Інформаційні системи та мережі. – 2010. – №689

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, комп’ютерної і математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 689 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 360 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  Зміст до Вісника "Інформаційні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Інформаційні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
 • Item
  Основні типи та джерела помилок у записах електронного каталогу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ярмолюк, Р. С.
  Електронний каталог розглядається як метаінформаційна система. Представлені основні формати опису електронного каталогу. Вказано основні типи помилок у записах електронного каталогу та джерела їх виникнення. The article OPAC regarded as objective information system. The main formats of the electronic catalog descriptions. The basic types of errors in the electronic catalog records, and indicated their source of origin.
 • Item
  Застосування контент-аналізу текстової інформації в системах електронної комерції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Чирун, Л. В.; Висоцька, В. А.
  Запропоновано застосовувати метод контент-аналізу текстової інформації в системах електронної комерції для автоматизації електронного бізнесу і підтримки прийняття рішень відповідною особою. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів керування контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем. In the given article authors proposed to apply the technique of content analysis of textual information in electronic commerce systems for automation of e-business and decision making by appropriate person. In the works article main problems of electronically commercial and content management interoperability services are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.
 • Item
  Моделювання процесу обміну досвідом на Веб-форумах шляхом аналізу розгортання дискусій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Тимовчак-Максимець, О. Ю.
  Розглянуто особливості комунікативної взаємодії у віртуальних спільнотах на основі Веб-форумів як платформи полілогової комунікації. Проаналізовано узагальнений сценарій розгортання дискусії, зокрема – тематичної ситуації, яка покликана задовольнити інформаційні потреби ініціатора. This paper deals with peculiar features of communicative interaction in virtual communities on the basis of Web-forums. The generalised scenario of discussion development, particularly – thematic situation aimed at meeting information needs of the initiator, has been analysed.
 • Item
  Підвищення ефективності позиціонування Веб-форумів за допомогою структурування інформаційного наповнення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Сєров, Ю. О.; Слобода, К. О.
  Запропоновано методи структурування інформаційного наповнення Веб-форуму, методи структурування дискусій Веб-форуму відповідно до тематики розділів, методи семантичного структурування інформаційного наповнення Веб-форуму, методи організаційного структурування інформаційного наповнення Веб-форуму на основі застосування апарату В-дерев та описано вплив появи небажаного інформаційного наповнення на позиціонування Веб-форуму. In this paper methods of Web-forum’s content structuring are developed. Methods of Web-forum’s threads structuring according to their theme are proposed, methods of semantics structuring are developed, and methods of organizational structuring based on B-trees are suggested, impact of objectionable content is described.
 • Item
  Методи відстеження появи небажаного інформаційного наповнення Веб-форуму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Пелещишин, А. М.; Кравець, Р. Б.; Сєров, Ю. О.; Федушко, С. С.
  Розглянуто актуальну проблему дослідження та розроблення методів відстеження появи небажаного інформаційного наповнення Веб-форуму. Також досліджено рівень комунікативної культури користувачів та розроблено комунікативні стилі поведінки модератора та адміністратора Веб-форуму. This article considers the current problem of investigation and development of objectionable content monitoring methods on Web-forums. Also, the level of communicative culture of web-forum members is investigated and Web-forum moderators and administrators' communicative behaviour styles are developed.
 • Item
  Реферування текстових документів на основі зважування міри TF-IDF онтологією предметної галузі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Литвин, В. В.; Шаховська, Н. Б.; Крайовський, В. Я.
  Розглянуто підхід до автоматизації реферування текстових документів на основі модифікації міри TF-IDF онтологією предметної галузі, до якої належить реферований документ. Розроблено метод реферування, який ґрунтується на такому підході. This article discusses an approach to automate summarization of text documents based on the modified TF-IDF measure domain ontology, which is refereed paper. The method of abstracting, which is based on this approach.
 • Item
  Стандарти, структура та технологія створення книг, що "розмовляють"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Лозицький, О. А.; Пасічник, В. В.
  Описано процес створення цифрової книги, що «розмовляє», у форматі DAISY. Розглянуто основні механізми побудови зв’язків між текстовими та аудіоблоками книги, файлову структуру та основні характеристики книги у форматі DAISY. This paper presents a framework for the conversion of text books to full featured DTBs. The introduction of search, cross-referencing and annotation mechanisms, with multimedia and trough multimodal capabilities are considered.
 • Item
  Відображення структурних відношень реєстру термінологічних словників у базах даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кульчицький, І. М.
  Проаналізовано взаємозв’язки між реєстровими одиницями термінологічних словників та запропоновано варіант їх відображення у лексикографічній базі даних. The article is the sequential of the relations between register items in the dictionaries of terms. Their equivalents in lexicography database are reflected.
 • Item
  Застосування генетичного алгоритму для проектування гібридних сховищ даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Яцишин, А. Ю.
  Описано застосування генетичного алгоритму до проектування гібридних сховищ даних. This paper describes application of genetic algorithm to hybrid warehouse design.
 • Item
  Інтелектуальна інформаційна система формування індивідуальної програми занять з бодібілдингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Шрам, М. С.; Кравець, Р. Б.
