Проблеми економіки та управління. – 2008. – №611

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та працівників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка", а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України. Серед економічних проблем чільне місце займають матеріали, в яких розглядаються питання, пов'язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішенням актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів в різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. Серед проблем управління чільне місце займають публікації, в яких висвітлюються проблеми удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Всі подані матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 216 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 611
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 611
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008)
 • Item
  Інформаційний ризик в антикризовому управлінні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Селюченко, Н. Є.; Кічор, В. П.
  В сучасних умовах питання антикризового управління є актуальними для будь-якого суб’єкта господарювання. Успішність антикризових заходів істотно залежить від ризиків, які можуть виникати в процесі їх реалізації. До таких ризиків належить інформаційний ризик. Визначено джерела формування інформаційного ризику на різних етапах антикризового управління та запропоновано перелік заходів щодо зниження його рівня. In the modern terms of question of anticrisis management are actual for the any subject of menage. Progress of anticrisis measures substantially depends on the risks which can arise up in the process of their realization. The informative risk belongs to such risks. In the article certainly sources of forming of informative risk on the different stages of anticrisismanagement and the list of measures is offered on the decline of his level.
 • Item
  Методичні підходи до оцінки потенціалу управління машинобудівними підприємствами (на прикладі ВАТ "Пресмаш")
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Прокопишин, Л. М.
  Розглянуто методи оцінки потенціалу управління підприємствами та зазначено недоліки їх застосування. Визначено ключові показники для формування оцінки потенціалу управління машинобудівними підприємствами та здійснено оцінку його використання на ВАТ “Пресмаш”. Обґрунтовано необхідність мобілізації усіх внутрішніх резервів управління підприємствами на шляху до ефективного функціонування в умовах глобалізації. The methods of estimation of potential of management enterprises are considered and the lacks of their application are marked. Certainly key indexes for forming of estimation of potential of management machine-building enterprises and the estimation of his use is carried out on VAT of “Presmash”. Grounded a necessity of mobilization of all of internal backlogs of management enterprises is on a way to to the effective functioning in the conditions of globalization.
 • Item
  Роль конкурентоспроможного трудового потенціалу в інноваційному розвитку підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Галаз, Л. В.
  Поряд з підвищенням ефективності виробництва і праці, досягненням максимального прибутку головною метою підприємства в сучасних умовах є підвищення його конкурентоспроможності. Трудовий потенціал, будучи одним із основних складових елементів діяльності підприємства, безпосередньо впливає на реалізацію його стратегічних цілей забезпечення інноваційного розвитку. Next to the increase of efficiency of production and labour, profit maximization the primary objective of enterprise in modern terms is an increase of his competitiveness. Labour potential, being one of basic component elements of activity of enterprise, directly influences on realization of him strategic aims of providing of innovative development.
 • Item
  Фінансові аспекти формування конкурентної стратегії підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Юринець, О. В.; Катаєв, А. В.; Лісовська, Л. С.
  Викладено зміст і методологічні підходи до фінансового забезпечення конкурентної стратегії підприємства, спрямованої на підвищення рівня його конкурентоспроможності та максимізацію його вартості. Подано рекомендації щодо застосування методик фінансового забезпечення стратегічних управлінських рішень на вітчизняному підприємстві. Maintenance and methodological going is expounded near the financial providing of competition strategy of enterprise, directed on the increase of level of his competitiveness and maximization of his cost. Recommendations are given in relation to application of methods of the financial providing of strategic administrative decisions on a domestic enterprise.
 • Item
  Шлях підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мороз, Л. І.; Адельшінова, О. Р.
  Проведено аналіз та обґрунтування сутності конкурентоспроможності підприємства та розроблено шляхи її підвищення в умовах глобалізації з наведенням формули розрахунку конкурентоспроможності, що є підставою для визначення успіху вітчизняних підприємств. The analysis and essence’s substantiation of an enterprise’s competitiveness are carried out, ways of competitiveness’ increase are developed for the conditions of globalization with illustration of the calculation’s formula of competitiveness that is the basis of definition of the successful activity of the domestic enterprises.
 • Item
  Соціально-орієнтований менеджмент: об'єктивна необхідність і суть
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Захарчин, Г. М.
