Energy Engineering and Control Systems. – 2018. – Vol. 4, No. 2

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2015 року.

Energy Engineering and Control Systems = Енергетика та системи керування : науковий журнал / Lviv Politechnic National University ; editor-in-chief Yevhen Pistun. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 4, number 2. – 102 p.

Енергетика та системи керування

Зміст (том 4, № 2)


51
59
65
73
79
87
93

Content (Vol. 4, No 2)


51
59
65
73
79
87
93

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Method of Selecting the Speed of Jack Pump Driving Motor Based on Reservoir Flow Rate
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Маляр, Андрій; Калужний, Богдан; Квіт, Роман; Malyar, Andriy; Kaluzhnyi, Bohdan; Kvit, Roman; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На продуктивність нафтової штангової глибинопомпової установки впливає багато чинників, зокрема й режим роботи системи електроприводу верстата-гойдалки. Налаштування системи електроприводу вливають на енергетичні показники системи, тривалість міжремонтного періоду та кількість видобутої нафти. Отже, раціональна експлуатація нафтовидобувних установок є важливим фактором, який впливає на вартість видобутої рідини. У статті запропоновано методику вибору швидкості привідного двигуна електроприводу верстата-гойдалки, яка дає змогу збалансувати продуктивність глибинної помпи та дебіт пласта. Як похибку системи електроприводу вибрано різницю між подачею помпи та продуктивністю пласта. Методика заснована на критерії мінімуму середньоквадратичної похибки і враховує періодично змінний характер моменту навантаження та моменту інерції електроприводу. На її основі можна синтезувати систему керування електроприводом верстата-гойдалки, яка адаптуватиме роботу глибиннопомпової установки до різних значень допливу рідини у свердловину.
 • Item
  Design of Optimal Filter for Analog Signal
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Федоришин, Роман; Кльось, Святослав; Савицький, Володимир; Пістун, Євген; Волошин, Мирослав; Fedoryshyn, Roman; Klos, Sviatoslav; Savytskyi, Volodymyr; Pistun, Yevhen; Woloszyn, Miroslaw; Національний університет “Львівська політехніка”; Ґданська політехніка; Lviv Polytechnic National University; Gdansk University of Technology
  Представлено методику розрахунку оптимального значення сталої часу фільтра аналогового сигналу на основі розробленого критерію оптимальності. Запропонований критерій враховує показник якості процесу фільтрування та динамічну похибку профільтрованого сигналу. Виконано експериментальне дослідження перехідних процесів у тепловому об’єкті з метою аналізу впливу параметрів фільтра на якість процесу фільтрування аналогового сигналу. Для отриманих експериментальних даних було розраховано оптимальне значення сталої часу фільтра на основі розробленої методики, що складається з восьми кроків. Здійснено порівняння експериментального перехідного процесу із профільтрованим процесом за допомогою фільтра з оптимальним значенням сталої часу. Застосування розробленої методики в автоматизованих системах вимірювання та керування забезпечить високу якість процесу фільтрування за незначної динамічної похибки профільтрованого сигналу.
 • Item
  Genetic Algorithm Application for Synthesis and Analysis of Electromechanical Systems
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Копчак, Богдан; Каша, Лідія; Kopchak, Bohdan; Kasha, Lidiya; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Один із методів вирішення задач аналізу та синтезу електромеханічних систем (ЕМС) є використання підходів штучного інтелекту, а саме методу генетичного алгоритму (ГА). Оригінальність описаного у статті підходу полягає у застосуванні моделей дробового порядку для вирішення таких задач. В розроблених алгоритмах процедур аналізу та синтезу ЕМС запропоновано використовувати функцію якості, та, контролюючи результат після кожної ітерації, отримувати бажане значення відхилення результатів. Застосування методу ГА при використання моделей дробового порядку є ефективним засобом апроксимації перехідних процесів ЕМС дробовими моделями та вибору параметрів дробових регуляторів.
 • Item
  Technique for Evaluating the Uncertainty of Enthalpy of Water and Steam for Thermal Energy Metering Systems
