Humanitarian Vision. – 2020. – Vol. 6, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2015 року.

Humanitarian Vision = Гуманітарні візіїї : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Yaryna Turchyn. – Lviv : Lviv Politechnic Publіshing House, 2020. – Volume 6, number 1. – 68 p.

Гуманітарні візії

Зміст


1
7
14
21
27
33
40
46
51
54
60
63
67

Content (Vol. 6, No 1)


1
7
14
21
27
33
40
46
51
54
60
63
67

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Чи здатна фізика пояснити все? Рецензія на книжку Шона Керролла “Велика картина” / пер. з англ. С. Михаць. Харків: Видавництво “Ранок”: Фабула, 2019. 400 с.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Кадикало, Андрій; Kadykalo, Andrii; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У цій рецензії розглянуто книжку американського фізика-теоретика Шона Керролла. Він пропонує свій погляд на Всесвіт, реальність, який називає поетичним натуралізмом. Основними його принципами дослідник називає реалізм та об’єктивізм. Автор обґрунтовує свою позицію з опорою на конкретні приклади та сучасні дослідження у галузі теоретичної фізики. Він торкається таких проблем, як свідомість, пізнання, мислення. Основною альтернативою до своїх поглядів він вважає ті концепції, які оперують поняттями, що виходять за межі звичних фізичних параметрів. Автор виділяє фундаментальну основу світу – квантову хвильову функцію, а всі інші виміри реальності – її емерджентні прояви. Усі приклади та порівняння мають міждисциплінарний характер і зрозумілі для багатьох спеціалістів.
 • Item
  Чи випливають метафізичні висновки з досліджень мови? Рецензія на книжку Яцека Юліуша Ядацького “Метафізика і семіотика. Прототеоретичні дослідження” / пер. з пол. Б. Домбровського та С. Іваника. Кам’янець-Подільський: ТВО “Друкарня “Рута”, 2019. 352 с.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Карівець, Ігор; Karivets, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У рецензії детально розглянуто аналітично-семіотичний підхід, який представлений у рецензованій книжці, до вирішення метафізичних проблем філософії, таких як сутність, істина, простота, ясність та чіткість висловлювань. Запропонований підхід може усунути з філософського дискурсу ірраціональні висловлювання, які є незрозумілими й позбавленими сенсу. Також цей підхід дає змогу усувати з філософії так звані “псевдопроблеми”, які виникають на основі зловживання мовою. Логічно-семіотичний підхід не є панацеєю й не може раз і назавжди розв’язати метафізичні проблеми, але це не означає, що він не є ефективним. Його ефективність полягає у тому, що він допомагає встановити межі мови, виходячи за які вона формулює безсенсовні вербалізми. Рецензована книжка також буде корисною для тих науковців-гуманітаріїв, які прагнуть до ретельних та конкретних досліджень у царині метафізики. Саме такі дослідження ґрунтуються на логічно-семіотичному підході аналітичної філософії.
 • Item
  Чи є концепт “життєве поривання” (élan vital) центральним в еволюційній теорії Анрі Берґсона?
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Бартусяк, Павло; Bartusiak, Pavlo; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького; Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after Stepan Gzhytskyi
  Еволюційна концепція Анрі Берґсона асоціюється здебільшого з поняттям élan vital (життєве поривання). Однак, за Берґсоном, одна із головних функцій філософії повинна полягати у творенні концептів. Світ є надзвичайно розмаїтим, і якщо філософія прагне осягнути це розмаїття, вона повинна створити релевантну мережу концептів. В еволюційній частині філософії Берґсона це втілено чи не наймасштабніше. Втім, сучасні історикофілософські дослідження цей масштаб не відтворюють. У статті зроблено спробу відтворити цей масштаб за допомогою текстологічного аналізу концептивної системи un élan (поривання) в контексті еволюційної теорії Берґсона. Досліджені різноманітні концепти, які забезпечують функціонування цієї системи, наприклад, certain élan (певне поривання), élan commun (спільне поривання), élan originel (первісне поривання), élan initial de la vie (початкове поривання життя). Здійснено спробу концептуалізувати слова répliquer (реплікувати), se lancer (кидатися) і s’élancer (пориватися) задля відтворення еволюції концептивної системи un élan. Вказано на безпосередній зв’язок елементів цієї системи з концептами, які не стосуються проблеми життя, наприклад, матеріальна маса, реплікувати, імпульсація. Ці аргументи дали змогу виснувати, що роль концепту élan vital в еволюційному вченні Берґсона безпідставно перебільшена.
 • Item
  Мислення і мовлення. Навколо думок Казимира Твардовського
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Брожек, Анна; Brożek, Anna; Brożek, Anna; Варшавський університет; University of Warsaw; Uniwersytet Warszawski
