Вимірювальна техніка та метрологія. – 2007. – Випуск 67

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – Випуск 67. – 148 c.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 29
 • Item
  Титульний аркуш до збірника "Вимірювальна техніка та метрологія" Випуск 67
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Зміст до збірника "Вимірювальна техніка та метрологія" Випуск 67
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Визначення вимог щодо якості біодизельного палива
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Столярчук, Петро; Ковалишин, Степан; Краснопольська, Оксана
  Наведено вимоги до якості дизельного біопалива згідно із стандартами Польщі і Німеччини, а також згідно з технічними умовами України. Виконано дослідження за показниками якості для суміші біодизельного палива і дизельного палива у лабораторії Львівського державного аграрного університету. Визначено вимоги щодо якості біодизельного палива на Україні. Приведены требования к качеству дизельного биотоплива согласно стандартам Польши и Германии, а также согласно техническим условиям Украины. Выполнены исследования по показателям качества для смесей биодизельного топлива и дизельного топлива в лаборатории Львовского государственного аграрного университета. Определены требования к качеству дизельного биотоплива на Украине. Requirement to the of quality diesel biofuel according to Poland and Germany and as well to the technical condition, of Ukraine are notified. Research of quality indices for the mixture of biodiesel fuel and diesel fuel is made in the laboratory of L’viv State Agricultural University. Requirement to the quality of diesel biofuel in Ukraine are established.
 • Item
  Особливості використання методу кореневого годографа для синтезу контролерів у лінійних системах автоматичного керування
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Івахів, О.; Наконечний, М.
  Розглянуто можливості використання методу кореневого годографа для синтезу різних модифікацій ПІД-контролерів з бажаними динамічними характеристиками у лінійних системах автоматичного керування. Рассмотрены возможности использования метода корневого графа для синтеза различных модификаций ПИД-контроллеров с желаемыми динамическими характеристиками в линейных системах управления. The possibility of rout hodograph way for different PID-controller with settled dynamic characteristics modifications in linear automatic control systems application using are presented in this paper.
 • Item
  Експертно-соціологічна оцінка якості послуг закладів ресторанного господарства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Столярчук, П.; Сусол, Н.; Сопільник, Л.
  Проаналізовано методи оцінювання якості послуг. На основі визначених напрямків покращання об’єктивності розроблено експертно-соціологічний метод, спеціалізований для галузі ресторанного господарства. Выполнены анализ методов оценивания качества услуг. На основании определенных направлений улучшения объективности разработан экспертно-социологический метод, специализированный для отрасли ресторанного хозяйства. The analysis of services quality evaluation methods conducted in the given articles. On the basis of definite directions of objectivity improvement is expertly-sociological method specialized for industry of restaurant economy developed.
 • Item
  Вибір параметра регуляризації за спектором похідної у методі Тихонова
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Голдак, Андрій; Сіверс, Володимир
  Розглянуто новий спосіб вибору параметра регуляризації під час розв’язування рівнянь Фредгольма першого роду методом Тихонова. Здійснено порівняння пропонованого способу вибору параметра регуляризації з основними відомими способами вибору цього параметра, такими, як метод L-кривої та метод узагальненої перехресної перевірки. Рассмотрен новый способ выбора параметра регуляризации при решении уравнений Фредгольма первого рода методом Тихонова. Выполнено сравнение этого способа выбора параметра регуляризации с основными известными методами выбора этого параметра, такими, как метод L-кривой и метод обобщенной перекрестной проверки. The article is devoted to the new way of regularization parameter choosing in Tikhonov method applied to inverse problems of light scattering. The derivative spectrum of calculat ed solution is used as the criterion of the choosing. The suggested method was compared with such well-known regularization parameter choosing methods as L-curve and Generalized Cross Validation.
