Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. – 2019. – Випуск 6

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі» є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Інформаційні системи та мережі» який започатковано у 1997 р. У журналі публікуються статті англійською та українською мовами. Вісник індексується в Google Scholar та Index Copernicus.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор В. В. Пасічник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – № 6. – 110 с.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі

Зміст


1
13
30
41
52
66
79
90
103

Content


1
13
30
41
52
66
79
90
103

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Інформаційне забезпечення виготовлення документів про вищу освіту державного зразка випускникам Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Голощук, Р. О.; Вовк, О. Б.; Holoshchuk, Roman; Vovk, Olena; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Важливість упровадження стандартів на всіх рівнях освіти є важливим та невід’ємним фактором зростання інтелектуального потенціалу України. Підходи ринкової економіки вимагають від навчальних закладів не тільки надання якісних освітніх послуг, але й видавання документів про освіту відповідно до європейських норм та правил. Саме це є запорукою конкурентоспроможності. У сучасних умовах випускники, зокрема закладів вищої освіти, повинні мати сертифікати та інші документи, які підтверджують якість наданих освітніх послуг та гарантують захищеність та унікальність отриманих документів. Крім того, такі документи повинні відповідати технічним регламентам. Причому заклади вищої освіти, які виготовляють таку документацію, повинні переконливо доводити свою компетентність, розробляючи відповідне інформаційне забезпечення, оскільки це підвищує довіру до виданих ними документів завдяки оцінюванню їхньої компетентності на підставі загальноприйнятих критеріїв. У сфері удосконалення такої продукції головну роль відіграє комплексне управління якістю продукції на основі міжнародних стандартів ISO 9001. Мета статті – проаналізувати документацію та побудову інформаційної підтримки виготовлення диплома про вищу освіту у Видавництві Львівської політехніки. Для вдруковування змінної персоніфікованої інформації випускників у бланки дипломів розроблено інформаційну систему “Диплом” у середовищі Microsoft Access. Розроблене інформаційне забезпечення дало змогу оптимізувати процес виготовлення документів про вищу освіту державного зразка та істотно знизити ціну бланків документів про вищу освіту та підвищити конкурентоспроможність студентів ЗВО, зокрема Національного університету “Львівська політехніка”, на міжнародних ринках праці, передусім Європейського Союзу.
 • Item
  Порівняльна характеристика функціональних можливостей систем комп’ютерної математики в процесі розв’язування задач
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Юнчик, Валентина Леонідівна; Федонюк, А. А.; Yunchyk, Valentyna; Fedonyuk, Anatolii; Східноєвропейський університет імені Лесі Українки; Lesya Ukrainka Eastern European National University
  Здійснено порівняльний аналіз найпоширеніших систем комп’ютерної математики та описано їх структуру. Визначено основні функції систем комп’ютерної математики та наведено переваги і недоліки використання таких систем, як: Derive, Mathematika, Matlab, Mathcad, Maple, MuPad, Gran, GeoGebra. Описано український програмний засіб Gran, який застосовують для графічного аналізу функцій (Gran1), систем геометричних об’єктів на площині (Gran-2D) та просторових об’єктів (Gran-3D). Розглянуто системи, що використовуються для розв’язування задач з алгебри (Mathematika, Matlab, Mathcad, Maple), та вказано математичні пакети, які доцільно застосовувати для навчання динамічної геометрії (DG, Сabri II Plus, Geometers’SketchPad). Докладно розглянуто систему динамічної математики GeoGebra, що є універсальним засобом для навчання алгебри, геометрії, математичного аналізу, теорії ймовірності, математичної статистики та інших розділів математики. Під час навчання математичних дисциплін система GeoGebra використовується як засіб для візуалізації досліджуваних математичних об’єктів, виразів, ілюстрації методів побудови; як середовище для моделювання та емпіричного дослідження властивостей досліджуваних об’єктів; як інструментальновимірювальний комплекс, що надає користувачеві набір спеціалізованих інструментів для створення і перетворення об’єкта, а також вимірювання його заданих параметрів. Розглянуто приклади розв’язування задач у системі динамічної математики GeoGebra із наведеними основними вказівками. Проаналізовано процеси розв’язування задач у системі динамічної математики GeoGebra та в інших системах.
