Економіка і менеджмент (EM-2011 ). – 2011 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам у галузі економіки, менеджменту, маркетингу, обліку та аналізу, фінансів. Видання призначено для науковців, аспірантів, студентів.

Економіка і менеджмент : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 280 с. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки).

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 95
 • Item
  Поняття фінансової стійкості банку та шляхи її забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шийка, Марина
  Важливість даної теми полягає у вивченні банківської системи через призму оцінки фінансового стану банку, аналізуючи його діяльність. Тепер надійність і фінансова стійкіст - основні фактори, які впливають на свідомість клієнта при виборі банку. У статті розглянуто різні підходи до визначення поняття фінансової стійкості банку. Досліджено основні зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на фінансову стійкість комерційного банку, запропоновано шляхи її досягнення.
 • Item
  Особливості організації управління грошовими потоками вітчизняних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рябущиць, Алла
  У роботі розглянуто особливості організації управління грошовими потоками вітчизняних підприємства, надано рекомендації щодо порядку формування моделі управління грошовими потоками підприємств.
 • Item
  Особливості організації управління фінансовою стійкістю підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рибчинська, Юлія
  У роботі розглянуто особливості організації управ- ління фінансовою стійкістю та її зачення в збереженні ефективності діяльності підприємства. Запропоновано послідовність планування фінансової стійкості суб’єкта господарювання.
 • Item
  Методика бюджетування податків в податковій політиці банку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Лемішовська, Олеся; Хом’як, Роман
  Методика бюджетування податків є необхідною в податковій політиці банку оскільки вона надає можливість: визначення алгоритмів завдань податкового бюджетування, вибору способів і форм надання інформації, формування інформаційного та організаційного забезпечення. Вона повинна розроблятись у відповідності до вимог загального банківського бюджетування з дотриманням регламентів, які структурують цей процес в банку. Процес податкового бюджетування повинен складатися з послідовності етапів: аналітичного, організаційно-підготовчого, оперативного планування бюджету, та етапу виконання бюджету. На аналітичному етапі повинен проводиться аналіз чинного законодавства до початку планового періоду, та впродовж планового періоду відслідковуватись зміни. На основі даних зібраних в аналітичному етапі на організаційно – підготовчому проводиться попереднє формування бюджету. На етапі оперативного планування проводиться формування податкових бюджетів. На етапі виконання за допомогою моніторингу виявляються відхилення, вносяться уточнення чи коригування.
 • Item
  Тенденції розвитку конкурентного середовища на ринку металургійної продукції України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Татар, Марина
  Розглянуто різні визначення поняття конкуренто- спроможності, виділено три основні підходи до трак- тування цієї категорії. Досліджено існуючі у вітчизняній та міжнародній практиці методи аналізу та оцінки конкурен- тоспроможності підприємства, виявлено їх переваги та недоліки. Проаналізовано сучасний стан однієї з головних бюджетоутворюючих галузей економіки України – мета- лургійної галузі, визначено модель ринку, до якої вона належить та частки ринку металургійних підприємств. Запропоновано алгоритм оцінки рівня конкуренції в галузі. Проаналізовано показники оцінки рівня конкуренції на ринку, розраховано індекси Лернера та Херфіндаля-Хирш- мана. Запропонована методика оцінки конкурентоспро- можності металургійних підприємств. Обґрунтовано доцільність аналізу внутрішньої та зовнішньої конкурен- тоспроможності підприємств. Досліджено вплив різних чинників формування конкурентоспроможності на основі побудови регресійної моделі, яка дозволяє найточніше виявити в яких саме чинниках закладені більші резерви підвищення конкурентоспроможності. Також побудовано вектор розвитку конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі України .
 • Item
  Сутність стратегічного управління діяльністю переробних підприємств в аграрному секторі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Наталія, Грибан
  Розкрито сутність стратегічного управління діяльністю переробних підприємств в аграрному секторі. Визначена стратегія розвитку переробних підприємств в умовах економічної кризи. Запропоновано шляхи створення системи стратегічного управління діяльністю переробних підприємств в аграрному секторі України.
 • Item
  Оподаткування прибутку комерційних банків: тенденції та проблемні аспекти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Пашкурова, Надія
  В статті визначено особливості та основні тенденції в оподаткуванні прибутку комерційних банків. На основі проведених розрахунків визначено податкове навантаження з прибутку банківських установ та можливі напрями його оптимізації.
 • Item
  Розвиток бюджетного менеджменту в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Лисенко, Олена
  Метою даного дослідження є аналіз актуальних проблем розвитку бюджетного менеджменту й вироблення рекомендацій щодо вдосконалення процедур і технологій системи бюджетного менеджменту.
 • Item
  Механізм формування процентних ставок по депозитах для населення в банках України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Надашкевич, Віталій; Таранський, Ігор
  Метою нижченаведеного дослідження є викриття механізму формування процентних ставках по депозитах для населення. Було проведено теоретичний аналіз суті питання та застосовано статистичний метод моделювання лінійної залежності при використанні актуальної бази даних пропозицій депозитних програм та програми Гретль. Результати дослідження є корисними для банківського менеджменту та спеціалістів, котрі розробляють депозитні продукти, для фізичних осіб, котрі хочуть добрати для себе відповідний депозит, також для оцінки макроекономічної ситуації в країні, визначенні ціни капіталу.