  Статтю Казимира Твардовського “Про ясний і неясний філософський стиль” вважають одним із маніфестів Львівсько-Варшавської школи: ясність вираження думок була одним із методологічних чинників цієї школи. З огляду на деякі фрагменти цієї статті Казимира Твардовського часто вважають філософом, який доводив, що людина може мислити лише словами. У ці статті погляди Казимира Твардовського на співвідношення мислення та мовлення розглянуто через призму менш відомих творів польського філософа та з використанням деяких теоретичних розрізнень.
 • Item
  Трансформація смислових вимірів поняття уваги в сучасному інформаційному суспільстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Онищук, Оксана; Паньків, Олеся; Onyschuk, Oksana; Pankiv, Olesia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано феномен уваги у людському бутті, який зазнав і надалі змінюється під впливом інформаційних технологій. Подано короткий історико-філософський огляд підходів до аналізу феномену уваги в різні епохи: від Античності і до ХХ ст. На основі цього огляду авторки висновують, що у філософській інтерпретації від античності до ХХ ст. увага визначається як турбота про себе. Показано, що в сучасному суспільстві через потужний розвиток інформаційних технологій, надлишковість інформації, поверховість сприйняття, відсутність зосередженості й рефлексії, відбувається перетворення уваги на цінний ресурс сфери економіки, політики, інформаційних воєн тощо. Крім цього, авторки з’ясували, що в інформаційному суспільстві екзистенційні характеристики уваги заміняються операційно-функціоналістськими, які нівелюють особливості людського буття. Окрім історично-компаративістського підходу, в цій статті використано етимологічний підхід, який дав змогу глибше зрозуміти зміни у значеннях поняття уваги, ґрунтуючись на трьох його ключових характеристиках: концентрації, турботи про себе і «вбирання в себе».
 • Item
  Окремі проблеми виборчих програм партій-переможців на парламентських виборах 2011 року в Західній Галичині (Польща): порівняльний аналіз
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Лопата, Мар’ян; Lopata, Maryan; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Статтю присвячено дослідженню окремих питань виборчих програм переможних політичних партій на парламентських виборах у Західній Галичині (Польща) на парламентських виборах 2011 р. Робота включає, зокрема, програми партій-переможців у Підкарпатському та Малопольському воєводствах на парламентських виборах 2011 р. та проведено їхній порівняльний аналіз. Здійснено ідеологічне та програмне визначення польських політичних партій відповідно до критеріїв Comparative Manifesto Project та проєкту ParlGov. Виборчі програми польських політичних партій у Республіці Польща опрацьовано відповідно до таких критеріїв, як: 1) ставлення до комуністичної спадщини і заборона чиновникам періоду комунізму володіти політичними посадами; 2) роль католицької церкви (відокремлення церкви від держави); 3) членство в Європейському Союзі; 4) закордонна політика щодо Росії; 5) закордонна політика щодо України; 6) участь і розширення НАТО. Встановлено, що виборчі програми правих партій чи правоцентристських партій, які перемогли на парламентських виборах 2011 р., мають спільні риси, зокрема підтримку католицької церкви в Польщі, негативне ставлення до комуністичної спадщини, негативне ставлення до Росії, і мають, як правило, більше проєвропейську та євроатлантичну орієнтацію. Також було доведено, що серед усіх політичних сил на виборах тільки політичні партії Союз Лівиці Демократичної та Рух Палікота у своїх виборчих програмах на парламентських виборах 2011 р. виступали за рішуче відокремлення католицької церкви від держави.
 • Item
  Азовська криза та українська передвиборча кампанія у твіттері: формальний аналіз політичного тексту (на прикладі облікового запису Петра Порошенка)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Стеблина, Наталія; Steblyna, Nataliia; Донецький національний університет імені Василя Стуса; Vasyl Stus’ Donetsk National University
  У статті здійснено формальний аналіз твіттер-акаунту Петра Порошенка, який містить обчислення й відстеження динаміки показників персоналізації, емоційності та наявності комунікаційного наміру. Для аналізу дописів було створено комп’ютерну програму (мова Python). Петро Порошенко є одним із найпопулярніших блоґерів твіттера в Україні, маючи 1,1 млн прихильників. У своїй політичній діяльності Петро Порошенко робив ставку не тільки на популярні в українців соцмережі, але й активно використовував твіттер. Попередні дослідження цієї соціальної мережі показали, що політична комунікація під упливом твіттера та інших подібних платформ стає більш персоналізованою, емоційною, а також зафіксовано зв’язок між використанням політиками соціальних мереж та зростанням популізму. Тим