Окремі проблеми виборчих програм партій-переможців на парламентських виборах 2011 року в Західній Галичині (Польща): порівняльний аналіз

dc.citation.epage26
dc.citation.issue1
dc.citation.journalTitleГуманітарні візії
dc.citation.spage21
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorЛопата, Мар’ян
dc.contributor.authorLopata, Maryan
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2021-01-26T07:35:33Z
dc.date.available2021-01-26T07:35:33Z
dc.date.created2020-02-24
dc.date.issued2020-02-24
dc.description.abstractСтаттю присвячено дослідженню окремих питань виборчих програм переможних політичних партій на парламентських виборах у Західній Галичині (Польща) на парламентських виборах 2011 р. Робота включає, зокрема, програми партій-переможців у Підкарпатському та Малопольському воєводствах на парламентських виборах 2011 р. та проведено їхній порівняльний аналіз. Здійснено ідеологічне та програмне визначення польських політичних партій відповідно до критеріїв Comparative Manifesto Project та проєкту ParlGov. Виборчі програми польських політичних партій у Республіці Польща опрацьовано відповідно до таких критеріїв, як: 1) ставлення до комуністичної спадщини і заборона чиновникам періоду комунізму володіти політичними посадами; 2) роль католицької церкви (відокремлення церкви від держави); 3) членство в Європейському Союзі; 4) закордонна політика щодо Росії; 5) закордонна політика щодо України; 6) участь і розширення НАТО. Встановлено, що виборчі програми правих партій чи правоцентристських партій, які перемогли на парламентських виборах 2011 р., мають спільні риси, зокрема підтримку католицької церкви в Польщі, негативне ставлення до комуністичної спадщини, негативне ставлення до Росії, і мають, як правило, більше проєвропейську та євроатлантичну орієнтацію. Також було доведено, що серед усіх політичних сил на виборах тільки політичні партії Союз Лівиці Демократичної та Рух Палікота у своїх виборчих програмах на парламентських виборах 2011 р. виступали за рішуче відокремлення католицької церкви від держави.
dc.description.abstractThe research is devoted to the research of selected issues of the election programs of the victorious political parties in the parliamentary elections in the Western Galicia, i.e. in the Lesser Poland and Transcarpathian voivodeships in the parliamentary elections in 2011. A comparative analysis of these programs was carried out. The ideological and program determination of Polish political parties was made according to the Comparative Manifesto Project and the ParlGov research project. The election programs of Polish political parties in the Republic of Poland were researched in accordance with such criteria as: 1) the attitude to the communist heritage and the prohibition of officials of the communist period to hold political offices; 2) the role of the Catholic Church (separation of the church from the state), 3) membership in the European Union; 4) foreign policy towards Russia; 5) foreign policy towards Ukraine; 6) NATO involvement and enlargement. The election programs of right-wing or center-right parties that won the 2011 parliamentary elections in Poland have common features, including support for the Catholic Church in Poland, a negative attitude to the Communist heritage, a negative attitude to Russia, and tend to be more pro-European and Euro-Atlantic orientation. It was also proved that, among all political forces in the elections, only the political parties of the Democratic Left Alliance and the Palikot Movement in their election programs in the 2011 parliamentary elections were in favor of a decisive separation of the Catholic Church from the state.
dc.format.extent21-26
dc.format.pages6
dc.identifier.citationЛопата М. Окремі проблеми виборчих програм партій-переможців на парламентських виборах 2011 року в Західній Галичині (Польща): порівняльний аналіз / Мар’ян Лопата // Гуманітарні візії. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 6. — № 1. — С. 21–26.
dc.identifier.citationenLopata M. Selected Issues of Election Programs of Winning Parties in Parliamentary Elections’ 2011 in the Western Galicia (Poland): Comparative Analysis / Maryan Lopata // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 6. — No 1. — P. 21–26.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/shv2020.01.021
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56019
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГуманітарні візії, 1 (6), 2020
dc.relation.ispartofHumanitarian Vision, 1 (6), 2020
dc.relation.referencesDöring, H. (2019). Parliaments and governments
dc.relation.referencesdatabase (ParlGov): Information on parties, elections and
dc.relation.referencescabinets in modern democracies. University of Bremen:
dc.relation.referencesCentre for Social Policy Research. Отримано з
dc.relation.referenceshttp://www.parlgov.org/
dc.relation.referencesFlis, J. (2014). Złudzenia wyboru. Społeczne
dc.relation.referenceswyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i
dc.relation.referencessenatu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
dc.relation.referencesKubicki, P.(2012). Galicja, między regionem a mitem.
