Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 1999. – № 359

Permanent URI for this collection

Вісник Державного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів машино - та приладобудування, матеріалознавства, інформатики, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, які працюють над проблемами моделювання та оптимізації виробничих і технологічних процесів, яких цікавлять напрямки розвитку автоматизації виробництва, матеріалознавства, інформатики, вимірювань і контролю якості у сучасному машино- і приладобудуванні.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1999. – № 359 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 106 с. : іл.

Вісник Державного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
10
19
22
26
31
36
41
44
47
53
59
64
67
71
73
77
83
86
88
91
95
98
104

Content


1
3
10
19
22
26
31
36
41
44
47
53
59
64
67
71
73
77
83
86
88
91
95
98
104

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Пристрій з електромагнітним приводом для зміцнення зовнішніх поверхонь довгомірних деталей
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Афтаназів, Іван; Кусий, Ярослав; ДУ ”Львівська політехніка"
  Розглянуто конструкцію і принцип роботи зміцнювальних пристроїв із електромагнітним приводом для зміцнення зовнішніх поверхонь довгомірних деталей при використанні методу вібраційно-відцентрової зміцнювальної обробки (ВВЗО).
 • Item
  Графоаналітична оптимізація мікротрансформаторів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Гумен, Микола; Андрейко, Іван; Мартин, Євген; Анохін, Володимир; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; ДУ “Львівська політехніка”
  Запропоновано спосіб визначення геометричних параметрів мікротрансформаторів потужністю 50...100 Вт з умови забезпечення оптимальних значень деяких техніко-економічних показників. Наведені співвідношення, які забезпечують визначення геометричних параметрів мікротрансформаторів для вибраних функцій оптимізації.
 • Item
  Методика вибору оптимальних мастильно-охолоджувальних рідин для обробки металів різанням
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Свізінський, Василь; ДУ “Львівська політехніка”
  Розглянута методика та наведені результат експериментального вибору мастильно-охолоджуючих рідин (МОР) для процесу свердління корозійно- та кислотостійкої сталі 12Х18Н10Т. Наведені рекомендації для практичного застосування отриманих результатів.
 • Item
  Аналіз методів у математичному моделюванні фізичних явищ
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Пелех, Мирон; П’янило, Ярослав; Лаушник, Ігор; ДУ “Львівська політехніка”
  Досліджується можливість застосування та ефективність використання широко вживаних способів розв’язування початково-крайових задач математичної фізики. Розглядаються деякі способи їх модифікації з метою ефективнішого застосування. Як модельна задача розглядається переміщення домішок у середовищі з пастками, яке у більшості випадків здійснюється конвективною дифузією у поровому розчині і супроводжується процесом взаємопереходу домішкових часгинок між розчином та їх зв’язаним станом. Обґрунтовано побудову розв’язків на основі теорії збурення в стаціонарному випадку, оскільки в нестаціонарному отримують досить громіздкі результати. Методи теорії збурення можуть бути використані для розв’язування задач дифузійних процесів, які відбуваються при нагріванні і охолодженні, наприклад, твердосплавних виробів.
 • Item
  Формування структури поверхневого шару матеріалу зубців коліс у процесі їх виготовлення
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Гуліда, Едуард; ДУ “Львівська політехніка”
  Наведено результати експериментальних досліджень щодо встановлення закономірностей зміни структури поверхневого шару матеріалу зубців коліс при виконанні відповідних технологічних операцій з установленням коефіцієнтів технологічного успадкування мікротвердості.
 • Item
  Аналіз параметрів зрізів та розподілу навантаження під час роботи черв’ячної фрези з попутною та зустрічною подачею
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Грицай, Ігор; ДУ ”Львівська політехніка”
  Наведено результати теоретичних досліджень закономірностей параметрів зрізів, розподілу навантаження між зубцями, причин виникнення та відмінностей зношування під час роботи черв’ячної фрези з попутною та зустрічною подачами.
 • Item
  Технологічне забезпечення шорсткості та хвилястості бокових поверхонь зубців коліс у процесі оброблення
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Гуліда, Едуард; Махоркін, Євген; ДУ “Львівська політехніка"
  Розглянуто вплив методів оброблення бокових поверхонь зубців коліс на формування їх шорсткості і хвилястості. Встановлена успадкованість формування цих параметрів у процесі оброблення зубчастих коліс.
 • Item
  Прямий розв’язок задачі апроксимації для сферичних цифрових фільтрів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Тимченко, Олександр; Українська академія друкарства
  Розглянуто метод обчислення коефіцієнтів імпульсної характеристики (IX) сферичних цифрових нерекурсивних фільтрів нижніх частот з різними видами завдання амплітудно-частотних характеристик (АЧХ).
 • Item
  Алгоритми і методи побудови САР на основі різницево-інтерполяційного подання сигналів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Дурняк, Богдан; Тимченко, Олександр; Українська академія друкарства
  Запропонований алгоритм функціонування і метод побудови цифрових систем автоматичного регулювання (САР) поліграфічним обладнанням з низькою дискретністю вхідного сигналу на основі інтерполяції та різницевого подання сигналів.
 • Item
  Вплив мікролегування кальцієм на технологічні і експлуатаційні властивості сталі
