Геодинаміка. – 2011. – №2(11)

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

У науковому журналі “Геодинаміка” опубліковано матеріали Міжнародної наукової конференції “Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища” (10–14 жовтня 2011 р., м. Львів). Розглядаються проблеми вивчення глибинної будови, тектоніки та геодинаміки земної кори; геофізичні та сейсмологічні дослідження сейсмоактивних регіонів; сучасні технології геолого-геофізичного прогнозування геологічного середовища, пошуків родовищ нафти і газу та інших корисних копалин; геофізичний моніторинг еконебезпечних природних та техногенних геологічних процесів; методи математичного та фізичного моделювання і геоінформаційні технології для обробки та інтерпретації геофізичних даних.

Геодинаміка : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Національна академія наук України, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна, Інститут геології і геохімії горючих копалин, Львівське астрономо-геодезичне товариство ; головний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 1 (11). – 368 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 117
 • Item
  Применение геоэлектрических и дистанционных методов для поисков рудных полезных ископаемых
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Левашов, С. П.; Якимчук, Н. А.; Корчагин, И. Н.
  Анализируются результаты экспериментальной апробации наземных геоэлектрических методов становления короткоимпульсного электромагнитного поля (СКИП), вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ), а также технологии обработки и интерпретации спутниковых данных с целью “прямых” поисков рудных полезных ископаемых и водоносных коллекторов. Аналізуються результати експериментальної апробації геоелектричних методів становлення короткоімпульсного електромагнітного поля (СКІП), вертикального електрорезонансного зондування (ВЕРЗ), а також технології обробки та інтерпретації супутникових даних з метою “прямих” пошуків рудних корисних копалин і водоносних колекторів. The results of experimental approbation of geoelectric methods of forming short-pulsed electromagnetic field (FSPEF) vertical electric-resonance sounding (VERS) and the technology of satellite data processing and interpretation for the "direct" prospecting the ore minerals and water-bearing reservoirs are analyzed.
 • Item
  Аналіз термопружних геомеханічних процесів за даними коплексного деформаційного моніторингу
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Малицький, Д. В.; Кравець, С. В.
  Викладені результати деформаційних спостережень у зоні Закарпатського внутрішнього прогину в районі м. Берегове. Виміри ведуться з використанням лазерного реєстратора і цифрової системи збереження деформаційних і метеотемпературних результатів спостережень. Особливу увагу приділено вивченню температурного режиму у контрольованому масиві породи для дослідження термопружних геомеханічних процесів з метою розробки надійної методики кореляції ендогенних і екзогенних джерел прояву деформації земної кори. Изложенные результаты экстензометрических наблюдений в зоне Закарпатского внутреннего прогиба в районе г. Берегово. Измерения ведутся с использованием лазерного регистратора и цифровой системы сбора деформационных и метеотемпературных результатов наблюдений. Особое внимание уделено изучению температурного режима в контролируемом массиве горной породы. Исследование термоупругих геомеханических процессов ведётся для разработки надежной методики корреляции эндогенных и экзогенных источников проявления деформации земной коры. The thesis applies for the original geodynamical investigations of the Transcarpathians territory. New laser-digital techniques of tension and weather-temperature observations on the base of author’s implementations were used. Such techniques allow to observe and study sub-low geological processes and movements before, during and after earthquakes, create a of tension and weather-temperature data base, make complex analyses and processing of geophysical information.
 • Item
  Розробка 3D магнітної моделі земної кори Східно-Європейського кратону з врахуванням сферичності Землі
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Орлюк, М. І.; Марченко, А. В.
  Розроблено 3D магнітну модель земної кори східно – європейської платформи з врахуванням сферичності Землі. Разработано 3D магнитную модель земной коры Восточно – Европейского кратона с учетом сферичности Земли. 3D magnetic model of crust of the East – European Craton for spherical Earth have been created.
 • Item
  3-D automatic setup of ERT (electrical resistivity tomography) system
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Łukowski, J.; Pidvirnyy, O.
  The paper presents results of work on 3-D the surface scanning system using ERT method. The construction of automatic laboratory system for imaging of the internal structure and heterogeneity of concrete structures by ERT method, using a multi-electrode surface scanner of electrical conductivity of concrete objects will be used to model tests and actual concrete structures by multi-point and non-contact method for measuring the electrical conductivity of concrete structures, in particular. Представлено результати роботи над системою тривимірного поверхневого сканування методом електрорезистивної томографії. Сконструйована автоматична лабораторна система для візуалізації внутрішньої структури та неоднорідностей бетонних конструкцій методом електрорезистивної томографії, що використовує багатоелектродний поверхневий сканер електропровідності бетонних об’єктів, буде використана для модельних випробовувань та дослідження реальних бетонних конструкцій зокрема. Представлено результаты работы над системой трехмерного поверхностного сканирования методом электрорезистивной томографии. Сконструированная автоматическая лабораторная система для визуализации внутренней структуры и неоднородностей бетонных конструкций методом электрорезистивной томографии, которая использует многоэлектродний поверхностный сканер электропроводности бетонных объектов, будет применена для модельных испытаний и исследования реальных бетонных конструкций в частности.
 • Item
  Моделювання хвильових полів у шаруватих середовищах із додатковими напруженнями
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Малицький, Д. В.; Павлова, А. Ю.; Чекурін, В. Ф.
  Розглянуто модель вертикально-неоднорідного середовища, коли один або декілька шарів знаходяться під додатковою напругою. Для розв`язання задачі запропоновано використання матричного методу Томсона—Хаскела для побудови поля переміщень з метою використання відповідних аналітичних співвідношень для вирішення оберненої задачі щодо тензора напружень або/і параметрів джерела. Одержані результати математичного моделювання є простими у використанні, їх можна застосовувати для інтерпретації сейсмічних записів. Расмотрено модель вертикально-неоднородной среды, когда один или несколько слоев находится под дополнительным напряжением. Для решения задачи было предложено использывание матричного метода Томсона-Хаскела для построения поля перемещения с целью использовать соответсвенные аналитические соотношения для решения обратной задачи по тензору напряжения или/и параметров источника. Полученные результаты математического моделирования являются простыми в использовании и могут применяться для интерпретации сейсмических записей. We consider the model of a vertically inhomogeneous medium, when one or more layers are under more stress. We suggested to use the matrix method of Thomson-Haskela for solving the problem to build field movements in order to use relevant analytical relations for solving the inverse problem in respect of stress tensor and / or parameters of the source. The results of mathematical modelling are simple in utilization and can be used for interpretation of seismic records.