Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2007. – Випуск 41

Permanent URI for this collection

Український міжвідомчий науково-технічний збірник

В Українському міжвідомчому науково-технічному збірнику “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні“ висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів, інструменту; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо розробки новітніх технологій та засобів обробки деталей; досліджень математичних моделей технологічного обладнання, систем, прогресивних технологій тощо. Збірник призначений для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ і для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів вищих закладів освіти і є авторитетним науковим виданням, що висвітлює результати актуальних теоретичних та експериментальних досліджень науковцями багатьох ВНЗ та науково-дослідних організацій України. Бібліографія в кінці статей.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2007. – Випуск 41. – 176 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Перетворювач динамічного тиску
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Тихан, М. О.
  Пропонується перетворювач динамічного тиску, який здійснює вимірювання в реальному масштабі часу. The sensor of dynamic pressure which give a possibility measurement in real time has been proposed.
 • Item
  Дослідження нелінійних коливань системи вал-вантаж (поглинач коливань), за нелінійно-пружного закріплення його опор
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Сокіл, Б. І.; Данилевич, Т. Є.
  Розглядається задача про нелінійні згинні коливання вертикального вала в системі вал-вантаж (поглинач коливань) за нелінійного закону пружності його матеріалу та податливості опор. В основу досліджень покладено принцип одночастотності коливань у нелінійних системах з багатьма ступенями вільності і розподіленими параметрами та асимптотичний метод побудови розв’язків деяких класів нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними. Отримано співвідношення, які визначають вплив фізико-механічних параметрів та параметрів поглинача коливань на амплітудно-частотну характеристику коливань системи. A task is examined about the nonlinear vibrations of bends of vertical billow in the system billow-load (absorber of vibrations) at the nonlinear law of resiliency of his material, and pliability of supports. In basis of researches principle of mono frequency vibrations in the nonlinear systems with many degrees of liberty and distributed parameters and asymptotic method of construction of decisions of some classes of nonlinear differential equalizations is fixed with partials of parts. Correlation is got which determine influence of physical-mechanical parameters and parameters of absorber of vibrations (mass is concentrated) on AFC description of vibrations of the system.
 • Item
  Обґрунтування вибору спектра частот тиристорних cистем керування електромагнітними віброзбудниками
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Таянов, С. А.; Мельничук, І. М.
  Досліджено ефективність тиристорних систем керування електромагнітними віброзбудниками для різних частот збуджувальних коливань. Efficiency of the thyristor control systems of electromagnetic spool for the different frequencies of excitant oscillation is investigated in this article.
 • Item
  Одержання рівняння вільних коливань пружного ізотропного середовища на основі принципу Гамільтона–Остроградського з урахуванням дисипації
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Чабан, А. В.
  Запропоновано метод побудови рівняння вільних коливань пружного ізотропного середовища на підставі принципу Гамільтонa–Остроградського з урахуванням дисипації. Для цього поширено згаданий принцип на реальні неконсервативні системи шляхом побудови неконсервативного лагранжіана. The method of construction of free vibrations of resilient homogeneous isotropic environment is offered on the basis of the Gamyt'ton-Ostrogradskyj principle taking into account dissipation. For this purpose it is necessary to modify the known function Lagrangia by addition to her of function of internal dissipation of mechanical energy.
 • Item
  Нелінійні процеси у середовищах, які характеризуються поздовжнім рухом, і вплив способу закріплення на їх коливання
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Харченко, Є. В.; Сокіл, М.Б.
  Досліджується вплив способу закріплення (крайових умов) на нелінійні коливання одного класу рухомих одновимірних середовищ. В їх основу покладено принцип одночастотності коливань нелінійних систем із багатьма ступенями вільності і розподіленими параметрами; узагальнення методів Д’Аламбера і Ван-дер-Поля на крайові задачі, які описують динамічні процеси розглядуваних середовищ. Останнє дає змогу отримати залежності для визначення закону зміни основних характеристик процесу. Influence of method of fixing (regional terms) is explored on oscillation of one class of mobile homogeneous environments. In their basis principle is fixed the same thing to frequency of vibrations of the nonlinear systems with many degrees of liberty and generalization of method d’Alembert and Wan der Pol is fixed on regional tasks which describe the dynamic processes of the examined environments. The last allows toget dependences for determination of frequency of wave process, and also number of direct and reverse waves.
 • Item
  Раціональне моделювання динамічних процесів у складних конструкціях
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Дівеєв, Б. М.
