Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2004. – №522

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об'єктів процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп'ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – № 522 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 208 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
8
13
18
21
24
27
30
34
39
44
48
53
58
62
68
73
78
85
90
97
101
109
115
120
126
129
136
142
148
155
161
165
168
175
181
186
193
202
207

Content


1
3
8
13
18
21
24
27
30
34
39
44
48
53
58
62
68
73
78
85
90
97
101
109
115
120
126
129
136
142
148
155
161
165
168
175
181
186
193
202
207

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Архітектура мережевого комплексу схемотехнічного проектування ALLTED
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Петренко, А. І.; Ладогубець, В. В.; Воєвода, О. О.; Національний технічний університет України “КПІ”
  Висвітлено деталі архітектури комплексу схемотехнічного проектування ALLTED.
 • Item
  Розпаралелювання трасування через глобальну комп'ютерну мережу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Коротєєва, Т. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано стратегії розпаралелювання обробки інформації через мережу Internet та наведені результати їх практичного застосування до задачі трасування ПЛІС.
 • Item
  Спеціалізована комп’ютерна система локалізації джерела акустичних сигналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Спіченков, С. Ю.; Романишин, Ю. М.; Гоць, В. І.; Парамуд, Я. С.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто структуру спеціалізованої комп’ютерної системи для просторової локалізації джерела акустичних сигналів. Наведені системи рівнянь для визначення просторових координат джерела за результатами взаємної кореляційної обробки сигналів у шести каналах. Проведений аналіз особливостей розв’язування системи рівнянь та похибок розв'язку.
 • Item
  Сучасні напрямки розвитку нейрокомп’ютерних технологій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Юрчак, І. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовані основні перспективні напрямки сучасного розвитку нейрокомп'ю- терних технологій. Наводяться переваги застосування новітніх алгоритмів для розв’язання інтелектуальних та багатовимірних задач. Наводяться результати практичного використання нейрокомп’ютерів.
 • Item
  Автоматизоване проектування пасажирсько-транспортної системи міста
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Мазур, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуті рівні та задачі автоматизованого проектування пасажирсько-транспортної системи міста.
 • Item
  Моделювання нейронних мереж для реалізації алгоритмів розпізнавання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Сахавне, Райд Фатхи; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуті методи опису та зображення нейронних мереж для реалізації алгоритмів розпізнавання. Розроблено послідовні, паралельні та послідовно-паралельні схеми реалізації обчислень у нейронних елементах.
 • Item
  Зміст до Вісника “Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18)
 • Item
  Побудова архітектури навчальної САПР
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Каркульовський, В. І.; Керницький, А. Б.; Мотика, І. І.; Чура, І. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто узагальнений підхід до побудови універсальної архітектури навчальної САПР.
 • Item
  Fundamental aspects of CMOS technology: basics, implications, and a roadmap to the future
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Foty, D.; Gildenblat, G.; Gilgamesh Associates, Fletcher; Pennsylvania State University
  Наведено огляд розвитку напівпровідникової технології та сучасний стан розвитку цього напрямку.
 • Item
  Математична модель оцінки взаємовпливу робочих середовищ, конструкцій та елементів давачів під час фізико-хімічних вимірювань
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Горопацький, В. Г.; Обшта, А. Ф.; Стащук, М. Г.; ДП "НДІ "Система""; Національний університет "Львівська політехніка"; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
  Запропоновано аналітичний підхід до врахування впливу фізико-механічних характеристик металу давача та фізико-хімічних характеристик середовища на достемен- ність показів засобу вимірювальної техніки під час вимірювання. Наведено результати досліджень, виконаних на основі запропонованого підходу.
 • Item
  Математична модель термоеластичного елемента рідинного актюатора
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Теслюк, В. М.; Денисюк, П. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано математичну модель терморідинного актюатора для проектування на функціонально-логічному рівні. Використано метод Рунге-Кутта для розв’язання задачі з визначення термопереміщень. Наведені результати залежностей вихідних характеристик від геометричних параметрів пружного елемента терморідинного актюатора.
 • Item
  Математична модель інтегрального ємнісного сенсора