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Матіко, Федір; Слабик, Оксана; Лесовой, Леонід; Матіко, Галина; Matiko, Fedir; Slabyk, Oksana; Lesovoy, Leonid; Matiko, Halyna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті представлено аналіз існуючих методик розрахунку ентальпії води (водяної пари), за результатами якого визначено методики, які доцільно застосовувати для автоматизованого проектування систем обліку теплової енергії. Розроблено рівняння для розрахунку відносної розширеної невизначеності ентальпії води (водяної пари) із врахуванням методичної невизначеності обчислення ентальпії та невизначеностей результатів вимірювання температури та тиску води (водяної пари). Розроблено спрощені аналітичні залежності для обчислення відносних коефіцієнтів чутливості невизначеності ентальпії до невизначеності результатів вимірювання тиску та температури води. Ці залежності дають можливість обчислити значення коефіцієнтів чутливості для діапазону тиску від 0 до 5 МПа та температури від 300 до 550 K. Відносні відхилення значень коефіцієнтів чутливості, отриманих за спрощеними залежностями, від значень, отриманих за рівняннями Міжнародної організації властивостей води та водяної пари (IAPWS), у вказаних діапазонах тиску та температури становлять відповідно 0,48 % (для коефіцієнта чутливості невизначеності ентальпії до невизначеності тиску) і 0,56 % (для коефіцієнта чутливості невизначеності ентальпії до невизначеності температури). Розроблена спрощена методика оцінювання невизначеності ентальпії води (водяної пари) може бути застосована під час оцінювання метрологічних характеристик систем вимірювання кількості теплової енергії, а також для їх автоматизованого проектування.
 • Item
  Improvement of 6/10 kV Distribution Power Networks Efficiency
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Бахор, Зіновій; Козовий, Андрій; Лисяк, Георгій; Яцейко, Андрій; Bakhor, Zinoviy; Kozovyi, Andriy; Lysiak, Heorhiy; Yatseiko, Andriy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Об'єктом дослідження є шляхи підвищення ефективності функціонування розподільних електричних мереж напругою 6 та 10 кВ на прикладі Городоцького РЕМ ПрАТ «Львівобленерго» (Україна). Основними недоліками цих електричних мереж є незадовільний технічний стан силового електроустаткування та значна протяжність і недостатня пропускна здатність існуючих ліній електропередачі напругою 6 та 10 кВ. В ході дослідження використовувалися багатофакторна модель, що дозволила врахувати тенденції електроспо- живання в регіоні, темпи зростання промисловості, доходів населення і запровадження заходів з енергоефективності. А також комп’ютерне симулювання усталених режимів можливих варіантів розвитку електричних мереж, зокрема й переведення їх на напругу 20 кВ. Отримано кількісну характеристику технологічних показників множини характерних режимів, що дозволило виявити порівняльну ефективність переведення електричних мереж на напругу 20 кВ стосовно інших варіантів. Це пов’язано з тим, що таке переведення має ряд особливостей щодо структури та ефективності функціонування розподільних електричних мереж. Зокрема, зростає пропускна здатність ліній електропередачі та покращуються умови нормалізації показників якості електроенергії для її споживачів.
 • Item
  Determination of Hydro-ErosionWear Coefficient for Sealing Elements of Pipeline Fittings
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Стоцько, Зіновій; Шеремета, Роман; Stotsko, Zinoviy; Sheremeta, Roman; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Побудовано модель гідроерозійного зносу ущільнюючих елементів з врахуванням комплексу параметрів, що відображають фізичні властивості рідини і матеріалу ущільнювальних елементів, а також конструктивні параметри клапанів. Для визначення залежності швидкості ерозійного зносу від комплексу параметрів застосовано π-теорему подібності і метод аналізу розмірностей. Наведено вираз, що визначає зміну товщини ерозійного руйнування ущільнювальних поверхонь у часі. Обґрунтовано значення максимально можливої товщини ерозійного руйнування елементів клапанної пари. Представлено показник відносного зростання витрат, пов’язаного зі зношуванням поверхонь ущільнювальних елементів системи клапан-сідло. Запропоновано алгоритм визначення швидкості зношування елементів системи клапан-сідло на основі розрахунку значення коефіцієнту гідроерозійного зносу елементів конкретної трубопровідної арматури, що дає можливість визначити сумарний об’єм зношування протягом визначеного часу роботи.
 • Item
  Switching on Power Harmonic Filters
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-26) Варецький, Юрій; Varetsky, Yuriy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У сучасних системах промислового електропостачання спостерігається бурхливе зростання кількості різноманітних нелінійних навантажень, що мають низький коефіцієнт потужності. Найбільш адекватним технічним рішенням для компенсації реактивної потужності таких навантажень є використання пристроїв компенсації, які мають у своєму складі кілька одноналаштованих пасивних фільтрів. Практика експлуатації схем кількох одноналаштованих пасивних фільтрів у вказаних системах електропостачання показала, що перехідні процеси під час комутацій у системі електропостачання можуть спричинити високі перенапруги та надструми на компонентах схеми фільтра. Номінальні параметри конденсаторів та реакторів характеризуються певними допусками під час їх виробництва. Тому частота налаштування фільтра залежить від цих допусків. У дослідженні було проаналізовано вплив частоти настроювання фільтрів на характер перехідних процесів під час увімкнення гармонічних фільтрів.