Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2014. – №808

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить у перелік видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп`ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 808 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 104 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Educational programs for calculating the parameters of MEMS using cloud computing
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Tkachenko, S.; Kulpa, R.; Havryshko, V.
  The paper proposes a structure for implementing of the system for calculating the parameters of microelectromechanical systems using cloud technologies. Considered the advantages of this system over existing models. Запропоновано структуру для реалізації системи для обчислення параметрів мікроелектромеханічних систем із використанням хмарних технологій. Розглянуто переваги даної системи над існуючими зразками.
 • Item
  Development of model, based on Petri nets, for the planning stage of robotic systems design system
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Pukach, A.; Dupak, B.
  This article is devoted to development of model, based on Petri nets, which corresponds planning stage of RTS automatic design. The model was developed according to the algorithm of the planning stage, which is the basic one in five-level representation of the robotization project estimation process, and enables to explore the dynamics of the process and the reliability of the corresponding component of the RTS design system, also providing the possibility of additional RTS correction in a broader functional and constructive spectrum. (This article is an extended version of the paper presented at the conference CADMD’2014 —Andrii Pukach, Bohdan Dupak, Pavlo Denysyuk: Development of model, based on Petri nets, for the planning stage of robotic systems design system. Proceedings of the XXII Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design – Implementation and Educational Issues, CADMD’2014, 10–11 October, 2014, L'viv, Ukraine. – Pp. 25–33). Стаття присвячена розробленню моделі на основі мереж Петрі, що відповідає стадії планування автоматизованого проектування РТС. Модель розроблена відповідно до алгоритму стадії планування, що є базовим у п’ятирівневому представленні процесу оцінки проекту роботизації, і дає змогу дослідити динаміку процесу та надійність відповідної складової системи проектування РТС, забезпечуючи, тим самим, також і можливість додаткової корекції РТС у більш широкому функціональному та конструктивному спектрі. (Стаття є розширеною версією матеріалів доповіді, представленої на конференції CADMD’2014 – Andrii Pukach, Bohdan Dupak, Pavlo Denysyuk: Development of model, based on Petri nets, for the planning stage of robotic systems design system. Proceedings of the XXII Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design – Implementation and Educational Issues, CADMD’2014, 10–11 October, 2014, L'viv, Ukraine. – Pp. 25–33).
 • Item
  Optimization of microelectric actuator design using golden section search to get the defined output characteristics
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Melnyk, M.; Kernytskyy, A.; Lobur, M.; Zajac, P.; Szermer, M.; Maj, C.; Zabierowski, W.
  The article presents an example of the usage of golden section search to select the comb length of MEMS el electro-actuator to get the desired displacement at a given voltage heating. The proposed solutions are implemented as software code in the ANSYS system. Подано приклад застосування методу золотого перерізу для добору довжини гребеня МЕМС-електроактюатора з метою отримання бажаного переміщення (displacement) при заданій напрузі нагріву. Запропоновані рішення реалізовані у вигляді програмного коду для системи ANSYS.
 • Item
  Creation of the annotated text corpus for automatic recognition of semantic relations within named entities
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Zayats, A.; Romaniuk, A.
  This article describes the general approach to creation and annotation of the medical text corpora for Ukrainian language for its future application in arelation extraction system. The annotation process was done with the help of General Architecture for Text Engineering (Gate) system. Описано загальний алгоритм створення та анотування корпусу медичних текстів українською мовою, для їх подальшого використання в системах видобування зв’язків. Анотування даних проводилося за допомогою сиcтеми Gate (Загальна архітектура обробки текстів).
 • Item
  Effect of impact velocity in the roadblock on the spatial arrangement of acceleration of the vehicle body
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Waluś, K. J.; Krawiec, P.; Polasik, J.; Markiewicz, F.; Cieślik, M.; Adamiec, J. M.
  The article presents the results of experimental studies of the process of intense acceleration, passing through the barrier and the vehicle brakes adapted for the transport of persons using two speed ranges passing through the barrier. Tests were conducted on dry roads made of cobblestones. Performed experimental studies, which aim was to determine the acceleration in each axis while passing through the obstacle. Подано результати експериментальних досліджень процесу інтенсивного прискорення, що проходять через бар’єр і транспортний засіб, гальма пристосовані для перевезення осіб з використанням двох діапазонів швидкостей, проходячи через бар’єр. Випробування проводилися на сухих дорогах з бруківки. Виконані експериментальні дослідження, мета яких – визначити прискорення в кожній осі при проходженні через перешкоди.
