атрибутів представлена у моделі характеризує процес вибору професії за параметрами часу та руху, простору, впливу, що дозволить вирішити проблеми працевлаштування у кризових умовах та сприятиме мінімізації ризиків настання повного безробіття.
 • Item
  Ринок непродовольчих товарів в Україні: тенденції розвитку в умовах кризи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Шандрівська, О. Є.; Антіш, І. Т.; Shandrivska, O. Ye.; Antish, I. T.; Національний університет “Львівська політехніка”; ТОВ “НЬЮ ВІТА ГРУП”; Lviv Polytechnic National University; LLC “NEW VITA GROUP”
  Досліджено стан та тенденції розвитку ринку непродовольчих товарів в Україні. Представлено результати маркетингових досліджень потреб і поведінки покупців на цьому ринку. До основних тенденцій розвитку торговельних мереж віднесено: активізація онлайн торгівлі під впливом зростання темпів e-commerce; орієнтування на безпеку та зручність обслуговування в offline торгівлі; розширення каналів комунікації з покупцями; переосмислення вартості ведення бізнесу та перехід до агресивних методів конкурентної боротьби; збільшення частки в товарообороті ритейлерів власних торгових марок.
 • Item
  Дослідження практики зниження ризиків міжнародного трансферу технологій в умовах загострення конкурентної боротьби
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Найчук-Хрущ, М. Б.; Волошина, А. Ю.; Naychuk-Khrushch, M.; Voloshyna, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  В роботі досліджено практичний досвід участі вітчизняних підприємств у міжнародному трансфері технологій на прикладі вітчизняної компанії ТзОВ “Плутон ІС”. Компанія здійснює розробку комплексних високотехнологічних рішень у сфері енергетичної галузі, активно займається трансфером власних технологій закордон. У роботі представлено дослідження та рекомендації, що стосуються оптимізації процесу міжнародного трансферу технологій через зниження ризиків та усунення загроз такого процесу шляхом комбінування різних інструментів захисту технологічних рішень та механізмів просування на зовнішній ринок.
 • Item
  Comparison of predictive validity of a focus group and cognitive marketing methods
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Балик, У. О.; Колісник, М. В.; Balyk, U. O.; Kolisnyk, M. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Київська школа економіки; Lviv Polytechnic National University; Kyiv School of Economics
  У статті розкрито актуальність та особливості застосування методів нейромаркетингу для успішного ведення бізнесу. Висвітлено можливості методу фокус-груп та сучасних досягнень когнітивного нейромаркетингу. На прикладі дегустації споживачами продуктів харчування проведено порівняльне оцінювання прогностичної валідності класичного методу маркетингу – фокус-груп та новітніх методів когнітивного нейромаркетингу. Зокрема за допомогою використання методів когнітивного нейромаркетингу здійснено аналіз когнітивних та е показників (страх, взаємодія, інтерес, хвилювання, концентрація, релаксація) учасників тестування, які отримано під час споглядання, принюхування, смакування (пережовування), стану післясмаку продуктів харчування. Це дозволило зробити висновки за гендерними відмінностями про кожен з етапів взаємодії досліджуваних з продуктами харчування (зовнішній вигляд, запах, смак, післясмак). Використовуючи методи когнітивного нейромаркетингу та методи фокус-груп, проаналізовано показники учасників тестування, пов’язані з безпосереднім процесом дегустації (перебування їжі у ротовій порожнині). Внаслідок проведення нейромаркетингового дослідження було отримано численні відомості про динаміку когнітивно-емоційних показників під час споглядання, принюхування, смакування (пережовування), стану післясмаку учасників тестування. Нейромаркетингове дослідження удвічі менше забирає часу, але потребує відповідного обладнання, програмного забезпечення та навичок. На основі результатів дослідження отримано інформацію за гендерними відмінностями про значущість смакових властивостей продуктів харчування, їх слабкі сторони та можливості покращити властивості продуктів харчування. За допомогою використання методу фокус-груп окремо досліджено вплив гендеру у групі на результати дослідження. Інтегральні дані застосування двох методів дають майже однакові результати.
 • Item
  Сучасні тенденції ціноутворення золота в умовах пандемії COVID-19
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Двуліт, З. П.; Омелянчук, А. Б.; Dvulit, Z. P.; Omelianchuk, A. B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано динаміку дохідності золота на світовому ринку за період 2010–2020 рр. Також розглянуто обсяги попиту на дорогоцінний метал за різними секторами ринку за ІІ квартал 2019–2020 рр. та визначено чинники впливу на ціноутворення золота. Виокремлено переваги золота для інвесторів на противагу нестабільним валютам та цінним паперам під час кризи внаслідок епідемії COVID-19. Проаналізовані обсяги золотовалютних резервів України з кінця 2019 р. по вересень 2020 р. Зроблено висновки щодо основних тенденцій ціноутворення золота в умовах пандемії.
 • Item
  Генезис поняття “гармонійний розвиток суб’єктів господарювання”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Харчук, В. Ю.; Kharchuk, V. Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто міжнародні та вітчизняні підходи до перекладу та трактування понять “sustainable development” та “business sustainability”. На основі систематизації підходів українських науковців до трактування “sustainable development”, здійснено порівняльний аналіз пропонованих трактувань. Обґрунтовано доцільність впровадження категорії “гармонійний розвиток” коли йдеться про адаптацію концепції “sustainable development” на рівні суб’єктів господарювання та запропоновано авторське визначення даної категорії.