  Висвітлено необхідність формування соціально-орієнтованого менеджменту в умовах трансформації економіки України. Охарактеризовано основні чинники, що спонукають до переорієнтування системи менеджменту на соціальні аспекти. Розглянуто принципи соціальної відповідальності як важливого складника соціально- орієнтованого менеджменту і роль організаційної культури в становленні соціального менеджменту. The necessity of forming of the socially oriented management is reflected in the conditions of transformation of economy of Ukraine. Basic factors which induce to reconstruct orientation the management systems on social aspects are described. Principles of social responsibility are considered as an important component of the socially oriented management and role of organizational culture in becoming of social management.
 • Item
  Методологічні аспекти ціноутворення продукції виробничо-технологічного призначення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Герасимчук, К. Ю.
  Конкретизовано суть поняття “ціна” та встановлено її роль у діяльності вітчизняних підприємств. Ідентифіковано фактори впливу на ціну продукції виробничо-технічного призначення, а також механізм формування цін на неї в умовах ринку. The main point of the concept “price” is made concrete and its role in the activity of the Ukrainian enterprises is determined. Factors that influence the price of the production – technical goods and the mechanism of their prices formation are identified.
 • Item
  Проблемні аспекти термінології та класифікації резервів підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Астахова, М. М.
  Розглядаються підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення категорії “резерв” в обліковій та економічній літературі. Приділена увага нормативно- правовому забезпеченню щодо формування та використання резервів на вітчизняних підприємствах. Розглянуто підходи до класифікації резервів та запропоновано способи її удосконалення. The article shows national and foreign concepts concerning definition of the “reserves” category of accounting and economical literature. Attention to formal and normative base of reserves forming and using of national enterprises were paid in this article. Existing methods of reserves classifications were shown and ways of their improvement were proposed.
 • Item
  Обгрунтування витрат на рекламу в системі стратегічного менеджменту
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Балик, У. О.
  Запропоновано методи обґрунтування витрат на рекламу в системі стратегічного менеджменту. Проведено критичний аналіз існуючих методів економічного оцінювання рекламної діяльності. Виявлено особливості рекламної діяльності на ринку монополістичної конкуренції. Показано можливості застосування цінової дискримінації для підвищення ефективності рекламної діяльності.
 • Item
  Особливості розвитку корпоративної культури на засадах самоорганізації та синергії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Грибик, І. І.; Смолінська, Н. В.; Гирило, А. М.
  Розглянуто особливості розвитку корпоративної культури на засадах самоорганізації та синергії. Проаналізовано зарубіжний досвід розвитку корпоративної культури та висвітлено проблеми впровадження цього досвіду на українських підприємствах. The features of development of corporate culture are considered on principles of independent organization and synergy. Foreign experience of development of corporate culture is analysed and the problems of introduction of this experience are reflected on the Ukrainian enterprises.
 • Item
  Інтегрованість систем управління машинобудівними підприємствами: складові елементи і взаємозв'язки між ними
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Георгіаді, Н. Г.; Князь, С. В.
  Розкрито сутність концепції інтегрованості систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств. Базуючись на положеннях сучасної теорії систем, а також фундаментальних наукових принципах, сутність запропонованої концепції розкрито шляхом виділення її складових елементів та уточнення взаємозв’язків між ними. The article is devoted opening of essence of conception of integrating of control the system by economic development of machine-building enterprises. Being based on positions of modern theory of the systems, and also fundamental scientific principles, essence of the offered conception is exposed by the selection of its component elements and clarification of intercommunications between them.
 • Item
  Дослідження системної моделі двосекторної економіки із виділенням енергетичного сектора
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гайдучок, О. В.
  Описано системну модель двосекторної економіки, у якій окремо розглядається енергетичний та виробничий сектори. Досліджено систему диференціально-функціональних рівнянь для капіталу, потужності, цін на продукти для першого і другого економічних секторів, заробітної плати, проаналізовано характер зміни основних макроекономічних показників при різних змінах ціни на енергосировину. The system model of two sector economics, in which power and production sectors acts separately, is described. The system of functional-differential equations for sector power, capital, banking reserve, product prices for first and second sector, and salary is examined. The changes in main macroeconomic indices due to different change in energy price are analyzed.
 • Item
  Система управління якістю готельних послуг: методологічні аспекти
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дубодєлова, А. В.
