Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2018. – №899

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

До збірника науково-прикладних праць «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 899. – 140 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку

Зміст


1
3
9
14
21
31
39
45
51
58
65
75
85
91
100
110
119
126
138

Content


1
3
9
14
21
31
39
45
51
58
65
75
85
91
100
110
119
126
138

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Комлексний підхід до економічного оцінювання туристичного потенціалу території
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Музиченко-Козловська, О. В.; Muzychenko-Kozlovs’ka, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано комплексний підхід до економічного оцінювання туристичного потенціалу території, який передбачає такі етапи: вибір та обґрунтування сукупності показників оцінювання туристичного потенціалу території; оцінювання складових турис- тичного потенціалу місцевості; визначення рекреаційної та туристичної місткості території; визначення туристичного потенціалу місцевості за видами туризму; оцінювання кількості економічно активного населення як трудового потенціалу місцевості; здійснення мар- кетингових досліджень доцільності освоєння туристичного потенціалу регіону; розрахунок економічного ефекту від освоєння туристичного потенціалу території.
 • Item
  Організаційні засади імплементації толінгових операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Двуліт, З. П.; Стасюк, Н. Р.; Куцин, А. Р.; Dvulit, Z.; Stasyuk, N.; Kutsyn, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто тлумачення поняття “толінг”, виділено ключові критерії визнання толінгових операцій. Сформовано типовий алгоритм імплементації толінгових операцій та охарактеризовано ключові його етапи. Узагальнено перелік документів, необхідних для отримання дозволу на переробку на митній території України. Розвинуто принципи толінгу як базові постулати його здійснення.
 • Item
  Дослідження впливу довіри під час формування мережевої взаємодії підприємницьких структур
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Данилович-Кропивницька, М. Л.; Danylovych-Kropyvnytska, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вплив довіри як основної складової мережевої підприємницької культури на зростання рентабельності підприємств, які потенційно можуть стати учасни- ками мережі. Запропоновано методику розрахунку інтегрального показника, який визна- чає вплив мережевої взаємодії бізнес-одиниць. Дослідження проводилося на прикладі малих і мікропідприємств Львівської області, для яких встановлено позитивний ефект впливу вагомості довіри на економічну ефективність у процесі взаємодії з партнерами.
 • Item
  Сучасні тенденції та перспективи розвитку електронного підприємництва в умовах європейської інтеграції України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бублик, М. І.; Медвідь, Р. В.; Bublyk, M.; Medvid, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено особливості ведення, організування та перспективи розвитку елек- тронного підприємництва в умовах імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Оцінено ефективність діяльності підприємств, що здійснюють електронну комерцію комплексними факторами рівня забезпечення доступу населення до Інтернету, налагодженості механізму оплати та доставки, зручності сервісів поштово-логістичних фірм. Сформовано основні переваги імплементації Угоди про асоціацію у сфері ведення електронного підприємництва, які полягають у гармонізації інституційних заходів щодо діяльності електронної комерції на вітчизняному та європейському ринках, підтримці розвитку вітчизняного електронного бізнесу та розширенні потенційних ринків збуту за рахунок залучення мешканців ЄС, стимулюванні розвитку електронної бізнес- інфраструктури.
 • Item
  Методика моніторингу компетенційної складової управління персоналом креативних організацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Свидрук, І. І.; Батьковець, Н. О.; Svidruk, I.; Batkovets, N.; Львівський торговельно-економічний університет Інституту підприємництва та перспективних технологій; Lviv Trade and Economic University Entrepreneurship and Advanced Technologies
  Розроблено та методологічно обґрунтовано моніторинговий комплекс для ефективного управління креативним розвитком персоналу. Наявний методологічний апарат аналізу якості управління трудовим потенціалом запропоновано доповнити методикою багатовимірного аналізу компетенційної складової управління людськими ресурсами, що дає змогу з високою достовірністю аналізувати ступінь впливу часткових компетенційних ознак на ефективність креативної діяльності організацій. Дослідження компетенційних аспектів, проведене за результатами опитування 80 менеджерів різного рівня управління у 27 підприємствах Львова та Львівської області показало певну розбіжність в експертних оцінках, однак виявило загальний для всіх респондентів вектор визнання важливості таких вмінь, як здатність аналізувати, передбачати та використовувати інформацію, виконувати фахові функції та поставлені завдання відповідно до вимог проекту, а також такі особистісні ділові якості як самоорганізація, ініціативність, освіченість та креативність. Сформована на основі множинної регресії модель дала змогу виявити та оцінити з високим ступенем достовірності кількісні та якісні характеристики кореляційних зв’язків компетенційних ознак з показниками економічної ефективності. Порівняльний аналіз карт компетенцій, отриманих в результаті психодіагностичного тестування та математичного розрахунку, про- демонстрував важливість розвитку компетенції ТОР-менеджменту як для особистих ключових показників ефективності, так і для досягнення креативних цілей розвитку організації загалом.
