Архітектура. – 2012. – №728

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», а також архітектурних шкіл інших вищих навчальних закладів. У публікаціях розглянено актуальні проблеми теорії та практики у галузі архітектури, містобудування і дизайну. Для наукових працівників та інженерів, які працюють у галузі архітектури.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 728 : Архітектура / відповідальний редактор Б. С. Черкес. – 276 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 44
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Архітектура» № 728
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Зміст до Вісника "Архітектура" № 728
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Життєвий і творчий шлях Романа Миколайовича Липки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Черкес, Б. С.; Клименюк, Т. М.
  Досліджено значення особистості Романа Миколайовича Липки як лідера Львівської архітектурної школи, завдяки якому була збережена класична традиція архітектурної освіти в регіоні. The importance of the personality of Roman Lipka as a leader of the Lviv architectural school, through which the classical tradition of architectural education in the region has been preserved is vestigated in the article.
 • Item
  Творча спадщина архітекторів родини Консулових
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бірюльов, Ю. О.; Черкес, Б. С.
  Розглянено життєвий і творчий шлях львівських архітекторів Анатолія, Музи і Наталії Консулових. Проаналізовано їх архітектурні, дизайнерські та графічні твори, виокремлено формально-стильові прийоми. Article covers life path and art career of lviv architectors Anatoly, Muza and Natalia Konsulovs. Their architectural, design and graphical works are analyzed, formal style methods are selected.
 • Item
  Мистецька освіта у Львівській архітектурній школі в міжвоєнний період 1919–1939 (1945) рр.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Петровська, Ю. Р.
  Висвітлено історію розвитку мистецької підготовки архітекторів у Львівській політехніці в міжвоєнний період. Розглянено художні дисципліни, які викладали на архітектурному факультеті, та зазначено професорсько-викладацький склад кафедр. History of development of artistic preparation of architects is covered in the Lviv Polytechnic in the interwar period. Considered artistic disciplines that was laid out on an architectural faculty and academic staff of departments.
 • Item
  Особливості конкурсної діяльності 20–30-х років ХХ ст. у контексті розвитку архітектурного процесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дудка, О. М.
  Виявлено організаційні та методичні аспекти розвитку радянської архітектури 1920–1930 рр. в контексті розвитку архітектурного процесу, визначено функції, значення в цьому процесі творчих конкурсів, а також їхній вплив на формування архітектурної теорії та практики цього періоду. In the paper the organizational and methodical aspects of developing soviet architecture in the context of architectural processes 1920–1930 are treated. The place and the role in the processes of creative contests and their influence of forming architectural theory and practice of this period are determined.
 • Item
  Особливості влаштування фундаментів з буронабивних паль у складних інженерно-геологічних умовах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Петренко, Ю. В.
  Викладено актуальні проблеми зі спорудження будівель у складних інженерно-геологічних умовах. Істотне збільшення вартості землі в українських містах змушує інвесторів та будівельні кампанії звертати увагу на земельні ділянки, які до цього часу вважалися непридатними для будівництва внаслідок складних інженерно-геологічних умов. Сучасні умови будівництва дають змогу використовувати нові передові методи і технології, які забезпечують спорудження будівель на раніше недоступних ділянках: в ярах, на болотах, крутих схилах тощо. In the articles expounded issues of the day are on building of buildings in difficult engineer geological terms. The substantial increase of cost of earth in the Ukrainian cities compels investors and build campaigns to pay a regard to lot lands which to this time was considered useless for building as a result of difficult engineer geological terms. The modern terms of building allow to utillize new front-rank methods and technologies which provide building of buildings on beforeinaccessible areas: in ravines, on bogs, steep slopes, etc.
 • Item
  Сонячні будинки: типологічна класифікація
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Казаков, Г. В.
  Проаналізовано окремі приклади перших сонячних будинків, збудованих в Україні. Проведена класифікація сонячних будинків за їх основними ознаками: тип будинку, об’ємно-планувальна схема, орієнтація. There are analyzed some examples of the first “sunhouses” that were built in Ukraine. There is classification of “sunhouses” by their main descriptions: the building type, spaceplanning scheme, orientation.
 • Item
  До питання генеалогії орнаменту в архітектурі та інтер’єрному просторі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Радомська, В. Р.; Тирпич, І. А.
  Розглянено проблематику генеалогії орнаменту як однієї з важливих ознак структурної зміни в архітекутрі та інтер’єрному просторі. Висвітлено питання філософії формотворення орнаментики галицького митця М. Сосенка (1875–1920 рр.) в цьому контексті та теорії «нового орнаменту» в епоху цифрових технологій на тлі класичних форм психологічно-естетичного сприйняття, функціональності та призначення орнаменту. This article examines the genealogy of ornament as one of the important factors of the structural change in architecture and interior space. In this context, it raises the issue of the philosophy of the creation of the ornamental forms of M. Sosenko (1875–1920), a Halychyna-based artist as well as the theory of «new Ornamentation» in the digital technology era on the background of classic forms of psychological and aesthetic perception, the functionality and designation of ornaments.
 • Item
  Оцінювання експлуатаційної надійності будівельних конструкцій (на прикладі покриття бювету мінеральних вод у Трускавці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гладишев, Д. Г.; Шулдан, Л. О.