 • Item
  Дослідження термоелектричного матеріалу ZrNiSn1-x Inx. Особливості електрокінетичних характеристик
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Ромака, Володимир; Стадник, Юрій; Ромака, Віталій; Лагун, Андрій
  Досліджено температурні та концентраційні залежності питомого опору та коефіцієнта термо-ЕРС напівпровідникового твердого розчину ZrNiSn1-xInx у діапазонах, Т = 80 ÷ 380 , х = 0 ÷ 0,15. Експериментально встановлена залежність між параметрами флуктуації зон неперервних енергій, глибиною флуктуації та глибиною потенціальної ями дрібномасштабної флуктуації. Исследованы температурные и концентрационные зависимости удельного сопротивления и коэффициента термо-ЭДС полупроводникового твердого раствора ZrNiSn1-xInx в диапазонах, Т = 80 ÷ 380, х = 0 ÷ 0,15. Экспериментально установлена зависимость между параметрами флуктуации зон непрерывных энергий, глубиной флуктуации и глубиной потенциальной ямы мелкомасштабной флуктуации. The temperature and concentration dependencies of resistivity and thermopower ZrNi1-xSnx In semiconductor solid solution in ranges, T = 80 ÷ 380 K and x = 0 ÷ 0,15, respectively were investigated. Dependence between the parameters of fluctuation of the continuous energy bands, depth of fluctuation, and depth of the potential well of low-scale fluctuation was experimentally ascertained.
 • Item
  Перспективи застосування імпедансних методів для оцінювання якості харчової продукції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Бондирєв, Віктор; Походило, Євген
  Розглянуто проблеми і перспективи застосування імпедансних методів для оцінювання якості харчової продукції. Проаналізовано сучасний стан імпедансних методів контролю якості та їхнє використання за кордоном. Окреслено перспективи подальшого розвитку цих методів та потребу їхнього впровадження в Україні. Рассмотрены проблемы и перспективы применения импедансных методов для оценивания качества пищевой продукции. Проанализированы импедансные методы контроля качества, их использование за рубежом. Намечены перспективы дальнейшего развития этих методов и потребностьих внедрения в Украине. In the paper problems and aspects of impedance methods implementation for qua lity control of food producst are considered. Modern achievements in impedance methods of quality control outside of Ukraine is discussed. Possibilities of future development of these methods and expediency of their implementation in our country are analyzed.
 • Item
  Параметрична модель феромаґнетного потроювача частоти як елемента систем керування
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Дзелендзяк, У.; Павельчак, А.; Самотий, В.
  Розглянуто аналіз параметричної чутливості феромаґнетного потроювача частоти. Параметрична модель елемента керування подана у геометричній формі. Наведено результати моделювання. Рассмотрен анализ параметрической чувствительности ферромагнитного утроителя частоты. Параметрическая модель элемента управления представлена в геометрической форме. Наводятся результаты моделирования. There has been shown the parametric sensitivity analysis of the ferromagnetic frequency tripler. The results of modeling are induced.
 • Item
  Аналіз схем введення електропостачання побутових мереж
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Рудик, Ю.; Столярчук, П.
  Виконано огляд схем введення електропостачання мереж низької напруги та їхньої надійності з погляду пожежної безпеки. На підставі цього розробляються методологічні засади та технічні засоби контролю стану електричних мереж житлових та громадських будівель. Выполнен обзор схем ввода электроснабжения сетей низкого напряжения и их надежности с точки зрения пожарной безопасности. На этом основании разрабатываются методологические и технические средства контроля состояния бытовых электрических сетей. Input circuits of low voltage network and reliability from the point of its fire safety are described in the article. The obtained results give a possibility to propose methods and technical instruments for quality surveillance of low voltage networks.