  Розглянуто завдання створення інформаційної системи формування програми занять із бодібілдингу. Визначено ряд функцій, які повинна виконувати система. Розглянуто функціональну модель та модель даних системи. In this article we can look at the problem of developing of the information system of body building exercise programs. A number of functions are fixed, which the system must fulfill. A functional model and data model of the system are looked through.
 • Item
  Інтелектуально-інформаційна система діагностування рівня знань студентів з використанням веб-технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Шаховська, Н. Б.; Козловський, Д. М.
  Розглянуто проблеми дистанційного навчання. Проаналізовано існуючі поширені системи тестування та перевірки знань студентів, з використанням web-технології. This Paper concerns to distance education. The analysis is done in the common testing and verification of student education area which is based on web-technologies system.
 • Item
  Концепція сервісно-орієнтованої архітектури як технологія інтеграції даних в галузі туризму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Угрин, Д. І.; Житарюк, С. І.
  Запропоновано методи інтеграції даних у галузі туризму за концепцією сервісно-орієнтованої архітектури SOA. In the article the methods of integration of information are offered in industry of tourism after conception service oriented architecture of SOA.
 • Item
  Розроблення інтелектуальної інформаційно-пошукової Веб-системи виставки виробів народного мистецтва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Ришковець, Ю. В.; Лук’яненко, І. М.
  Запропоновано методи пошуку виробів народного мистецтва в мережі Інтернет, які дають змогу оптимізувати результат пошуку, за рахунок зменшення інформаційного шуму, а також методи побудови Веб-галереї цих виробів. In the paper methods for finding produced folk art in the Internet are proposed that allows to optimize the search result by reducing information noise and building Web-gallary by it results.
 • Item
  Аналіз проблеми уніфікації архітектури систем управління контентом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мищишин, В. І.; Жежнич, П. І.
  Здійснений огляд популярних систем управління контенту. Виділено переваги та недоліки цих систем. Подано опис класичної архітектури побудови систем управління контентом (Content Management System (CMS)). Висвітлено моделі представлення даних в CMS та здійснено аналіз проблеми уніфікації архітектури CMS. The survey of popular content management systems. Highlighted the advantages and disadvantages of these systems. Filed description of classical architecture building content management systems (Content Management System (CMS)). Model deals with data representation in CMS and analysis of the problem of unification of architecture CMS.
 • Item
  Розроблення сайту електронної бібліотеки наукового товариства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Марковець, О. М.; Форкун, Ю. В.; Зелез, Б. Я.; Думанський, Н. О.
  Розглянуто проблеми створення електронної бібліотеки для наукового товариства. У процесі дослідження було розглянуто покрокове створення і запровадження електронної бібліотеки. The article devoted to creating an electronic library for scientific community. During the research was considered incremental development and introduction of electronic libraries.
 • Item
  Інтелектуальні засоби організації сайтів шкіл на базі CMS Drupal
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Марковець, О. М.; Пелещишин, А. М.; Форкун, Ю. В; Делечук, Д. В.
  Розглянуто популярні засоби організації сайтів шкіл та визначено перелік вимог для їх реалізації. Детально описано роботу підсистеми створення сайтів та підсистеми єдиного каталогу сайтів. Визначено основні задачі, для розв’язання яких застосовують інтелектуальні засоби організації сайтів шкіл. In the article popular means of school Web-sites organization is examined and the list of requirements for their implementation is defined. Web-site development subsystem and a Web-site directory subsystem is described in details. The main problems which can be solved by means of school web-site organization intellectual tools are defined.
 • Item
  Аналіз методів розв’язування задачі планування в обчислювальних грід-системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Литвин, В. В.; Мельник, А. С.
  Планування виконання робіт є однією з найважливіших та найскладніших задач у грід-системах, оскільки ця задача є NP-повною. У статті визначено особливості організації планування у грід-системах; розглянуто основні алгоритми, розроблені для планування у грід. Workflow scheduling is one of the most important and most difficult issues in grid systems. Finding a best solution for a workflow scheduling problem is NP-complete. This paper considers specifics of workflow scheduling in grid systems and presents existing scheduling algorithms developed for grids.
 • Item
  Мультиагентна система керування фондовим ринком
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Кравець, П. О.; Гузар, В. В.
  Досліджується проблема використання мультиагентного підходу для прийняття рішень у сфері проведення торгів на ринку цінних паперів та інвестицій. Проведено системний аналіз досліджуваної проблемної області. Побудовано діаграми потоків даних для процесів, що відбувається на фондовому ринку. Визначено основні завдання, які потрібно вирішити в процесі створення мультиагентної системи та побудовано відповідну ієрархію задач. Запропоновано ігрову модель збалансованого керування фондовим ринком. The issue under investigation is the problem of using multiagent approach for decision-making in bidding on the stock market and investment. The system analysis was conducted to investigate the problem area. Data flow diagrams for the processes taking place in the stock market were built. The main aims and the object matter which must be solved in the process of creating multiagent system were determined and the corresponding hierarchy of problems was constructed. The game model for the balanced management of the share market is offered.