 • Item
  Вплив COVID-19 на ринок вантажних залізничних перевезень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Двуліт, З. П.; Мельник, О. Г.; Данилюк, І. А.; Dvulit, Z. P.; Melnyk, O. G.; Danyliuk, I. A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблему впливу пандемії, спричиненої СOVID-19 на ринок вантажних залізничних перевезень. Проаналізовано за показниками обсягів перевезень та вантажообігу: діяльність всіх видів транспорту, залізниць України впродовж січня-липня 2019– 2020 рр.; їх структуру за напрямами (транзитні, імпортні, експортні, внутрішні) за I півріччя 2019–2020 рр. Виокремлено фактори впливу на стан та зміну цих показників для АТ “Укрзалізниця”. Запропоновано заходи щодо зменшення негативного впливу різних факторів на стан та розвиток ринку вантажних залізничних перевезень.
 • Item
  Особливості побудови і функціонування венчурних структур
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Терлецька, В. О.; Кузьмін, О. Є.; Terletska, V. O.; Kuzmin, O. Ye.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено та проаналізовано генез термінів “структура” та “мережа”, а також “бізнес-структура”, “бізнес-мережа”, “підприємницька мережа” та “структура бізнесу”. Виявлено як ототоження вказаних понять, так і розбіжності між поняттями. Узагальнюючи погляди науковців, аргументовано розрізняти поняття “структура” та “мережа”, а також терміни “бізнес-структура”, “бізнес-мережа” та “структура бізнесу”. Сформовано вимоги до формування бізнес-структури. Визначено походження терміна “венчур”, а також розкрито і представлено сутність поняття “венчурні бізнес-структури”. Відображено роль і значення венчурних бізнес-структур в умовах активізації інноваційної діяльності.
 • Item
  Принципи моделювання природного освітлення приміщень за експозицією
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Подра, О. П.; Podra, O. P.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено сучасний стан науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні на основі аналізу міжнародних рейтингів та вітчизняних інформаційних джерел, виявлено основні проблеми, що перешкоджають інноваційному розвитку України та людського капіталу, проаналізовано розроблені методичні підходи до прогнозування еволюції кадрового потенціалу вітчизняної науки на наступні десятиліття. За результатами проведеного дослідження було встановлено, що в Україні спостерігаються негативні тенденції розвитку науки, що спричинені значним скороченням обсягів фінансування, падінням престижності наукової праці у суспільстві, значними обсягами еміграції перспективних висококваліфікованих науковців внаслідок недостатнього матеріального стимулювання, фізичним та моральним зношенням науково-технічної бази, відсутністю стратегії інноваційного розвитку, підтримки та розуміння з боку уряду, недосконалістю нормативно-правового регулювання.
 • Item
  Сувенірна реклама як фактор впливу на поведінку споживача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Карпій, О. П.; Струк, Н. Р.; Karpii, O. P.; Struk, N. R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національна академія друкарства; Lviv Polytechnic National University; Ukrainian Academy of Printing
  Охарактеризовано вплив різних факторів, контрольованих та неконтрольованих з боку підприємства, на поведінку споживача. Детально розглянуто основні категорії сувенірної продукції. Наведено основні переваги сувенірної реклами та визначено користь від її використання. Подано структуру надходження сувенірів на ринок України. Систематизовано технології нанесення зображення на сувеніри. За результатами досліджень сформовано порівняльну таблицю додаткових послуг на найбільших автозаправних комплексах Львівщини. Охарактеризовано вигоду від використання програм лояльності більшості автозаправних комплексів. Аргументовано необхідність використання сувенірної реклами на автозаправних комплексах.
 • Item
  Logistic regression as instrument for analyzing influence of remittances on economic growth
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-25) Олексів, І. Б.; Мірзоєва, Д. Р.; Oleskiv, I.; Mirzoieva, D.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено вплив грошових переказів на економічне зростання в Україні, оскільки їх обсяг зростає щороку та досягнув близько 11 % ВВП України, що у свою чергу може впливати на національну економіку. Аналіз літературних джерел продемонстрував, що вплив переказів на економіку може бути як позитивним, так і негативним, залежно від макроекономічних параметрів. Оскільки Україна є країною з перехідною економікою результати дослідження може значно доповнити дану наукову дискусію. Через складнощі прогнозування конкретного рівня економічного зростання було застосовано логістичну регресію, яка демонструватиме лише ймовірність зростання економіки України. Її побудова була здійснена за допомогою оцінювання лінійної регресії методом МНК та оптимізацією її параметрів для досягнення найбільшої сумарної точності моделі. Обсяги споживання, експорту та імпорту були включені до логістичної моделі як змінні, які формують ВВП та є внутрішніми факторами, а перекази як зовнішня змінна. Відповідно, результати засвідчили наявність позитивного регресійного зв’язку між переказами та імпортом і зростанням ВВП, а кінцеве споживання та експорт навпаки. Діагностика моделі за допомого псевдо коефіцієнту детермінації засвідчила достатню для такого виду моделей адекватність на рівні 60 %. Графічний тест підтвердив адекватність моделі. Для моделювання впливу зміни рівня переказів на економічне зростання України було збільшено та зменшено їхній рівень до величини максимум одного стандартного відхилення: на 1, 2 та 3 % відповідно. Таким чином, лише зростання рівня переказів на 2 % призводить до економічного зростання при всіх інших рівних умовах. У результаті регулювання, яке може призвести до зменшення рівня переказів може потенційно сприяти зменшенню величини економічного зростання економіки України через зростання частки тіньового сектору національної економіки, зменшення попиту на вітчизняні товари тощо. Перспективами цього дослідження є його розширення у напрямі вивчення механізму впливу переказів на ВВП України та інших факторів впливу як на перекази, так і на економічне зростання.