dc.relation.referencesIn Pawłowska, A., Rykiel, Z. (ред.). Region i regionalizm w
dc.relation.referencessocjologii i politologii, 92–107. Rzeszów: Wyd-wo
dc.relation.referencesUniwersytetu Rzeszowskiego.
dc.relation.referencesMarkowski, R. (2002). Propozycja Manifesto
dc.relation.referencesResearch Group: metoda, wyniki, problem – komentarz. In
dc.relation.referencesMarkowski, R. (red.). System partyjny i zachowania
dc.relation.referenceswyborcze. Dekada polskich doświadczeń, 289-297.
dc.relation.referencesWarszawa: ISP PAN.
dc.relation.referencesPaństwowa Komisja Wyborcza. (2020). Отримано з
dc.relation.referenceshttps://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/000000.html
dc.relation.referencesSłodkowska, I., Dołbakowska, M. (2011). Wybory 2007. Partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów
dc.relation.referencesPolitycznych PAN.
dc.relation.referencesSłodkowska, I., Dołbakowska, M. (2013) Wybory 2011. Partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów
dc.relation.referencesPolitycznych PAN.
dc.relation.referencesSokół, W., Żmigrodzki, M. (ред.). (2003). Współczesne
dc.relation.referencespartie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki
dc.relation.referencespolitycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
dc.relation.referencesSula, P. (2018). Partie małe w wybranych państwach
dc.relation.referencesEuropy Środkowo-Wshodniej w latach 1989–2016. Wrocław:
dc.relation.referencesKsięgarnia Akademicka.
dc.relation.referenceshttps://doi.org/10.12797/9788376388991
dc.relation.referencesSzul, R. (1995), Perspektywy regionalizmu galicyjskiego w
dc.relation.referencesPolsce na tle tendencji międzynarodowych. In Chłopecki, J.,
dc.relation.referencesMadurowicz-Urbańska, H. (ред.). Galicja i jej dziedzictwo, t. 2:
dc.relation.referencesSpołeczeństwo i gospodarka, 73–91. Rzeszów: Wydawnictwo
dc.relation.referencesUniwersytetu Rzeszowskiego
dc.relation.referencesThe Manifesto Project Dataset. (2019). Отримано з
dc.relation.referenceshttps://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdbshiny/cmp_dashboard_dataset/
dc.relation.referencesZarycki, T. (1999) Trwałość historycznych struktur
dc.relation.referencesprzestrzennych na przykładzie polskiej przestrzeni politycznej.
dc.relation.referencesIn Gorzelak, G., Szczepański, M., Zarycki, T. (Eds.). Rozwój,
dc.relation.referencesRegion, Społeczeństwo, EUROREG UW, 89–102.WarszawaKatowice: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.
dc.relation.referencesWapiński, R. (1993). Regionazim – doświadczenia z
dc.relation.referencesprzeszłości. In Latoszek, M., (red.). Regionalizm jako
dc.relation.referencesfolkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna, 44–45. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie.
dc.relation.referencesWołek, A. (2014). Szkoły polskiej demokracji: wybory
dc.relation.referencesi polityka. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
dc.relation.referencesenDöring, H. (2019). Parliaments and governments
dc.relation.referencesendatabase (ParlGov): Information on parties, elections and
dc.relation.referencesencabinets in modern democracies. University of Bremen:
dc.relation.referencesenCentre for Social Policy Research. Retrieved from
dc.relation.referencesenhttp://www.parlgov.org/
dc.relation.referencesenFlis, J. (2014). Złudzenia wyboru. Społeczne
dc.relation.referencesenwyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i
dc.relation.referencesensenatu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
dc.relation.referencesenKubicki, P.(2012). Galicja, między regionem a mitem.
dc.relation.referencesenIn Pawłowska, A., Rykiel, Z. (ред.). Region i regionalizm w
dc.relation.referencesensocjologii i politologii, 92–107. Rzeszów: Wyd-wo
dc.relation.referencesenUniwersytetu Rzeszowskiego.