 • Item
  Аналіз математичних моделей функціонування скалярних багатопроцесорних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Опірський, І. Р.; Зибін, С. В.; Хорошко, В. О.; Opirskyy, Ivan; Zybin, Serhii; Horoshko, Vladimir; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний авіаційний університет, кафедра безпеки інформаційних технологій; Lviv Polytechnic National University; National Aviation University, Department of Information Technology Security
  Досліджено математичні моделі функціонування складних систем. Встановлено відповідність результатів дослідження якісним уявленням про поведінку системи, насичення системи у разі збільшення кількості користувачів. Побудовано модель однорідної складної системи за наявності пріоритетного (потоку) великих задач. Досліджено функціонування однорідної складної системи під час опрацювання потоків складних задач за припущення, що у систему із N елементарних персональних електроннообчислювальних машин з додатковою нескінченною зовнішньою пам’яттю надходить пуассонівський потік програм (Р-програми) із певною частотою. Запропоновано новий підхід до дослідження функціонування складних систем. Передбачено, що система має різнотипні ресурси та заявки, що потребують різних комбінацій цих ресурсів. У роботі запропонована доволі детальна модель системи, яку названо багаторесурсною системою масивного обслуговування. Запропоновано методику визначення межі потужності багаторесурсної системи масивного обслуговування. Ця методика дає змогу визначити межі потужності для системи із фіксованими характеристиками вхідного потоку. Запропоновано модель, що дає можливість встановлювати мінімальну необхідну кількість джерел запитів за заданої кількості процесорних зон робочого поля. Коли перерозподіл ресурсів здійснюється тактовно, то описану модель можна застосовувати для вибору мультипрограмування як для мультипроцесорних (розподіл процесорів між задачами), так і для мультипрограмних однопроцесорних обчислювальних систем (розподіл оперативної пам’яті між задачами). Запропоновано методику підрахунку кількості варіантів розміщень задач в обчислювальній системі в межах цієї структури чи множини структур, а також методику визначення вірогідних характеристик однорідних складних систем у режимі пам’ятного опрацювання складних задач за різних дисциплін розподілу. Вона придатна для параметрів, характерних для проєктування сучасних однорідних складних систем, які повинні містити сотні й тисячі мініпроцесорів і обслуговувати сотні користувачів. Проаналізовано математичні моделі щодо функціонування складних систем, що дозволяє здійснювати вибір тієї чи іншої системи для конкретної задачі. Отримані результати узгоджуються з уявленнями про поведінку систем та насичення системи у разі збільшення кількості користувачів. Крім того, виявлено вірогідність розв’язання усіх задач системою, що дає змогу прогнозувати продуктивність однорідних складних систем і використовувати для вибору параметрів проєктованих систем.
