Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2007. – Випуск 69

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

У збірнику публікуються статті за результатами досліджень з астрономії, теорії фігури Землі і планет, а також дослідження у галузі космічної геодезії, вищої геодезії, гравіметрії, інженерної геодезії, картографії, аерофотознімання, фотограмметрії, геоінформатики, кадастру та моніторингу земель. Для викладачів, наукових співробітників вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів геодезичного профілю.

Геодезія, картографія і аерофотознімання : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – Випуск 69 : Присвячується 85-річчю від дня народження і 60-річчю науково-педагогічної діяльності у Львівській політехніці заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора Островського Аполлінарія Львовича. – 184 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Автоматизовані методи визначення кута вертикальної рефракції у термічно-турбулентній атмосфері
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Гембарський, Т. М.; Островський, А. Л.
  Досліджується точність автоматизованих методів визначення вертикальної рефракції електронним теодолітом і цифровим нівеліром, які оснащені ПЗЗ (приладами зарядного зв’язку) сенсорами. За розрахунками отримали m(р) = 0,75^?. In article accuracy of automatic methods of definition vertical refraction by a electronic theodolite and the digital level, equipped with chambers CCD is investigated. As have shown calculations, root-sum-square uncertainty m(р) = 0,75^? .
 • Item
  Дослідження закономірностей дії вертикальної рефракції та точності тригонометричного нівелювання над водними поверхнями
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Кравчук, О. В.; Островський, А. Л.
  Описано результати експериментальних досліджень впливу вертикальної рефракції на результати тригонометричного нівелювання над водною поверхнею озера м. Бережани. Виявлено закономірності дії рефракції над озером. Запропоновано методи виключення впливу цього фактора. In article described experimental researches of a vertical refraction on results of trigonometrically levelly above water lake surface of Beregany town discover laws of action of a refraction above lake. Methods of exception of influence of this factor are offered.
 • Item
  До питання оцінки точності вимірювання перевищень методом GPS
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Грицюк, Т. Ю.; Третяк, К. Р.
  Досліджено вплив тривалості спостережень, довжини вектора та мінімальної висоти супутників над горизонтом для визначення вертикальної складової GPS вимірів. Виведено формулу середньої квадратичної похибки виміряних перевищень методом GPS від мінімального кута висоти супутників над горизонтом, тривалості спостережень та довжини вектора. Виконано детальну оцінку точності отриманого виразу. Порівняно точність визначення перевищень методом геометричного нівелювання та методом GPS. The influence of the time length of observations, vector length and minimum height of the satellites above horizon for the determination of vertical component of GPS measurements was investigated. The GPS method vas derived. The accuracy for the determination of the elevation between GPS method and classic leveling was compared.
 • Item
  An attempt of using one frequency gps receivers to determination of geodetic networks
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Gargula, T.; Pogan, M.; Pieszka, A.
  Створення геодезичних мереж GPS-технологією виконують, як правило, з використанням двочастотних приймачів. Точність визначення пункту власне і регламентує цей вибір. З іншої сторони прогрес в області GPS технологій приводить до ще вищої точності визначення координат. У цій статті дається аналіз результатів проведення спостережень з використанням одночастотних приймачів. Зроблена оцінка точності згідно польських технічних рекомендацій. Survey of geodetic networks by GPS technique is usually being performed with the use of two frequency receivers. The accuracy of a point determination is of course the main reason of the selection of receiver type. On the other hand however, the dynamic technical development in the area of GPS receivers as well as the application of the improved methods of postprocessing (i.a. thanks to considering the new achievements in study on ionospheric and tropospheric models) lead to higher and higher accuracy of the final product that are point coordinates. In this paper there is presented the analysis of survey results obtained with the use of one frequency receivers. Accuracy assessment has been done with reference to current Polish technical rules (guide lines).
 • Item
  Контроль стабільності інтервалів взірцевого геодезичного базису
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Тревого, І. С.; Денисов, О. М.; Самойленко, О. М.
  Аналізуються результати еталонування Яворівського геодезичного базису, виконані установкою вищої точності, GPS-методом та атестованим високоточним електронним тахеометром. Встановлено, що інтервали базису виміряні з високою точністю, різниці результатів не перевищували 1 мм. Testing results based on the high-accuracy equipment, GPS-technology and total station were processed and analyzed at the Yavoriv precise geodetic base. By this, every section of the whole base was obtained with accuracy, that not high 1 mm.
 • Item
  Оцінювання часових варіацій астрономічних та геодезичних параметрів Землі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Ярема, Н. П.
  Виконано моделювання системи фундаментальних параметрів Землі на основі сучасних геодезичних та астрономічних даних в часі. Для розв’язання цієї задачі виконано аналіз сучасних фундаментальних параметрів геодезії, астрономії та геодинаміки. Оцінено вікові варіації основних астрономо-геодезичних параметрів планети. The paper is devoted to the modelling of the Earth’s fundamental parameters using recent geodetic and astronomical data in time. The analysis of modern determinations of fundamental parameters of geodesy, astronomy, and geodynamics have led to the development of new closed expressions and the corresponding approach of their adjustment. The secular variations of basic astrogeodetic parameters were estimated.
