Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2129

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 448
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до збірника "Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку", випуск 14
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003)
 • Thumbnail Image
  Item
  [Рецензія]
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Харченко, Вальтер
 • Thumbnail Image
  Item
  Нові здобутки викладання політології у військових ВНЗ України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Г етьманчук, Микола; Малик, Ірина
 • Thumbnail Image
  Item
  [Рецензія]
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Мороз, Олексій; Мороз, Юрій
 • Thumbnail Image
  Item
  Десять років діяльності: підсумки і перспективи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Кравчук, Ігор
 • Thumbnail Image
  Item
  Сергій Шелухін про роль церкви у державотворчих процесах України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Турчин, Ярина
  Проаналізовано наукові праці відомого українського громадсько-політичного діяча і вченого С.Шелухіна про роль Української Помісної Православної Церкви в державотворчих процесах Обгрунтовується потреба зміцнення власної Помісної Церкви в Україні. The scientific works of a famous Ukrainian statesman and the scientist S.Sheluhin about the role of the Ukrainian national Orthodox church in stateforming processes have been analyzed. It’s motivated the need of consolidation of the out national Orthodox church in Ukraine.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблема політичних цінностей в історії становлення політичної науки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Климончук, Василь
  Досліджуються особливості історичного становлення системи цінностей у політиці Особливе місце приділяється аналізові таких системних величин політичної аксіології як “свобода”, “демократія”, “право”, “влада” тощо. Виводиться логіка і структура систем політичних цінностей. The paper studies specific features in the historical formation of values system in politics. The focus is made on the analysis of system values in political axiology, such as “freedom”, “democracy”, “right”, “power”, etc. The author infers the logic and structure of political values system.
 • Thumbnail Image
  Item
  Деякі аспекти українського міфотворення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Леонтьєва, Лідія
  Світ увійшов у період нового здійснення політики через інформаційне протиборство, у якому Україна може посісти місце як об’єкта, так і суб’єкта впливу. Аналізуються питання взаємодії людини та інформаційного середовища. Досліджується формування міфотворення як у науковому аспекті, так і в контексті політичної ситуації в Україні. World has entered the period of conducting a new policy on the background of an information confrontation and Ukraine can occupy in it the place of an object or subject of such influence. The questions of interaction of the man and information environment. In the article some questions of creation of myths both in scientific aspect and in a context of a political situation in Ukraine are analyzed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Основні виховні ідеали й ідеал українця у спадщині Григорія Ващенка
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Г ерасимчук, Андрій; Герасимчук, Валентина
  Висвітлюються погляди українського педагога, філософа Г. Ващенка на місце і роль християнського ідеалу в формуванні світогляду молодої людини. The article describes the opinion of Ukrainian teacher and philosopher G. Vashchenko of place and role of Christian ideal in formation of outlook of a young person.
 • Thumbnail Image
  Item
  Міжвоєнна українська еміграція у Франції в політичній системі Третьої Республіки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003) Дорошенко, Сергій
  Обгрунтовується ідея про те, що українська еміграція у Франції - складова частина світового міграційного процесу, яка свідомо розвивалася у межах західного напряму української геополітики У 20-30-х роках XX століття через відсутність української національної державності набула стихійного характеру. У Франції українські емігранти опинились в умовах демократичної як на той час, політичної системи Третьої Республіки, яка надавала загалом ширші можливості для участі емігрантів з України в економічному, соціально-політичному й культурному житті. Це дозволяло українським політичним емігрантам розвивати власну, а також переймати і засвоювати кращі зразки французької політичної культури і, водночас, включатися у європейський і світовий політичний процес. The article proves an idea that Ukrainian emigration is the composing part of the general world process of emigration, developed in the margins of the west direction of the Ukrainian geopolitics. In the 20-30 years of the XX as a result of being with out state century it was rather unorganized. In France the Ukrainian emigrants became to the situation of democratic conditions of the Third Republic, that gave them a better ability for the taking part in the economics, social politics and cultural life. Ukrainian political emigrants were given a chance to develop and to borrow the best examples of the French political culture and to take part in the European and the world political processes.