 • Item
  Математичне моделювання модулятора сигналів параметричного вихрострумового перетворювача
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Бучма, Ігор; Ферчук, Костянтин
  Проаналізовано сигнали параметричного вихрострумового перетворювача при їхній модуляції. Аналіз виконано для вихрострумового перетворювача з симетруванням параметрів обмоток та без симетрування. Проанализированы сигналы параметрического вихретокового преобразователя при их модуляции. Анализ выполнен для вихретокового преобразователя с симметрированием параметров обмоток и без симметрирования. Analysis of parametrical eddy-current converter signals during modulation is done. The analysis is implemented for eddy-current converters with symmetrization of windings parameters and without the symmetrization.
 • Item
  Dynamic properties of transducers testing using white noise. Excitation. Part 2: Frequency domain
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Robert, Hanus
  This article deals with experimental non-parametric methods of parameters qualifying dynamic properties of transducers of voltage/voltage type using external stochastic input function (white noise) and single-sided power spectral density functions. To compute the power spectral density functions Brüel & Kjær 3550 digital signal analyser has been applied.
 • Item
  Неперервне й гладке рівномірне сплайн-наближення температурної характеристики сенсора та його чутливості
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Малачівський, Петро; Пізюр, Ярослав; Андруник, Василь
  Розглядається задача побудови неперервного й гладкого сплайн-наближення, кожна ланка якого є поліноміальним наближенням за чебишовським критерієм. Описано алгоритм побудови такого сплайн-наближення із заданою похибкою. Наведено приклад застосування такого рівномірного сплайн-наближення для описання температурної характеристики й чутливості термодіодного сенсора для кріогенних температур. Рассматривается задача построения непрерывного и гладкого сплайн-приближения, каждое звено которого является полиномиальным приближением за чебишевским критерием. Описан алгоритм построения такого сплайн-приближения с заданной погрешностью. Приведен пример применения такого равномерного сплайн-приближения для описания температурной характеристики и чувствительности термодиодного сенсора для криогенных температур. It is considered the problem of construction of the continued and smoothed spline-approximation, where its each link is Chebyshev polynomial. The algorithm for determinating of such spline-approximation with apriory given error is proposed. The example of application of this approximation for the transfer-function of thermodiode sensor for cryogen temperatures is described.
 • Item
  Метод оцінки якості продукції та послуг за допомогою теорії матриць
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Ванько, Володимир; Столярчук, Петро
  Досліджено відомі методи оцінки якості продукції і послуг, враховуючи особливості та специфіку аналізованих об’єктів, а також запропоновано оригінальний метод визначення якості продукції, процесів і послуг, котрий дає змогу на основі теорії матриць сформувати сукупність показників якості у вигляді набору векторів та матриці якості, що дає змогу вдосконалити процедуру оцінки якості об’єктів і зробити її наочнішою. Исследованы известные методы оценки качества продукции и услуг с учетом особенностей и специфики анализируемых объектов, а также предложено оригинальный метод определения качества продукции, процессов и услуг, который позволяет на основании теории матриц сформировать совокупность показателей качества в виде набора векторов и матриц качества, что позволяет усовершенствовать процедуру оценки качества объектов и сделать ее более наглядно. The known methods of production and service quality estimation are explored, taking into consideration the peculiarities and specialty of the analysed objects, as well the original method of production, process and service quality determination is proposed, it enables us to form the totality of quality indices as the set of vectors and a quality matrix on the basis of matrix theory that enables us to improve the procedure of object quality estimation and to make it more obvious.
 • Item
  Дослідження методичних похибок вимірювання в електричній томографії
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Петровська, Ірина; Дорожовець, Михайло
  Наведено результати досліджень методичних похибок вимірювання при реконструкції питомої провідності в електричній томографії. Приведены результаты исследований методических погрешностей измерений при реконструкции удельной проводимости в электрической томографии. Results of methodical measurement error research at the reconstruction of specific conductance in electrical tomography are notified in the article.
