Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – №691

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 416 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 67
 • Item
  Підвищення ефективності управління основними виробничими засобами на підприємстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Наконечний, Б. В.
  Досліджено основні шляхи підвищення ефективності управління основними виробничими засобами на підприємстві; розглянуто як інтенсивні, так екстенсивні шляхи їх реалізації. In this article the author researches the main ways how to increase the effectiveness of management of the main investment goods at an enterprise. He also analyzes intensive and extensive ways of their implementation.
 • Item
  Проблеми розвитку машинобудування в Україні за умови реалізації «концепції сталого розвитку»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Домарадзька, Г. С.; Русина, Н. С.
  Розглянуто проблеми розвитку машинобудівної галузі України та пошук можливих напрямів для вирішення завдань реструктуризації машинобудування в Україні з позицій відповідності цілям та пріоритетам сталого розвитку, оскільки істотних змін в українському машинобудуванні за останні роки не відбулось. Запропоновано системи економічних, адміністративних та соціально-психологічних методів для реалізації в Україні цілей і пріоритетів концепції сталого розвитку. Problems of mechanical engineering branch Ukraine restructuring are observed and search for possible directions to solv the task from the position according to conformity of aims and priorities of constante development concept, so fire as the haven been assenciale changes in Ukraine mechanical engineering resently. System of economic, administrative and socio-psychological methods are suggested for realisations goals and priorities constante development concept.
 • Item
  Проблеми та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Вермінська, О. М.; Гориславець, П. А.
  Проаналізовано основні тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку України, рівень інноваційності вітчизняної економіки згідно з Міжнародними рейтингами. Досліджено основні проблеми інноваційної діяльності в Україні, виявлено недоліки інвестиційно-інноваційної політики та запропоновано способи її удосконалення. The article analyzed the main trends of investment and innovation development of Ukraine, the level of innovativeness of the national economy according to international ratings. The problems of innovation activity in Ukraine, found flaws investment and innovation policies and the ways of its improvement.
 • Item
  Групи показників (індикаторів) оцінювання рівня розвитку підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Фещур, Р. В.; Самуляк, В. Ю.
  Проаналізовано категорійний апарат “показник”, “індикатор”; сформовано групи показників оцінювання рівня розвитку підприємств, а також запропоновано систему факторних оцінок рівня розвитку підприємств. In the article analyzed the category tool “index”, “indicator”, proposed the group of index value and the system of factor evaluation of enterprise development.
 • Item
  Характеристика методів та моделей діагностики кризового стану підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Фучеджи, В. І.
  У сьогоднішніх економічно нестійких для підприємств умовах, в їхній управлінській політиці та виробничо-комерційній діяльності набувають важливості фінансові ускладнення, зумовлені як зовнішніми загальнодержавними проблемами: нестабільність політичної ситуації, недосконалість законодавчої бази, криза неплатежів, спад виробництва, так і внутрішніми: неефективне використання коштів, недосконалий маркетинг, відсутність виробничого та фінансового менеджменту, незбалансованість фінансових потоків. Перехід до ринкової економіки не завершено і дотепер. Non-payments crisis, the decline in production and internal: inefficient use of funds, imperfect marketing, lack of production and financial management,In today's unstable economic conditions for the enterprises, their governmental policies and industrial and commercial activity will become effective financial difficulties caused by a foreign national problems: unstable political situation, an inadequate legal framework,non-payments crisis, the decline in production and internal: inefficient use of funds, imperfect marketing, lack of production and financial management, imbalances in financial flows. The process of transition has not ended to this day.In today's unstable economic conditions for the enterprises, their governmental policies and industrial and commercial activity will become effective financial difficulties caused by a foreign national problems: unstable political situation, an inadequate legal framework, non-payments crisis, the decline in production and internal: inefficient use of funds, imperfect marketing, lack of production and financial management, imbalances in financial flows.The process of transition has not ended to this day.
 • Item
  Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинутих країнах світу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Саталкіна, Л. О.; Лакіза, В. В.
