Економіка і менеджмент (EM-2011 ). – 2011 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/27016

Матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам у галузі економіки, менеджменту, маркетингу, обліку та аналізу, фінансів. Видання призначено для науковців, аспірантів, студентів.

Економіка і менеджмент : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 280 с. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки).

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 95
 • Thumbnail Image
  Item
  Поняття фінансової стійкості банку та шляхи її забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шийка, Марина
  Важливість даної теми полягає у вивченні банківської системи через призму оцінки фінансового стану банку, аналізуючи його діяльність. Тепер надійність і фінансова стійкіст - основні фактори, які впливають на свідомість клієнта при виборі банку. У статті розглянуто різні підходи до визначення поняття фінансової стійкості банку. Досліджено основні зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на фінансову стійкість комерційного банку, запропоновано шляхи її досягнення.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості організації управління грошовими потоками вітчизняних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рябущиць, Алла
  У роботі розглянуто особливості організації управління грошовими потоками вітчизняних підприємства, надано рекомендації щодо порядку формування моделі управління грошовими потоками підприємств.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості організації управління фінансовою стійкістю підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рибчинська, Юлія
  У роботі розглянуто особливості організації управ- ління фінансовою стійкістю та її зачення в збереженні ефективності діяльності підприємства. Запропоновано послідовність планування фінансової стійкості суб’єкта господарювання.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика бюджетування податків в податковій політиці банку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Лемішовська, Олеся; Хом’як, Роман
  Методика бюджетування податків є необхідною в податковій політиці банку оскільки вона надає можливість: визначення алгоритмів завдань податкового бюджетування, вибору способів і форм надання інформації, формування інформаційного та організаційного забезпечення. Вона повинна розроблятись у відповідності до вимог загального банківського бюджетування з дотриманням регламентів, які структурують цей процес в банку. Процес податкового бюджетування повинен складатися з послідовності етапів: аналітичного, організаційно-підготовчого, оперативного планування бюджету, та етапу виконання бюджету. На аналітичному етапі повинен проводиться аналіз чинного законодавства до початку планового періоду, та впродовж планового періоду відслідковуватись зміни. На основі даних зібраних в аналітичному етапі на організаційно – підготовчому проводиться попереднє формування бюджету. На етапі оперативного планування проводиться формування податкових бюджетів. На етапі виконання за допомогою моніторингу виявляються відхилення, вносяться уточнення чи коригування.
 • Thumbnail Image
  Item
  Тенденції розвитку конкурентного середовища на ринку металургійної продукції України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Татар, Марина
  Розглянуто різні визначення поняття конкуренто- спроможності, виділено три основні підходи до трак- тування цієї категорії. Досліджено існуючі у вітчизняній та міжнародній практиці методи аналізу та оцінки конкурен- тоспроможності підприємства, виявлено їх переваги та недоліки. Проаналізовано сучасний стан однієї з головних бюджетоутворюючих галузей економіки України – мета- лургійної галузі, визначено модель ринку, до якої вона належить та частки ринку металургійних підприємств. Запропоновано алгоритм оцінки рівня конкуренції в галузі. Проаналізовано показники оцінки рівня конкуренції на ринку, розраховано індекси Лернера та Херфіндаля-Хирш- мана. Запропонована методика оцінки конкурентоспро- можності металургійних підприємств. Обґрунтовано доцільність аналізу внутрішньої та зовнішньої конкурен- тоспроможності підприємств. Досліджено вплив різних чинників формування конкурентоспроможності на основі побудови регресійної моделі, яка дозволяє найточніше виявити в яких саме чинниках закладені більші резерви підвищення конкурентоспроможності. Також побудовано вектор розвитку конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі України .
 • Thumbnail Image
  Item
  Сутність стратегічного управління діяльністю переробних підприємств в аграрному секторі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Наталія, Грибан
  Розкрито сутність стратегічного управління діяльністю переробних підприємств в аграрному секторі. Визначена стратегія розвитку переробних підприємств в умовах економічної кризи. Запропоновано шляхи створення системи стратегічного управління діяльністю переробних підприємств в аграрному секторі України.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оподаткування прибутку комерційних банків: тенденції та проблемні аспекти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Пашкурова, Надія
  В статті визначено особливості та основні тенденції в оподаткуванні прибутку комерційних банків. На основі проведених розрахунків визначено податкове навантаження з прибутку банківських установ та можливі напрями його оптимізації.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розвиток бюджетного менеджменту в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Лисенко, Олена
  Метою даного дослідження є аналіз актуальних проблем розвитку бюджетного менеджменту й вироблення рекомендацій щодо вдосконалення процедур і технологій системи бюджетного менеджменту.
 • Thumbnail Image
  Item
  Механізм формування процентних ставок по депозитах для населення в банках України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Надашкевич, Віталій; Таранський, Ігор
  Метою нижченаведеного дослідження є викриття механізму формування процентних ставках по депозитах для населення. Було проведено теоретичний аналіз суті питання та застосовано статистичний метод моделювання лінійної залежності при використанні актуальної бази даних пропозицій депозитних програм та програми Гретль. Результати дослідження є корисними для банківського менеджменту та спеціалістів, котрі розробляють депозитні продукти, для фізичних осіб, котрі хочуть добрати для себе відповідний депозит, також для оцінки макроекономічної ситуації в країні, визначенні ціни капіталу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Сутність економічної категорії “життєвий цикл підприємства”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Примуш, Юлія
  Виділені основні підходи до визначення категорії «життєвого циклу підприємства». Розглянуті різноманітні тлумачення цієї категорії. Запропоноване авторське визначення життєвого циклу підприємства.