Електроніка. – 2006. – №558

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати наукові-технічних досліджень у галузі технологічних, експериментальних, теоретичних та методологічних проблем електроніки та оптоелектроніки, фізики і техніки напівпровідників та напівпровідникового матеріалознавства, фізики твердого тіла, фізики, техніки та використання елементів, приладів та систем сучасної електронної техніки. Тематика Вісника Національного університету “Львівська політехніка” “Електроніка” охоплює такі розділи електроніки: матеріали електронної техніки; фізика, технологія та виробництво елементів, приладів та систем електронної техніки; фізика і техніка напівпровідників, металів, діелектриків та рідких кристалів; експериментальні та теоретичні дослідження електронних процесів; методика досліджень. У Віснику “Електроніка” публікуються оглядові та дослідницькі роботи, присвячені його тематиці (але не обмежені лише нею). Роботи можуть подавати як співробітники Львівської політехніки, так і будь-яких інших навчальних чи наукових закладів. Роботи авторів з України друкуються українською мовою. Для наукових працівників, інженерів і студентів старших курсів електрофізичних та технологічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 558 : Електроніка / відповідальний редактор Д. Заярчук. – 140 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Item
  Зміст до Вісника "Електроніка" № 558
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Електроніка" № 558
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Вплив різних факторів на вимірювання магнітного поля парногармонічним перетворювачем з обертальним перемагнічуванням монокристалічної плівки ферогранату
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Убізський, С. Б.; Павлик, Л. П.; Климович, Є. М.
  Здійснено феноменологічне дослідження парногармонічного перетворювача магнітного поля із циркулярним збудженням монокристалічної плівки ферогранату як чутливого елемента з метою виявлення впливу неідеальності геометрії конструкції перетворювача та неточності кристалографічної орієнтації чутливого елементу на точність вимірювання магнітного поля. Встановлено, що відхилення площини обертання магнітного поля збудження від площини чутливого елемента та розорієнтації останнього від площини (111) є найсуттєвішими для вимірювального перетворювача. Зроблено висновки про можливість уникнення негативного впливу вказаних факторів та запропоновано відповідний спосіб. A phenomenological investigation of the even-harmonics magnetic field transducer with a circular excitation of the single-crystalline iron garnet film as its sensing element is performed. The aim was revealing a possible influence of non-ideality of transducer’s construction and inaccuracy of the sensing element crystallographic orientation on magnetic field measurements. It was established that the deviation of the magnetic field rotation plane from the plane of sensing element as well as misorientation of the last from the (111) plane a the most significant for the measuring transducer. Conclusions are made about the possibility to eliminate the negative influence of mentioned factors and respective way is proposed.
 • Item
  Автоматизація вимірювання показників заломлення плоскопаралельних пластин оптичних матеріалів антерферометрично-поворотним методом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Тибінка, Б. В.; Островський, І. П.; Андрущак, А. С.
  Створена автоматизована установка для вимірювання показників заломлення оптичних матеріалів інтерферометрично-поворотним методом. Установка апробована на прикладі одновісного кристалу LiNbO3. Внаслідок проведених вимірювань одержані такі параметри: nо=2.28650.0007, ne = 2,20340,0007 (для довжини світлової хвилі =0,6328 мкм), які добре узгоджуються з літературними даними. Automatizational equipment for refractive indices measurement of optical materials by interferometric-turning method was designed. The equipment is approbated on example of uniaxial crystal LiNbO3. As a result of measurements the following parameters were obtained: nо=2.28650.0007, ne = 2,20340,0007 (for wavelength =0,6328 m), which are in good agreement with literature data.
 • Item
  Метод регуляризації Тихонова під час моделювання вимірювання розподілу розмірів порошкоподібних матеріалів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Голдак, А. Я.
  Розглянуто метод регуляризації Тихонова в застосуванні до інтегрального рівняння Фредгольма першого роду, що виникає під час вимірювання розподілу розмірів частинок порошкоподібних матеріалів. Подано статистичні характеристики стійкості одержаних результатів. The Tichonov regularization method applied to Fredholm equation of first kind which appears during particles size distribution measurement is considered. Statistical characteristics of stability of obtained results are revealed.