 • Item
  Проблеми формування системи управління збутовою діяльністю: експортний вектор
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Завербний, А. С.; Псуй, М. С.; Пушак, Г. І.; Zaverbnyi, A.; Psyj, M.; Pushak, G.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано проблеми формування системи управління збутовою діяльністю. Виокремлено проблеми, з якими стикатимуться національні виробники в умовах відкритості економіки, євроінтеграції. На основі проведеного аналізування наукових досліджень вітчизняних, зарубіжних вчених виділено та розглянуто основні методи управління збутовою діяльністю в умовах виходу на зовнішні ринки збуту.
 • Item
  Застосування методів стрес-менеджменту під час ведення кредитно-інвестиційної політики на підприємстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гончар, С. Й.; Кузяк, В. В.; Honchar, S.; Kuziak, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто наукові підходи до визначення сутності поняття “стрес” та типології стресів. Вивчено призначення та роль стресів на підприємствах різних видів госпо- дарської діяльності. Виявлено вплив стресів на прийняття управлінських рішень щодо виробничої діяльності підприємства та створення сприятливого корпоративного клі- мату для його ефективного господарювання. Оцінено вплив стрес-факторів на ефективність діяльності персоналу підприємства, виділено негативні та позитивні наслідки стресових ситуацій. Виокремлено певні принципи та побажання, яких необхідно дотримуватись для дієвого управління в умовах стресу. Охарактеризовано можливості запропонованих заходів боротьби з джерелами виникнення стресів на підприємствах. Запропоновано певні напрями для подальшого здійснення досліджень, котрі пов’язані із веденням кредитно-інвестиційної політики в умовах стресу.
 • Item
  Тренди маркетингової стратегії реалізації санаторно-курортних послуг на регіональному рівні в умовах децентралізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Галаченко, О. О.; Стручок, Н. М.; Halachenko, O.; Struchok, N.; ПрАТ “ВНЗ “МАУП”; Львівський інститут економіки і туризму; Interregional Academy of Personnel Management (IAPM); Lviv Institute of Economy and Tourism
  У статті визначено основні тенденції розвитку санаторно-курортних підприємств у межах регіону, систематизовано основні негативні аспекти їхнього функціонування та окреслено ключові напрями необхідних змін. Запропоновано науково-обґрунтований підхід до трактування сутності поняття “санаторно-курортна послуга”. Узагальнено теоретичні основи щодо визначення сутності поняття та видів санаторно-курортних послуг, визначено стратегічні напрями підвищення рівня конкурентоспроможності санаторно-курортних послуг. Запропоновано комплексну систему маркетингового управління розвитком санаторно-курортних послуг, яка побудована на сучасних трендах та поєднує складові структури комплексу маркетингу.
 • Item
  Компетентність працівників апарату управління підприємства: поняття, аспекти, властивості, оцінювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Дарміць, Р. З.; Darmits, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано наявні підходи до визначення поняття “компетентність” впродовж тривалого проміжку часу, за який воно еволюціонувало; розглянуто зміст цієї категорії та деякі різновиди; запропоновано авторське уточнення терміну з урахуванням різних аспектів у відношенні працівників апара- ту управління підприємства. Виявлено і конкретизовано основні властивості компетентності з врахуванням поділу на основні і специфічні; запропоновано критерії/показники оціню- вання компетентності працівників апарату управління в системі кадрового забезпечення підприємства.
 • Item
  Проблеми використання природних ресурсів в умовах глобалізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Яригіна, Т. О.; Передало, Х. С.; Огерчук, Ю. В.; Yarigina, T.; Peredalo, Kh.; Oherchuk, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Подано класифікацію природних ресурсів, наведено статистику поточного забезпе- чення природними ресурсами та частки наявності родовищ природних ресурсів у країнах світу та в Україні, досліджено водний та лісовий потенціал України, охарактеризовано програму збалансованого природокористування, ратифіковану в Україні, обґрунтовано заходи щодо збереження природних ресурсів, перераховано поради для їх оптимального використання на особистісному, підприємницькому та міжнародному рівнях.
 • Item
  Informatization of modern society and healthcare system: state, problems, prospects
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Мамчин, М. М.; Фуртак, І. І.; Паробецька, І. М.; Mamchyn, M.; Furtak, I.; Parobecka, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University; Danylo Halytsky Lviv National Medical University
  Досліджено хід процесів інформатизації сучасного суспільства, зокрема історичні аспекти, проблеми та перспективи формування інформаційного суспільства у сфері охорони здоров’я. Проаналізовано характер процесу інформатизації сучасного суспіль- ства, характеризується його позиція у глобальній та вітчизняній космічній культурі. Висвітлено історичні аспекти інформації. Визначено риси інформаційного суспільства, особливості інформаційної культури в суспільстві, перспективи інформатизації сучасних товариств. Встановлено, що основною метою інформаційних процесів є забезпечення необхідного інформаційного рівня обізнаності, спричинене цілями соціально-еконо- мічного розвитку, а основним результатом інформаційних процесів стане безкоштовний своєчасний доступ громадськості до регіонального, національного та глобального інформаційного фонду та формування потреб та потреб його використання.
 • Item
  Причини та особливості міграції українців
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Процик, І. С.; Михалик, М. В.; Protsyk, I.; Mykhalyk, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено поняття та види міграції, процеси міграції українців за останні роки, встановлено основні причини, що спонукають українців до еміграції. Здійснено аналіз міграційних процесів за останні роки та виявлено низку особливостей міграційних процесів в Україні. Розроблено анкету для аналізу та характеристики емігрантів. Наведено основні сфери зайнятості українських емігрантів та встановлено істотне зростання чисельності жінок серед емігрантів. Встановлено наслідки міграції для України.
 • Item
  Джерела фінансування фандрайзингу та пріоритетні напрями його реалізації в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Двуліт, З. П.; Стасів, Н. В.; Моторнюк, У. І.; Dvulit, Z.; Stasiv, N.; Motornyuk, U.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Сформовано етапи комунікування з донорами для забезпечення системності дій та злагодженості робіт учасників проекту. Виділено форми фандрайзингу з урахуванням їхніх переваг і недоліків. Проаналізовано основні джерела фінансування некомерційних організацій. Наведено мотиви участі донора у фандрайзингу. Визначено пріоритетні напрями реалізації фандрайзингових проектів в Україні, здійснено характеристику можливих проектів та запропоновано базу потенційних донорів для кожного напряму.
 • Item
  Інтернет як комунікаційний інструмент на службі вищих освітніх закладів – перспектива для освітніх ринків Польщі та України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Кісьолек, А.; Карий, О.; Кобіс, П.; Прокопенко, О.; Kisiołek, A.; Karyy, O.; Kobis, P.; Prokopenko, O.; Великопольська соціально-економічна вища школа в м. Шьрода-Вєлькопольська; Національний університет “Львівська політехніка”; Політехніка Ченстоховська; Сумський державний університет; Wielkopolska Higher School of Social Sciences and Economics in Środa Wielkopolska; Lviv Polytechnic National University; Częstochowa University of Technology; Sumy State University
  Ринок освіти на сьогодні змушує ВОЗ активно працювати в сфері управління маркетингом. З цього боку роль Інтернету є інструментальною. У статті подано окремі результати дослідження використання Інтернету у загальній маркетинговій діяльності ВОЗ Польщі та України. Результати, що збігаються в обох країнах, вказують на важливість та маркетинговий потенціал веб-простору, а відмінності, пов’язані зі сприйняттям цього середовища серед респондентів двох країн, не повинні розглядатися як ознаки різно- манітних тенденцій. Істотніші розбіжності можна простежити щодо конкретних маркетингових заходів в Інтернеті, які можуть стати предметом окремого дослідження.
 • Item
  Співпраця закладу вищої освіти із бізнесом: принципові засади організування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Дідик, А. М.; Погорелов, Ю. С.; Didyk, A.; Pogorelov, Y.; Рахункова палата України; Accounting Chamber of Ukraine
  Розглянуто напрями та форми співпраці закладу вищої освіти із бізнесом. Узагальнено наявні бар’єри співпраці бізнесу та закладів вищої освіти. Сформовано теоретичний базис, який описує співпрацю закладів вищої освіти та бізнесу. До такого базису належить модель Г. Іцковіца, ланцюжок цінності за М. Портером та теорія стратегічних альянсів. Визначено інтереси закладу вищої освіти та бізнесу у їхній співпраці. Встановлено ресурси кожного з учасників такої співпраці. На основі задово- лення інтересів кожного з учасників співпраці із використанням ресурсу іншого учасника побудовано принципові засади організування співпраці закладу вищої освіти із бізнесом, до яких належить п’ять аспектів такої співпраці (комунікативний, змістовий, організаційний, контрольний, рефлексивний). Розкрито зміст кожного з аспектів, показано приклади та наслідки його відсутності.
 • Item
  Проблеми інституційного забезпечення інноваційного розвитку в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Луцків, О. М.; Lutskiv, O.; Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України”; Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine
  Приділено увагу дослідженню проблем інституційної підтримки інноваційного розвитку в Україні. Проаналізовано нормативно-правову і законодавчу базу забезпе- чення інноваційної діяльності та запропоновано способи її коригування. Виокремлено суб'єкти інституційного забезпечення інноваційної діяльності. Вивчено проблеми в сфері інституційного забезпечення інноваційного розвитку та інституційний інстру- ментарій економічної політики держави. Охарактеризовано основні інститути інноваційної діяльності. Проаналізовано європейський досвід інституційної підтримки та стимулювання інноваційних процесів.
 • Item
  Дослідження європейського досвіду в подоланні проблем забезпечення населення України житлом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Баланська, О. І.; Панченко, А. В.; Мельник, В. М.; Balanska, O.; Panchenko, A.; Melnyk, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано ситуацію, що склалася на ринку житла в Україні, зокрема рівень забезпеченості ним населення. Виділено основні проблеми, що існують у цьому секторі економіки, зокрема низький рівень купівельної спроможності населення країни. Досліджено стан житлового забезпечення у країнах Європи та визначено основні відмінності між ними та Україною. Запропоновано заходи, які ґрунтуються на вико- ристанні досвіду розвинених країн у забезпеченні населення житлом, для використання в Україні, зокрема розширення іпотечного кредитування та впровадження інституту соціального житла.