Порівняльна оцінка газовіддавальних властивостей порід-колекторів різних геологічних умов формування

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

За результатами дослідження динаміки вилучення газу залежно від відкритої пористості порід-колекторів , сформованих у різних геологічних умовах осадонагромадження, виділено три режими вилу-чення газу : початковий , де β г змінюється від 0 до 0,5, перехідний – 0,5–0,7 ( для колекторів сарматського ярусу Більче - Волицької зони Передкарпатського прогину), 0,5–0,8 ( для колекторів візейського ярусу Рудівсько- Червонозаводської групи родовищ Дніпровсько-Донецької западини ) і 0,5–0,6 (для карбо-натних колекторів міоцену південної частини акваторії Азовського моря) і завершальний. На завер-шальному етапі коефіцієнт вилучення газу не залежить від пористості ( монотонно зростає на 2–3 %). По результатам исследования динамики извлечения газа в зависимости от открытой пористости пород -коллекторов, сформированных в различных геологических условиях осадконакопления , выделено три режима извлечения газа : начальный , где βг изменяется от 0 до 0,5, переходной – βг =0,5-0,7 (для коллекторов сарматского яруса Бильче-Волицкой зоны Предкарпатского прогиба), βг =0,5-0,8 (для коллекторов визейского яруса Рудовско - Червонозаводской группы месторождений Днепровско-Донецкой впадины ) и βг =0,5-0,6 (для карбонатных коллекторов миоцена южной части акватории Азовского моря) и заключительный. На завершающем этапе коэффициент извлечения газа не зависит от пористости ( монотонно возрастает на 2–3 %). Study of the dynamics of gas extraction depending on open porosity of rocks-reservoirs which are formed in different geological conditions of se dimentation indicates the three distinct modes of extracting gas: initial, where β h varies from 0 to 0.5, transition – β h=0,5-0,7 (for sarmatian collectors of Bilche-Volytsky zone of the Carpathian foredeep), βh=0.5-0.8 (for Visean collectors of Rudivsko -Chervonozavodsky deposits in the Dnieper-Donets basin) and βh=0.5-0.6 (for Miocene carbonate reservoirs of southern waters of Azov sea). At the final stage the gas extraction coefficient is independent of porosity (monotonically increased in 2–3 %).

Description

Keywords

газопроникність, відкрита пористість, коефіцієнт вилучення газу, осадонагромадження, газопроницаемость, открытая пористость, коэффициент извлечения газа, осадконакопление, gas permeability, open porosity, coeffici ent of gas extraction, sedimentation

Citation

Порівняльна оцінка газовіддавальних властивостей порід-колекторів різних геологічних умов формування / В. М. Владика, М. Ю. Нестеренко, І. Г. Крива, Р. С. Балацький // Геодинаміка. – 2012. – № 2 (13). – С. 66–69. – Бібліографія.