Інформаційні системи та мережі. – 2008. – №631

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 631 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 226 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Підходи до побудови систем захисту інформацї від несанкціонованого доступу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Заяць, В. М.; Заяць, М. М.
  Розглянуто методи побудови систем захисту інформації від стороннього доступу. Запропоновано підхід до побудови системи захисту комп’ютера на основі використання автоматизованої системи розпізнавання та ідентифікації користувача комп’ютера, що ґрунтується на вимірюванні часових затримок при введенні інформації з клавіатури комп’ютера у дискретні відліки часу. Це дало змогу підвищити ефективність розпізнавання майже в 1,5 раза, автоматизувати процедуру ідентифікації користувачів, забезпечити надійний захист інформації та гарантувати конфіденційний доступ до неї. In the article the proposed methods to building of the defense system of information from strange access on base of system of computer users recognition with help of model discrete. It is made by measure of time delays at the entered information from a keyboard of computer in the discrete moments of time. It allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 times and to automate procedure of users authentication and defense of information from strange access created on the basis of discrete models are marked.
 • Item
  Інтелектуальний аналіз результатів психологічного тестування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Завалій, Т. І.; Нікольський, Ю. В.; Шестакевич, Т. В.
  Результати психологічного тестування, які є предметом дослідження, використовують для прийняття рішень щодо допуску фахівців до роботи операторами енергетичних мереж. Дані такого тестування містять багато різних показників, які перебувають між собою у складній залежності. Наведено результати дослідження, здійсненого з метою встановлення загальних закономірностей, які потрібно враховувати у разі прийняття рішення про допуск. The psychological testing results, which were analized by the authors, are used for a decision-making about admitting the power engineering specialists to work. Such testing data contains a lot of different attributes with dependencies beetween them. The authors present the results of research conducted for the purpose of mining general patterns, which should be taken into account in the case of decision-making about admittance.
 • Item
  Побудова програмної системи аналізу поведінки учасників веб-форуму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кравець, Р. Б.; Сєров, Ю. О.
  Розглянуто актуальну проблему проектування та побудови інформаційної системи аналізу поведінки та класифікації учасників Веб-спільноти.Article consideres actual problem of Web-community members behaviour and classifying information system development.
 • Item
  Простори даних у виставковій діяльності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шаховська, Н. Б.; Лозицький, О. А.
  Проаналізовано проблеми, що виникають під час роботи з розрізненими джерелами з використанням сховищ даних та баз даних. Уведено модель простору даних як засобу інтеграції та опрацювання даних з розрізнених джерел. Problems which arise up during work with separate sources with the use of depositories information and databases are analysed. Described model of space of information as mean of integration and working of information from separate sources.
 • Item
  Інтелектуальна інформаційна система дослідження лексичних інновацій в англомовному євроінтеграційному дискурсі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Литвин, В. В.; Мельник, А. С.; Буньо, Г. Б.
  Проаналізовано проблеми, що виникають під час роботи з розрізненими джерелами з використанням сховищ даних та баз даних. Уведено модель простору даних як засобу інтеграції та опрацювання даних з розрізнених джерел. Problems which arise up during work with separate sources with the use of depositories information and databases are analysed. Described model of space of information as mean of integration and working of information from separate sources.
 • Item
  Оптимальні стратегії паралельного пошуку інформації у послідовних файлах баз даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Лісовець, В. Я.; Цегелик, Г. Г.
  Будуються оптимальні стратегії пошуку записів у послідовних файлах, які зберігаються у зовнішній пам’яті багатопроцесорної ЕОМ, для таких законів розподілу ймовірностей звертання до записів, як рівномірний, “бінарний”, Зіпфа та узагальнений, частковим випадком якого є розподіл, який наближено задовольняє правило “80 – 20”. За критерій ефективності взято математичне сподівання загального часу, необхідного для пошуку запису у файлі. Optimal strategist of record searching in sequenced files stored in external memory is made for different probability distribution of record request frequency (discrete uniform, binomial, Zipf and generalized the partial occasion of witch is the probability distribution approximately satisfying the rule “80 – 20”). The mathematical expectation of total time needed for search of a record in file is taken as a criterion of effectiveness.
 • Item
  Застосування MS SQL Server 2005 для побудови iнтелектуальної складової інформаційної системи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Верес, О. М.; Мельник, В. Л.; Чирун, Л. Б.
  Розглянуто принципи інтелектуального аналізу даних за допомогою методів Data Mining, а зокрема використання дерев рішень.In the given article main principles of intellectual data analysis using Data Mining methods (Decision Trees) are discussed.
 • Item
  Захист інформації в клієнт-серверній системі автоматизації бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Лахно, В. А.; Петров, А. С.
  Розглянуто досвід розроблення програмного забезпечення для клієнт-серверної системи бухгалтерського обліку господарських операцій. Розглядаються питання, пов’язані з розробленням системи захисту комерційної інформації з бухгалтерських операцій підприємств. In the article the experience of software development is considered for client-server system of record-keeping of economic operations. Questions are examined the systems related to development and defense of commercial information from book-keeping operations of enterprises.
 • Item
  Застосування моделей процесорів та пристроїв для проектування інтелектуальних інформаційних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Буров, Є. В.