  Проведено аналіз експлуатаційної надійності вантових конструкцій покриття бювету мінеральних вод у м. Трускавець, на основі якого запропоновано технічне рішення з їх реконструкції. The conducted operating security of guyed constructions of coverage of pump-room of mineral waters analysis is to Truskavets on the basis of which technical solution is offered from their reconstruction.
 • Item
  Стилістика та дизайн масверків вікон і порталів львівських будівель ХV – початку ХХ ст. (на основі натурних досліджень)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Казанцева, Т. Є.; Заречнюк, О. Г.
  На основі проведених натурних досліджень проаналізовано стилістичну еволюцію масверків вікон та порталів львівських готичних та неоготичних будівель. The stylistic evolution of windows and portals tracery in Lviv gothic and neogothic buildings is determined based on the natural explorations.
 • Item
  Дизайн фасаду мацев
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бойко, Х. С.
  Розглянено особливості композиційних прийомів та специфіку пластичних зображень, що застосовувались для декорування мацев у XVII – на початку XX ст., а також визначено та проаналізовано структурні складові композицій їх фасадів. The peculiarities of composition and specificity of the plastic images that are used for decoration of the matsevs (XVI I - beg. XX century) were reviewed, and the structural composition of their facades were identified and analyzed.
 • Item
  Дизайн середовища: проблеми та перспективи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мигаль, С. П.
  Розглянено проблему дизайну середовища в контексті нових підходів та технологій дизайнерського проектування, концепції сталого розвитку. Подано концепти і стратегії формування організованого соціосистемного середовища. Considers the problem of design protection in the context of new approaches and technologies design planning, sustainable development. Filed concepts and environmental strategy formation of spatially-subject environment.
 • Item
  Помилки утеплення стін будинків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бродський, М. О.; Печеник, О. М.; Лісних, Л. І.
  Розглянено поширені помилки утеплення стін. In this article considered widespread mistakes of wall insulation.
 • Item
  Протодизайн — міф чи реальність?
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Станкевич, М. Є.
  Розглянено проблемне поняття „протодизайну”, важливе для дослідження історії та теорії дизайну середовища, промислового та графічного. Запропоновано тернарну морфологію напрямів проектної творчості середини ХХ ст. замінити на семизначну, характерну для початку ХХІ століття. The article discussed the main concept ”protodesign”, topical for research of history and theory of architecture-design, industrial-design and graphic-design. Proposed to change a ternary morphology of directions of creative projects in the mid of 20 century to the seven sections morphology indicative for the beg. of 21 century.
 • Item
  Еволюція розвитку монастирського комплексу св. Онуфрія у Львові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чень, Л. Я.
  Розглянено еволюцію розвитку архітектури монастирського комплексу св. Онуфрія у Львові. Виявлено основні етапи розвитку архітектурно-планувальної структури монастирського комплексу. We consider the evolution of architecture of the monastery complex of St. Onuphrius in Lviv. Vyvleno main stages of architectural planning structure of the monastery complex.
 • Item
  Видатний майстер львівської монументальної скульптури А. Попель
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бірюльов, Ю. О.
  Досліджено творчість Антона Попеля – одного з найвідоміших львівських скульпторів наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. На його творах позначився вплив академізму, неоренесансу, необароко та веризму. Багата творча спадщина Попеля насамперед свідчить про його великий хист до монументальної скульптури. Він часто займався оздобленням львівських будинків, майстерно пов’язуючи їх з архітектурою. Anton Popiel was one of the most famous Lviv sculptors of the late 19th and early 20th century. In his works clearly marked was the influence of Academism, Neo-Renaissance, Neo-Baroque and Verism currents. The rich artistic output of Popiel proved first of all his talent for monumental sculpture. He made many architectonic sculptures in Lviv, skilfully combined with the buildings.
 • Item
  Сади на дахах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Крайниковець, О. В.; Дідик, В. В.; Максим’юк, Т. М.
  Розглянено особливості організації садів на дахах, їхні переваги, конструкції, вплив на навколишнє середовище та застосування у міському середовищі. Актуальність розвитку садів на дахах в архітектурі Львова. The paper examines the characteristics of roof gardens organisation, their advantages, constructions, their usage in the urban surroundings and the way they influence the environment. The relevance of roof gardens development in the architecture of Lviv.
 • Item
  Принципи формування внутрішнього середовища пасажів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ратушинський, Н. В.
  Проаналізовано основні принципи формування внутрішнього середовища пасажів, до яких належить функціонально-просторова і композиційна структура пасажу та розміщення пасажу в структурі кварталу. Згідно з цими принципами узагальнено планувальну структуру львівських пасажів. Тhe basic principles of the passages internal environment including functional, spatial and compositional structure of the passage and passage location in the structure of the quarter was analyzed;. According those principles was generalized planning structure of the Lviv passages.
 • Item
  Значення огорож та їхніх структурних елементів у формуванні архітектури палацових ансамблів XVIII–ХІХ ст. м. Львова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Базилевич, В. В.
  Розглянено основні способи формування огорожами та їхніми структурними елементами архітектури палацових ансамблів XVIII–ХІХ ст. м. Львова, що виявив та покласифікував автор. The article discusses and classifies the methods of Lviv palace ensembles architecture of XVIII–ХІХ c. creation by means of fence and their structural elements design.