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Яцюк, Ростислав; Мещерякова, Тетяна; Кузін, Олег; Беспалов, Сергій; ДУ “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив кальцію на фізико-хімічні властивості сталі, легованої алюмінієм. Введення кальцію значно зменшує поверхневий натяг і в’язкість розплавів за рахунок взаємодії його із домішками. При цьому спостеригається подрібнення зерна і усунення зони стовпчастих кристалів у виливках, експлуатаційна стійкість їх при підвищених температурах зростає до рівня аналогічних виробив из стандартних марок високолегованих хромонікелевих сталей.
 • Item
  Вплив електрошлакової переплавки і зміцнення вибухом на чутливість сталі до концентрації напружень
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Пістун, Ігор; Цибко, Борис; Стець, Роман; ДУ "Львівська політехніка"
  У роботі наведені результати досліджень на малоциклову втому пульсуючим згином у різних активних середовищах зразків, виготовлених із сталей електрошлакової переплавки. Показано покращання службових властивостей вказаних сталей.
 • Item
  Вибір оптимального технологічного процесу змішування сумішей сипучих матеріалів.
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Афтаназів, Іван; Баранецька, Ольга; Сімчук, Олександр; ДУ “Львівська політехніка”
  На підставі аналізу характеристик і властивостей сумішей сипучих материалів та промислових технологій їх приготування розроблено методику вибору оптимальних технологічних процесів змішування сумішей та обладнання для їх реалізації. В основу оптимізації покладено вперше запропоновані класифікаційні ознаки як самих сумішей та їх складників, так і технологічні аспекти та зумовлені ними крайові умови процесів перемішування.
 • Item
  Вплив пластичної деформації на фізичні властивості темоелектричних матеріалів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Прохоренко, Віктор; Талан, С.; Прохоренко, Сергій; ДУ “Львівська політехніка“; Львівський державний университет ім. Ів. Франка
  Проведені дослідження показали, що метрологічні характеристики хро- мелю, навіть локально сформованого на 90 %, неможливо відновити термічною обробкою. Термоелектроні характеристики менш деформованих ділянок можна задовільно стабілізувати термообробкою на повітрі при 800 °С.
 • Item
  Фазовий склад продуктів зношування на поверхнях пари тергя в4с - сталь шх15
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Пашечко, Михайло; Кондир, Анатолій; Богун, Лідія; ДУ "Львівська політехніка"
  У роботі на підставі вивчення будови та фазового складу поверхонь тертя за допомогою Ожеелектронної спектроскопії та рентгенівського спектрального мікроаналізу визначені умови утворення фаз при окислювальному механізмі зношування кераміки В4С по сталі ШХ15, застосовуючи для цього методи термодинаміки. Показано, що безпосередніми причинами утворення плівок графіту на поверхні контакту сталі ШХ15 с як відповідний фазовий склад реагентів та продуктів, так і специфічність умов тертя в парі В4С - сталь, яка полягас в обмеженні середньої температури внаслідок утворення легкоплавкої стабульної фази - оксиду бору.
 • Item
  Вплив високотемпературного окислення на ударну в’язкість твердосплавних виробів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Пелех, Тарас; Гумницький, Ярослав; Петрушка, Ігор; ДУ “Львівська політехніка”
  Досліджується вплив окислення твердосплавних виробів при температурах в межах 973...1273К на структурний і фазовий склад. Отримані результати дали змогу розробити технічний процес, іцо забезпечує підвищення експлуатаційної стійкості твердосплавних елементів борового інструменту і машин хімічної промисловості.
 • Item
  Визначення параметрів пристрою для лиття товстих плівок з компенсацією рівня шлікера
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Завербний, Андрій; ДУ "Львівська політехніка"
  Розглянуто питання стабілізації товщини плівки компенсацією зміни рівня пасти в лійці литтєвого пристрою пневматичним методом за рахунок створення над дзеркалом шлікера надлишкового тиску. Отримана математична залежність поточних значень діаметрів заслонки від величини її ходу.
 • Item
  До питання оптимального профілювання металополімерних ущільнюючих елементів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Шеремета, Роман; ДУ “Львівська політехніка"
  Робота присвячена проблемі оптимального конструювання елементів пневмо- гідроарматури, зокрема проектуванню металополімерної клапанної пари. Наведено вимоги щодо конструкцій металополімерних заслонів, визначено функціонал обмеження перетікання герметизованого середовища через проектовану клапанну пару. Також наведені умови збільшення ресурсу роботи і функціонали мінімізації зусилля герметизації і енергоємності приводу пари. Наведено вираз, який в аналітичній формі описує профіль проектованого сідла. Складена цільова функція оптимізації конструкції металополімерної клапанної пари.
 • Item
  Використання іонно-плазмового травлення для аналізу структурно-енергетичного стану внутрішніх поверхонь поділу
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Кузін, Олег; Мещерякова, Тетяна; Беспалов, Сергій; ДУ "Львівська політехніка"; ДДУЗТ
  Наведена методика якісної оцінки рівня зернограничної енергії за результатами аналізу глибини рівчаків іонно-плазмового травлення покращувальних сталей. Показано зростання площі границь зерен з високим рівнем енергії в сталі 60С2 після окрихчувальної обробки, що підвищує її схильність до інтеркристалітного руйнування.
 • Item
  Оптимізація параметрів фрикційної передачі механізму транспортування стрічкових носіїв інформації
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”) Тріщ, Григорій; Кузьмінський, Віталій; ДУ “Львівська політехніка”
  У етапі розглянуті особливості проектування фрикційних передач механізмів транспортування стрічкових носіїв інформації з умови зменшення впливу збурень, які виникають у цій передачі, на коефіцієнт коливання швидкості руху магнітної стрічки.