 • Item
  Про встановлення системи висот на регіон антарктики
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Марченко, О. М.; Третяк, Н. П.
  Розв’язано задачу приведення висот гравіметричного квазігеоїда до среднього рівня океану в регіоні Антарктики, заданого усередненими даними CorSSH шести альтиметричних місій (1992 – 2007 рр). У результаті побудови альтиметро-гравіметричного квазігеоїда отримано значення потенціалу W0. Сукупність цих результатів може використовуватись для введення регіональної системи висот, яка зв’язана з гравітаційним полем Землі.
 • Item
  On the gravitational potential energy of the Еarth
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Marchenko, A.
  Для оцінювання гравітаційної потенціальної енергії Землі E використано 3D-розподіл густини еліпсоїдальної планети разом з його оцінкою точності. Саме використання останньої дало змогу виконати оцінювання E на основі лише радіального розподілу густини у вигляді її неперервних та кусково-неперервних моделей: Лежандра-Лапласа, Роша, Булларда і Гаусса. В результаті отримана нерівність для E з верхнею границею EH для однорідного розподілу і нижнею границею EGauss, яка відповідає розподілу Гаусса для густини Землі. Головні оцінки E дають гарне погодження з EGauss: як у випадку E, яке базується на моделі Роша з 6 головними стрибками густини, так і оцінки E, що відповідають 4 найпростішим моделям з одним стрибком густини на границі ядро-мантія. Для оценки гравитационной потенциальной энергии Земли E использовано 3D-распределение плотности внутри эллипсоидальной планеты совместно с ее оценкой точностью. Именно применение последней дало возможность выполнить оценивание E только на базе радиального распределения плотности в виде ее непрерывных и кусочно-непрерывных моделей: Лежандра-Лапласа, Роша, Булларда и Гаусса. В результате получено неравенство для E с верхним пределом EH для однородной планеты и нижним пределом EGauss, соответствующим Гауссовому распределению. Главные оценки E дают прекрасное согласование с EGauss, включая значение E, основанное на модели Роша с 6 главными скачками плотности внутри Земли, и оценки E, отвечающие простейшим 4 моделям с одним скачком на границе ядро-мантия.
 • Item
  Проблемні питання під час використання сучасних супутникових технологій визначення координат
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Савчук, С. Г.
  Розглянуто аспекти використання сучасних супутникових технологій під час топографо-геодезичних робіт з координування точок місцевості. Особлива увага звернута на питання технології виконання польових вимірювань і процесів оброблення GPS-спостережень та використання референцних систем координат і додаткової інформації. Розглянуто аспекти використання сучасних супутникових технологій під час топографо-геодезичних робіт з координування точок місцевості. Особлива увага звернута на питання технології виконання польових вимірювань і процесів оброблення GPS-спостережень та використання референцних систем координат і додаткової інформації. Aspects of use of modern satellite technologies are considered at carrying out of land works after coordination of points of district. The especial attention is directed on questions of technology of performance of GPS-observations and their processings, use of reference systems of coordinates and the additional information.
 • Item
  Наукові здобутки експедицій кафедри геодезії з дослідження питань рефракції у пустелях Центральної Азії (до 20-річчя експедицій)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Островський, А. Л.; Власенко, С. Г.; Колгунов, В. М.
  Описано результати, отримані науковими геодезичними експедиціями кафедри геодезії у Центральній Азії в 1986 – 1987 рр. Дослідженнями було встановлено закономірності дії вертикальної та бокової рефракції в умовах пустелі. Результатами доведено єдність теорій рефракції і турбулентності, запропоновано методи урахування рефракції. Results derived by the geodetic chair scientific expeditions to the Central Asia in 1986–1987 are described. Researches had been established the laws of action of vertical and lateral refraction in desert conditions. Results prove unity of the refraction and turbulence theories, methods of the refraction account are offered also.
 • Item
  Сучасні еколого-економічні та нормативно-правові проблеми використання та охорони земель в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Панас, Р.; Маланчук, М.
  Проаналізовано сучасний стан використання і охорони земель України, висвітлені екологічні і економіко-соціальні проблеми, а також нормативно-правові аспекти землекористування. Наведено висновки, які забезпечують раціональне і ефективне використання та охорону земель у країні. The modern state of the use and guard of earths of Ukraine is analysed in the article, ecological and economic, social problems, and also normatively-legal aspects of land-tenure, are lighted up. Conclusions, providing more rational and effective use and guard of earths in the state, are pointed.
 • Item
  Геокультурні засади розробки середньомасштабної карти “Лемківщина”
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Ровенчак, І.
  Охарактеризовано методику розробки середньомасштабної карти “Лемківщина”. Основну увагу звернуто на геокультурні основи створення цієї карти. У цьому контексті розглянуто специфіку застосування суспільно-географічної концепції систем розселення і басейнового підходу. Methodology of creating medium scale map of Lemkivshchyna has been characterised. Main attention has been paid on geocultural fundamentals of creation of the map. Specificity of applying human geographical conceptions of settlement systems and basin approach has been considered in this regard.
