Геодинаміка. – 2011. – №2(11)

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

У науковому журналі “Геодинаміка” опубліковано матеріали Міжнародної наукової конференції “Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища” (10–14 жовтня 2011 р., м. Львів). Розглядаються проблеми вивчення глибинної будови, тектоніки та геодинаміки земної кори; геофізичні та сейсмологічні дослідження сейсмоактивних регіонів; сучасні технології геолого-геофізичного прогнозування геологічного середовища, пошуків родовищ нафти і газу та інших корисних копалин; геофізичний моніторинг еконебезпечних природних та техногенних геологічних процесів; методи математичного та фізичного моделювання і геоінформаційні технології для обробки та інтерпретації геофізичних даних.

Геодинаміка : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Національна академія наук України, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна, Інститут геології і геохімії горючих копалин, Львівське астрономо-геодезичне товариство ; головний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 1 (11). – 368 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 117
 • Item
  Применение геоэлектрических и дистанционных методов для поисков рудных полезных ископаемых
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Левашов, С. П.; Якимчук, Н. А.; Корчагин, И. Н.
  Анализируются результаты экспериментальной апробации наземных геоэлектрических методов становления короткоимпульсного электромагнитного поля (СКИП), вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ), а также технологии обработки и интерпретации спутниковых данных с целью “прямых” поисков рудных полезных ископаемых и водоносных коллекторов. Аналізуються результати експериментальної апробації геоелектричних методів становлення короткоімпульсного електромагнітного поля (СКІП), вертикального електрорезонансного зондування (ВЕРЗ), а також технології обробки та інтерпретації супутникових даних з метою “прямих” пошуків рудних корисних копалин і водоносних колекторів. The results of experimental approbation of geoelectric methods of forming short-pulsed electromagnetic field (FSPEF) vertical electric-resonance sounding (VERS) and the technology of satellite data processing and interpretation for the "direct" prospecting the ore minerals and water-bearing reservoirs are analyzed.
 • Item
  Аналіз термопружних геомеханічних процесів за даними коплексного деформаційного моніторингу
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Малицький, Д. В.; Кравець, С. В.
  Викладені результати деформаційних спостережень у зоні Закарпатського внутрішнього прогину в районі м. Берегове. Виміри ведуться з використанням лазерного реєстратора і цифрової системи збереження деформаційних і метеотемпературних результатів спостережень. Особливу увагу приділено вивченню температурного режиму у контрольованому масиві породи для дослідження термопружних геомеханічних процесів з метою розробки надійної методики кореляції ендогенних і екзогенних джерел прояву деформації земної кори. Изложенные результаты экстензометрических наблюдений в зоне Закарпатского внутреннего прогиба в районе г. Берегово. Измерения ведутся с использованием лазерного регистратора и цифровой системы сбора деформационных и метеотемпературных результатов наблюдений. Особое внимание уделено изучению температурного режима в контролируемом массиве горной породы. Исследование термоупругих геомеханических процессов ведётся для разработки надежной методики корреляции эндогенных и экзогенных источников проявления деформации земной коры. The thesis applies for the original geodynamical investigations of the Transcarpathians territory. New laser-digital techniques of tension and weather-temperature observations on the base of author’s implementations were used. Such techniques allow to observe and study sub-low geological processes and movements before, during and after earthquakes, create a of tension and weather-temperature data base, make complex analyses and processing of geophysical information.
 • Item
  Розробка 3D магнітної моделі земної кори Східно-Європейського кратону з врахуванням сферичності Землі
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Орлюк, М. І.; Марченко, А. В.
  Розроблено 3D магнітну модель земної кори східно – європейської платформи з врахуванням сферичності Землі. Разработано 3D магнитную модель земной коры Восточно – Европейского кратона с учетом сферичности Земли. 3D magnetic model of crust of the East – European Craton for spherical Earth have been created.
 • Item
  3-D automatic setup of ERT (electrical resistivity tomography) system
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Łukowski, J.; Pidvirnyy, O.
