Теорія і практика будівництва. – 2012. – №737

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних науковців.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 737 : Теорія і практика будівництва / відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – 312 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 56
 • Item
  Зміст до Вісника "Теорія і практика будівництва" № 737
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012)
 • Item
  Experiment alanalysis of “T”- joints composed of RHS, CHS and HEA sections
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Kvočák, Vincent; Beke, Pavol
  Зосереджено увагу на порівнянні результатів вимірювання, одержаних в лабораторних експериментах на з'єднаннях прямокутних і дугових порожніх секцій. Експериментальні результати порівнюються з результатами, одержаними від теоретичних моделей і обчислень. Особливу увагу звернено на T-з’єднаннях, які складаються з єдиних членів акорду і дужки. Процедура оцінки контролює опори і деформації таких з’єднань. The article presented focuses on the comparison of the measurement results obtained in laboratory experiments on joints composed of rectangular and circular hollow sections. The experimental results are compared with the results obtained from theoretical models and calculations. Special attention is paid to T–joints that consist of single chord and brace members. The evaluation procedure monitors the resistances and deformations of such joints.
 • Item
  Utilization of coal flyash into cement concrete roads
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Ondova, Marcela; Stevulova, Nadežda; Harcar, Adrian
  Представлено результати випробовувань щодо придатності часткової заміни цементу золою (0 – 15 %) в бетонованих дорогах. Проведено випробування бетонів із вмістом золи на стиск і на згин у віці 7, 28 і 90 діб, а також на морозостійкість і хімічну стійкість і отримані результати були порівнянні з відповідними результатами випробовувань контрольних зразків (C 30/37). На основі отриманих даних було встановлено, що ці бетони відповідають вимогам STN 73 6123 для побудовидорожнього покриття і альтернативне використання FA для бетонного дорожнього покриття є перевагою як у будівельній галузі, так і в галузі економіки і захисту довкілля. The summary of results of fly ash exploitability testing as a partial cement replacement (0 - 15 %) into the concrete road were presented in this paper. Compressive and tensile flexural strengths at ages of 7, 28, 90 days, frost and chemical resistance of fly ash concrete composites were measured and compared with reference specimen (C 30/37). Based on the results assements it can be stated that the requirements of STN 73 6123. Building of pavement were satisfied and the alternative utilization of FA in the concrete cover of pavements has significant benefits in building. in environmental as well as in economic area.
 • Item
  Building information modeling software as a support tool of facility management
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Podmanický, Peter; Mesároš, František
  Інформаційне моделювання у будівництві (BIM) для менеджерів – це більш ніж просто раціональний спосіб досягнення цілі, а новий інструмент покращення характеристик будівель і ефективніше управління операціями протягом його життєвого циклу. Що таке програмне забезпечення BIM? У той час, коли визначення змінюються, BIM може розглядатися як одна величезна база інформаційних даних. Програмне забезпечення BIM включає 3D-інформацію. В додаток до інформації з архітектурім. Повна версія BIM включає усю інформацію з будівельних конструкцій і структурних систем, обладнання для обігрівання, вентиляції і кондиціювання повітря (HVAC), санітарно-технічного обладнання будівель, дверних і віконних панелей тощо. Істотним моментом є те, що це стосується конкретного виробника і постачальника систем і компонентів, що є значною перевагою для сприятливого менеджменту. Показано сприятливі можливості, які відкриваються у сфері менеджменту під час використання BIM-технологій. For facility managers, Building Information Modeling (BIM) is more than a shortcut. It is a new tool for enhancing the performance of building and more efficient management of operations throughout its life cycle. What is BIM software? While definitions vary, BIM can be seen as a one large database of informations. BIM software is designed to share the information of the building. BIM software includes 3D model of building. In addition to information architecture, complete BIM contains all information about building construction and structural system, Heating, Ventilating, and Air conditioning (HVAC) equipment, plumbing fixtures, door and window panes, and many others. Essential is that should refer to a particular manufacturer and supplier of systems and components, which can be a significant benefit to the area of facility management. Aim of this article is to highlight the opportunities that offer us in the field of facility management with using BIM technology.