не менш, більшість із цих висновків зроблені на основі аналізу дописів західноєвропейських лідерів. Відповідно, аналіз дописів Петра Порошенка у твіттері дасть змогу розширити уявлення про можливі комунікаційні стратегії використання цієї соцмережі в Україні. У середньому чверть твітів Петра Порошенка є персоналізованою. Реакція на російську агресію у другій половині листопада – першій половині грудня 2018 якраз має низькі показники персоналізації, натомість другий тур президентських виборів – високі. Азовська криза не призводить до підвищення емоційності текстів, так само й активна фаза передвиборчої кампанії перед першим туром мала низьку емоційність. Проте перед другим туром виборів зафіксовано значне зростання цього показника. Щодо показника комунікаційного наміру маємо негативну кореляцію із показником емоційності. Це свідчить про більш раціональну реакцію на Азовську кризу та перший тур президентських виборів.
 • Item
  Особливості залучення соціальних мереж у діяльність органів державної влади (на прикладі США та України)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Дорош, Леся; Копей, Юлія; Dorosh, Lesia; Kopey, Yulia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано використання соціальних мереж органами державної влади у США та Україні у їхній практичній діяльності. Зіставлено присутність урядових структур США та України у соціальних мережах та кількість їх підписників. Стверджується, що соціальні мережі стали інноваційним інструментом цифрової політики та змінили форму сприйняття політичних процесів. Доведено актуальність дослідження щодо використання державними органами платформ соціальних мереж, як складової політичної діяльності у світлі трансформації традиційної політичної діяльності під впливом інформаційно-комунікаційних технологій. Наголошено, що присутність світових лідерів, політичних діячів, партій, державних структур та міжнародних організацій на платформах різних соціальних мереж є відображенням адаптації політичної сфери до науково-технічного прогресу та використання нових інструментів для комунікації владної еліти та суспільства. На основі аналізу сторінок органів державної влади в Україні та США наголошено, що поступово використання соціальних мереж імплементується у сферу державної діяльності. Проаналізовано, що урядові структури США використовують ширший спектр соціальних мереж, аніж державні органи України, в них загалом більше підписників, більше постів та активніша комунікація. Спостерігається позитивна динаміка використання цифрових технологій в Україні: під керівництвом Міністерства цифрової трансформації презентовано бренд цифрової держави “Дія” для реалізації концепції “держава в смартфоні”. Наголошено, що соціальні мережі можуть бути ефективним інноваційним засобом здійснення політичної діяльності, однак тільки за використання його належним чином.
 • Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24)
 • Item
  Міждисциплінарний підхід як один із найефективніших підходів до викладання філософських дисциплін (Огляд міжнародного стажування за освітньо-науковою програмою “Філософія та економіка ” Університету Байройта, Німеччина)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Федорів, Любомир; Fedoriv, Liubomyr; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Автор на прикладі магістерської та бакалаврської програми “Філософія та економіка” Байройтського університету розкриває дидактичний, педагогічний, науковий аспекти міждисциплінарного підходу у викладанні філософських дисциплін. Коротко описані структура та організація навчального процесу на освітній програмі “Філософія та економіка”, проаналізовано робочі програми основних навчальних дисциплін філософського циклу. Автор на основі здійсненого аналізу робить висновки про те, що, по-перше, міждисциплінарний підхід розширює сферу застосування філософської аналітики та основних науково-дослідницьких завдань, а також визначає мету їх застосування. По-друге, використання міждисциплінарного підходу сприяє чіткому визначенню евристичної ролі філософських дисциплін у навчально-освітньому процесі. Зокрема, йдеться про формування так званих “м’яких навичок” студентів (критичне мислення, комунікативність тощо), а також про “підсилення” фахових компетентностей студентів (розвиток аналітичного та стратегічного мислення, управлінських здібностей, ораторських навичок, бачення трендів та творення їх у конкретних сферах діяльності). По-третє, викладання філософських дисциплін на основі міждисциплінарного підходу може бути актуальним в умовах сучасної університетської освіти України, оскільки підсилить гуманітарну складову в окремих сферах людської діяльності, а саме: економіці, підприємництві, управлінні, інформаційних технологія, сфері штучного інтелекту, що сприятиме зростанню їхньої ефективності та безпеки.
 • Item
