Новели законодавства щодо створення фермерських господарств в Україні

Abstract

Дослідження розглядає актуальні питання правового регулювання фермерських господарств в Україні. Детально аналізуються новели законодавства щодо створення сімейних фермерських господарств. На думку автора, сучасне фермерське законодавство, зокрема Закон України “Про фермерське господарство”, увібрали у себе зміни українського законодавства у напрямку євроінтеграційних процесів, а також позитивний досвід діяльності фермерських господарств за кордоном. Сучасне фермерське господарство в Україні може функціонувати у двох видах господарських формувань: як юридична особа та як фізична особа-підприємець. Проведено комплексний аналіз Закону України від 31 березня 2016 року № 1067-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про фермерське господарство” щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств” щодо створення фермерських господарств. Стверджується, що в Україні дозволено створення п’яти видів фермерських господарств.
Research on topical issues of legal regulation of farms in Ukraine. Detailed analysis of novel legislation on the creation of family farms. According to the author, the current farm legislation, including the Law of Ukraine “On the farm,” absorbed in itself change the Ukrainian legislation in the direction of European integration, as well as the positive experience of farms abroad. Modern farm in Ukraine can function in two types of business units – as a legal entity and natural person entrepreneur. This article provides a comprehensive analysis of the law of Ukraine on March 31, 2016 No. 1067-VIII “On Amendments to the Law of Ukraine” On the farm “and to stimulate the creation of family farms” to create farms. The author argues that in Ukraine allowed to create five types of farms.
Исследование рассматривает актуальные вопросы правового регулирования фермерских хозяйств в Украине. Подробно анализируются новеллы законодательства по созданию семейных фермерских хозяйств. Современное фермерское законодательст- во, в частности Закон Украины “О фермерском хозяйстве”, вобрал в себя изменения украинского законодательства в направлении евроинтеграционных процессов, а также положительный опыт деятельности фермерских хозяйств за рубежом. Современное фермерское хозяйство в Украине может функционировать в двух видах хозяйственных формирований: как юридическое лицо и как физическое лицо-предприниматель. Проведен комплексный анализ Закона Украины от 31 марта 2016 года № 1067-VIII “О внесении изменений у Закон Украины “О фермерском хозяйстве”по стимули- рованию создания и деятельности семейных фермерских хозяйств”, по созданию фермерских хозяйств. Утверждается, что в Украине разрешено создание пяти видов фермерских хозяйств.

Description

Keywords

сімейне фермерське господарство, нотаріус, реєстрація фермерсь- ких господарств, family farm, the notary, registration of farms, семейное фермерское хозяйство, нотариус, регистрация фер- мерских хозяйств

Citation

Долинська М. Новели законодавства щодо створення фермерських господарств в Україні / Марія Долинська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 865. — С. 392–397.