 • Item
  Hempas unconventional materials for a sustainable construction
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Kidalova, Lucia; Junak, Jozef; Stevulova, Nadezda
  У контексті питань, пов’язаних з навколишнім середовищем, рівень зацікавленості дослідників у біоматеріалах швидко зростає завдяки їх перевагам, як в поновлюваність ресурсів, низька вартість, біорозкладання тощо. Є багато можливостей використання природних сировинних матеріалів для виготовлення біокомпозитів. Описано експериментальні дослідження композитів на основі прядива (пеньки) з метою визначення фізико-механічних властивостей цих композитів. Часткові результати вказують на можливість використання бетонів на основі прядива (пеньки) як не несучих навантаження будівельних матеріалів. In the context of environmental issues, bio-based materials are attracting increasing levels of research interest, because of their numerous advantages: renewable resource, low cost, biodegradability and so on. Natural raw materials have a lot of possibilities utilization in biocomposites preparing. This paper describes in an experimental study of hemp composites with regard to physico-mechanical properties of composites. Partial results indicate the potential using of hemp concrete such as non-load bearing building materials.
 • Item
  Impact of shape of buildings on energy consumption
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Geletka, Vladimír; Sedláková, Anna
  Наведено аналіз форми будівель (план фундаменту і вертикальний розподіл) і їх вплив на коефіцієнт форми / аеродинамічний коефіцієнт/ FT будівель. Для деяких будівель запроваджений параметричний аналіз, отриманий з вичерпного відтворення енергетичних потоків цілої будівлі. Параметричний аналіз стосується орієнтації будівлі і пропорційно процентності скління конкретної стіни. This paper provides analysis of buildings shape (ground plan and vertical division) and their impact of shape factor – FT of buildings. For some shape is provide a parametric analysis obtained from a comprehensive whole building energy simulation. Parametric analysis regards orientation of buildings and ratio % glazing to the wall.
 • Item
  Optimization of deploymentauxiliary structures in implementation of building thermal insulation
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Bašková, Renáta; Krajňák, Marek
  Показана графічно розроблена математична модель, що полегшує і прискорює процес прийняття рішень у виборі допоміжних споруд для ізоляції фасадів житлових будинків. Це дало змогу оптимізувати розміщення допоміжних споруд у специфічний процес ізоляції будівель, порівнюючи графічно чи генеруються значення ефективності розгортання ешафот. The paper presents graphically elaborated mathematical model which facilitates and accelerates decision making in the choice of auxiliary structures for insulation implementation of the residential home facades. It is possible to optimize deployment of the auxiliary structures in the specific process of building insulation, comparing graphically generated values of the deployment scaffold effectiveness.
 • Item
  Environmental impacts of cement production
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Stajanča, Miroslav; Eštoková, Adriana
  Будівельна промисловість є одним з лідерів щодо забруднення довкілля внаслідок вичерпування ресурсів і затрат енергії або утворення відходів. Крім того, спостерігається значна емісія від парників, кислотних газів від будівельної промисловості. Цемент належить до одного із найвикористовуваніших будівельних матеріалів у світі, а його виробництво невпинно зростає. А цементна індустрія є дуже енергомісткою. А також продукує велику кількість викидів, отруйних запахів і є дуже шумною. Пил, вуглекислота CO2, оксиди (NOx) азоту і двоокис (SO2) є основними складовими викидів від цементних заводів, що створює великі проблеми. Представлено огляд стану екологічних проблем, пов’язаних з виробництвом цементу в Європі. Building industry is one of the leaders in deterioration of environment by depleting resources and consuming energy or creation of waste. Also a considerable amount of emissions of greenhouse and acidifying gasses has the origin in building industry. Cement belongs to the most often used building materials and its production is increasing over the world. But the cement industry is an energy enormous intensive and products many emissions, odors and noise. The emissions from cement plants which cause greatest concern and which need to be dealt with are dust, carbon dioxide CO2, nitrogen oxides (NOx) and sulphur dioxide (SO2). This paper deals with the review of the main environmental issues related to the cement production in Europe.
 • Item
  Air qualityand effect of ventilation in buildings
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Muntea, Cornel; Florin, Domnita; Kapalo, Peter; Nagy, Richard
  Розкрито проблему якості повітря у деяких приміщеннях, зокрема у конференцзалі, офісних та класних кімнатах. Основною вимогою утворення здорового оточуючого середовища всередині приміщення і оптимальної інтенсивності праці людей є адекватна кількість свіжого повітря без фізичних чи хімічних забруднень. Фізичні та хімічні забруднення оточуючого середовища всередині приміщення часто продукуються працюючими там людьми. Діоксид вуглецю (CO2) як хімічний забруднювач виділяється працюючими людьми через їх діяльність. Виділення CO2 становить 4 % від усього повітря в приміщенні за температури від 34 до 36 °C. The paper is concerned with air quality in selected ventilated rooms: conference room, office and classroom. The basic assumption for a healthy indoor environment and optimum occupant performance is adequate fresh air amount without the physical and chemical pollutants. The physical and chemical pollutants in indoor environment are also produced by occupants. The carbon dioxide (CO2) as chemical pollutant is produced by occupants respecting human activities. The carbon dioxide production is 4 percents of the total air exhaled amount at the temperature of 34°C to 36°C.