 • Item
  Аналіз вибору ІТ спеціальностей учнями випускних класів на прикладі м. Тернополя
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Кунанець, Наталія Едуардівна; Небесний, Р. М.; Назарук, М. В.; Пасічник, Володимир Володимирович; Kunanets, Nataliia; Pasichnyk, Volodymyr; Nebesnyi, Ruslan; Nazaruk, Mariia; Національний університет “Львівська політехніка”; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Рівненський державний гуманітарний університет; Lviv Polytechnic National University; Ternopil Ivan Puluj National Technical University; Rivne State Humanitarian University
  Реалізація ефективних комунікативних процесів у міських соціокомунікаційних середовищах є необхідною передумовою формування процедур професійного самовизначення мешканців у “розумних” містах. Саме вони забезпечують встановлення міжособистісних зв’язків у міському соціумі, зокрема системи освіти, ринку праці та трансформацій, які відбуваються в економіці міст та територіальних громад. Проведені дослідження засвідчують, що процес вибору професійного спрямування особи є складним, багатокроковим, ітеративним соціокомунікаційним процесом, який потребує врахування великої кількості параметрів та передумов. Для підвищення ефективності прийняття рішення абітурієнтом щодо вибору майбутнього фаху розроблено програмно-алгоритмічний комплекс, який реалізовує інформаційні технології вибору професії та супроводу підготовки фахівців. У статті розглянуто архітектуру програмно-алгоритмічного комплексу як складову проєктної діяльності щодо забезпечення потреб ІТ галузі у кваліфікованих кадрах, підготовка яких розпочинається зі шкільної лави. З використанням функціональних можливостей програмно-алгоритмічного комплексу проаналізовано тенденції щодо складання зовнішнього незалежного оцінювання на прикладі випускників середніх шкіл міста Тернополя з предметів, профільних для спеціальностей ІТ галузі. Результати ЗНО та вибору предметів для його складання засвідчують поступове зростання зацікавленості абітурієнтів спеціальностями ІТ галузі.
 • Item
  Інтелектуальна інформаційна система «розумний замок» для захисту приміщень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Рибак, Л. Я.; Кравець, П. О.; Rybak, Lev-Volodymyr; Kravets, Petro; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто інтелектуальну інформаційну систему “Розумний замок” для захисту приміщень. Здійснено загальний опис розумного дому та актуальності їх використання. Сформульовано проблему, яка виникає під час використання розумних пристроїв для дому. Наведено приклади двох відомих таких моделей: SmartLock та Schlage Sense Smart Lock. Проаналізовано їхні переваги та недоліки для врахування під час розроблення інтелектуального замка. Подано короткий опис актуальної інформації щодо методики розпізнавання обличчя. На основі цих даних сформульовано цілі, які досягнуто у цій статті. Наведено діаграму функціонування підсистем інтелектуальної інформаційної системи. Виконано детальний опис кожної зі складових інформаційної системи, а саме: серверної частини, програми для розпізнавання обличчя, бази даних та фізичного пристрою “розумний замок”. Здійснено поетапний опис процесу створення кожного із цих модулів системи. Обґрунтовано вибір мови програмування, вебзасобів, пристроїв для запуску, операційної системи, системи управління базами даних та програмних бібліотек для розпізнавання обличчя. Наведено детальний опис пристрою, на якому працюватиме програма, та пристрою, який використано для налагодження програмних елементів системи. Пояснено підхід до вибору типу інтеграції інтелектуальної інформаційної системи, описано принцип роботи інформаційної системи, продемонстровано концептуальну модель системи. Наведено приклад використання цієї інформаційної системи в реальних умовах. Надано інструкції щодо типового використання інформаційної системи користувачем. Проаналізовано результати та сформовано висновки щодо актуальності створення інформаційної системи та її практичного застосування.