 • Item
  Уніфіковані засоби вимірювання імітансу для контролю показників якості продукції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Походило, Євген; Бойко, Тарас; Бубела Тетяна
  Розглядаються способи вимірювання імітансу двополюсників, якими можуть подаватися об’єкти контролю різної природи. Наведено їхні схеми реалізації з використанням однотипних вузлів. Рассматриваются способы измерения иммитанса двухполюсников, которыми могут быть представлены объекты контроля различной природы. Приведены схемы их реализации с использованием однотипных узлов. The methods off immitance measurement of two-polars which could represent control objects of different nature are under consideration. The schemes of different methods realization with the usage of knots of the same type are notified
 • Item
  Проблема організації переміщення мобільного вимірювального агента у складі розподіленої системи автономних досліджень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Голембо, Вадим; Бочкарьов, Олексій; Кусьпісь, Орест
  Розглянуто різні аспекти проблеми організації переміщення мобільного вимірювального агента у складі розподіленої системи автономних досліджень. Запропонована класифікація способів організації переміщення мобільних вимірювальних агентів. Рассмотрены разные аспекты проблемы организации перемещения мобильного измерительного агента в составе распределенной системы автономных исследований. Предложена классификация способов организации перемещения мобильных измерительных агентов. The different aspects of the problem of organization of mobile explorer agent’s movements in context of distributed autonomous exploration system are considered. The classification of ways of organization of mobile explorer agent’s movements is proposed.
 • Item
  Тенденції розвитку стандартів ISO серії 9000
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Байцар, Роман; Гунькало, Алла
  Проаналізовано тенденції розвитку міжнародних стандартів ІSО серії 9000 та підходів до управління якістю в період з початку введення першої версії стандартів і дотепер. Наводяться дані про зміни, які вже відбуваються і ще відбудуться при перегляді міжнародних стандартів вищезгаданої серії. Осуществляется анализ тенденций развития международных стандартов ІSО серии 9000 и подходов к управлению качеством в период с начала введения первой версии стандартов и к настоящему времени. Приводятся данные об изменениях, которые уже происходят и еще произойдут при пересмотре международных стандартов выше упомянутой серии. The analysis of the development tendencies of the international ISO standards of the series 9000 and approaches to quality management in the period from the beginning of introduction of the standard primary version and to the present time is conducted. Data concerning the changes which have already taken place and will happen in the future at the revision of international standards of mentioned above series are notified.
 • Item
  Дослідження метрологічних характеристик чутливих елементів кристалооптичних термоперетворювачів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Стадник, Богдан; Луцик, Ярослав; Степаняк, Михайло
  Виконано дослідження метрологічних характеристик чутливих елементів кристалооптичних термоперетворювачів із ніобату літію. Для дослідження вибирались однорідні монокристали без внутрішніх дефектів і напружень. Основними вимогами до монокристалів є якісне оброблення граней та правильна орієнтація. Исследовано метрологические характеристики чувствительных элементов кристалооптичных термопреобразователей из ниобата лития. Для исследования выбирались однородные монокристаллы без внутренних дефектов и напряжений. Основными требованиями к кристаллам является качественная обработка их граней и правильная ориентация. Crystaloptic thermotransducer sensitive elements metrological characteristic investigation at the niobat lithium, material using. Homogeneous monocrystals without internal defects and tensions were chosen for such a research. High-quality verge processing as well as correct orientation are the main requirements to crystaloptic thermotransducer sensitive element crystals.
 • Item
  Модифікація структурного стану чутливих елементів тонкоплівкових термоперетворювачів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007) Семенистий, Арсен; Стадник, Богдан; Скоропад, Пилип
  Проаналізовано можливості модифікації структурного стану тонкоплівкових термоперетворювачів та визначено основні критерії вибору матеріалів для їхнього виготовлення. Проанализированы возможности модификации структурного состояния тонкопленочных термопреобразователей и определены основные критерии выбора материалов для их изготовления. Possibilities of modification of the structural state of thin-films thermoelements are analysed and certained the basшс criteria of choice of materials for their making.