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Теслюк, В. М.; Лобур, М. В.; Раєвський, П. Ю.; Денисюк, П. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано математичну модель інтегрального ємнісного сенсора. Для розв’язання рівнянь в часткових похідних використано метод скінченних різниць. Наведені результати залежності вихідних характеристик від геометричних параметрів мікросенсора та діелектричної проникності зовнішнього середовища.
 • Item
  Моделювання структури живлення збуджувачів електромагнітних хвиль
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Захарія, Й. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Пропонується апертурна квазістаціонарна модель структури живлення, придатна для аналізу некоординатних збуджувачів хвилеспрямовуючих структур. Принцип побудови моделі подано на прикладі апертури виходу коаксіальної лінії. Наведено порівняння апертурної квазістаціонарної моделі з моделлю у вигляді дельта-генератора.
 • Item
  H-адаптивне моделювання на основі методу скінченних елементів. Частина 3: Результати моделювання на прикладі задачі Ляме
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Макар, В. М.; Матвійків, О. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  У роботі, яка с третьою, завершальною, частиною циклу статей, присвячених h- адаптивному моделюванню складних задач математичної фізики на основі методу скінченних елементів, наведені числові результати розв'язання задачі Ляме про визначення напружено-деформованого стану порожнистого циліндра, який знаходиться під дією рівномірного тиску на внутрішню поверхню, за допомогою повного h2 адаптивного обчислювального процесу. Досліджено ефективність апостеріорної Z - оцінки та необхідність побудови оптимальної сітки у сенсі рівномірного розподілу за елементами локальної похибки дискретизації. Зроблено висновки про ефективність розглянутих алгоритмів прогнозування діаметра сітки.
 • Item
  Ідентифікація моделей для автоматизованого проектування пасажирсько-транспортної системи міста
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Мазур, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто задачі ідентифікації моделей пасажирсько-транспортної системи міста.
 • Item
  Моделювання процесів прийняття рішень при локалізації причин спрацювання захистів на енергетичних підприємствах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Нікольський, Ю. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано підходи до моделювання інформаційних об’єктів з метою побудови інформаційної інтелектуальної системи прийняття рішень прогнозування спрацювання захистів при значній складності об’єкта досліджень та великих обсягів інформації. Проведено попередній аналіз потоків інформації в момент, що передує спрацюванню захистів. Досліджено специфіку інформаційного потоку, який характеризує поведінку системи у передаварійний період.
 • Item
  Модель управління проектними ризиками
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Рішняк, І. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено структурну модель управління ризиками проекту. Описана формальна модель ризику під час прийняття рішень. Розглянуто оцінювання проблемної ситуації.
 • Item
  Підхід до побудови моделі дискретної коливної системи другого порядку та умови стійкості її режимів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Заяць, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропонований підхід та розроблений алгоритм побудови загальної моделі дискретної коливної системи, яка володіє широким спектром динамічних режимів. Отримані аналітичні оцінки амплітуди та частоти виявлених динамічних режимів моделі, які апробовані для значного класу функцій, що використовуються при побудові моделі. Встановлені необхідні та достатні умови стійкості виявлених режимів.
 • Item
  Аналіз і синтез архітектури складних апаратних і програмних систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Корпильов, Д. В.; Ткаченко, С. П.; Свірідова, Т. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано актуальну тему синтезу архітектури програмних і апаратних систем, моделювання й верифікацію розроблювальних програмних систем.
 • Item
  Моделювання хвилеводних випромінювальних систем на основі їхніх амплітудних характеристик
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004-02-18) Андрійчук, М. І.; Заморська, О. Ф.; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригана НАН України
  Розглянуто математичні моделі та розроблено алгоритми для знаходження конструктивних параметрів двох типів хвилеводних антен. Визначення цих параметрів відбувається постановкою та розв’язуванням задач синтезу. Запропоновано варіаційне формулювання задач синтезу, що дозволяє формувати амплітудні характеристики антен, близькі до заданих, а також задовольняти додаткові вимоги щодо рівня випромінювання в ближній зоні та поза заданим діапазоном частот. З використанням розроблених алгоритмів створено програмні комплекси, які можна застовувати як в існуючих САПР хвилеводних антен, так і в спеціалізованих САПР на основі заданих амплітудних характеристик випромінювання.