 • Item
  Метод визначення опору потоку повітря пористих матеріалів на основі коефіцієнтів звукопоглинання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Мельник, М. Р.; Керницький, А. Б.; Рубаха, Я.; Камісінські, Т.; Melnyk, Mykhaylo; Kernyskyy, Andriy; Rubacha, Jaroslaw; Kamisinski, Tadeusz; Національний університет “Львівська політехніка”; Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца; Lviv Polytechnic National University; AGH University of Science and Technology
  Подано розроблене у системі Labview програмне забезпечення для автоматизації процесу розрахунку опору потокові повітря пористих матеріалів. Підхід полягає в автоматизованому збиранні та опрацюванні інформації із давача тиску та витратоміра. Розроблене програмне забезпечення дало змогу автоматизувати процес визначення коефіцієнтів звукопоглинання пористих матеріалів методом продування потоком повітря. Програмне забезпечення дає змогу виконувати аналіз даних у режимі реального часу. Співвідношення між зміною тиску і потоком повітря подано у вигляді графіка. Це дає змогу в реальному часі оцінити достовірність вимірювань. Описано процедуру та методи вимірювань. Викладено розроблений та реалізований метод визначення опору потоку повітря на основі коефіцієнтів поглинання звуку, що дало змогу порівняти результати, отримані з імпедансної трубки та лабораторної установки для визначення опору потоку повітря методом продування, порівнюючи тільки значення опору повітря, а не функцію залежності коефіцієнта поглинання від частоти. Для обчислення коефіцієнта звукопоглинання вибрано емпіричну модель Мікі, яка є модифікацією моделі Ділейні–Базлі, але, на відміну від останньої, виключає виникнення від’ємних значень коефіцієнта звукопоглинання на низьких частотах. Для перевірки методів значення опору потокову повітря визначено трьома способами: обчислено в результаті експерименту, з використанням лінійного наближення для всього набору даних й за допомогою запропонованого методу. На прикладі меламінової піни показано, що запропонований спосіб дає змогу краще зіставити регресійну пряму із експериментальними даними, а це, своєю чергою, дає можливість мінімізувати похибку вимірювання порівняно із раніше використовуваним методом.
 • Item
  Система ідентифікації проблемних ситуацій тестування програмного забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Буров, Є. В.; Микіч, Х. І.; Верес, О. М.; Литвин, В. В.; Burov, Eugene; Mykich, Khrystyna; Veres, Oleh; Lytvyn, Vasyl; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено та розроблено методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на базі онтологій із використанням механізмів логічного виведення, які застосовано в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень для завдань тестування програмного забезпечення. Розглянуто актуальну проблему тестування програмного забезпечення із використанням онтологічного моделювання для своєчасного виявлення помилок та поліпшення якості розроблюваного програмного продукту. Використання онтологічного моделювання для подання та ідентифікації ситуацій створює додаткові можливості для розв’язання задачі ідентифікації та обмеження. Перевагою є здатність застосування логічного виведення та використання аксіом під час міркувань про ситуації. Це забезпечує перспективу розроблення методів ідентифікації ситуацій, що ґрунтуються на логічному виведенні на основі інформації про поточний стан предметної області та знань про цю область. Використана модель завдань дає змогу не лише автоматизувати виконання деяких простих завдань, але й на основі наявних знань про ситуації здійснювати логічне міркування у системах тестування. Онтологічне подання знань про предметну область дало змогу формалізувати знання про проблемні ситуації, що виникають у проєкті, а застосування розроблених методів ідентифікації ситуацій у системі забезпечило вчасне виявлення загрозливих ситуацій та формування рекомендацій щодо їх уникнення. Всі ці фактори сприяють поліпшенню якості програмного продукту під час його розроблення. У роботі подано онтологію галузі тестування програмного забезпечення, а також наведено алгоритм роботи системи та здійснено моделювання на базі UML. Розроблено архітектуру системи ідентифікації ситуацій та програмний комплекс для аналізу і моделювання проблемних ситуацій на прикладі систем підтримки прийняття рішень галузі тестування, центральним компонентом яких є інструментальний засіб для онтологічного моделювання – Protégé. Для розширення функціональних можливостей редактора Protégé використано два плагіни, за допомогою яких здійснено моделювання за допомогою мов SWRL, SQWRL. Результати роботи доцільно використовувати для розв’язування задач виявлення критичних ситуацій під час розроблення та тестування програмного забезпечення, повторного використання інформації в базах знань організацій з розроблення програмного забезпечення, що поліпшить якість створюваного програмного забезпечення.