 • Item
  Measurements of physical parameters of envelope structures in real conditions in situ
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Katunský, Dušan; Bagoňa, Miloslav; Katunská, Jana; Lopušniak, Martin; Rudišin, Róbert; Tóth, Stanislav; Vertaľ, Marián
  Наведено результати експериментального вимірювання фізичних параметрів у виробничих приміщеннях влітку та взимку. Багато вимірювань проводилось у численних приміщеннях. У роботі викладено характеристики та цілі дослідницького проекту “Центр підтримки досліджень високої якості для інтегрованих досліджень прогресивних будівельних конструкцій, матеріалів і технологій”. Особливим завданням № 2 цього проекту є “Підтримка досліджень конструкцій систем “інтелектуальних – розумних будівель”, зосереджуючись на якості життя стосовно енергетичної ефективності і прийнятності по відношенню до довкілля”. The article shows the experimental measurements of physical parameter results in production halls in winter and summer periods. Many measurements were conducted in numerous halls on site until recently. The article expresses the characteristics and goals of the research project „Research support centre of excellence for integrated research of progressive building structures, materials and technologies". Specific goal No. 2 of this project is to "Support the research of structures of intelligent - smart buildings by focusing on the quality of life by orienting towards energy efficiency and environmental acceptability.
 • Item
  Factor analysis as away of water quality assessment in the smolnik creek
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Singovszká, Eva; Bálintová, Magdaléna
  Багатоваріантні статистичні методи, включаючи факторний аналіз, успішно використовуються в гідрохіміі вже багато років. Мультиваріантні статистичні допуски дають змогу одержувати приховану інформацію з даних, які стосуються можливого впливу навколишнього середовища на якість води. Факторний аналіз дає змогу пояснити кореляцію між результати спостережень з точки зору закладених тут чинників, які немає можливості спостерігати безпосередньо. Представлено оцінку ризиків, пов’язаних з впливом навколишнього середовища. Ця оцінка зосереджена на аналізі якості поверхневих вод, пов’язаних з кислотним дренажем рудників (AMD), що утворюються у закинутих сульфатних рудниках Смолника (Словацька Республіка). Переповнені рудники Смолніка утворюють (AMD) з високою концентрацією металів і низьким значенням рН (близько 3_4) у результаті хімічного окислення сульфідів та інших хімічних процесів. Метою оцінки цих ризиків є внесок цього джерела забруднення у забруднення поверхневих вод і перевищення допустимих законодавством рівнів. Multivariate statistical methods including factor analysis have been used successfully in hydrochemistry for many years. Multivariate statistical approaches allow deriving hidden information from the data set about the possible influences of the environment on water quality. Factor analysis attempts to explain the correlations between the observations in terms of the underlying factors, which are not directly observable. The paper deals with environmental risk assessemnt focused on evaluation of the surface water The paper deals with environmental risk assessemnt focused on evaluation of the surface water quality relate to acid mine drainage (AMD) producing from abandoned sulphide mine in Smolnik (Slovak Republic).Overflowed mine Smolnik produces AMD with high metal concentrations and low value of the pH (about 3-4) as a result of chemical oxidation of sulphides and other chemical processes. The aim of risk assessement is to find a contribution of the polution source on contamination of surface water and sediment over legislative limits.
 • Item
  Res additional application in contemporary buildings
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Vranay, Frantisek; Vranayova, Zuzana
  Теплові насоси і сонячна система надають нам найефективніший шлях забезпечення нагрівання і охолодження у багатьох напрямках застосування, оскільки вони використовують поновлювальні джерела довкілля. Експериментальні виробничі приміщення нашого факультету “Центр економічних досліджень з поновлювальних джерел енергії і систем розподілу” був заснований з метою досліджень можливості зменшення енергетичних витрат на будівництво, пов’язаних з економією. Реалізований проект цього Центру створює реальне навколишнє середовище для ефективного проведення технологічних досліджень в лабораторії у режимі експлуатації: технології співгенерируючих елементів, теплові насоси, фотогальваніка, теплові капіляри і польові технології вимірювань і регулювання. Heat pumps and solar systems offer the most energy-efficient way to provide heating and cooling in many applications, as they can use renewable heat sources in our surroundings. The experimental workplace of our Faculty “Economic Research Centre for Renewable Energy Sources and Distribution systems” was founded with the purpose of investigating possibilities to reduce the energetic costs of buildings tied to economy. The realized project of the Centre creates real environment for effective implementation research of technologies in laboratory and operative conditions: technologies of co-generative elements, heat pumps, photovoltaic, thermal capillaries, and technologies in field of measurement and regulation.