  Проаналізовано методологічні аспекти функціонування системи управління якістю послуг на підприємстві готельного бізнесу. Розроблено пропозиції з формування структурних складових управління якістю готельних послуг на основі системного комплексного підходу. The methodological aspects of functioning of the system of quality management of services are analyses on the enterprise of hotel business. Suggestions are developed from forming of structural constituents of quality management of hotel services on the basis of systems complex approach.
 • Item
  Причини існування тіньової економіки у прикордонному з Європейським Союзом регіоні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Чайковський, Р. Й.
  Проаналізовано основні причини існування тіньових процесів (відсутність повноцінного ринкового середовища, важкість податкового навантаження, наявність недостатньо контрольованого кордону, поширення прихованої зайнятості, структурні диспропорції) в економіці західного прикордонного регіону України у трансформаційний період. Автором також виділено пріоритети у регіональній політиці та загальній детінізації економіки цього регіону. Reasons of origin of shadow processes (absence of valuable market environment, difficulty of the tax burden, presence of not enough controlled border, expansion of the hidden employment, structural disproportions) are analysed in the economy of western frontier region of Ukraine in a transformation period. Also an author is selected the row of priorities of regional policy and general de-shadowing of economy of this region.
 • Item
  Розроблення механізму реалізації державної програми розвитку туризму з метою підвищення туристичної привабливості регіону
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Музиченко-Козловська, О. В.
  Доведено необхідність, визначено цілі, завдання, основні напрями, специфіку, методи та інструменти реалізації державного регулювання розвитку туризму. Запропоновано порядок дій у державній регіональній туристичній політиці унаслідок узагальнення законодавчої та правової баз. Сформовано програму заходів щодо підвищення туристичної привабливості території. Розроблено механізм реалізації державної програми розвитку туризму у регіоні. The necessity is proved, is determined the purposes, tasks, basic directions, specificity, methods and tools of realization of state regulation of development of tourism. The order of actions in state regional tourist politics owing to generalization of legislative and legal base is offered. The program of measures on increase of tourist appeal of territory is generated. The mechanism of realization of the state program of development of tourism in region is developed.
 • Item
  Підходи до оцінки гармонізації розвитку житлово-комунального обслуговування населення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Процак К. В.
  Проаналізовано суть принципу сталого розвитку та особливості його застосування у сфері житлово-комунального обслуговування населення. Запропоновано уточнене змістове наповнення сталого розвитку, сформовано його визначення стосовно середовища проживання. Обґрунтовано підходи до визначення показників та індикаторів оцінки гармонійного розвитку сфери житлово-комунального обслуговування. The essence of steady development principle and peculiarities of its use in the sphere of population's public utility are analyses. Specified meaningful filling of steady development is offered and its definition is formed concerning environment of dwelling and approaches are proved as for determination of assessed indices and indicators of harmonic development in the sphere of public utility.
 • Item
  Проблеми використання та оцінки інноваційного потенціалу підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мірошник, Р. О.; Меренюк, Л. В.
  Проаналізовано поняття “інноваційний потенціал”. Обґрунтовано потребу формування та використання інноваційного потенціалу підприємства. Визначено основні підходи до оцінки інноваційного потенціалу в організаціях. Зосереджено увагу на участі держави у формуванні інноваційного потенціалу. Приділено увагу венчурному бізнесу. Подано рекомендації щодо раціональності та ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства. A concept is analysed "innovative potential". Description is given necessity of forming and use of innovative potential of enterprise. Basic approaches are certain to estimation of innovative potential in organizations. Attention is concentrated on participation of the state in forming of innovative potential. Spared attention to venture business. Given recommendations in relation to rationality and efficiency of the use of innovative potential of enterprise.
 • Item
  Інноваційний потенціал машинобудівних підприємств: поняття, класифікації, методичні рекомендації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Андріанов, Ю. О.
  Розглянуто сутність поняття “інвестиційний потенціал машинобудівного підприємства”, запропоновано методичні рекомендації з його оцінювання, а також побудовано абстрактну структурно-нормативну модель, яка призначена для пошуку оптимального значення рівня інвестиційного потенціалу щодо допустимого рівня інвестиційного ризику. In the article is considered essence of concept “investment potential of machine–building enterprise”, methodical recommendations are offered from his evaluation, and also an abstract structurally normative model which is intended for the search of optimum value of level of investment potential in relation to the possible level of investment risk is built.