 • Item
  Метод дедублікації та розподілу даних у хмарних сховищах під час резервного копіювання даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Русин, Б. П.; Погрелюк, Л. В.; Висоцька, В. А.; Осипов, М. М.; Rusyn, Bohdan; Pohreliuk, Liubomyr; Vysotska, Victoria; Osypov, Mykhailo; Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України; Національний університет “Львівська політехніка”; Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS Ukraine; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено інтелектуальну систему дедублікації та поширення даних у хмарних сховищах. Сформоване програмне забезпечення має зручний інтерфейс, який дає змогу створювати резервні копії та відновлювати дані. Здійснено аналітичний огляд методологічних засад дослідження, проаналізовано різні підходи до резервного копіювання даних із використанням дедублікації та розподілу даних у хмарному сховищі, висвітлено їхні переваги та недоліки. Детально розглянуто переваги та недоліки сучасних технологій дедублікації даних. Цей аналіз довів ефективність розроблення та впровадження інтелектуальної системи дедублікації та розподілу даних у хмарному сховищі. Виконано систематичний аналіз предметної області. Сформульовано мету функціонування та розвитку системи, мету та місце функціонування системи, визначено очікувані ефекти від впровадження програмного продукту. Розроблено та детально описано концептуальну модель системи. Наведено детальні діаграми прецедентів, стану переходів, послідовностей, компонентів та класів, що разом дають змогу визначити поведінку системи, встановити та сформулювати необхідні бізнес-процеси. Проаналізовано (наведено недоліки та переваги використання різних підходів) та вибрано ефективні методи розв’язання задач: гібридна дедублікація на рівні блока, розбиття даних на основі цифрового відбитка Рабіна, розподіл даних на основі хеш-значень одиниці дублювання та використання розподіленого індексу. Під час аналізу розв’язків задач вибрано мову програмування Rust для написання клієнтської частини, мову програмування Scala для серверної частини, Akka для управління розподіленими обчисленнями та Amazon S3 як хмарне зберігання. Розроблено інтелектуальну систему дедублікації та розподілу даних у хмарному сховищі, здійснено опис програмного забезпечення, розглянуто етапи роботи користувача. Проведено тестування роботи спроєктованої системи та створено кілька контрольних зразків, проаналізовано результати.
 • Item
  Архітектура системи онлайн-туризму для пошуку та планування подорожей з урахуванням потреб користувача
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Литвин, В. В.; Наум, О. М.; Висоцька, В. А.; Дверій, М. В.; Lytvyn, Vasyl; Naum, Oleh; Vysotska, Victoria; Dverii, Mykola; Національний університет “Львівська політехніка”; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Lviv Polytechnic National University; Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
  Мета роботи – спрощення процесу пошуку та планування подорожей та поїздок для користувачів завдяки застосуванню інтелектуальної системи інтеграції та формування контенту. Одним із основних завдань є здійснення пошуку та повернення його результатів користувачеві для подальшого вибору оптимальних варіантів авіаперевізників, готелів, сервісів оренди авто тощо. Агрегація усіх корисних даних дасть змогу значно зменшити час, необхідний користувачеві для пошуку потрібної інформації під час планування поїздки. Результати, отримані в ході пошуку, дають можливість виконати аналіз та порівняння усіх доступних варіантів та вибрати найкращий. Отже, об’єктом дослідження є процес пошуку, інтеграції та формування контенту, який буде корисним для туристів, а предметом дослідження – процес інтеграції та формування контенту з урахуванням потреб користувача. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробленні моделі інтелектуальної системи інтеграції даних з різних інтернет-ресурсів для забезпечення пошуку та планування подорожей та поїздок для користувачів. У роботі досліджено та використано методи інтеграції контенту для формування результатів у відповідь на запит користувача, а саме для забезпечення швидкого доступу до всієї необхідної інформації, яка може знадобитися користувачеві для планування туристичної подорожі. Розроблювана система поки що на стадії тестування, щоб виявити максимальну кількість помилок перед упровадженням продукту на ринок. В майбутньому вона може слугувати основою для глобальної системи пошуку та формування туристичного контенту, яка використовуватиметься в усьому світі.