  Проаналізовано особливості фінансування інноваційних проектів у розвинених країнах. Також обґрунтовано необхідність впровадження інновацій і важливість їх для розвитку економіки. Одним із важливих аспектів є необхідність і важливість використання досвіду фінансування інновацій у розвинених країнах для економіки України. In this article were analyzed the peculiarities of innovation financing in developed countries. In this article is also explained the necessarity of innovation providing and its importance for economy development. One of the most important aspects of the article is the necessarity of using the experience of developed countries in innovation financing for Ukraine.
 • Item
  Економічний інструментарій в системі управління підприємством
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Жигало, І. І.
  Розглядають формат і концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення як економічний інструментарій в системі управління підприємством. Аналізуються систем економічних інструментів стратегічного спрямування та параметри їх показників, можливості їх практичного застосування в управлінні вітчизняними підприємствами. A format and conceptual principles of the informaciyno-analitichnogo providing is examined as an economic tool in control system by an enterprise. The systems of economic instruments of strategic direction and parameter of their indexes, possibility, are analysed them practical application in a management domestic enterprises.
 • Item
  Особливості застосування методики визначення економічного капіталу банку та розрахунок його величини під окремі види ризиків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ковальчук, О. В.
  Розглянуто модель визначення економічного капіталу банку. Проаналізовано залежність величини капіталу банку від імовірних збитків. Досліджено методи розрахунку економічного капіталу для покриття кредитного, ринкового та операційного ризиків банківських установ. Consider the model definition of economic capital. The size dependence of the bank's capital from potential losses is analyzed. We investigate methods for calculating economic capital for covering credit, market and operational risks of banking institutions.
 • Item
  Ефективне функціонування складської системи підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Костюк, О. С.; Гринів, Н. Т.; Крук, М. В.
  Проаналізовано чинники, які впливають на функціонування складської системи підприємства, подано етапи вибору раціональної складської системи підприємства; наведено показники функціонування складської системи підприємства; проаналізовано вітчизняний ринок складської нерухомості; сформовано рекомендації щодо ефективного функціонування складської системи підприємства. Factors which influence on functioning of the ware-house system of enterprise are analysed, the stages of choice of the rational ware-house system of enterprise are given; indexes over of functioning of the ware-house system of enterprise are brought; a home ware-house property market is analysed; recommendations are formed in relation to the effective functioning of the ware-house system of enterprise.
 • Item
  Сутність проектів та їх загальна характеристика
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Передало, Х. С.; Огерчук, Ю. В.; Пшик-Ковальська, О. О.
  Розглянуто роль проектного підходу в управлінні підприємствами, проаналізовано різні трактування поняття «проект», наведено основні характерні особливості проектів, розглянуто принципи управління проектами, серед яких виділено принципи легітимності, екологічності та соціальної спрямованості. The role of approach planning in a management enterprises are considered, different interpretations of concept "project" are analysed, basic characteristic features over of projects are examined, principles of management projects are considered among principles of legitimity, ecofriendlyness and social orientation are explaned.
 • Item
  Проблеми бідності та рівня життя населення України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Вербицька, Г. Л.
  Досліджено поняття “бідність” у сучасній науці, визначено особливості бідності в Україні, сформовано загальні пропозиції щодо заходів державної політики з метою скорочення масштабів бідності в Україні та підвищення рівня життя українського населення. In the article investigational concept “poverty” in modern science, the features of poverty are certain in Ukraine, general suggestions are formed in relation to the measures of public policy with the purpose of reduction of scales of poverty in Ukraine and increase of standard of living of the Ukrainian population.
 • Item
  Моделювання і оптимізація інвестиційних ризиків на машинобудівних підприємствах в умовах невизначеності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Глібчук, В. М.
  Розроблено комплексний підхід до оцінювання ризику машинобудівних підприємств в умовах невизначеності за допомогою статичного теоретико-ігрового моделювання, який дає змогу інвестору оптимізувати інвестиційні проекти за визначеними ним самим принципами оптимальності. Розроблено чітку систему методичних положень, придатних та зручних для використання на практиці. In the article the complex going is developed near the estimation of risk of machinebuilding enterprises in the conditions of vagueness by a static game-theoretical design, which allows an investor to optimize investment projects after certain them by principles of optimum. The clear system of methodical positions of suitable is developed and user-friendly in practice.
 • Item
  Місце і принципи кооперування в системі інноваційного розвитку машинобудівного підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Офік, М. П.