  Запропоновано підхід до моделювання та проектування інтелектуальних інформаційних систем. Модель системи будується на трьох ієрархічних рівнях –бізнес-процесів, сервісів та рівні процесорів та пристроїв. Детально розглянута задача моделювання процесорів та пристроїв. An approach for modeling intelectual information systems is proposed. The system is modeled on three hierarchical levels – business processes, system services and processors. The problem of modeling processors and devices within delineated approach is presented with more details.
 • Item
  Інформаційна система керування автодилерською мережею на основі технологій інтеграції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Берко, А. Ю.; Матрофайло, І. М.
  Розглянуто способи і можливості створення інтегрованих структур даних для зберігання різнорідного бізнес-контенту в інформаційних системах керування дилерською мережею. Запропоновано формальні моделі та методи інтеграції різнорідних ресурсів в ERP системах. Some ways and possibilities of integrated data model development for information storage of heterogeneous business–content of dealer network management system are considered in this paper. Formal models and methods of integration of heterogeneous resources of ERP systems were proposed.
 • Item
  Використання віki-засобів для персоніфікації інформаційного наповнення World Wide Web
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Березко, О. Л.
  Запропоновано використання вікі-засобів для персоніфікації інформаційного наповнення Вебу та розглянуто можливість застосування з цією метою вікі-шаблонів. Using of wiki means for Web content personification is proposed and the possibility of the application of wiki templates for this purpose is considered.
 • Item
  Основні підходи до побудови програмних засобів візуалізації даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Басюк, Т. М.
  Проаналізовано методології проектування інформаційних систем та наведено основні підходи до побудови програмних засобів візуалізації даних.In article methodology of designing of information systems are analysed and the basic approaches to construction of data visualization software are presented.
 • Item
  Особливості впровадження автоматизованої бібліотечної системи “ALEPH” у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кунанець, Н. Е.
  Розглянуто основні проблеми, які виникли при впровадженні автоматизованої системи “ALEPH” у Львівській національній науковій бібліотеці імені В. Стефаника.The article describes main problems which appeared during the installation of automated system “ALEPH” in Lviv V. Stefanik national scientific library.
 • Item
  Структурна та формальна моделі віртуального музею
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Жежнич, П. І.; Ришковець, Ю. В.
  Розглянуто структурну та формальну моделі віртуального музею. The structural and formal models of virtual museum are offered in this article and considered.
 • Item
  Інтелектуальна система пошуку та збирання інформації з тематичних веб-ресурсів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Думанський, Н. О.; Марковець, О. В.
  Розглянуто та проаналізовано загальні принципи пошуку інформації. Розроблено та описано алгоритми функціонування системи пошуку та збирання інформації з тематичних веб-ресурсів. In this article is conducted general principles of information retrieval and their analysis. Developed and described algorithms of functioning of the system of search and collection of information from thematic web-resources.
 • Item
  Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Драгомиров, В. В.; Казарєзов, А. Я.; Чирун, Л. Б.
  Розглянуто питання управління якістю освіти під час перебудови вищих навчальних закладів України відповідно до стандартів якості освіти.In the given article education quality management in project due to education quality is discussed.
 • Item
  Подання даних медичного паспорту ненормалізованими відношеннями
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Григорович, А. Г.; Григорович, В. Г.
  Аналізуються дані, які опрацьовує дільничний терапевт. Розглянуто структуру медичного паспорта та обґрунтовано, що саме ненормалізовані відношення найадекватніше описують предметну галузь. За допомогою ненормалізованих відношень побудовано модель даних системи «Дільничний терапевт». In the article there are analyzed the data which are studied by a district therapist. There is examined document structure which exists in the subject area and it is proved that nested relations characterize the subject area the most adequately. By means of nested relations there is built the data model in the system “A district therapist”.
 • Item
  Проблеми захисту авторських прав в системах дистанційного навчання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Голощук, Р. О.; Вовк, О. Б.
  Розглянуто проблеми захисту інтелектуальної власності (ІВ) і комп’ютерного авторського права (КАП) у сфері дистанційної освіти (ДО) в Україні. Висвітлено проблеми захисту АП у системах дистанційного навчання. Запропоновано шляхи вирішення спірних питань у цій галузі. The article is devoted to the problems of protection of intellectual property (IP) and computer copyright in the field of distance education (DE) in Ukraine. The problems of protection of IP are reflected in the systems of distance studies. The ways of solving difficult questions are offered in this area.
 • Item
  Особливості проектування та впровадження систем електронної комерції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Висоцька, В. А.
  Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та запропоновано методи вирішення цих проблем.In the given article main problems of electronically commercial are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.
 • Item
  Марківські методи навчання у системах прийняття рішень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кравець, П. О.; Проданюк, О. М.
  Досліджується проблема оптимального прийняття рішень за допомогою марківських методів навчання. Сформульовано задачу прийняття рішень, описаноm методи детермінованого та стохастичного навчання. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення для моделювання прийняття рішень в умовах невизначеності. Наведено та проаналізовано результати комп’ютерного моделювання процесу прийняття рішень у клітинному просторі. The problem of optimum decision-making by the Markovian learning methods is investigated. The definition of a decision making task is executed, the methods of the deterministic and stochastic learning are described. The algorithmic and software tools for the modelling of decision making in uncertainty conditions are developed. The results of computer simulation of decision-making process in cellular space are resulted and analysed.