Роль кодованої геном РЕХ1 АТФази, задіяної в біогенезі пероксисом метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha, у селективній автофагійній деградативній інактивації основних ферментів пероксисомного матриксу

Date
2003-01
Authors
Мороз, О.
Гудзь, С.
Кулачковський, О.
Русин, І.
Перетятко, Т.
Паляниця, Б.
Кутько, І.
Moroz O., O.
Gudz, S.
Kulachkovsky, A.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Львівський національний університет імені Івана Франка
Abstract
It was revealed the defect in glucose and ethanol induced autophagic degradative inactivation of alcohol oxidase and catalase at 28o C and 37o C in cells of Hansenula polymorpha pex1 mutants with peroxisome biogenesis block and temperature-sensitive revertants, derivatives from 125-2E (pex1 leu1.1) strain, after peroxisome biogenesis induction both at permissive (28o C) and restrictive (37o C) temperatures. By means of electron microscopy investigations it was founded absence of peroxisomes and presence of alcohol oxidase crystalloid in cells of strain 125-2E with mutation in PEX1 gene, availability of peroxisomes together with crystalloid in cells of all ts-revertants, except revertants 14B-3 and 77B, and presence of only perox-somes in cells of mutants 14B-3 and 77B after peroxisome biogenesis induction at 28o C. In cells of all investigated ts-revertants after incubation in medium with methanol at 37o C, so as in 125-2E mutant, peroxisomes were not revealed.
Виявлено пошкодження індукованої глюкозою та етанолом автофагійної деградативної інактивації алкогольоксидази та каталази при 28 та 37о С у клітинах мутантів Hansenula polymorpha рех1 з блоком біогенезу пероксисом та температурочутливих ревертантів, похідних штаму 125-2Е (pex1 leu1.1), після індукції біогенезу пероксисом при пермісивній (28о С) і рестриктивній (37о С) температурах. За допомогою електронно-мікроскопічних досліджень простежено відсутність пероксисом і наявність кристалоїду алкогольоксидази у клітинах мутантного по гену РЕХ1 штаму 125-2Е, наявність пероксисом одночасно з кристалоїдом у клітинах усіх ts ревертантів, крім ревертантів 14Б-3 і 77Б, і наявність лише пероксисом у клітинах мутантів 14Б-3 і 77Б після індукції біогенезу пероксисом при 28о С. У клітинах всіх досліджуваних ts ревертантів після інкубації у середовищі з метанолом при 37о С, як і в мутанта 125-2Е, пероксиcом не виявлено.
Description
Keywords
метилотрофні дріжджі , біогенез і деградація пероксисом , інактивація пероксисомних ферментів , алкогольоксидаза , каталаза , methylotrophic yeasts , peroxisome biogenesis and degradation , inactivation of peroxisome enzymes , alcohol oxidase , catalase
Citation
Роль кодованої геном РЕХ1 АТФази, задіяної в біогенезі пероксисом метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha, у селективній автофагійній деградативній інактивації основних ферментів пероксисомного матриксу / О. Мороз, С. Гудзь, О. Кулачковський, І. Русин, Т. Перетятко , Б. Паляниця, І. Кутько // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2003. – Випуск 32. – С. 37–55. – Бібліографія: 54 назви.