Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2009. – №651

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3187

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп`ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – № 651 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 248 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 42
 • Thumbnail Image
  Item
  Проектування наземних інформаційних комплексів систем дистанційного зондування Землі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Горбатий, І. В.
  Запропоновано нові технічні рішення під час проектування наземних інформаційних комплексів (НІК) приймання, оброблення та архівування даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), структурну схему та характеристики НІК. The new technical decisions during design the earth informative complexes (EIC) of receiving, processing archive the data of the remote sensing of Earth (RSE), structural scheme and parameters of EIC was offers. The recommendations for design EIC was formulate.
 • Thumbnail Image
  Item
  Обчислювальні структури адаптивного до обсягу ШПФ
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Процько, І. О.
  Розглянуто обчислення адаптивного до обсягу перетворення класу ШПФ (швидке перетворення класу Фур'є або дискретні гармонічні перетворення) на основі циклічних згорток. Дискретна базисна матриця перетворення представляється циклічними підматрицями, що задають ефективну модель обчислення. Запропоновано обчислювальні структури на основі потоку команд і потоку даних для цього підходу виконання дискретних гармонічних перетворень. The proposed computation adaptive to transform size FFT (class of Fourier transform of discrete harmonic transforms) is based on cyclic convolution. The discrete basis matrices of transform are presented of cyclic submatruces defining the efficient model of execution. The contril-flow and data-flow structures is considered for proposed coputational approach of discrete harmonic transforms.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження алгоритмів автоматичного вирівнювання текстів для англо-української мовної пари
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Палій, З. М.; Романюк, А. Б.
  Описано проблему вибору програм автоматичного вирівнювання та наведені результати вирівнювання паралельних текстів при створенні паралельного англо-українського корпусу художньої літератури. Розглянуто процедуру попереднього оброблення вхідних текстів. The research is mostly based on the search for a reliable alignment algorithm and its program implementation. As all the programs used within the scope of the research are freelyavailable and required some modification to ensure their reliable performance, a number of supporting programs have been developed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Автоматизована технологія розрахунку мікросенсорів пє'зорезистивного типу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Колесник, К. К.
  Розроблено технологію та підсистему для проведення автоматизованого розрахунку та створення проектної документації мікросенсорів п'єзорезистивного типу за допомогою ФРІ функцій САПР. За допомогою підсистеми одержано залежності між фізичними величинами, які вимірюються завдяки мікросенсорів, та вихідною напругою з мостової схеми п'зорезисторів мікропередавачів. The technjligy and subsysthem for execution of automated calculation and creation of the technical documentation of the piezoresistive microsensors with the help CAD/CAM/CAE is presented. The associations between physical values and voltage out from a bridge circuit of piezoresistive microtransmitters are obtained.
 • Thumbnail Image
  Item
  Програмні інструментальні засоби ігрового моделювання мультиагентних систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Кравець, П. О.; Полівенко, Д. В.
  Описується розроблений інструментальний програмний засіб, призначений для дослідження методів прийняття рішення в мультиагентних системах. Моделювання мультиагентних систем базується на методах теорії ігор, які дозволяють визначити структуру гри, умови взаємодії між гравцями, функції винагород. This paper describes the developed program tool which is intended for research of decision making methods in the myltiagent systems. Multiagent system which are modeled in this work are based on the game theory methods,which define a structure of game, terms of cooperation between players,functions of rewards.
 • Thumbnail Image
  Item
  Synthesis attemp and application of the universal principles in desifn of springs
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Branowski, B.; Glowala, S.
  Принципи проектування пружин - головне в цій роботі. Такі правила мають важливе значення в методології створення структури:одинарних пружин, матриці пружин, простих еластичних механізмів. Декілька варіацій правил було наведено в роботі. Проаналізовано багато застосувань для кожного з вказаних правил. Principle of spring design are the main object of the work. These principles are of cognitive meanining in methodology of creation the structure: single springs, set springs, simple elastic mechanisms. Several variations of principles have presented in the work. The analysis of many applications for tach of given sub princip,les, has been carried on.
 • Thumbnail Image
  Item
  Discrete-continuum modeling of lefs external osteosynthesis mechanics
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Diveyev, B.; Olenjuk, J.; Denysyuk, P.
  У роботі розглядаються ряди числових схем для обчислення складних конструкцій фіксаторів кісток. Комплекс числових схем забезпечує дискретно безперервний тип обчислень, який надає можливість в адаптивному режимі обчислювати навантаження не лише в елементах конструкції фіксатора, але і в місцях з'єднання фіксатора з кісткою. також розглядаються числові схеми для дослідження елементів з'єднувачів, які також будуються на основі кінематичних гіпотезю Це дослідження розвиває сучасну методологію прогнозування і контролю, засновану на теорії комплексного континіуму. The numerical scheme (NS) row is considered for complex fixer-bone cinstructions. Complex NS are provieded of discretely-continual type that enables in the adaptive mode to calculate tension not only in the fixer construction elements, but in places of most their concentration - in fixer-bone joints. It is considered also numerical shemes for research of joint elements that also are got on the basis of kinematics hypotheses. Present research develops a modern predictions and control methodology, based on complex continium theory.
 • Thumbnail Image
  Item
  Pendulum type dynamic absorbeapplications
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2009) Diveyev, B.; Hrycaj, V.; Koval, T.; Teslyuk, V.
  Розглянуто методи декомпозиції і синтезу числових схем на базі дискретно-неперервних модальних методів та виконано аналіз шляхів дослідження поведінки складних механізмів, зважаючи на їхню взаємодію з системою поглиначів динамічної вібрації. The main aim of this paper is pendulum type dynamic vibration absorbe attached to the elongated element design with taking into account complex machines dynamic Methods of decomposition and the numerical schemes syntethesis are consideed on the basis discrete-continuum modal method. Investigtion of complicated machines in view of their interaction with system of dynamic vibration absorbers is under iscussion.
 • Thumbnail Image
  Item
  Application of virtual reality environment for simulation of hazards in the forklift usage
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Okulicz, K.; Sierpinski, D.; Wrobel, J.
  Досліджено деякі основні завдання і ризики в дії автокарів. Для моделювання ризикованої ситуації застосовували комп'ютерну програму віртуального оточення для популярної моделі автокара Komatsu FB30H-2R. Прста модель в архітектурі VRML забезпечує інуїцію в поведінці завантаженого автокара на кривій. Також обговорено основні результати моделювання завантаженого перевороту автокара. Un the paper some basic risk problems in operation of forklifts have been investigated. To simulate hazardous situation dbring the operation of a popular forklift Komatsu FB30H-2R mjdel, a computer application for virtual environement has been introduced. A simple model in VRML architecture provides an insight into the behaviour of the loaded forklift on cirve. Basic results of the simulation of loaded forklift overturn have been discussed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Training laboratory for teaching elements of mechatronic on specialsty of manufacturing engineering
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009) Blacharski, W.
  Описано лабораторію, яка сформована на кафедрі Manufacturing Engineering and Automation в Гданському технологічному університеті. Лабораторія обладнана набором навчальних пристроїв для програмування диспетчерів PLC і для випробування додатків. Автор виявив зауваження щодо потреби переорієнтації навчальних планів на факультеті Mechanical Engineering в напрямку навчання мехатроніки. The paper presents a laboratory that is developed in Depsrtement of Manufacturing Engineering and Autimation in Gdansk University of Technjljgy. The laboratory is equiped between others with a set of training devices for programming PLC contrillers and for testing the application. The author's remarks about needs of reorientation curricula on Faculty of Mechanical Engineering in direction on mechatronic teaching.