  В багатьох загальних структурах є області, для яких застосовуються моделі пониженого порядку такі, як теорії балки, вала, пластини, оболонки, що ґрунтуються на фізичних параметрах. Подано нове застосування дискретно-континуальних числових схем для еластодинамічного аналізу для таких об’єктів. Within many common structures there are regions in wich redused-order models such as beam, rod, plate, and shell theories are appropriate based on the physical parameters. A novel application of a discrete-continuous numerical schemes to elastodynamic analysis for such objects is presented herein.
 • Item
  Математична модель триконтейнерної оброблювальної вібраційної системи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Стоцько, З. А.; Сокіл, Б. І.; Топільницький, В. Г.; Кусий, Я. М.; Велика, О. Т.
  Розроблено параметризовану математичну модель руху узагальненої триконтейнерної оброблювальної вібраційної системи, що дає змогу дослідити вплив її кінематичних та геометричних параметрів за довільної їх комбінації на продуктивність роботи системи з метою її оптимізації. In work is developed parametric mathematical model of motion of generalized three container processing vibration system, that allows to explore influencing of its kinematics and geometrical parameters at their arbitrary combination on the productivity of work of the system with the purpose of its optimization.
 • Item
  Визначення власних частот коливань двомасової вібраційної машини з електромагнітним приводом та просторовим рухом робочого органа
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Гурський, В. М.
  Наведено методику визначення власних частот коливань двомасової коливальної системи з чотирма ступенями вільності. Здійснено порівняння значень власних частот з врахуванням маси пружного елемента. Проведено порівняльний частотний аналіз твердотільної моделі двомасової коливальної системи методом скінченних елементів у програмному продукті CosmosWorks для SolidWorks 2006. This article describes the method of determination of own frequencies and forms of vibrations of the same double-mass oscillating system is resulted with four degrees of liberty. Comparison of values of own frequencies is carried out in view of weight of an elastic element. The comparative frequency analysis of computer model of double-mass oscillating system is carried out by the method of eventual elements in the software product of CosmosWorks for SolidWorks 2006.
 • Item
  Вібраційна обробка плоских довговимірних деталей
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Боровець, В. М.; Шенбор, В. С.
  Розглянуто технологічний процес вібраційної обробки плоских довговимірних деталей в закріпленому стані з використанням вібраційних машин з електромагнітним приводом. Розглянуті вібраційні машини дають змогу розширити технологічні можливості шляхом забезпечення обробки певних площин деталей та збільшити силу різання за рахунок протифазного руху елементів машини, що приводить до зростання сумарної швидкості взаємодії оброблюваних деталей та робочого середовища. In this work the technological process of vibration treatment of flat long details is considered in the fastened state with the use of machines of vibrations with an electromagnetic occasion. Considered the machines of vibrations allow to extend technological possibilities by providing of treatment of certain planes of details and multiply cutting force due to opposite motion of elements of machine which results in growth of total speed of co-operation of the processed details and working environment.
 • Item
  Критерії оцінки руху маятникових вібраторів вібраційно-імпульсних рушіїв за кінетичного збурення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Білоус, Б. Д.; Бучківський, Б. Р.
  Створено модель руху маятника, як завгодно розміщеного в площині вібраційного поля, на основі якої запропоновано критерії оцінки руху маятникових вібраторів вібраційних двигунів. In the article is created the model of pendulum’s motion. This pendulum is pleasingly placed in the vibration field. On the basis of this model are offered the criteria of estimation of motion of vibrators with pendulums in the vibration engines.
 • Item
  Вплив вібрації на процес розділення аерозолів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Балтук, В. А.; Ступницька, Н. В.; Дадак, Ю. Р.
  Запропоновано поліномінальну залежність, коефіцієнти якої визначаються на основі технологічної статистики, отриманої на фізичній моделі. На основі її аналізу запропоновано багато апаратів нового типу, здатних високоефективно вловлювати полідисперсний пил. The offered polynomial dependence, coefficients of which, is determined on the basis of technological statistics of got on a physical model. On the basis of its analysis the row of vehicles is offered of a new type of able effectively to catch a polydispersion dust.
 • Item
  Спеціальні методи аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів: нелінійний резонанс та його стохастичний прошарок
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Ловейкін, В. С.; Човнюк, Ю. В.
  Запропоновано спеціальні методи аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів, які досліджують нелінійний резонанс та його стохастичний прошарок. The special methods for the analysis of the nonlinear dynamics of loading cranes are proposed. One may research with the help of such methods the nonlinear resonance and its stochastic layer.
 • Item
  Визначення оптимального значення кута зміщення кривошипів роликової формувальної установки з рекупераційним приводом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Ловейкін, В. С.; Почка, К. І.