 • Item
  Simulation of mechanical components integrated accelerometers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Karkulovskyi, B.; Karkulovskyy, V.; Bolshevskyy, R.
  In the paper the model of integrated accelerometer is presented. Obtained in an analytical form solution of the differential equation describing this model. Подано моделі інтегрованого акселерометра. Отримано в аналітичному вигляді рішення диференціального рівняння, що описує цю модель.
 • Item
  Modeling the electromagnetic wave scattering by small impedance particle
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Andriychuk, M.
  The problem of electromagnetic waves scattering on the small particle is reduced to solving the Fredholm integral equation of the second kind. Integral representation of solutions to the diffraction problem implies in determination of some auxiliary function which contains in integrand of this equation. The respective linear algebraic system for the components of this auxiliary function is derived and solved by the successive approximation method. The region of convergence of the proposed method is substantiated numerically. The numerical results show rapid convergence in the wide region of the physical and geometrical parameters of problem. The numerical results of scattering on the particles of various forms and sizes are presented. Задача електромагнітного розсіювання малим включенням зведена до розв’язування інтегрального рівняння Фредгольма II-го роду. Інтегральне подання розв’язку задачі дифракції приводить до необхідності знаходження певної допоміжної функції, яка міститься у підінтегральному виразі даного рівняння. Відповідна система лінійних алгебраїчних рівнянь для компонент цієї допоміжної функції розв’язується методом послідовних наближень. Область збіжності запропонованого методу визначається на основі отриманих числових результатів. Числові результати демонструють швидку збіжність запропонованого методу в широкому діапазоні фізичних та геометричних параметрів задачі. Наведено числові результати розсіювання на включеннях різної форми і величини.
 • Item
  Fuzzy model for recommender systems
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Stekh, Y.; Lobur, M.; Artsibasov, V.; Chystjak, V.
  The paper analyzes the current state of development and application of recommendation systems, models and methods of construction of recommendation systems. It is shown that the most widely used method came into collaborative filtering. The method of fuzzy clustering is developed, which improves the accuracy of predicting ratings of products. Проаналізовано поточний стан розробки та застосування рекомендаційних систем, моделей і методів побудови рекомендаційних систем. Показано, що найбільш широко використовується метод колаборативної фільтрації фільтрації. Розроблено метод нечіткої кластеризації, який підвищує точність прогнозування рейтингів продуктів.
 • Item
  Automatic quadrilateral mesh generation for non-circular shaft profiles
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Kolesnyk, K.; Kretovych, N.; Ziaei, M.
  This paper is devoted to a technique for automatic generation of quadrilateral meshes for shafts and hubs with non-circular profiles. Запропоновано методику для автоматичного створення чотирикутної сітки для валів і втулок з некруглими профілями.
 • Item
  Designing multi-sensory system for monitoring gas
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Marikutsa, U.; Narushynska, O.
  This article is devoted to the design of a system to detect gases. The paper describes a system that is based on the controller STM32F4 and includes a series of sensors MQ. System requirements were formulated, the software was developed. Здійснено проектування системи для виявлення газів. Система побудована на базі контролера STM32F4 та включає сенсори серії MQ. Сформульовано вимоги до системи та розроблено програмне забезпечення.
 • Item
  Designing the conceptual model of the management of higher education the basis of information and interperating WEB technologies
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Pasyeka, M.; Yurchak, I.
  This paper presents the design of a conceptual model to run higher educational institutions based on Web-technologies. The advantage of this proposed system model is the integration of regulations governing the educational process in schools (curriculum specialty, work program discipline, teacher load) with information on the subject. This creates a holistic view of the user of the learning process and provides a single point of access to all information related to the educational process. Thus, the development of problem-oriented management systems is a major university approach to structuring the system and the formalization of different data and knowledge in mathematical models. The technique (a combination of methods) that allows unifying structure and mathematical tools used to develop integrated models. Подано проектування концептуальної моделі управління вищим навчальним закладом на основі Web-технологій. Перевагою такої запропонованої моделі системи є інтеграція нормативних документів, що регламентують проведення навчального процесу у ВНЗ (навчальний план спеціальності, робоча програма дисципліни, навантаження викладача) з інформацією про дисципліни. Це формує цілісне уявлення користувача про навчальний процес та забезпечує єдину точку доступу до усієї інформації, пов’язаної з навчальним процесом. Таким чином, при розробці проблемно- орієнтованих систем управління ВНЗ головним є підхід до побудови структури системи і формалізації різнорідних даних та знань у математичних моделях. Запропоновано методику (сукупність методів), що дозволяє уніфікувати структуру і використовуваний математичний апарат для розробки інтегрованих моделей.