  The paper presents results of work on 3-D the surface scanning system using ERT method. The construction of automatic laboratory system for imaging of the internal structure and heterogeneity of concrete structures by ERT method, using a multi-electrode surface scanner of electrical conductivity of concrete objects will be used to model tests and actual concrete structures by multi-point and non-contact method for measuring the electrical conductivity of concrete structures, in particular. Представлено результати роботи над системою тривимірного поверхневого сканування методом електрорезистивної томографії. Сконструйована автоматична лабораторна система для візуалізації внутрішньої структури та неоднорідностей бетонних конструкцій методом електрорезистивної томографії, що використовує багатоелектродний поверхневий сканер електропровідності бетонних об’єктів, буде використана для модельних випробовувань та дослідження реальних бетонних конструкцій зокрема. Представлено результаты работы над системой трехмерного поверхностного сканирования методом электрорезистивной томографии. Сконструированная автоматическая лабораторная система для визуализации внутренней структуры и неоднородностей бетонных конструкций методом электрорезистивной томографии, которая использует многоэлектродний поверхностный сканер электропроводности бетонных объектов, будет применена для модельных испытаний и исследования реальных бетонных конструкций в частности.
 • Item
  Моделювання хвильових полів у шаруватих середовищах із додатковими напруженнями
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Малицький, Д. В.; Павлова, А. Ю.; Чекурін, В. Ф.
  Розглянуто модель вертикально-неоднорідного середовища, коли один або декілька шарів знаходяться під додатковою напругою. Для розв`язання задачі запропоновано використання матричного методу Томсона—Хаскела для побудови поля переміщень з метою використання відповідних аналітичних співвідношень для вирішення оберненої задачі щодо тензора напружень або/і параметрів джерела. Одержані результати математичного моделювання є простими у використанні, їх можна застосовувати для інтерпретації сейсмічних записів. Расмотрено модель вертикально-неоднородной среды, когда один или несколько слоев находится под дополнительным напряжением. Для решения задачи было предложено использывание матричного метода Томсона-Хаскела для построения поля перемещения с целью использовать соответсвенные аналитические соотношения для решения обратной задачи по тензору напряжения или/и параметров источника. Полученные результаты математического моделирования являются простыми в использовании и могут применяться для интерпретации сейсмических записей. We consider the model of a vertically inhomogeneous medium, when one or more layers are under more stress. We suggested to use the matrix method of Thomson-Haskela for solving the problem to build field movements in order to use relevant analytical relations for solving the inverse problem in respect of stress tensor and / or parameters of the source. The results of mathematical modelling are simple in utilization and can be used for interpretation of seismic records.
 • Item
  Структура та динаміка квазіпостійного магнітного поля Землі на її поверхні та у ближньому космосі
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Орлюк, М. І.; Роменець, А. О.
  Визначення просторово-часової структури магнітного поля Землі (МПЗ) на її поверхні та в ближньому космосі є вкрай необхідним та актуальним, в зв’язку з її впливом на характер проходження процесів в магнітосфері та іоносфері, а також на механізми та величину магнітних збурень, які розглядаються в якості суттєвого екологічного фактора. Определение пространственно-временной структуры магнитного поля Земли (МПЗ) на ее поверхности и в ближнем космосе является крайне необходимым и актуальным, в связи с ее влиянием на характер прохождения процессов в магнитосфере и ионосфере, а также на механизмы и величину магнитных возмущений, которые рассматриваются в качестве существенного экологического фактора. Determination of space-temporal structure of the magnetic field of Earth’s (MFE) on its surface and in fellow creature space is extremely necessary and actual, in connection with its influence on the character of passing of processes in magnetosphere and ionosphere, and on machineries and size of magnetic activity, which are considered as a substantial ecological factor.
 • Item
  До вивчення впливу постійного електричного поля на сейсмічні хвилі
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Лящук, Д. Н.; Кондрат, В. Ф.; Твардовська, С. Р.
