Карта вертикальних голоценових рухів Волино-Поділля та Передкарпаття

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Реалізовано підхід до картування, що ґрунтується на встановленій властивості геодинамічної пам’яті сучасного ґрунтового покриву (голоцен). Структура та фації ґрунтового покриву розглядаються як новий донор інформації про динаміку рельєфу. Визначений ряд тектогенної еволюції ґрунтоутворюваних процесів і типів ґрунтів у діапазоні від опускань до стабільного режиму та до піднять різної інтенсивності. Для західного Волино-Поділля і Передкарпатського прогину обґрунтовано калібрувальний ряд “тип ґрунту – сумарна амплітуда вертикальних рухів”. На його основі вперше складена й проінтерпретована карта голоценових рухів масштабу 1:500000 з суцільним покриттям території. Диференційовані режими рухів порівнюються з даними геолого-геоморфологічних методів по морфоструктурах регіону. Реализован подход к картированию, основанный на установленном свойстве геодинамической памяти современного почвенного покрова (голоцен). Структура и фации почвенного покрова рассматриваются как новый донор информации о динамике рельефа. Определен ряд тектогенной эволюции почвообразующих процессов и типов почв в диапазоне от опусканий к стабильному режиму и до поднятий разной интенсивности. Для западной Волыно-Подолии и Предкарпатского прогиба обоснован калибровочный ряд “тип почв – суммарная амплитуда вертикальных движений”. На его основе впервые составлена и проинтерпретирована карта голоценовых движений масштаба 1:500000 со сплошным покрытием территории. Дифференцированные режимы движений карты сравниваются с данными геолого-геоморфологических методов по морфоструктурам региона. The mapping approach based on revealed property of the geodynamical memory of actual soil cover (Holocene) is realized. Structure and facies of the soil cover are considered as a new information donor about the relief dynamics. The raw of tectogenic evolution of the soil-forming processes and the soil types in the range from subsidences to stable regime and elevations with different intensity is determined. For the Western Volyno-Podillya and Pre-Carpathian foredeep the calibration raw “soil type – total amplitude of vertical movements” is justified. On it’s basis first the Map of vertical Holocene movements in scale 1:500000 with entire covering of the terrain is composed and interpreted. The differentiatial movements’ regimes of the map are compared with the data about the region’s morphostructures obtained by geologygeomorphological methods.
Description
Keywords
геодинаміка, голоценові рухи, пам’ять ґрунтів, карта, Волино-Поділля, Передкарпаття, геодинамика, голоценовые движения, память почв, карта, Волыно-Подолия, Предкарпатье, geodynamics, Holocene movements, soil memory, map, Volyno-Podillya, Pre-Carpatians
Citation
Полівцев А. В. Карта вертикальних голоценових рухів Волино-Поділля та Передкарпаття / А. В. Полівцев // Геодинаміка.– 2011. – № 1 (10). – С. 58–70. – Бібліографія: с. 69–70.