Поняття, зміст і місце принципу змагальності в діяльності адвоката

Abstract

Стаття присвячена огляду поняття принципу змагальності та доведення як розумного співвідношення змагального початку, рівності сторін і активності суду з метою забезпечення рівності доказових можливостей сторін, що має відповідати тенденціям до соціалізації функцій правосуддя.
The article is devoted to the review of the notion of the principle of adversarialism and the proof of a reasonable relationship between the competition principle, the equality of the parties and the activity of the court in order to ensure equality of evidence of the parties’ capabilities, which should be in line with the tendencies towards the socialization of the functions of justice.
Статья посвящена обзору понятия принципа состязательности и доказывания как разумного соотношения соревновательного начала, равенства сторон и активности суда в целях обеспечения равенства доказательных возможностей сторон, которое должно соответствовать тенденциям к социализации функций правосудия.

Description

Keywords

цивільне судочинство, адвокат, судовий захист, судовий розгляд, докази, провадження, правовідносини, позивач, civil proceedings, lawyer, judicial protection, court proceedings, evidence, production, legal relations, plaintiff, гражданское судопроизводство, адвокат, судебная защита, судебное разбирательство, доказательства, производство, правоотношения, истец

Citation

Римарчук Р. М. Поняття, зміст і місце принципу змагальності в діяльності адвоката / Р. М. Римарчук, Г. С. Римарчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № Випуск 21. — С. 197–203.