  Проведено аналіз результатів експериментальних та теоретичних досліджень сейсмічних сигналів за дії зовнішнього постійного електричного поля. Зроблено висновок, що така дія може підвищувати якість сейсмічних даних та створює нові можливості вивчення природи геологічного розрізу. Рекомендується продовження електросейсмічних досліджень. Проведено анализ результатов экспериментальных и теоретических исследований сейсмических сигналов при воздействии внешнего постоянного электрического поля. Сделано вывод, что такое воздействие может повышать качество сейсморазведки и создает новые возможности изучения природы геологического разреза. Рекомендуется продолжение электросейсмических исследований. We review and analyse the avaiable theoretical and experimantal studies of seismic signals under the influence of an external electrostatic field. It is shown that these effects can improve the quality of seismic data, and thus create new possibilities to study the physics of geoloical media. Further directions of the electroseismic research are discussed.
 • Item
  Перспективи пошуків покладів вуглеводнів у відкладах олігоцену зони Кросно (Українські Карпати)
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2011) Куровець, І. М.; Крупський, Ю. З.; Наумко, І. М.; Чепіль, П. М.; Шлапінський, В. Є.
  За результатами лабораторних досліджень керна встановлено наявність в олігоценових відкладах зони Кросно порід з низькими ємнісно-фільтраційними властивостями тріщинно-порового і порово-тріщинного типів. У складі мігрувальних палеофлюїдів домінує метан з його першими гомологами (етан, пропан, бутан), а це дозволяє віднести вивчену територію до газоносних. Зроблено висновок, що перспективи відкриття тут нових родовищ вуглеводнів будуть пов’язані переважно з газом ущільнених колекторів.По результатам лабораторных исследований керна установлено наличие в олигоценовых отложениях зоны Кросно пород с низкими ёмкостно-фильтрационными свойствами трещинно-порового и порово-трещинного типов. В составе мигрирующих палеофлюидов доминирует метан с его первыми гомологами (этан, пропан, бутан), а это позволяет отнести изученную территорию к газоносным. Сделан вывод, что перспективы открытия здесь новых месторождений углеводородов будут связаны преимущественно с газом уплотнённых коллекторов. By data of laboratory research of the core the presence of rocks with low capacitive-filtration properties with crack-pore and pore-crack types in oligocene sediments of the Krosno zone is established. The methane with of it first homologes (ethane, propane, butane) predominate in the composition of migrating paleofluids and it allow to carry a study territory for gas-bearing. It draw a conclusion that prospects of the discovery here new hydrocarbon fields will be concerned predominantly with the gas of packed collectors.
 • Item
  Применение инфразвуковых и электромагнитных методов для мониторинга землетрясений региона Вранча
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Лящук, А. И.
  В работе представлены методика направленного мониторинга акустического фона в инфразвуковом диапазоне с помощью площадной системы группирования микробарографов, а также методика направленного мониторинга радиотехническим комплексом радиотрасс сигналов СДВ диапазона. Приведены первые результаты удаленных наблюдений сейсмоактивного региона Вранча с применением рассмотренных методик, выделены аномальные эффекты в наблюдаемых полях перед землетрясениями. У роботі представлені методика спрямованого моніторингу акустичного фону в інфразвуковому діапазоні за допомогою площинної системи групування мікробарографів, а також методика спрямованого моніторингу радіотехнічним комплексом радіотрас сигналів НДХ діапазону. Приведені перші результати віддалених спостережень сейсмоактивного регіону Вранча із застосуванням розглянутих методик, виділені аномальні ефекти в спостережуваних полях перед землетрусами. In the article presented methods of the directed monitoring of acoustic background in an infrasound range by means of the area system of grouping of microbarographs, and also methods of the directed monitoring by the radiotechnical complex of radioroutes of VLF signals. The first results over of remote supervisions of seismoactivity Vranchea region are brought with the use of the considered methods, anomalous effects are distinguished in the looked after fields before earthquakes.
 • Item
  Методи регіонального просторово-часового моделювання геомагнітного поля
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Павлюк, О. М.
  Розглянуто найбільш уживані методи регіонального просторово-часового моделювання геомагнітного поля. Відзначено головні переваги та недоліки кожного методу та, відповідно, межі їхнього застосування. Рассмотрены наиболее распространённые методы пространственно-временного моделирования геомагнитного поля. Отмечены главные преимущества и недостатки каждого метода и, соответсвенно, границы их применения. The techniques commonly used in regional spatial-temporal modeling of the geomagnetic field have been considered. The main advantages and drawbacks of each method and the appropriate limits for them has been emphasized.
 • Item
  Методика розрахунку синтетичних сейсмограм у вертикально-неоднорідному півпросторі для застосування до інверсії тензора сейсмічного моменту
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Пак, Р. М.
  Розроблено методику (алгоритм і програму) для моделювання трикомпонентних сейсмограм від довільного дипольного ефективно-точкового джерела у вертикально-неоднорідному півпросторі з поглинанням. Алгоритм і програму випробувано на прикладі реального землетрусу, зареєстрованого на різних епіцентральних віддалях з використанням горизонтально-шаруватих моделей середовища. Використовуючи запропоновану методику, зроблено спробу оцінити тензор сейсмічного моменту для вогнища Кримського землетрусу 16. 10. 1998 р. (Мw = 3.6). Разработана методика (алгоритм и программа) для моделирования трикомпонентных сейсмограмм от произвольного дипольного точечного источника в вертикально-неоднородном полупространстве с поглощением. Алгоритм и программа испытаны на примере реального землетрясения, зарегистрированного на разных эпицентральных расстояниях с использованием горизонтально-слоистых моделей среды. Используя предложенную методику, сделана попытка оценить тензор сейсмического момента для очага Крымского землетрясения 16. 10. 1998 р. (Мw = 3.6). In this article one developed the method (algorithm and program) for modelling three-way seismogram of arbitrary dipole point source in a vertically inhomogeneous half-space with the acquisitions. The algorithm and program were tested on the example of a real earthquake, registered at different epicentrum distance for the horizontally-layered models of the environment. Using the proposed methodology I attempted to estimate the seismic moment tensor for the earthquake of Crimea 16. 10. 1998 (Mw = 3.6).
 • Item
  Прототип інтернет-доступної системи збору та обробки даних геодинамічного моніторингу
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Назаревич, А. В.; Назаревич, Р. А.
  Представлено створену інтернет-доступну багатоклієнтську систему опрацювання даних геодинамічного моніторингу. Її реалізовано на мові програмування Java у вигляді інтерактивної веб-сторінки, яка може розміщуватися як на власному сервері організації-замовника розробки (Карпатського відділення інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України), так і на загальнодоступних інтернет-серверах. Функціонально програмний комплекс складається з таких модулів: модуль прийому геофізичної інформації; модуль бази даних; клієнтські модулі; модуль адміністратора системи. Представлена созданная интернет-доступная многоклиентская система обработки данных геодинамического мониторинга. Она реализована на языке программирования Java в виде интерактивной веб-страницы, которая может размещаться как на собственном сервере организации-заказчика разработки (Карпатского отделения института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины), так и на общедоступных интернет-серверах. Функционально программный комплекс состоит из таких модулей: модуль приема геофизической информации; модуль базы данных; клиентские модули; модуль администратора системы. The internet-accessible multi-user system of geodynamic monitoring data processing is presented. It is realized in the Java programming language as an interactive Web page which can be placed either on its own server of the awarding authority (Carpathian Branch of Subbotin name Institute of Geophysics of NAS of Ukraine) or on public Internet servers. Functionally the programs` complex consists of the following modules: module of receiving of geophysical information, database module, client modules, system administrator module.
 • Item
  Нелинейное взаимодействие упругих волн с полиметаллическими оруденениями
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Майбук, З.-Ю. Я.
  В процессе исследований в полиметаллических оруденениях обнаружено явление нелинейного механоэлектрического преобразования при прохождении упругих волн звукового диапазона частот. Выделяемая энергия в виде электромагнитных импульсных сигналов радиоволновой частоты может многократно превосходить энергию активации упругими волнами. Во вмещающих породах такие процессы не зарегистрированы. Разработан метод разведки полиметаллических и золотосульфидных руд. У процесі досліджень у поліметалічних зруденіннях виявлено явище нелінійного механо-електричного перетворення при проходженні пружних хвиль звукового діапазону частот. Енергія, що виділяється у вигляді електромагнітних імпульсних сигналів радіохвильової частоти може багаторазово перевершувати енергію активації пружними хвилями. У породах такі процеси не зареєстровані. Розроблено метод розвідки поліметалевих і золотосульфідних руд. During investigations in polymetallic mineralization was stated the effect of nonlinear mechanic-electric transformation during passing of elastic waves in the sound frequency range. Emitted energy, as radio-range signal electromagnetic pulses, can increase manyfold an energy of activation by elastic waves. Such processes were not registered in enclosing rocks. The method of polymetallic and golden minerals survey was developed.
 • Item
  Региональные аномалии высокой электропроводности австралийского континента и эпицентры землетрясений
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Кушнир, А. Н.; Зайцев, Г. Н.
  Анализируются осевые части аномалий электропроводности и эпицентры землетрясений австралийского континента. Автор делает выводы о качественной связи между эпицентрами землетрясений и региональными аномалиями электропроводности. Аналізуються осьові частини аномалій електропровідності і епіцентри землетрусів австралійського континенту. Автор робить припущення щодо якісного зв'язку між епіцентрами землетрусів і регіональними аномаліями електропровідності. Axial parts of anomalies of conductivity and epicenters of earthquakes of the Australian continent are analyzed. An author draws conclusion about quality connection between the epicenters of earthquakes and regional anomalies of conductivity.
 • Item
  Процесс локализации ЕП при изменении напряженно-деформируемого состояния горных пород
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Майбук, З.-Ю. Я.
  Экспериментальные исследования на разломных зонах полиметаллических рудопроявлений показали эффективность контроля изменения напряженно-деформируемого состояния массива горных пород путем наблюдения и анализа поведения вариаций естественных электрических полей (ЕП). Применение 4-х электродного компенсированного метода регистрации ЕП повышает чувствительность и помехозащищеннось измерений локальних сигналов на фоне значительных естественных и техногенних помех. Методом могут выделяться участки неустойчивого повышенного механического напряжения. Експериментальні дослідження на розломних зонах поліметалічних рудопроявів показали ефективність контролю зміни напружено-деформованого стану масиву гірських порід шляхом спостереження і аналізу поведінки варіацій природних електричних полів (ПП). Застосування 4-х електродного компенсованого методу реєстрації ПП підвищує чутливість і завадозахищеність вимірювань локальних сигналів на тлі значних природних і техногенних завад. Методом можуть виділятися ділянки нестійкого підвищеного механічного напруги. Experimental investigations of fault zones in the polymetallic indications zone had shown the effectiveness of rocks deflected mode measurements control through observations and analysis of natural electric fields (NF) variations. Application of 4-electrodes compensated method of NF registration upraises sensitivity and noise reduction during measurements of local signals on the background of significant natural and artificial disturbances. Areas with increased non-stable mechanical tensions can be defined with this method.
 • Item
  Магнітне схилення геомагнітного поля на території Західної України для епохи 2010 року
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Максимчук, В.; Городиський, Ю.; Марченко, Д.; Накалов, Є.; Чоботок, І.
  За результатами компонентних геомагнітних спостережень на 16 пунктах вікового ходу побудовано карту магнітного схилення західного регіону України для епохи 2010 р. По результатам компонентных геомагнитных наблюдений на 16 пунктах векового хода построено карту магнитного склонения западного региона Украины для эпохи 2010. Measured components of the geomagnetic field at the 16 repeat stations and constructed maps of the magnetic declination of Western Ukraine to the era of 2010.
 • Item
  Палеогідродинамічний чинник у процесі формування покладів вуглеводнів у межах північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Медвідь, Г. Б.