dc.relation.referencesenMarkowski, R. (2002). Propozycja Manifesto Research
dc.relation.referencesenGroup: metoda, wyniki, problem – komentarz. In Markowski,
dc.relation.referencesenR. (red.). System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada
dc.relation.referencesenpolskich doświadczeń, 289–297. Warszawa: ISP PAN.
dc.relation.referencesenPaństwowa Komisja Wyborcza. (2020). Отримано з
dc.relation.referencesenhttps://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/000000.html
dc.relation.referencesenSłodkowska, I., Dołbakowska, M. (2011). Wybory 2007. Partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów
dc.relation.referencesenPolitycznych PAN.
dc.relation.referencesenSłodkowska, I., Dołbakowska, M. (2013) Wybory 2011. Partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów
dc.relation.referencesenPolitycznych PAN.
dc.relation.referencesenSokół, W., Żmigrodzki, M. (ред.). (2003). Współczesne
dc.relation.referencesenpartie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki
dc.relation.referencesenpolitycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
dc.relation.referencesenSula, P. (2018). Partie małe w wybranych państwach
dc.relation.referencesenEuropy Środkowo-Wshodniej w latach 1989–2016. Wrocław:
dc.relation.referencesenKsięgarnia Akademicka. https://doi.org/10.12797/9788376388991
dc.relation.referencesenSzul, R. (1995), Perspektywy regionalizmu
dc.relation.referencesengalicyjskiego w Polsce na tle tendencji międzynarodowych.
dc.relation.referencesenIn Chłopecki, J., Madurowicz-Urbańska, H. (ред.). Galicja
dc.relation.referenceseni jej dziedzictwo, t. 2: Społeczeństwo i gospodarka, 73–91.
dc.relation.referencesenRzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
dc.relation.referencesenThe Manifesto Project Dataset. (2019). Retrieved from
dc.relation.referencesenhttps://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdbshiny/cmp_dashboard_dataset/
dc.relation.referencesenZarycki, T. (1999) Trwałość historycznych struktur
dc.relation.referencesenprzestrzennych na przykładzie polskiej przestrzeni
dc.relation.referencesenpolitycznej. In Gorzelak, G., Szczepański, M., Zarycki, T.
dc.relation.referencesen(Eds.). Rozwój, Region, Społeczeństwo, EUROREG UW, 89–102.Warszawa-Katowice: Instytut Socjologii Uniwersytetu
dc.relation.referencesenŚląskiego.
dc.relation.referencesenWapiński, R. (1993). Regionazim – doświadczenia z
dc.relation.referencesenprzeszłości. In Latoszek, M., (red.). Regionalizm jako
dc.relation.referencesenfolkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna, 44–45. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie.
dc.relation.referencesenWołek, A. (2014). Szkoły polskiej demokracji: wybory
dc.relation.referenceseni polityka. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
dc.relation.urihttp://www.parlgov.org/
dc.relation.urihttps://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/000000.html
dc.relation.urihttps://doi.org/10.12797/9788376388991
dc.relation.urihttps://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdbshiny/cmp_dashboard_dataset/
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Лопата М., 2020
dc.subjectвиборчі програми
dc.subjectполітичні партії
dc.subjectПольща
dc.subjectЗахідна Галичина
dc.subjectпарламентські вибори
dc.subjectпрограмні відмінності
dc.subjectelectoral programs
dc.subjectpolitical parties
dc.subjectPoland
dc.subjectWest Galicia
dc.subjectparliamentary elections
dc.subjectprogram differences
dc.subject.udc324
dc.subject.udc325
dc.titleОкремі проблеми виборчих програм партій-переможців на парламентських виборах 2011 року в Західній Галичині (Польща): порівняльний аналіз
dc.title.alternativeSelected Issues of Election Programs of Winning Parties in Parliamentary Elections’ 2011 in the Western Galicia (Poland): Comparative Analysis
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020v6n1_Lopata_M-Selected_Issues_of_Election_21-26.pdf
Size:
608.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020v6n1_Lopata_M-Selected_Issues_of_Election_21-26__COVER.png
Size:
378.15 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.96 KB
Format:
Plain Text
Description: