Філософські науки. – 2012. – №723

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск Вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Філософські науки” видається з ініціативи кафедри філософії Львівської політехніки. У цьому випуску опубліковані статті, присвячені актуальним проблемам сучасної філософії, зокрема, проблемам онтології, гносеології, культурології, історії філософії, етичним та естетичним питанням, відображені події наукового життя. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 723 : Філософські науки / відповідальний редактор В. Л. Петрушенко . – 144 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Філософські науки" № 723
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Зміст до Вісника "Філософські науки" № 723
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Феноменологічна перспектива у політичній теорії: методологічний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шевчук, Дмитро
  Проаналізована можливість застосування феноменологічного підходу до осмислення проблем політики. Досліджено феноменологічну політичну філософію як результат “відкритості” феноменологічного руху. Розглянуто найзначущіші ідеї феноменологічної політичної філософії, що випливають із феноменологічної концепції історії, онтології політичного, феноменології політичного світу. In the present paper the possibility of using the phenomenological approach for investigation of political problems is analyzed. The author pays attention to the phenomenological political philosophy as a result of “openness” of phenomenological movement. Main ideas of phenomenological political philosophy originating from the phenomenological concept of history, ontology of the political, and phenomenology of political world are also explored.
 • Item
  Панорама соціокультурної антропології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Петрушенко, Віктор
 • Item
  Інтерпретація Л. Шестовим філософських ідей Л. Толстого
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Савельєв, Віктор
  На основі докладного аналізу текстів Л. Шестовим досліджено його рецепцію філософських ідей літературно-художньої та публіцистичної спадщини Л. Толстого. Доведено, що обом мислителям властиве споріднене ставлення до релігії та подібне відчуття релігійності. The author of the paper investigates the reception of L.Shestov of the philosophical ideas of literary-artistic and sociopolitical heritage of Leo Tolstoy on the basis of the circumstantial analysis L. Shestov’s texts. It’s been demonstrated that both authors share similar attitude to religion and religiosity.
 • Item
  Семантична концепція естетики Степана Олексюка (спроба реконструкції)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Іваник, Степан
  На основі архівних матеріалів реконструйовано естетичну концепцію Степана Олексюка. Показано, що центральне значення для цієї концепції має погляд на естетичний предмет як єдність певних об’єктивних і суб’єктивних передумов. The aesthetic concept of Stepan Oleksiuk is reconstructed on the base of archival materials. It is demonstrated that the view on the aesthetic object as a unity of some objective and subjective conditions was central to this concept.
 • Item
  Погляд наглядача: концепція репресивного бачення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Батаєва, Катерина
  Досліджуються три модуси концепції репресивного бачення (теорія дисциплінарного нагляду у суспільстві Паноптікона; концепція клінічного погляду та концепція догляду за безумцями), а також описана дія насильницького погляду, що перетворює людей та речі на відчужені об’єкти. Створена М. Фуко філософська концепція репресивного погляду отримала подальший розвиток у феноменології погляду Ж.-П. Сартра, в якій досліджується стан людини, що опинилася під наглядом, – людини, за якою стежать. The paper deals with studying three modes of the concept of repressive vision (theory of disciplinizing observation in Panopticon society; concept of clinical look and concept of crazy person observation). The action of forcible look which transforms humans and things into alienated objects is described as well. Created by M.Foucault, the philosophical concept of repressive look has got further development in the phenomenology of J.-P.Sartre that explores the state of a surveyed human.
 • Item
  Еволюція смислового значення поняття “віртуальна реальність ”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шадських, Юрій
  Досліджується питання генезису та розвитку ідеї віртуальності, віртуальної реальності в історії філософії. Стверджується необхідність створення загальної теорії віртуальної реальності. The question of genesis and development of idea of virtuality, virtual reality in history of philosophy is scrutinized. The necessity of creation of the general theory of virtual reality becomes firmly established.
 • Item
  Розвиток юснатуралістичної теорії українськими мислителями XVIII ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Хвойницька, Христина
  Досліджено концепцію природного права у творчості українських мислителів доби Просвітництва. Проаналізовано значну роль юснатуралістичних ідей у становленні їхніх філософських доктрин. Це поняття вони трактують як справедливість, добро, милосердя, свобода, спільне благо та культурне самовизначення. The concept of natural law in creative legacy of Ukrainian thinkers of Enlightenment is explored. The role of jusnaturalistic ideas within their respective philosophical doctrines is analysed. They interpret this concept as justice, goodness, charity, freedom, welfare and cultural self-determination.
 • Item
  Сучасна аналітична філософія про роль правил у процесі фіксації мовного значення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Синиця, Андрій
  Проведено компаративно-критичний аналіз основних поглядів представників сучасної аналітичної філософії на співвідношення понять правил і значення мовних виразів та запропоновано вирішення проблеми слідування правилу шляхом введення у наукову термінологію поняття “опосередкована пресупозиція”. A comparative and critical analysis of the basic views of representatives of contemporary analytic philosophy on correlation between the concepts of rules and meaning of language expressions is considered. It is proposed to introduce to scientific terminology the notion of “indirect presupposition” in order to solve the rule-following problem.
 • Item
  Значущість філософсько-правової спадщини П. Юркевича для цивілізаційного поступу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Боровська, Галина
  Розглядається одна з актуальних тем сучасної гуманітарної парадигми: розуміння цивілізації та цивілізаційного процесу. Вперше пропонується концепція цивілізаційного поступу вітчизняного філософа середини XIX ст. Памфіла Юркевича. Основу цієї концепції становить ідея права і закону, захист прав людини, виховання правосвідомого громадянина. One of the actual topics containing a new humanitarian paradigm based on the understanding of the civilization process and civilization on the whole is considered. The civilization advancement concept of the XIX-century Ukrainian philosopher P. Yurkevich is suggested. The idea of law and human rights is exposed as the main constituent of the concept.
 • Item
  Формальна неповнота класичних визначень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Торохтій, Михайло
  На прикладі закону тотожності критикується класичний спосіб формально-логічної експлікації теоретичних положень. Обґрунтовується необхідність впровадження до технічного арсеналу логіки відповідних негативних конструкцій і форм. In the paper, on the example of the principle of identity, the classic method of formallogical explication of theoretical positions is criticized. The necessity of introduction to the technical arsenal of logic of corresponding negative constructions and forms is substantiated.
 • Item
  Моральна філософія В. Соловйова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мазурик, Марія
  Досліджується моральна філософія В. Соловйова та його спроби вирішити проблему добра і зла. Зазначається, що російський філософ переносить акцент з етичного світогляду на моральну діяльність людини, сутністю якої стає втілення абсолютного добра. Відбувається переміщення точки тяжіння від розуміння Абсолюту як онтологічної реальності до його розуміння як ідеалу. Саме на нього повинна орієнтуватись будь-яка людська діяльність. Внаслідок нереалізованості ідеалу добра та досконалості у нашому світі виникає необхідність “виправдання” добра, що і намагається здійснити В. Соловйов. Exploring the moral philosophy of V.Solovyov and his attempts to resolve the problem of good and evil we point out that the Russian philosopher shifts the accent from the ethical outlook onto the moral activity of a human; the essence of the latter being the incarnation of absolute goodness. He simulatenously shifts the centre of gravity from understanding the Absolute as ontological reality onto its understanding as the ideal which every human activity should take the hold at. Because the ideal of goodness and perfection remains unrealized in our world the necessity to “justify” goodness emerges and this is precisely what V.Solovyov attempts to achieve.
 • Item
  Епістемологія: підсумки і результати
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бразуль-Брушковський, Євгеній
 • Item
  Смислові аспекти слова у грецькій філософії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Паньків, Олеся
  Розглянуто основні аспекти розуміння слова в епоху античності. У цей час слово і мислення не були чітко відокремлені, а розглядались як єдиний Логос. З огляду на відмінні способи осмислення слова грецькими мислителями, можна виділити кілька підходів до його тлумачення: реалістична, конвенціальна, номіналістична та концептуальна. Review of the main aspects of a word in the age of Antiquity is the subject matter of the paper. Word and thought were not clearly devided at that time but were rather considered to be the integral Logos. Proceeding from the different ways of understanding the Logos we can single out several approaches to its interpretation: realistic, conventional, nominalistic and conceptual ones.
 • Item
  Сьогодення: нові пріоритети та акценти у філософії освіти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Семенюк, Едуард
  Філософія освіти є дуже важливим розділом філософської теорії, оскільки сфера освіти визначає майбутнє суспільства. Велике значення для розвитку сучасної освіти мають антропоцентрична парадигма, екологізація та інформатизація суспільства, формування творчого мислення, концепція навчання впродовж усього життя тощо. Philosophy of education is a very important of philosophical theory so long as the sphere of education determines the future of society. Anthropocentric paradeigma, ecologization and informatizion of society, forming of the creative thinking, concept of education during one’s life-time et cetera are of great importance for the modern education development.
 • Item
  Утопія та футурологія: різні способи передбачення майбутнього
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Петрушенко, Оксана
  Дано основні характеристики утопії та футурології. Коротко описано історію виникнення як утопії, так і футурології, окреслено їхні основні напрямки. Спільними ознаками утопії та футурології, на думку автора, є опис очікуваних соціальних змін; визначення та узагальнення певних тенденцій соціального розвитку; визначення як позитивних, так і негативних тенденцій соціального розвитку; попередження суспільства про можливі негативні результати, до яких може привести суспільний розвиток. Відмінності між утопією та футурологією полягають у часових характеристиках змальованого суспільства; трактуванні поняття належного; зацікавленості у механізмі та кінцевому результаті очікуваних змін, у стратегічних завданнях створюваних проектів. In the paper the main characteristics of utopia and of futurology are given. Author describes historical development both of them, writes about their main trends. According to the idea of author the common features of utopia and futurology are the next: description of the future social changes; definition and generalization of certain tendencies of social development; description of both positive and negative tendencies in social development; warning about the able negative results of given social development. Differences between utopia and futurology are connected with time characteristics of the depicted societies; understanding of notion of appliance; interest to the mechanism and final result of the future changes, in strategic tasks of created projects.
 • Item
  Філософія екзистенціалізму про феномен творчості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Саноцька, Наталя
  На основі історико-філософського аналізу ключових положень про справжнє існування людини, висунутих у філософії екзистенціалізму, відтворено цілісну картину формування поглядів цього філософського напряму щодо феномену творчості. Розкрито зміст феномену творчості як іманентно-духовного виміру людського буття, виявлено його світоглядні детермінанти прояву та значення у становленні, самоздійсненні й самоствердженні особи. Встановлено, що особливість осмислення творчості пов’язується із найважливішими аспектами людського самовизначення, особистісним пошуком та конституюванням власного Я, а також пошуком моделей взаємовідносин зі світом. Творчість є способом самоствердження людини всупереч зовнішній детермінації та постійного подолання власної обмеженості. The holistic picture of formation of views of this school of thought as to the creative phenomenon has been reproduced on the basis of historical and philosophic analysis of the key notions on the real human existence, represented in the existential philosophy. The content of the phenomenon of creativity as immanent spiritual dimension of human existence has been revealed; its vision determinants of manifestation and meaning in the achievement, selfactualization and self-affirmation of a person have been manifested. It has been determined that the peculiarity of comprehension of the creativity is connected with the most important aspects of human self-determination, personal search and affirmation of the self, as well as with the search for models of relationships with the world. The creativity demands the selfaffirmation from a person notwithstanding the outer determination and constant overcoming of the own narrow-mindedness.
 • Item
  Амбівалентність людського переживання у світі міста
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Максим, Карповець
  Проаналізована амбівалентність людського переживання у світі міста, де останнє окреслюється як зовнішня культурна реальність, що спрямовує суб’єкта як до конструктивних, так і деструктивних стратегій життя. Доведено, що переживання міста є трансгресивним етапом, а тому завжди пов’язане із межею людських можливостей, тілесною та духовною чутливістю. Зроблено висновок, що людське буття у місті неможливе без переживання, що зумовлює актуалізацію антропокультурних практик і структур. In the paper the ambivalence of human experience in the urban world is analyzed. The urban world is traced as external reality that directs subjective constructive and destructive strategies of life as well. It’s proved that the emotional experience of the city is a transgressive phase. Therefore, it depends on the limits of human abilities, corporeal and mental sensitivity. We conclude, that a human’s being in the city is impossible without emotional experience, which determines actualization of athropo-cultural practices and structures.