 • Item
  О точности определения планового положения межевых знаков участков урбанизированных земель
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Брынь, М. Я.
  Обгрунтовано, що положення меж наймасовіших ділянок площею до 2 га у межах міст доцільно визначати з похибками 0,05 м відносно пунктів міської геодезичної мережі. Для ділянок площею, більшою за 2 га, необхідна точність становить 0,10 м. Для підвищення точності визначення площ ділянок, менших за 2500 м^2 , доцільно сумісно зрівноважувати координати межових знаків і безпосередньо виміряні довжини ліній між межовими знаками. За критерій приймається вартість ділянки. Scheduled accuracy in 0,05 m for borders of sites by the area less than 2 hectares, located is proved within the limits of city feature. Discussed accuracy for sites of the greater area makes 0,10 m. For settlement criterion the price of a site is accepted.
 • Item
  Застосування математичного апарата в методичному підході, що ґрунтується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Губар, Ю. П.
  Здійснено спробу вирішення проблеми визначення ринкової вартості нерухомості та коефіцієнтів коригування з використанням математичного апарата. Використання для розрахунку вартості в експертній грошовій оцінці сучасних математичних методів дозволяє подолати вплив суб’єктивізму оцінювача. Однією із основних цілей дослідження є аналіз ринку нерухомості і розподілу витрат на створення системи покращань нерухомості. Тільки проведений детальний аналіз впливу цих факторів дасть змогу оцінити достовірність отриманих результатів. In this paper attempt decision of problem determination of price the real estate and coefficients of correction is carried out with the use of mathematical formulas. The use for the calculation of cost in expert money estimation of modern mathematical methods allows overcoming influencing of subjectivism of appraiser. One of primary purposes of research is the market analysis of the real estate and allocation of charges on creation of the system of improvements of the real estate. Only the conducted detailed analysis of influencing of these factors will give possibility to estimate authenticity of the real results.
 • Item
  Організаційно-технологічні особливості здійснення моніторингу земель на регіональному рівні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Горбатюк, В. М.; Клименко, К. В.
  Наведено проект створення організаційно-технологічної схеми моніторингу стану земель. Розроблена просторова схема організації моніторингу стану земель на регіональному рівні. Подано приклад зонування території регіону за даними моніторингу стану земель. The project of creation of technological-organizational schemе of monitoring of land state is presented in work. The spatial schemе of organization of monitoring of land state is developed at regional level. The example of zoning of territory of region based on data of monitoring of land state is presented.
 • Item
  Спосіб складання великомасштабних планів за матеріалами аеро- та наземного знімання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Глотов, В. М.; Нікулішин, В. І.; Чижевський, В. В.
  Запропоновано технологічну схему складання великомасштабних планів у горбистій та гірській місцевості за матеріалами аерофотознімання, яке зроблено в минулі часи, та сучасним цифровим фототеодолітним зніманням. Підкреслюється рентабельність методики щодо складання планів невеликих територій. It is proposed the technological scheme of creation of large – scale plans in hilly and mountain terrains using two kinds of materials: aerial survey implemented in the past and modern digital phototheodolite survey. The profitability of methodology for creation of plans for small territories is underlined.
 • Item
  Технологія побудови цифрової моделі рельєфу для створення плану дна ріки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Бурштинська, Х.; Василиха, І.; Коваль, П.
  Наведено методику побудови цифрових моделей рельєфу дна ріки. Вимірювали двочастотним ехолотом, оброблення даних здійснювали з використанням ЦФС “Дельта”. Точність ЦМР відповідає масштабу топографічного плану 1:5000. It is represented method of construction of Digital Elevation Models of river bottom. Measurement were executed double-frequency echo sounder data processing was conducted with the use of DPS “Delta”. Accurasy of DEM corresponds to the scale of topographic plane 1:5000.
 • Item
  Деякі питання рем-фотограмметрії наведеного струму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Мельник, В.; Шостак, А.
  Розглянуто питання фотограмметричного оброблення РЕМ-стереозображень, отриманих у режимі наведеного струму. Здійснено експериментальні дослідження, які підтвердили можливість вивчення дефектів, розподілених у приповерхневому шарі досліджуваних матеріалів. The issues of the photogrammetry processing of the SEM stereo images taken in the induced current mode are considered. The experimental investigations were made, which corroborated the possibility of reliable examination of the defects distributed in the near-surface layer of the investigated materials.
 • Item
  Аналіз сучасного стану реактивних систем залпового вогню та перспективні шляхи їхнього розвитку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Корольов, В.; Бєляков, В.; Мельников, В.; Руденко, К.
  На основі літературних джерел проаналізовано сучасний стан реактивних систем залпового вогню. On the basis of references the modern condition of jet systems volley fire is analysed.
 • Item
  Особливості вибіркових дисперсій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Пряха, Б.; Білецький, Р.; Федьорко, Я.
  Обґрунтовано три теореми теорії точності вимірювань. Three theorems of the theory accuracy measurements are substantiated.