  The Survey of International Symposium “The Legacy of Kazimierz Twardowski” (24th–26th October 2019, Warsaw)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Фаненштель, Наталія; Fanenshtel, Nataliia; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; Khmelnytskyi Humanitarian Pedagogical Academy
  У Варшаві відбувся Міжнародний симпозіум “Спадщина Казимира Твардовського”, який організували Комітет філософських дисциплін, Польська академія наук, Інститут філософії Варшавського університету, Інститут філософії Університету імені Казимира Великого у Бидґощі та Львівське філософське товариство імені Казимира Твардовського. Симпозіум, який є частиною проєкту “Неопубліковані праці Казимира Твардовського” за фінансування Національної програми розвитку гуманітаристики, зібрав дослідників Львівсько-Варшавської школи з Польщі, Ірландії, Нідерландів, Австрії, України, Бельгії та Казахстану. Враховуючи, що більшість учасників Симпозіуму були іноземцями, робочою мовою була англійська. Проте на третій день Симпозіуму було організовано польську секцію. Доповіді учасників Симпозіуму були присвячені таким аспектам спадщини Казимира Твардовського, як вплив його ідей на польську та інші філософії європейських народів, на дидактичну та наукову діяльність його учнів, а також аналізувалася оригінальність його спадщини.
 • Item
  Енергетична безпека ЄС та балтійських країн за умов полігібресії зовнішньої політики Російської Федерації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Турчин, Ярина; Івасечко, Ольга; Tutchyn, Yaryna; Ivasechko, Olha; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано стан енергетичної безпеки країн Балтії (Литви, Латвії, Естонії) в умовах полігібресії Російської Федерації, котра діє мультифронтально проти них гібридними методами, головно енергетичним важелем впливу. Відзначено той факт, що країни регіону на сьогодні є енергетично залежними від РФ. Увагу акцентовано на протидії країн Балтійського регіону гібресії офіційної Москви в енергетичному секторі. З’ясовано, що будівництво трубопроводу “Північний потік-2” несе загрозу енергетичній безпеці не лише балтійським країнам, Україні, але й Європейському Союзу загалом, оскільки це не тільки бізнес-проект у системі координат; він містить військову складову, яка абсолютно вписується в технологію полігібресії Російської Федерації – мультифронтальну, багатовимірну агресію гібридного типу, що її Росія здійснює проти України та Заходу, використовуючи, з-поміж іншого, невійськовий інструментарій. Йдеться про так звану “веапонізацію” енергетичної політики РФ. Перспективними для енергетичної безпеки балтійських країн є польський проект “Northern Gate”, який передбачає можливість виведення норвезького газу у Центральну Європу, а також проекти “BEMIP”, “GIPL”, “Balticconnector”, “North-South Gas Corridor”. Зроблено висновок про те, що завдяки імплементації нових проектів щодо постачання енергоносіїв, балтійські країни у такий спосіб частково позбуваються енергетичної залежності від Росії. Попри це, ці проекти відповідають ключовим цілям “Енергетичної стратегії ЄС” щодо диверсифікації шляхів поставок енергоресурсів, а також у перспективі за наявності спільної принципової позиції трьох країн: Литви, Латвії та Естонії можуть створити потужний регіональний газовий хаб на європейському континенті.
 • Item
  Архетипний підхід у сучасних українських дослідженнях соціальної діяльності: досвід української школи архетипіки.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-24) Макарова, Алла; Makarovak, Alla; Житомирський державний університет імені Івана Франка; Zhytomyr Ivan Franko State University
  Ця стаття є частиною циклу оглядових матеріалів, які автор публікує у межах дослідження “Архетипноціннісна детермінація діяльності: соціально-філософський аналіз”. За останні десятиліття в Україні проведено чимало якісних різноманітних наукових досліджень, які з’ясували роль і механізми впливу архетипів на соціальне буття. Ці комплексні дослідження започаткувала Українська школа архетипіки. Огляд тематики деяких її заходів покладено в основу цієї статті, як доказ об’єктивності та продуктивності архетипного підходу. Використано матеріали звіту 10-го теоретико-методологічного семінару “Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень”, наведено тематику виступів учасників задля орієнтації дослідника у найновіших напрямках застосування архетипного підходу. Розглянуто перспективи розробки та впровадження серії ігор для дітей молодшого/середнього шкільного віку з персонажами-архетипами, укладання навчальної програми для старшокласників та студентів, яка би окреслила межі та специфіку ціннісних орієнтацій соціальної діяльності, створення тестових методик з визначення провідного архетипові-ціннісного символу соціальної діяльності, а також інтегрованого курсу професійного самовизначення.