 • Item
  Сутність економічної категорії “життєвий цикл підприємства”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Примуш, Юлія
  Виділені основні підходи до визначення категорії «життєвого циклу підприємства». Розглянуті різноманітні тлумачення цієї категорії. Запропоноване авторське визначення життєвого циклу підприємства.
 • Item
  Ефективна зайнятість в економіці України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Олексюк, Василь; Опольський, Олександр
  В статті розглянуто зміст поняття ефективної зайнятості та її особливості в економіці України.
 • Item
  Класифікація методик оцінки економічного потенціалу підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Макарова, Ганна
  У статті досліджено наявні методики оцінки економічного потенціалу підприємства, проведена їх класифікація. Підкреслена необхідність застосування мето- дики оцінки економічного потенціалу підприємства, яка дозволяє розкрити функціональний взаємозв'язок його компонентів; врахувати, спираючись на використання системи показників, безліч факторів, що на нього впливають; виявити реалізовану і нереалізовану частини економічного потенціалу і складових його компонентів, врахувати цільову орієнтацію діяльності підприємства.
 • Item
  Зміст до «Економіка і менеджмент»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Напрямки розвитку методології бюджетного планування в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Жебчук, Роман
  Автором обґрунтовано необхідність розвитку методології бюджетного планування в Україні, здійснена оцінка якості бюджетного планування з огляду на якість прогнозів показників економічного й соціального розвитку та зведеного бюджету України, окреслено можливості використання методу побудови креативних моделей управління проектами розвитку системи державних фінансів, програмно-проектний методу як інструментів розвитку системи бюджетного планування.
 • Item
  Вплив взаємодії грошово-кредитної та фіскальної політики на макроекономічний розвиток України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Попов, Іван
  В різні часи основним інструментом впливу на макроекономічне становище була система податків, державних витрат і дефіциту бюджету, або регулювання проводилось через грошово-кредитну сферу. Так значні обсяги дефіциту бюджету призводять до скорочення ВВП та зростання інфляції. Зростання грошової маси сприяє росту інфляції при перевищенні пропозиції грошей над попитом на них, або зростанню ВВП при відповідності пропозиції грошей попиту на них. При цьому вплив монетарного чинника на зростання ВВП є більшим ніж вплив фіскального чинника. Окремої уваги потребує зв'язок монетарного чинника і ВВП, - він може бути зворотним внаслідок зростання пропозиції грошей у відповідь збільшення попиту на них через зростання ВВП за рахунок інших факторів. Адекватне економічному зростанню збільшення грошової маси в обігу є необхідною умовою такого зростання. Окрім цього важливим є визначення критично допусти- мого рівня дефіциту, та визначення джерел його фінансування, оскільки емісійне фінансування дефіциту бюджету, як правило, має негативні економічні наслідки. Отже, невдала комбінація фіскальної та грошово- кредитної політики політик здатна порушити макроекономічну стабільність, а отже негативно вплинути на розвиток країни.
 • Item
  Кластер як чинник розміщення господарської діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Стадницька, Юлія
  В статті розглянуто сутність кластеру як форми територіальної організації виробництва; роль кластерів в розміщенні господарської діяльності.
 • Item
  Segmentation of industrial markets
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Drugă, Petruţa
  The business marketing manager performs on a market consisting of many different types of industrial customers with different needs. Only when this aggregate market is split into meaningful categories, the business marketing strategist can react suitably and usefully to the unique needs. After the determination process of the segments has ended, then the marketer must estimate the demand for every segment. Accurate projections of future possible sales represent one of the most important and demanding dimensions of industrial market analysis.
 • Item
  Суть та значення бізнес-планування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Лосєва, Христина
  Змінність факторів макросередовища вимагає від підприємств докладного прогнозування своєї стратегіч- ної та поточної діяльності, врахування можливостей та загроз подальшого розвитку та реалізації поставлених цілей, вмінням приймати відповідні управлінські рішен- ня. Важливим елементом стратегічного планування, який вирішальною мірою може передбачати реакцію під- приємства на вимоги зовнішнього середовища та підтри- мувати його відповідну поведінку на ринку, є бізнес- планування. В статт, даємо визначення бізнес-плануван- ню, та виявляємо його роль в управлінні підприємствами.
 • Item
  Система управління ризиками підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Турко, Марія
  Виділені необхідні етапи процесу управління ризи- ками. Запропонована система управління ризиками, за допомогою якої реалізується процес їх управління на підприємстві. Висунуті основні вимоги, яким повинна відповідати така система.
 • Item
  Моніторинг фінансової стабільності банку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мартиненко, Алла
  Розглянута сутність моніторингу фінансової стабільності банку в умовах ринкової економіки. Досліджені показники ефективного моніторингу, які характеризують фінансову стабільність банку. Розглянуті підходи моніторингу фінансової стабільності банку. Розглянута доцільність проведення оцінки фінансової стабільності банку за допомогою використання непараметричних методів статистичного аналізу. Визначена якісна складова в оцінці фінансової стабільності банку. Запропонована схема оцінки фінансової стабільності банку.