  Уточнено принципи і об’єкти інноваційного розвитку, способи кооперування, послідовність етапів ідентифікування завдань інноваційного розвитку, які доцільно реалізовувати на засадах формування кооперативних відносин, а також конкретизовано параметри, які характеризують теперішній рівень інноваційного розвитку підприємства. Principles and objects of innovative development, methods of cooperation, sequence of the stages of authentication of tasks of innovative development, which it is expedient to realize on principles of forming of cooperative relations, are specified in the article, and also parameters which characterize the present level of innovative development of enterprise are specified.
 • Item
  Контролювання у системі менеджменту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мала, Н. Т.; Угрин, Л. Є.; Саніна, О. Р.
  Запропоновано класифікацію контролю, відображено модель процесу контролю, створено модель, яка дає змогу визначити типові засоби реагування працівників на рівень контролю у колективі, визначено тип поведінки працівника у процесі контролю відповідно до стилю керівництва. This article focuses on the classification of control, the model of controlling is presented; besides, we suggested the model which helps to define typical means of employees’ reaction on the level of controlling in the collective, the type of employee’s behavior is coordinated with the style of leadership.
 • Item
  Особливості формування споживчого попиту на ринку на прикладі ТМ “Nemiroff”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Лакіза, В. В.; Кондрак, М. Р.
  Предметом статті є висвітлення особливостей формування споживчого попиту на ринку на прикладі ТМ «Nemiroff». Описано особливості здійснення окремих операцій та порядок аналізування останніх досліджень і публікацій. У роботі використані теорії щодо особливостей формування споживчого попиту на ринку на прикладі ТМ «Nemiroff» і результати маркетингового дослідження ринку. Усі кроки ґрунтуються на економічному обґрунтуванні кожної окремої теорії; оцінено реакцію споживача на товар. The subject of given article are illuminating of special features of creation direct demand on the market (for example, brand mark "Nemiroff"), list of special features of realization separate operations and orders in analization of last investigation and publication. Theories of special features of direct demand creating on the market, for example brand mark ‘Nemiroff’, and results of marketing investigation of the market are used in this article. All steps are based on economic argumentation of every individual theory, and valuing of consumer behaviour on the goods is describing in this article.
 • Item
  Класифікація організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства та умови їх застосування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Босак, А. О.; Дарміць, Р. З.; Босак, В. О.
  Розроблено процедуру формування та розвитку організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Виділено фактори, які впливають на вибір типу організаційної структури управління. Розвинуто класифікацію організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. In the article is designed procedure of shaping and developments of organizing structures foreign economic enterprise activity. Chosen factors, influence upon the choice of type of the organizing structure of management. Categorization of organizing structures foreign economic enterprise activity is developed.
 • Item
  Моделювання стратегії формування і розвитку організаційної культури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Фещур, Р. В.; Захарчин, Г. М.
  Описано сукупність економіко-математичних методів моделювання стратегії формування і розвитку організаційної культури. Обгрунтовано переваги та практичне застосування методу поєднувального аналізу для визначення пріоритетних напрямів розвитку ознак організаційної культури. Охарактеризовані параметри регресійної моделі вибору оптимальної стратегії формування і розвитку організаційної культури. The aggregate of економіко mathematical methods of design of strategy of forming and development of organizational culture is described. Grounded advantages and practical application of method of сombined analysis for determination of priority directions of development of signs of organizational culture. The parameters of regressive model of choice of optimum strategy of forming and development of organizational culture are described.
 • Item
  Основні засади комплексного підходу до проблем енергозбереження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Акіншина, О. В.; Третьякова, Л. І.
  Розглянуто питання щодо необхідності впровадження на підприємствах України пріоритетної політики енергозбереження, досліджено основні напрями, елементи і програми національної політики енергозбереження деяких країн Європи і Азії, наведено алгоритм вирішення проблеми енергозбереження з огляду на комплексний системний підхід, характеризуються національні стандарти з управління енергією. The article deals with the issue of implementing energy saving policies across Ukrainian industries as a matter of priority; national energy saving policies of several European and Asian countries are being investigated with a focus on main directions and structural elements; an energy saving algorithm based on composite, systematic approach is introduced; the national energy management standards are presented.