Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2018. – №899

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

До збірника науково-прикладних праць «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 899. – 140 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку

Зміст


1
3
9
14
21
31
39
45
51
58
65
75
85
91
100
110
119
126
138

Content


1
3
9
14
21
31
39
45
51
58
65
75
85
91
100
110
119
126
138

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  Комлексний підхід до економічного оцінювання туристичного потенціалу території
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Музиченко-Козловська, О. В.; Muzychenko-Kozlovs’ka, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано комплексний підхід до економічного оцінювання туристичного потенціалу території, який передбачає такі етапи: вибір та обґрунтування сукупності показників оцінювання туристичного потенціалу території; оцінювання складових турис- тичного потенціалу місцевості; визначення рекреаційної та туристичної місткості території; визначення туристичного потенціалу місцевості за видами туризму; оцінювання кількості економічно активного населення як трудового потенціалу місцевості; здійснення мар- кетингових досліджень доцільності освоєння туристичного потенціалу регіону; розрахунок економічного ефекту від освоєння туристичного потенціалу території.
 • Item
  Організаційні засади імплементації толінгових операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Двуліт, З. П.; Стасюк, Н. Р.; Куцин, А. Р.; Dvulit, Z.; Stasyuk, N.; Kutsyn, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто тлумачення поняття “толінг”, виділено ключові критерії визнання толінгових операцій. Сформовано типовий алгоритм імплементації толінгових операцій та охарактеризовано ключові його етапи. Узагальнено перелік документів, необхідних для отримання дозволу на переробку на митній території України. Розвинуто принципи толінгу як базові постулати його здійснення.
 • Item
  Дослідження впливу довіри під час формування мережевої взаємодії підприємницьких структур
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Данилович-Кропивницька, М. Л.; Danylovych-Kropyvnytska, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вплив довіри як основної складової мережевої підприємницької культури на зростання рентабельності підприємств, які потенційно можуть стати учасни- ками мережі. Запропоновано методику розрахунку інтегрального показника, який визна- чає вплив мережевої взаємодії бізнес-одиниць. Дослідження проводилося на прикладі малих і мікропідприємств Львівської області, для яких встановлено позитивний ефект впливу вагомості довіри на економічну ефективність у процесі взаємодії з партнерами.
 • Item
  Сучасні тенденції та перспективи розвитку електронного підприємництва в умовах європейської інтеграції України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бублик, М. І.; Медвідь, Р. В.; Bublyk, M.; Medvid, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено особливості ведення, організування та перспективи розвитку елек- тронного підприємництва в умовах імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Оцінено ефективність діяльності підприємств, що здійснюють електронну комерцію комплексними факторами рівня забезпечення доступу населення до Інтернету, налагодженості механізму оплати та доставки, зручності сервісів поштово-логістичних фірм. Сформовано основні переваги імплементації Угоди про асоціацію у сфері ведення електронного підприємництва, які полягають у гармонізації інституційних заходів щодо діяльності електронної комерції на вітчизняному та європейському ринках, підтримці розвитку вітчизняного електронного бізнесу та розширенні потенційних ринків збуту за рахунок залучення мешканців ЄС, стимулюванні розвитку електронної бізнес- інфраструктури.
 • Item
  Методика моніторингу компетенційної складової управління персоналом креативних організацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Свидрук, І. І.; Батьковець, Н. О.; Svidruk, I.; Batkovets, N.; Львівський торговельно-економічний університет Інституту підприємництва та перспективних технологій; Lviv Trade and Economic University Entrepreneurship and Advanced Technologies
  Розроблено та методологічно обґрунтовано моніторинговий комплекс для ефективного управління креативним розвитком персоналу. Наявний методологічний апарат аналізу якості управління трудовим потенціалом запропоновано доповнити методикою багатовимірного аналізу компетенційної складової управління людськими ресурсами, що дає змогу з високою достовірністю аналізувати ступінь впливу часткових компетенційних ознак на ефективність креативної діяльності організацій. Дослідження компетенційних аспектів, проведене за результатами опитування 80 менеджерів різного рівня управління у 27 підприємствах Львова та Львівської області показало певну розбіжність в експертних оцінках, однак виявило загальний для всіх респондентів вектор визнання важливості таких вмінь, як здатність аналізувати, передбачати та використовувати інформацію, виконувати фахові функції та поставлені завдання відповідно до вимог проекту, а також такі особистісні ділові якості як самоорганізація, ініціативність, освіченість та креативність. Сформована на основі множинної регресії модель дала змогу виявити та оцінити з високим ступенем достовірності кількісні та якісні характеристики кореляційних зв’язків компетенційних ознак з показниками економічної ефективності. Порівняльний аналіз карт компетенцій, отриманих в результаті психодіагностичного тестування та математичного розрахунку, про- демонстрував важливість розвитку компетенції ТОР-менеджменту як для особистих ключових показників ефективності, так і для досягнення креативних цілей розвитку організації загалом.