 • Item
  Енергоспоживання систем забезпечення мікроклімату птахівничих приміщень
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Ярослав, В. Ю.; Лабай, В. Й.
  Наведено результати кількісної оцінки теплового споживання опалювально-вентиляційних систем на прикладі птахівничого приміщення з клітковим утриманням курей. In this article results of the quantitative estimation of the heat consumption in heating–ventilating systems on an example of the poultry house for containing egg hens are presented.
 • Item
  Особливості проектування систем опалення культових споруд
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Юркевич, Ю. С.; Савченко, О. О.; Дейнека, О. В.
  Наведено нормативні значення параметрів внутрішнього повітря у приміщеннях церков, особливості підрахунку тепловтрат зовнішніми огородженнями та рекомендації з застосування різних видів систем опалення у культових спорудах. In this article presents normative values of internal air temperatures in churches, specificity of the calculation of heat losses by external fencing and recommendations on the use of different types of heating systems in places of worship.
 • Item
  Аналіз втрат теплоти у промислових печах під час використання природного газу
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Шпак, Г. І.
  Проведено аналіз втрат теплоти у промислових високотемпературних печах. Наведено шляхи і методи щодо зменшення названих теплових втрат. Analysis of heat losses in industrial high temperatures stoves is carried out. Methods concerning decreasing these heat losses are presented.
 • Item
  Шляхи підвищення довговічності цементобетонного дорожнього покриття
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Шевчук, Г. Я.; Собко, Ю. М.; Топилко, Н. І.
  Наведено результати дослідження фізико-механічних властивостей бетонів з комплексною хімічною добавкою. Встановлена можливість використання таких бетонів у дорожніх покриттях та визначені шляхи підвищення їх довговічності. Investigation the results resistance of concrete with complex chemical additive and using this concrete in road tyre-cover and determined means improve their lasting.
 • Item
  Гідравлічні розрахунки трубчастих водозабірних оголовків з бічними водоприймальними вікнами
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Чернюк, В. В.; Босак, М. П.; Гвоздецький, О. Г.
  Запропоновано спрощені, а також удосконалені теоретичні основи гідравлічних розрахунків трубчастих водозабірних оголовків з бічними водоприймальними вікнами з урахуванням змінної витрати рідини по довжині оголовка. Simplified as well as improved theoretical bases of hydraulic calculations of a tubular water-intake head with lateral water-receiving apertures under the condition of variable flov rate along the pipeline are suggested.
 • Item
  Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Шаповал, С. П.; Дацько, О. С.; Омельчук, О. В.
  Описано результати теоретичних досліджень надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему плоских сонячних колекторів. Відомо, що ефективність стаціонарного плоского сонячного колектора, орієнтованого на південь у вечірні й ранішні години роботи, є незначною. Необхідно визначити, як змінюється ефективність його роботи протягом дня, та визначити оптимальні кути встановлення системи сонячних колекторів. Одержано графічну та аналітичну залежність надходження сонячної енергії на цю систему сонячних колекторів. The article describes the results of theoretical research of solar energy income on tripleoriented system of flat solar collectors. It is known that the efficiency of stationary flat solar collector that is oriented to the south in the evening and morning hours is not significant. It is necessary to identify how changes effectiveness of its work during the day and determine the optimal installation angles of solar collectors system. It is obtained the graphic dependence of the given system efficiency from angles of solar collectors installation.
 • Item
  Структурно-механічні характеристики бетонних елементів, просочених сіркою
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Цібеленко, П. П.
  Досліджено вплив просочення сіркою на структурно-механічні характеристики бетонних елементів прямокутного січення за дії навантаження. Наведено методику досліджень та експериментальні результати бетонних елементів за вказаних умов. Investigated the influence of impregnating sulfur on the structure and mechanical properties of concrete elements with rectangular cross section under the influence of load. Presented the method of research and experimental results of concrete elements under the specified conditions.