 • Item
  High-field strength thе sources based on tilted pulse front pumping: operation principle and perspectives
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Livchak, P.; Kosoboutskyy, P.
  The terahertz wave generation using tilted pulse front pumping (TPFP) is the most advanced technique nowadays. In this paper we made a brief review of common terahertz sources. Theoretical aspects and experimental results of tilted pulse front pumping on LiNbO3 have been discussed. Генерація електромагнітних хвиль терагерцового діапазону з використанням методики помпування нахиленим фронтом є найсучаснішим підходом на сьогодні. У статті зроблено огляд традиційних джерел терагерцового випромінювання. Також описано теоретичні аспекти й експериментальні результати генерації хвиль за допомогою накачки з нахиленим фронтом на кристалі LiNbO3.
 • Item
  Internet information retrieval, parallel sorting, and rank-order filtering based on dynamical neural circuits of maximal value signal identification among discrete-time signals
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Tymoshchuk, P.
  The design of mathematical models and corresponding functional block-diagrams of discrete-time neural networks for Internet information retrieval, parallel sorting, and rankorder filtering is proposed. The networks are based on the discrete-time dynamical K-winnerstake-all (KWTA) neural circuits which can identify the K largest from N input signals, where 1£ K < N is a positive integer. Implementation prospects of the networks in an up-to date digital hardware are outlined. In contrast to other comparable analogs, the networks are expected to combine such properties as high precision, speed and reliability of signal processing, low computational and hardware implementation complexity. Запропоновано проект математичних моделей і відповідних функціональних блок-схем нейронних мереж видобування інформації з Інтернет, паралельного сортування і фільтрування рангу, призначених для обробки дискретизованих сигналів. Мережі конструюються на основі динамічних нейронних схем типу ”K-winners-take-all” (KWTA-схем), призначених для обробки дискретизованих сигналів, які здатні ідентифікувати К найбільших серед N вхідних сигналів, де 1£ K < N – позитивне ціле число. Окреслено перспективу реалізації мереж у сучасному цифровому апаратному забезпеченні і їх можливі застосування. Очікується, що на відміну від інших близьких аналогів, мережі будуть поєднувати такі властивості, як високі точність, швидкість і надійність обробки сигналів, а також незначні обчислювальну складність та складність схемотехнічної реалізації.
 • Item
  Complex requirements analysis for the high-level design of embedded systems
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Parkhomenko, А.; Gladkova, О.
  In the paper the requirements analysis that must be considered at designing embedded systems was performed. Describes peculiarities of the structuring requirements and developed a model of requirements to the created embedded system. Methodology of creating requirements, taking into account the processes of their definition and analysis was proposed. The results of application of the developed requirements model during project implementation the embedded system to control of mobile platform were presented. У роботі виконано аналіз вимог, які необхідно враховувати під час проектування вбудованих систем. Описані особливості структурування вимог та розроблена модель вимог для вбудованих систем. Запропоновано методику створення вимог з урахуванням процесів їх визначення та аналізу. Наведено результати практичного застосування розробленої моделі вимог при реалізації проекту вбудованої системи управління рухомою платформою.
 • Item
  Improvement of city traffic network based on an analysis of its features
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Мazur, V.
  The article deals with the features of city transport network and there is proposed measures on its improvement. Розглянуто особливості транспортної мережі міста та запропоновано заходи з її вдосконалення.
 • Item
  Generative regular grammars application to modeling the semantics of sentences in natural language
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Vysotska, V.
  This paper presents the generative grammar application in linguistic modelling. Description of syntax sentence modelling is applied to automate the processes of analysis and synthesis of texts in natural language. Подано застосування породжувальних граматик у лінгвістичному моделюванні, застосовано моделювання синтаксису речення для автоматизації процесів аналізу та синтезу природномовних текстів.
 • Item
  Program project development life cycle model
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Nevlyudov, I.; Evseev, V.; Milyutina, S.
  The paper proposes a new model of software life cycle, which allows to improve the phase formation specification. This makes it possible to calculate the preliminary cost software development, reduce risk and to design stage vehicle to develop a prototype user interface and generate code. Запропоновано нову модель життєвого циклу програмного забезпечення, яке дозволяє поліпшити специфікацію фазоутворения. Це дає змогу розрахувати попередню розробку програмного забезпечення вартість, зменшити ризик і стадії проектування автомобіля, розробити користувальницький інтерфейс, прототип і генерувати код.