  Палеогідродинамічні схеми баден-сарматських відкладів північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину були побудовані на основі реконструкції палеонапорів підземних вод на елізійних етапах седиментаційного басейну. Результати палеогідродинамічних реконструкцій показали, що більшість розвіданих родовищ газу в регіоні локалізуються в межах виділених зон успадкованих п’єзомінімумів. Співставлення палео- та сучасної гідродинамічної обстановки дає можливість судити про умови утворення покладів. Палеогидродинамические схемы баденсарматских отложений северо-западной части Внешней зоны Предкарпатского прогиба были построены на основании реконструкции палеонапоров подземных вод на элизионных этапах седиментационного бассейна. Результаты палеогидродинамических реконструкций показали, что большинство разведанных месторождений газа локализируется в пределах выделенных зон унаследованных пьезоминимумов. Сопоставление палео- и современной гидродинамической обстановки позволяет судить об условиях формирования залежей. Paleohydrodynamic schemes of the Badenian-Sarmatian deposits of the north-western part of the Outer zone of the Pre-Carpathian foredeep are built on the basis of paleohydrodynamic reconstruction of paleopressures of formation waters of elision stage of sedimentary basin. Results of paleohydrodynamic reconstructions have demonstrated that the most part of the explored gas fields of the region is localized in the limits of the marked areas of inherited pressure minima. Comparison paleo- and modern hydrodynamic situation enable us to draw conclusion about conditions of field formation.
 • Item
  Інформативність ультрадетальних магнітних та магнітометричних досліджень при прогнозуванні та моніторингу геологічного середовища
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Меньшов, О. І.; Сухорада, А. В.
  Розглянуто основні аспекти вивчення інформативності ультрадетальних магнітних та магнітометричних досліджень. Основну увагу приділено аналізу інформативності магнетизму ґрунтового покриву. Наведено деякі приклади використання зазначеної інформації при вирішенні геологорозвідувальних, природоохоронних, сільськогосподарських завдань. Рассмотрены основные аспекты изучения информативности ультрадетальных магнитных и магнитометрических исследований. Основное внимание уделяется анализу информативности магнетизма почвенного покрова. Приведены некоторые примеры использования отмеченной информации при решении геологоразведочных, природоохранных, сельскохозяйственных задач. The main aspects of the study of the informational content of high-scale magnetic and magnetometric investigations are considered. It focuses on the analysis of information content of soil magnetism. Some examples of using this for solution of geological, environmental and agricultural problems are given.
 • Item
  Aппаратурно-методический комплекс электрического каротажа наклонных и горизонтальных скважин
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Миронцов, Н. Л.
  Предложено два типа аппаратуры бокового каротажа для геофизического исследования горизонтальных скважин. Описаны эффективные алгоритмы решения прямой и обратной 3D задач бокового каротажа. Запропоновано два типи апаратури бокового каротажу для геофізичного дослідження горизонтальних та похилих свердловин. Описані ефективні алгоритми розв’язання прямої та оберненої 3D задачі бокового каротажу. Two types of lateral logging equipment for geophysical investigations of horizontal wells are proposed. Effective solution algorithms for lateral logging 3D direct and inverse problems are described.
 • Item
  Трансформації картосхем геотермічного поля північно-західного форланду Карпат
  (Національний університет “Львівська політехніка”, 2011) Морошан, Р. П.; Федорцов, І. М.
  Побудована за даними свердловинної геотермії картосхема температур на глибині мінус 1000 м північно-західного форланду Карпат. Виконана поліноміальна апроксимація і розраховані картосхеми локальних аномалій та латеральних градієнтів температур. Проведена їх інтерпретація з позиції нафтогазоперспективності локальних структур. Построенa по данным скважинной геотермии картосхема температур на глубине минус 1000 м северо-западного форланда Карпат. Выполнена полиномиальная аппроксимация и расcчитаны картосхемы локальных аномалий и латеральных градиентов температур. Проведена их интерпретация с позиции нефтегазоперспективности локальных структур. On the base of drilling geothermal data map-schemes of temperatures for minus 1,000 m deep in the NW Carpathian Foreland were designed. Polynomial approximations and calculations of local anomalies and temperature gradients map-schemes were done. Was fulfilled their interpretations for oil-and-gas structures availability.