  Для роликової формувальної установки з рекупераційним приводом прослідковано зміну кутової швидкості та кутового прискорення кривошипа з моменту пуску і за усталеного режиму руху, визначено коефіцієнти нерівномірності руху, динамічності та узагальнений коефіцієнт оцінки руху за різних значень кута зміщення кривошипів: від ?? = 0 градусів до ?? = 180 градусів з кроком 10 градусів. У результаті проведених досліджень встановлено оптимальне значення кута зміщення кривошипів роликової формувальної установки з рекупераційним приводом. Regarding the roller forming plant with a recuperative drive, a change of an angular speed and an angular acceleration of the crank from the moment of setting in motion and under uniform movement were monitored; coefficients of non-uniformity of motions, coefficient of dynamics and motion rate generalized coefficient under different ranges of cranks’ offset angle: from ?? = 0 tо ?? = 180 with a step of 10 were determined. As a result of the researches performed the optimal value of the roller forming plants’ with a recuperative drive cranks was found out.
 • Item
  Моделювання несправних станів механізму хитання кристалізатора МБЛЗ
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Ковальов, Р. В.; Лисіков, Н. Н.; Сидоров, В. А.; Сотніков, О. Л.
  Розглядається задача розробки математичної моделі механізму хитання кристалізатора МБЛЗ для подальшої побудови об’єктивної діагностичної моделі механізму з метою здійснення ефективного і достовірного діагностування відхилень параметрів коливального руху кристалізатора. In work the task of development of mathematical model of the mechanism of oscillation crystallizer the continuous casting machine for the subsequent construction of objective diagnostic model of the mechanism is examined with the purpose of realization of effective and authentic diagnosing deviations of parameters of oscillatory movement of a crystallizer.
 • Item
  Проектування динамічних гасників коливань для транспортних процесів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Дівеєв, Б. М.; Дубневич, О. М.; Олесюк, Я. М.
  Розглядаються методи розрахунку та оптимізації транспортних процесів в машинах з динамічними гасниками. Досліджується вібраційний каток. Розглядаються два випадки: перший – гасник, приєднаний до корпусу агрегата; другий – гасник, приєднаний до платформи водія. The paper deals with the methods of calculation and optimization of transportation processes in machines with the dynamic absorbers. The case of vibrating roller is discussed. Two cases are discussed: first – absorber is attached to the case of the aggregate; second – absorber is attached to the driver platform.
 • Item
  Синтез моделей для прогнозування браку керамічних напівфабрикатів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Бабенко, Т. В.
  Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень щодо синтезу нейромережевих моделей залежності якості керамічних напівфабрикатів від фізико-хімічних властивостей водних суспензій. Results of theoretical and experimental researches of neuronetwork models' synthesis of dependence of ceramic semi-finished products' quality from physical and chemical properties of water suspensions are given.
 • Item
  Особливості примусового завантаження бетонною сумішшю поршневих насосів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Ємельянова, І. А.; Баранов, А. М.; Непорожнєв, О. С.
  Розглядаються особливості примусового завантаження бетонною сумішшю поршневих насосів. The features of the forced load by concrete mixture of pumps of pistons are examined.
 • Item
  Сучасні інструментальні системи автоматизованого обладнання з ЧПК
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Грицай, І. Є.
  Наведено опис та аналіз стану сучасних інструментальних систем автоматизованих металорізальних верстатів з числовим програмним керуванням, їх будову і технологічні можливості. The structure and technological potential of the modern instrumental systems by numerical control metal-cutting machine-tools is been analysed and described.
 • Item
  Розрахунок підіймально-транспортної лебідки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Гевко, І. Б.; Лящук, О. Л.; Колесник, О. А.
  Наведено опис конструкції і принцип роботи піднімально-транспортної лебідки. Виведено аналітичні залежності для визначення моменту загвинчування шнекової опори гвинтової піднімальної лебідки в ґрунт за умови міцності зварного шва спіралі шнека і максимально допустимого зусилля тяги залежно від багатьох чинників. The description of a design and principle of work elevating transport is brought. There are analytical dependences for the moment definition of screwing up support screw elevating in a ground under condition of welded seam durability of spiral lift and for maximal draft admissible effort.
 • Item
  Обґрунтування вибору програми перемикань ступенів в механічній трансмісії під час реалізації заданої програми руху автомобіля
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007) Гащук, П. М.; Пельо, Р. А.
  Розглянуто питання впливу вибору моментів перемикання передач в механічній трансмісії автомобіля на його енергоощадні властивості за заданої програми руху. Аналізом суміщення характеристик двигуна і трансмісії обґрунтовано оптимальну програму перемикань в трансмісії у заданих умовах експлуатації. The article deals with a problem of the influence of the moments of gear switching choice in automobile transmission on its fluel and economical properties under certain movement programme. The analysis of engin performances and transmission has enabled to determine the optimum program of changeovers in a transmission in the given operation conditions.